ΜονΠρωτΑθ. (Ασφ. Μέτρα) 10452/2015

 

ΑΕΠΙ και «GRAMMO» κατά Ελληνικών παρόχων πρόσβασης στο διαδίκτυο

 

A’ δημοσίευση περίληψης: IPrights.gr

BANNER

  • Οι αιτήσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες λόγω ύπαρξης προσωρινού δεδικασμένου, δεδομένου ότι μεταξύ των ίδιων διαδίκων, με την ίδια ιδιότητα, με το ίδιο αντικείμενο και την ίδια ιστορική και νομική αιτία εκδόθηκε από το ίδιο δικαστήριο η προγενέστερη απόφαση υπ’ αριθμ. 13478/2014.

 

  • Το αντικείμενο της δίκης δεν διαφοροποιείται εκ του γεγονότος ότι το αίτημα αφορά σε εν μέρει διαφορετικές ιστοσελίδες από αυτές που μνημονεύονται στις προηγούμενες ήδη κριθείσες αιτήσεις, καθόσον αντικείμενο της διαφοράς δεν είναι οι ίδιες οι ιστοσελίδες, αλλά η διάγνωση του διαπλαστικού δικαιώματος των αιτουσών για την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας.

 

  • Αν για την αυτή έννομη σχέση εκδόθηκαν δύο ή περισσότερες αντιφάσκουσες αποφάσεις που παράγουν δεδικασμένο μεταξύ των ίδιων προσώπων [απόφ. ΜονΠρΑθ. 4658/2012 και ΜονΠρωτΑθ. 13478/2014], αν δεν χωρεί κατ’ αυτών αναίρεση ή αναψηλάψηση, ισχύει το δεδικασμένο που προέρχεται από τη νεότερη κατ’ έκδοση απόφαση.

 

Λέξεις κλειδιά: Πνευματική ιδιοκτησία, φωνογραφήματα, μουσικά έργα, ασφαλιστικά μέτρα, άρθρο 64Α Ν. 2121/1993, πειρατεία, πάροχοι πρόσβασης στο διαδίκτυο, αποκλεισμός πρόσβασης σε ιστοσελίδες, website blocking, IP blocking, domain name blocking, ΑΕΠΙ, GRAMMO, προσωρινό δεδικασμένο, απόφαση ΜονΠρΑθ. 4658/2012, απόφαση ΜονΠρωτΑθ. 13478/2014, απόρριψη αιτήσεων ως απαράδεκτες.

 

Kρίσιμες Διατάξεις: άρ. 64 Α Ν. 2121/1993, άρ 321, 322, 324, 331, 332, 682 επ. και 544 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

 

Γεγονότα:

Σε πολυάριθμες ιστοσελίδες (διαδικτυακά forums) συστηματικά και επί μακρόν πραγματοποιούνταν παράνομη αναπαραγωγή, ανταλλαγή και διάθεση στο κοινό μουσικών έργων και φωνογραφημάτων μέσω χρήσης υπερσυνδέσμων προς ιστοσελίδες τρίτων, στις οποίες αποθηκεύονταν το παράνομο υλικό. Οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης ΑΕΠΙ και «GRAMMO», εκπροσωπώντας τους δικαιούχους-μέλη τους, έκαναν (για τρίτη φορά στα χρονικά) χρήση του άρθρου 64Α Ν. 2121/1993 και κατέθεσαν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εναντίον των παρόχων πρόσβασης στο διαδίκτυο, ζητώντας, μεταξύ άλλων τη λήψη των κατάλληλων τεχνολογικών μέτρων ώστε να καταστεί αδύνατη η πρόσβαση των χρηστών του διαδικτύου-συνδρομητών τους στις εν λόγω ιστοσελίδες και να διακοπεί με τον τρόπο αυτό η παράνομη εκμετάλλευση του ρεπερτορίου που εκπροσωπούν. Το δικαστήριο έκρινε και αποφάσισε ως εξής:


Η απόφαση (Σημείωση: Στα παρατεθέντα χωρία της απόφασης διορθώθηκαν ορισμένα τυπογραφικά λάθη του πρωτοτύπου):

«[...]

