polynomosxedio

Mε πρόσφατο μακροσκελή Νόμο 4512/2018 (ΦΕΚ Α' 5/17.01.2018) που ψηφίστηκε στις 15 Ιανουαρίου 2018 και τιτλοφορείται «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», γνωστό ως «Πολυνομοσχέδιο Ιανουαρίου 2018», εισάγονται σημαντικές ρυθμίσεις που αφορούν τον κλάδο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας που επιφέρουν αλλαγές σε μία σειρά θεμάτων και συγκεκριμένα:

  1. Yποχρεωτική διαμεσολάβηση στις υποθέσεις προσβολών τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας
  2. Θεσμοθέτηση των πιστοποιημένων συμβούλων ευρεσιτεχνίας (Patent Attorneys)
  3. Αποκλειστική ηλεκτρονική κατάθεση και πληρωμή τελών αιτήσεων για απόκτηση τίτλων προστασίας χορηγούμενων από τον ΟΒΙ
  4. Φορολογικά κίνητρα για ευρεσιτεχνίες

 

Πιο αναλυτικά:

Υποχρεωτική διαμεσολάβηση στις υποθέσεις προσβολών τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Σύμφωνα με το άρθρο 182 παρ. 1 στ. ζ) του Νόμου «οι διαφορές που δημιουργούνται από την προσβολή εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικών σχεδίων ή υποδειγμάτων» υπάγονται στη διαδικασία της διαμεσολάβησης.

Η εν λόγω υποχρεωτική υπαγωγή στη διαδικασία της διαμεσολάβησης συντελείται προ πάσης προσφυγής στο δικαστήριο και επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης του σχετικού ενδίκου βοηθήματος, συνοδεύεται δε από υποχρέωση ενημέρωσης του εντολέα από τον πληρεξούσιο δικηγόρο για αυτές.

Στις επόμενες παραγράφους του ως άνω άρθρου, καθορίζονται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία προσφυγής στην (υποχρεωτική) διαμεσολάβηση και τα χαρακτηριστικά της υποχρέωσης ενημέρωσης του εντολέα, περί της υποχρεωτικής υπαγωγής της διαφοράς σε διαμεσολάβηση, που βαρύνει τον πληρεξούσιο δικηγόρο.

 

Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Ευρεσιτεχνίας (Patent Attorneys)

Εισάγεται ο θεσμός του «Πιστοποιημένου Συμβούλου Ευρεσιτεχνίας», ο οποίος αποκτά εκ του νόμου αρμοδιότητες για χειρισμό υποθέσεων κατάθεσης αιτήσεων ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας ενώπιον του ΟΒΙ, ενώ αναμένεται προεδρικό διάταγμα που θα καθορίσει λεπτομερέστερα το πλαίσιο κατάρτισης και πιστοποίησης των εν λόγω συμβούλων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 2 του Νόμου, επέρχεται τροποποίηση στον Ν. 1733/1987 με την πρόβλεψη εισαγωγής νέων παραγράφων 10α και 10β στο άρθρο 7, σύμφωνα με τα οποία:

«10α. Δικαίωµα παράστασης ή κατάθεσης εγγράφων ενώπιον του Οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) έχει όποιος αντλεί δικαίωµα από αίτηση ευρεσιτεχνίας, αίτηση Πιστοποιητικού Υποδείγµατος Χρησιµότητας (Π.Υ.Χ) ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ή ο εξουσιοδοτηµένος για το σκοπό αυτό πιστοποιηµένος σύµβουλος ευρεσιτεχνίας.

10β. Ο Ο.Β.Ι. δύναται να καταρτίζει προγραµµατικές συµφωνίες µε διεθνείς οργανισµούς, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Ελλάδας, µε την επιφύλαξη του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και του εξωτερικού ή άλλους φορείς µε αντικείµενο την κατάρτιση και εκπαίδευση των συµβούλων ευρεσιτεχνίας.»

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Νόμου, η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του π.δ. 77/1988 (Α ́ 33) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κατ΄ εφαρµογή του παρόντος προεδρικού διατάγµατος δικαίωµα παράστασης ή κατάθεσης εγγράφων ενώπιον του Ο.Β.Ι., έχει µόνο όποιος αντλεί δικαιώµατα από ευρωπαϊκή αίτηση ή ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ή ο εξουσιοδοτηµένος για το σκοπό αυτό πιστοποιηµένος σύµβουλος ευρεσιτεχνίας».

