aepi

 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος ΥΟΔΔ 202/28.04.2017) η από 27 Απριλίου 2017 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού για διορισμό Προσωρινού Επιτρόπου στην ΑΕΠΙ, κατ' εφαρμογή του νεοψηφισθέντος άρθρου 54 παρ. 10 Ν. 2121/1993 (δια του άρ. 15 Ν. 4463/2017).

 

Όπως ορίζεται στην απόφαση, ο διορισμός Επιτρόπου στην ΑΕΠΙ κρίνεται αναγκαίος διότι «συντρέχει σοβαρή πιθανολόγηση ότι ο εν λόγω οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και ιδίως να εισπράξει και να διασφαλίσει την απόδοση στους δικαιούχους ποσών που εισπράττει για λογαριασμό τους, λόγω -μεταξύ των άλλων- των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων που παρουσιάζει, όπως προκύπτει από τα πορίσματα της έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου σε αυτόν, που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία ορκωτών-ελεγκτών λογιστών "Ernst & Young".»

 

Ως προσωρινός επίτροπος στην ΑΕΠΙ διορίζεται η κ. Μαρία Βλάχου, Προϊσταμένη Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, «ως πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και ανάλογης επαγγελματικής εμπειρίας σε ζητήματα ελέγχου κρατικών ΝΠΙΔ, δημόσιων επιχειρήσεων, σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, οικονομικής διαχείρισης και νομικά θέματα», σύμφωνα με το αιτιολογικό της απόφασης.

 

Η διάρκεια της θητείας της ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (28/4/2017), με δυνατότητα τρίμηνης ανανέωσης.

 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 54 παρ. 10 Ν. 2121/1993, στο οποίο παραπέμπει η απόφαση του διορισμού, η Επίτροπος καλείται να διασφαλίζει την ομαλή είσπραξη από τους χρήστες και την απόδοση προς τους δικαιούχους των ποσών που οι τελευταίοι εισπράττουν, να ασκεί στο όνομα του οργανισμού κάθε ένδικο βοήθημα ή μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων των δικαιούχων. Περαιτέρω, για την επίτευξη των σκοπών αυτών, η προσωρινή Επίτροπος υποκαθιστά* τη διοίκηση από τη δημοσίευση του διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ενώ επεμβαίνει αποφασιστικώς ακυρώνοντας άμεσα κάθε πράξη ή απόφαση, προκειμένου να μη διακοπεί η λειτουργία του οργανισμού ή οδηγηθεί σε πτώχευση. Τέλος, οφείλει να υποβάλλει στην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού συνοπτική έκθεση πεπραγμένων στο τέλος κάθε μήνα, προγραμματισμό για τον επόμενο και συνολική έκθεση με τη λήξη της θητείας της.

 

To πλήρες κείμενο της απόφασης, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, είναι διαθέσιμο εδώ.

 

* Ως προς το ζήτημα της υποκατάστασης ή αντικατάστασης της διοίκησης της ΑΕΠΙ από τον Επίτροπο, αξίζει να σημειωθεί ότι στο από 25/4/2017 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού αναφέρεται ότι στο προς ψήφιση νομοσχέδιο «προβλέπεται η τοποθέτηση Επιτρόπου, που θα αντικαταστήσει τη διοίκηση, όταν προκύπτει σοβαρό διαχειριστικό πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, στο μεταβατικό αυτό στάδιο, μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου, με την τροπολογία που ψηφίστηκε πρόσφατα η διοίκηση της ΑΕΠΙ υποκαθίσταται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της […]».

 

Πηγή: www.et.gr, www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=68612

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Πνευματικών Δικαιωμάτων

 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ AKOMA ΣΤΟ IPRIGHTS.GR:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΕΠΙ: ΤΟ [ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ] ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ "ΑΕΠΙ": ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΣΕ ΟΣΔ

ΠΟΡΙΣΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΕΠΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