Με την υπό στοιχ. Α’ αίτηση, η αιτούσα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρία προς Προστασίαν της Πνευματικής Ιδιοκτησίας» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΕΠΙ ΑΕ», εκθέτει ότι για την υλοποίηση του σκοπού της έχει συνάψει συμβάσεις εκχώρησης με το σύνολο σχεδόν των Ελλήνων πνευματικών δημιουργών και δικαιούχων των δικαιωμάτων τους καθώς και συμβάσεις αμοιβαίας εκπροσώπησης με τις αντίστοιχες εταιρείες προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο. Ότι δυνάμει των ανωτέρω συμβάσεων οι Έλληνες και ξένοι πνευματικοί δημιουργοί της έχουν εκχωρήσει έναντι αμοιβής το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του υπάρχοντος αλλά και του μελλοντικού έργου τους, που παρέχει στον δημιουργό, μεταξύ άλλων, την εξουσία να καθιστό τα έργο του προσιτό στο καινό [sic] όπου και όταν αυτός επιλέγει καθώς και την εν γένει εκμετάλλευση του. Ότι για τη νόμιμη χρήση των μελών της και την εκμετάλλευση τους και μέσω του διαδικτύου, απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη άδεια της αιτούσας, η έλλειψη της οποίας συνιστά ευθεία προσβολή του εν λόγω δικαιώματος και συνάμα αδικοπραξία. Ότι άγνωστα στην αιτούσα εταιρία φυσικά ή νομικά πρόσωπα διαχειρίζονται και εκμεταλλεύονται στο διαδίκτυο τις ιστοσελίδες με τις ακόλουθες διαδικτυακές διευθύνσεις (α) www.teniesonline.ucoz.com, (β) www.greek-team.cc, (γ) www.gamatotv.com (δ) www.online-filmer.org, (ε) www.jollyd.com, (στ) www.greek-ddl.eu, (ζ) www.magico.info, (η) www.greek-best.com, (θ) www.xrysoi.se (ι) www.oipeirates.se (ια) www.galaxy-tracker.net (ιβ) www.moviecinematv.com και (ιγ) www.activeloads.com όπου από μακρόν και συστηματικώς προσβάλλονται τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας των μελών της, καθόσον μέσω αυτών και με τις διαδικασίες που περιγράφονται αναλυτικώς για καθεμία από τις εν λόγω ιστοσελίδες, αναπαράγεται, εγγράφεται και καθίσταται προσβάσιμος στο κοινό μεγάλος αριθμός έργων, χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη κατά νόμο έγγραφη άδεια των πνευματικών δημιουργών τους ή των εκδοχέων τους. Ότι από την παράνομη ως άνω δραστηριότητα οι διαχειριστές των προαναφεόμενων ιστοσελίδων αποκομίζουν έσοδα, από τα χρήματα που οι χρήστες αυτών καλούνται να καταβάλουν και από τις διαφημίσεις που αναρτώνται εκεί, ενώ παράλληλα προκαλούν στην αιτούσα εταιρεία, αφ’ ενός μεν περιουσιακή ζημία, συνιστάμενη στην απώλεια των αναλογούντων πνευματικών δικαιωμάτων που θα αποκόμιζε από τη νόμιμη χρήση εκμετάλλευση των αντίστοιχων έργων, αφ’ ετέρου δε ηθική βλάβη, συνιστάμενη στο ότι η εν λόγω διάδικος (αιτούσα εταιρεία) εκτίθεται έναντι των μελών της αλλά και των τρίτων για μη ορθή διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων και των εν γένει συμφερόντων τους. Ότι οι καθ’ ων εταιρίες, παρέχουν στους συνδρομητές του έναντι οικονομικού ανταλλάγματος πρόσβαση στο διαδίκτυο και κατ’ αποτέλεσμα παρέχουν πρόσβαση σ’ αυτούς και στις επίμαχες ιστοσελίδες, υποχρεούμενες εξαιτίας των ανωτέρω και λόγω της προσβολής των πνευματικών ή συγγενικών δικαιωμάτων που πραγματοποιείται μέσω αυτών (ιστοσελίδων) να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να παύσουν οι προσβολές και να παραλείπονται στο μέλλον. Ότι τα παραπάνω γνωστοποιήθηκαν στις καθ’ ων με την από 28-5-2015 εξώδικη γνωστοποίηση που τους απηύθυνε η αιτούσα εταιρία, με την οποία τις κάλεσε να λάβουν τα κατάλληλα τεχνολογικά ή άλλης φύσης μέτρα, έτσι ώστε να καταστεί αποτελεσματική η άρση των προσβολών αυτών επί των μουσικών έργων των δημιουργών που η αιτούσα εταιρία εκπροσωπεί, εντός ταχθείσας προθεσμίας, που παρήλθε άπρακτη.

