aepi elegxos

 

Δημοσιεύτηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2017 η έκθεση ευρημάτων του ειδικού διαχειριστικού ελέγχου που διενεργήθηκε στην ΑΕΠΙ από εταιρεία ορκωτών λογιστών (Ernst&Young Ελλάς), κατόπιν εντολής του Υπουργείου Πολιτισμού.

Το μακροσκελές κείμενο της έκθεσης περιέχει τα ευρήματα του ελέγχου αναφορικά με συγκεκριμένα θέματα λειτουργίας της εταιρείας κατά τις χρήσεις 2011-2014. Ειδικότερα, η έκθεση, μεταξύ άλλων, εντόπισε:

  • Ύπαρξη αρνητικών Ίδιων Κεφαλαίων ύψους περίπου 19,9 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο υποδεικνύει την αδυναμία της ΑΕΠΙ να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της.
  • Λειτουργική ζημία κατά την περίοδο 2011-2014 ύψους 11,3 εκατομμυρίων ευρώ, δεδομένου ότι τα λειτουργικά έξοδα είναι υψηλότερα σε σχέση με τα έσοδα της εταιρείας. Τα σημαντικότερα έξοδα για την υπό εξέταση περίοδο κατά φθίνουσα σειρά αφορούν αμοιβές των μελών του ΔΣ και συγγενών αυτών (κόστος μισθοδοσίας, αμοιβές παραστάσεων στο ΔΣ, δαπάνες ιδιωτικής ασφάλισης και δαπάνες μεταφορικών μέσων), αμοιβές υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης από συνδεδεμένη εταιρεία, προμήθειες είσπραξης τιμολογίων και αμοιβές νομικών συμβούλων και δικαστικά έξοδα.
  • Ουσιώδη αβεβαιότητα και αμφιβολία ως προς την ικανότητα της ΑΕΠΙ να συνεχίσει ομαλά τη δραστηριότητά της, δεδομένης της απουσίας επιχειρηματικού πλάνου για μείωση των λειτουργικών εξόδων και σημαντική ενίσχυσή της με νέα κεφάλαια.
  • Ύπαρξη αδιανέμητων δικαιωμάτων σε μέλη ύψους 42,5 εκατομμυρίων ευρώ, που προκύπτουν από τιμολογηθέντα δικαιώματα σε χρήστες μουσικής.
  • Παρακράτηση προμήθειας ύψους 1,6 εκατομμυρίων ευρώ από τα διανεμόμενα εκτελεστικά δικαιώματα αλλοδαπού ρεπερτορίου κατά την περίοδο 2011-2014, εκ των οποίων τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιήθηκαν για εργασίες συντήρησης και εμπλουτισμού του αρχείου μουσικής της ΑΕΠΙ.

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης ευρημάτων είναι δημοσιευμένο εδώ.

 

Ιστορικό

Η εν λόγω έκθεση ευρημάτων αποτελεί τη διεκπεραίωση του ελέγχου που διενεργήθηκε κατόπιν της από 24/2/2015 εντολής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού βάσει του άρθρου 54 παρ. 5 Ν. 2121/1993 και ύστερα από διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την επιλογή αναδόχου εταιρείας ορκωτών λογιστών. Η σύμβαση με την ανάδοχο Ernst&Young Ελλάς υπεγράφη στις 24 Αυγούστου 2015 και ο έλεγχος ξεκίνησε στις 7 Σεπτεμβρίου 2015.

Εν συνεχεία, η ΑΕΠΙ αρνήθηκε να συνεργαστεί με την ελέγκτρια εταιρεία και το έργο ελέγχου σταμάτησε για αρκετούς μήνες, δεδομένου ότι τα αυτοβούλως προσκομισθέντα από την ΑΕΠΙ στοιχεία δεν επαρκούσαν για τη διενέργεια του ελέγχου. Λόγω της άρνησης συνεργασίας στον έλεγχο, ο Υπουργός Πολιτισμού επέβαλε στην ΑΕΠΙ στις 30 Ιουνίου 2016 διοικητικό πρόστιμο ύψους 85.000 ευρώ. Κατόπιν αυτού, στις 11 Ιουλίου 2016 η ελεγκτική εταιρεία μετέβη στα γραφεία της ΑΕΠΙ για τη λήψη των απαραίτητων στοιχείων και από το Σεπτέμβριο του 2016 άρχισε και ουσιαστικά ο διαχειριστικός έλεγχος, του οποίου το πόρισμα αποτυπώνεται στην ως άνω έκθεση ευρημάτων.

 

Αντιδράσεις

Σε συνέχεια της δημοσιοποίησης της έκθεσης ευρημάτων του διαχειριστικού ελέγχου της ΑΕΠΙ, οι όμοροι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης GEA και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ προέβησαν σε σχετικές ανακοινώσεις και δηλώσεις, ενώ ερώτηση προς την Υπουργό κατέθεσε στις 10 Φεβρουαρίου 2017 βουλευτής της αντιπολίτευσης, ζητώντας να λάβει γνώσει για τις περαιτέρω ενέργειες που προτίθεται να κάνει το Υπουργείο σχετικά με τα πορίσματα του ελέγχου.

 

Ανακοίνωση από το Υπουργείο

Περαιτέρω, με αφορμή την ως άνω έκθεση, το Υπουργείο Πολιτισμού εξέδωσε ανακοίνωση στις 13 Φεβρουαρίου 2017, με την οποία γίνεται σύνδεση ανάμεσα στα ανησυχητικά πορίσματα του ελέγχου και στις προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο προς (επανα)κατάθεση στη Βουλή (απεστάλη στις 13/2/2017 στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) πολύπαθο νομοσχέδιο για τη συλλογική διαχείριση.

Ειδικότερα η ανακοίνωση τονίζει ότι το νέο νομοσχέδιο προβλέπει ρυθμίσεις και θεσμούς που θα εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και τη διαφάνεια των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης, όπως η Γενική Συνέλευση Δημιουργών, το Εποπτικό Συμβούλιο και η εγκατάσταση ανεξάρτητου Επιτρόπου Εξυγίανσης, σε περίπτωση σοβαρών οικονομικών προβλημάτων, όπως στην περίπτωση της ΑΕΠΙ, που «δίνουν τέλος στους παχυλούς μισθούς μελών ΔΣ οργανισμών, σε δικαιούχους που δεν αμείβονται δίκαια για το έργο τους, σε χρήστες που δεν ξέρουν σε ποιους και τι ποσό πρέπει να πληρώσουν», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

 

Επιμέλεια: Θεόδωρος Χίου, Δ.Ν., δικηγόρος πνευματικών δικαιωμάτων

 

Πηγές:

http://www.iprights.gr/images/pdf/sxedio-nomou-infographic-th_Chiou.pdf

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/9667942.pdf

http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/wysiwyg/2017-02/20170206-ekthesi_eyrimaton_ey.pdf

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/9924885.pdf

https://www.autodia.gr/File/RetreiveFile/49

http://www.geamusic.gr/?m=news0036&sel=4&bg=n11

http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=67633

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: QUO VADIS?

«ΛΟΙΠΕΣ» (ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