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 124 του Νόμου:

«Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των συµβούλων ευρεσιτεχνίας, ο φορέας κατάρτισης, το περιεχόµενο των σχετικών προγραµµάτων βασικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και µετεκπαίδευσης, η διάρκειά τους, η διαδικασία πιστοποίησης και έκδοσης των σχετικών διοικητικών πράξεων και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτοµέρεια.» 

 

Ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων στον ΟΒΙ

Σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 3 του Νόμου, επέρχεται τροποποίηση στον Ν. 1733/1987 και εισάγεται νέο άρθρο 7 Α σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι:

«1. Από 2.5.2018 η κατάθεση στον Ο.Β.Ι. των αιτήσεων για χορήγηση κάθε είδους τίτλων και πιστοποιητικών βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων για τη βιοµηχανική ιδιοκτησία γίνεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο. Τα σχετικά τέλη καταβάλλονται αποκλειστικά µέσω ηλεκτρονικών πληρωµών. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ο.Β.Ι., που δηµοσιεύεται στην επίσηµη ιστοσελίδα του, καθορίζονται οι διαδικασίες, οι τεχνικές προδιαγραφές και κάθε άλλο σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου θέµα.»

«3. Μέχρι την έναρξη εφαρµογής της παρ. 1, η κατάθεση στον Ο.Β.Ι. των αιτήσεων για χορήγηση κάθε είδους τίτλων και πιστοποιητικών βιοµηχανικής ιδιοκτησίας δύναται να γίνει µε αυτοπρόσωπη παρουσία του νόµιµου καταθέτη ή µε συστηµένη επιστολή ή µε τη χρήση τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου. Τα σχετικά τέλη καταβάλλονται αποκλειστικά µέσω ηλεκτρονικών πληρωµών».

 

Φορολογικά κίνητρα για ευρεσιτεχνίες

Με το άρθρο 353 του Νόμου, Μετά το άρθρο 71 του Ν. 4172/2013 (Α ́ 167) [Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος], προστίθεται ο τίτλος «ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ» και τίθεται, μεταξύ άλλων το άρθρο 71Α με τίτλο «Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας». Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του νέου άρθρου:

«Τα κέρδη της επιχείρησης από την πώληση προϊόντων παραγωγής της, για την οποία χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη στο όνοµα της ίδιας επιχείρησης που αναπτύχθηκε από την ίδια, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τρεις συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα από την πώληση των πιο πάνω προϊόντων. Η απαλλαγή χορηγείται και όταν τα προϊόντα παράγονται σε εγκαταστάσεις τρίτων. Επίσης, καταλαμβάνει και τα κέρδη που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών, όταν αυτή αφορά σε εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας, επίσης διεθνώς αναγνωρισμένης.»

Περαιτέρω, με την παράγραφο 2 του νέου άρθρου απαιτείται υποβολή αίτησης από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίνεται η επιχείρηση που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου αυτού για το συγκεκριμένου προϊόν ή είδος υπηρεσίας, που παράγει ή παρέχει κατά περίπτωση.

Τέλος, οι παράγραφοι 3 και 4 ρυθμίζουν τη λογιστική μεταχείριση των απαλλασσόμενων κερδών ενώ η παράγραφος 5 του εν λόγω άρθρου ορίζει ότι με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι φορείς πιστοποίησης της ευρεσιτεχνίας, οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Συμπερασματικά, οι εισαγόμενες αλλαγές του «Πολυνομοσχεδίου» είναι σημαντικές για τον κλάδο της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, αλλά υπενθυμίζεται ότι για την πλήρη εφαρμογή αρκετών εξ αυτών, αναμένται λήψη και ψήφιση των εκτελεστικών πράξεων που προβλέπονται κατά περίπτωση.

 

Το πλήρες κείμενο του ψηφισθέντος Νόμου είναι διαθέσιμο εδώ: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8zhQSQP9tRnopCCmqt4mgGEHlbmahCJFQEmRQwePEviF8EeCoaT0MAHMVkXOQVPXq_7NWK2FZV0THKUIPstEMMoaaD9hiIiW2jKYLVR4OcfU.

 

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Photo Credits: Freepik.com


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΟΥΔΕΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΟΒΙ: ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ PATENT ATTORNEYS ΚΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