Με βάση το ιστορικό αυτό και επικαλούμενη επιπλέον τη συνδρομή επείγουσας περίπτωσης, συνιστάμενης στο διαρκές των προσβολών των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας, η αιτούσα εταιρεία ζητά να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα και συγκεκριμένα (α) να υποχρεωθούν προσωρινώς οι καθ’ ων να λάβουν όλα τα κατάλληλα τεχνολογικά ή άλλης φύσης μέτρα, η εφαρμογή των οποίων θα καταστήσει αδύνατη στους συνδρομητές τους τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο στις επίμαχες, ως άνω, ιστοσελίδες, (β) άλλως, να υποχρεωθούν προσωρινώς οι καθ’ ων να λάβουν τα κατάλληλα τεχνολογικά ή άλλης φύσης μέτρα, η εφαρμογή των οποίων θα καταστήσει αδύνατη στους συνδρομητές τους την καταφόρτωση, αναπαραγωγή ή και ανταλλαγή των προστατευόμενων μουσικών έργων, τα οποία η αιτούσα εκπροσωπεί και καθίστανται προσιτά στους τελευταίους μέσω των διαλαμβανόμενων στο οικείο δικόγραφο διαδικασιών, στις επίμαχες ιστοσελίδες (γ) σε διαφορετική περίπτωση, να υποχρεωθούν οι καθ’ ων προσωρινώς να παρεμβληθούν στις διαδικασίες δρομολόγησης αιτημάτων των συνδρομητών τους προς τις συγκεκριμένες ιστοσελίδες, μέσω της εγκατάστασης από το προσωπικό διαχείρισης των δικτύων τους, των σχετικών ρητών οδηγιών στους δρομολογητές των εν λόγω δικτύων, έτσι ώστε να διακοπεί η πρόσβαση στις συγκεκριμένες διευθύνσεις διαδικτύου, (δ) άλλως, να υποχρεωθούν οι καθ’ ων προσωρινώς να λάβουν τα κατάλληλα τεχνολογικά ή άλλης φύσης μέτρα, η εφαρμογή των οποίων θα καταστήσει αποτελεσματική την άρση των συγκεκριμένων προσβολών, που λαμβάνουν χώρο στις ιστοσελίδες με τις προαναφερόμενες διαδικτυακές διευθύνσεις επί των μουσικών έργων των δημιουργών που η αιτούσα εταιρεία εκπροσωπεί, (ε) να απειληθεί σε βάρος των καθ’ ων χρηματική ποινή για την περίπτωση της παράβασης των διατάξεων της εκδοθησόμενης απόφασης και (στ) να καταδικαστούν οι καθ’ ων στα δικαστικά της έξοδα.

Με την υπό στοιχ. Β’ αίτηση, η αιτούσα, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ ή ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «GRAMMO» εκθέτει ότι τα φωνογραφήματα παραγωγής των μελών της έχουν καταστεί αντικείμενο παράνομης εκμετάλλευσης από τις παρατιθέμενες στην ένδικη αίτηση ιστοσελίδες α) www.teniesonline.ucoz.com, (β) www.gamatotv.com (γ) www.online-filmer.org, (δ) www.jollyd.com, (ε) www.magico.info, (στ) www.xrysoi.se (ζ) www.oipeirates.se www.greek-ddl.eu [sic], (η) www.galaxy-tracker.net www.greek-best.com, (θ) www.moviecinematv.com (ι) www.activeloads.com, με τα αντίστοιχα domainnames, οι οποίες αποτελούν διαδικτυακά forum, δηλαδή ιστοσελίδες όπου οι χρήστες συμμετέχουν σε συζητήσεις, ενημερώνονται για διάφορα θέματα, που είναι προσβάσιμα μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη και για την λειτουργία των οποίων (ιστοσελίδων) αποκλειστικώς υπεύθυνοι είναι οι διαχειριστές τους. Ότι από έρευνα που η αιτούσα διενήργησε διαπιστώθηκε ότι οι τελευταίοι διαθέτουν παρανόμως φωνογραφήματα προς το κοινό, καθιστώντας τα προσιτά και παρέχοντας στο κοινό-εγγεγραμμένους επισκέπτες της ιστοσελίδας- το δικαίωμα να τα «κατεβάζουν» παρανόμως στους προσωπικούς υπολογιστές τους. Ότι οι άγνωστοι στην αιτούσα ιδιοκτήτες/εκμεταλλευτές των προεκτεθεισών ιστοσελίδων, χωρίς τη άδεια των μελών της, προβαίνουν συνεχώς (α) στην ψηφιοποίηση των φωνογραφημάτων ελληνικού και αλλοδαπού ρεπερτορίου, τα οποία αποθηκεύονται στους σκληρούς δίσκους των υπολογιστών τους, δημιουργώντας σταθερώς ψηφιακά αντίγραφα των φωνογραφημάτων που ψηφιοποίησαν, (β) στην διαδικασία μεταφόρτωσης (uploading), μέσω της οποίας το ως άνω ψηφιακά σταθερά αντίγραφα φορτώνονται από τους σκληρούς δίσκους που διατηρούν οι εκμεταλλευτές των ιστοσελίδων αλλά και τα μέλη τους στους κεντρικούς διακομιστές (servers) διαφόρων γνωστών διαδικτυακών τόπων παράνομης αποθήκευσης φωνογραφημάτων όπου παραμένουν αποθηκευμένα, με αποτέλεσμα στους κεντρικούς διακομιστές των ως άνω ιστοτόπων να δημιουργείται σταθερό ψηφιακό αντίγραφο κάθε φωνογραφήματος και (γ) στην διάθεση των αποθηκευμένων φωνογραφημάτων «ανοιχτών» σε ψηφιακή κλήση του εκάστοτε διαδικτυακού χρήστη, όποτε και όπου αυτός (χρήστης) επιθυμεί. Ότι στα διάφορα forum των εκτεθεισών ιστοσελίδων, οι ιδιοκτήτες τους αλλά και τα μέλη τους έχουν αναρτήσει υπερσυνδέσμους (hyperlinks ή links), που σημαίνουν τα παρανόμως αποθηκευμένα σ’ αυτές (προεκτεθείσες ιστοσελίδες) φωνογραφήματα, παρέχοντας την δυνατότητα στους επισκέπτες τους να έχουν πρόσβαση στο αποθηκευμένο κατά τα ανωτέρω φωνογράφημα, με την ενεργοποίηση του συνδέσμου, στον χρόνο και στον τόπο που οι ίδιοι επιλέγουν, κατά την ειδικότερα περιγραφόμενη στην αίτηση διαδικασία. Ότι οι ανωτέρω πράξεις είναι παράνομες, διότι γίνονται χωρίς άδεια των δικαιούχων–μελών της αιτούσας, οι οποίοι είναι οι αποκλειστικοί για την Ελλάδα δικαιούχοι των συγγενικών δικαιωμάτων επί των φωνογραφημάτων, τα οποία προσβάλλονται. Ότι η επαναλαμβανόμενη προσβολή των ανωτέρω δικαιωμάτων έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο στα μέλη της αιτούσας, σύμφωνα με όσα αναλύονται στο οικείο δικόγραφο. Ότι οι καθ’ ων εταιρείες παρέχουν υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας (πρόσβασης στο διαδίκτυο, μετάδοση πληροφορίας, first & second level caching), οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους ιδιοκτήτες/εκμεταλλευτές, από τα μέλη των ως άνω ιστοσελίδων αλλά και από τους συνδρομητές τους για να τελέσουν περισσότερες και αυτοτελείς μεταξύ τους προσβολές των συγγενικών δικαιωμάτων, καθόσον η εκ μέρους των τελευταίων παροχή διαρκώς «ανοιχτών» προς πρόσβαση ή προς κλήση των ενδεικτικώς αναφερομένων στην ένδικη αίτηση φωνογραφημάτων καθίστανται δυνατές επειδή ακριβώς οι καθ’ων παρέχουν στους συνδρομητές τους τις ανωτέρω υπηρεσίες τους. Ότι αμέσως μόλις η αιτούσα έλαβε επαρκή γνώση σχετικά με τις εκτεθείσες προσβολές των συγγενικών δικαιωμάτων κοινοποίησε προς τις καθ’ ων εταιρείες την από 28-5-2015 εξώδικη δήλωσή της, με την οποία εξέθεσε ότι όλα τα φωνογραφήματα που καθιστούν προσιτά στο κοινό οι εκμεταλλευτές και τα μέλη καθεμίας των παραπάνω ιστοσελίδων είναι πειρατικά και ζήτησε να λάβουν τα προτεινόμενα τεχνικά και άλλα μέτρα. Ότι οι καθ’ ων εταιρίες δεν έπραξαν τίποτα ευθυνόμενες για το λόγο αυτό για κάθε θετική και αποθετική ζημία που υφίστανται ή θα υποστούν τα μέλη της αιτούσας και παρ’ ότι επί ταυτοσήμου αιτήσεως εκδόθηκε η 4658/2012 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, δυνάμει της οποίας αυτές (καθ’ ων εταιρίες) υποχρεώθηκαν να διακόψουν την πρόσβαση των συνδρομητών της στις ταυτοσήμου περιεχομένου ιστοσελίδες www.musicbazaar.com και www.elhnadiko.com [sic] οι εν λόγω διάδικοι (καθ’ ων) αρνούνται να συμμορφωθούν. Επικαλούμενη δε επείγουσα περίπτωση, συνιστάμενη στη συνεχή και επαναλαμβανόμενη προσβολή των συγγενικών δικαιωμάτων των μελών της, η αιτούσα ζητά να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης και συγκεκριμένα: (1) να υποχρεωθούν οι καθ’ ων εταιρείες προσωρινώς να καταστήσουν αδύνατη στους συνδρομητές τους τη δυνατότητα πρόσβασης – επίσκεψης σε καθεμία ιστοσελίδα, εφαρμόζοντας το τεχνολογικό μέτρο της διήθησης (φιλτραρίσματος), δηλαδή να διηθήσουν σωρευτικώς τόσο τις εκτεθείσες στην αίτηση διευθύνσεις διαδικτύου, όσο και τα εκτεθέντα σ’ αυτήν ονόματα διαδικτυακών τόπων, άλλως, να λάβουν τα κατάλληλα τεχνολογικά ή άλλης φύσεως μέτρα, η εφαρμογή των οποίων θα καταστήσει αδύνατη στους συνδρομητές των καθ’ ων –επισκέπτες των επίμαχων ιστοσελίδων την καταφόρτωση στους ηλεκτρονικούς τους υπολογιστές όλων των φωνογραφημάτων που καθίστανται προσιτά μέσω αυτών (ιστοσελίδων) στο κοινό, προτείνοντας ως πρόσφορο και αναλογικό προς το σκοπό αυτό μέτρο την προπαρατεθείσα εφαρμογή τεχνικής διήθησης, (2) να παύσουν να προβαίνουν σε αυτόματη προσωρινή και ενδιάμεση αποθήκευση όλων των εκπροσωπούμενων από την αιτούσα φωνογραφημάτων που καθίστανται προσιτά στο κοινό από τις ιστοσελίδες με τα παρατιθέμενα αναλυτικώς στο οικείο δικόγραφο domain names και IP addresses, να απενεργοποιήσουν την πρόσβαση των συνδρομητών τους στα εν λόγω προσωρινώς αποθηκευμένα φωνογραφήματα, που καθίστανται προσιτά στο κοινό σύμφωνα με τα ανωτέρω καθώς και να απομακρύνουν από τους διακομιστές τους τα υφιστάμενα σε αυτούς αυτομάτως, προσωρινώς και ενδιαμέσως αποθηκευμένα φωνογραφήματα, που καθίστανται προσιτά κατά τα παραπάνω, (3) να παύσουν να προβαίνουν σε αυτόματη, ενδιάμεση και προσωρινή αποθήκευση στους διακομιστές τους όλων των φωνογραφημάτων, που καθίστανται προσιτά στο κοινό από τις αυτές, ως άνω, ιστοσελίδες, διαδικασίες οι οποίες γίνονται με αποκλειστικό σκοπό να καταστεί αποτελεσματικότερη η μεταγενέστερη μετάδοση αυτών (φωνογραφημάτων) προς άλλους συνδρομητές των καθ’ ων και να παραλείπουν αυτές στο μέλλον, να απενεργοποιήσουν την πρόσβαση των συνδρομητών τους στα εν λόγω προσωρινώς αποθηκευμένα κατά τα ανωτέρω φωνογραφήματα και να απομακρύνουν από τους διακομιστές τους τα υφιστάμενα σ’ αυτούς προσωρινώς αποθηκευμένα φωνογραφήματα, (4) επικουρικώς δε, να υποχρεωθούν οι καθ’ ων να λάβουν το κατάλληλο, αναλογικό και πρόσφορο μέτρο, η εφαρμογή των οποίων θα καταστήσει αποτελεσματική, αφ’ ενός μεν, την άρση των εκτεθεισών προσβολών επί των φωνογραφημάτων των μελών που η εν λόγω διάδικος (αιτούσα) εκπροσωπεί, αφετέρου την παράλειψη στο μέλλον (5) να απειληθεί σε βάρος καθεμίας των καθ’ ων χρηματική ποινή για κάθε παράβαση της εκδοθησόμενης απόφασης, (6) να υποχρεωθεί καθεμία των καθ’ ων να γνωστοποιήσει στην αιτούσα εγγράφως, μέσω της επίδειξης των αρχείων καταγραφής πρόσβασης στο διαδίκτυο, από το εύρος ζώνης που διαθέτει τα συγκεκριμένα φωνογραφήματα που γίνονται προσιτά στο κοινό από τις προπαρατεθείσες ιστοσελίδες έχει μεταδοθεί για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία επίδοσης σχετικής εξωδίκου σε εκάστη εξ αυτών και μέχρι την ημερομηνία της εκπλήρωσης εκ μέρους των καθ’ ων της υποχρέωσης πληροφόρησης, η οποία είναι αναγκαία για την άσκηση αποζημιωτικής αγωγής κατά των εκμεταλλευόμενων τις εν λόγω ιστοσελίδες αλλά και για την διασφάλιση των αποδεικτικών στοιχείων της προσβολής, που υπάρχει κίνδυνος να απωλεσθούν, λόγω των προσωρινών αποθηκεύσεων, μέσω των εκτιθέμενων στην ένδικη αίτηση μεθόδων και (7) να καταδικαστούν οι καθ’ ων στην δικαστική της δαπάνη.

[…]

Από τις διατάξεις των άρθρων 321, 322, 324, 331 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι οι τελεσίδικες αποφάσεις των πολιτικών Δικαστηρίων αποτελούν δεδικασμένο, το οποίο, εφόσον πρόκειται για δικαίωμα που έχει ήδη κριθεί μεταξύ των ίδιων προσώπων για το ίδιο αντικείμενο διαφοράς, βασιζόμενο στην ίδια νομική και ιστορική αιτία, δεσμεύει τόσο τους διαδίκους (και τα άλλα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 325-329 ΚΠολΔ), όσο και τα πολιτικά Δικαστήρια, τα οποία δεν μπορούν να επανακρίνουν ότι έχει ήδη κριθεί (άρθρα 324, 332 ΚΠολΔ), λαμβάνεται δε υπόψη και αυτεπαγγέλτως, σε κάθε στάση της δίκης (βλ. ΑΠ 1174/1999 ΕλλΔικ 41.693, ΑΠ 357/1999 ΕλλΔικ 40.1532). Ως ταυτότητα του αντικειμένου για την ύπαρξη δεδικασμένου, νοείται η νομική ταυτότητα, από την οποία το ζητούμενο στη νέα δίκη περιέχεται σ’ αυτό που ζητήθηκε, που δεν δύναται να υπάρξει χωρίς αυτό, ώστε πρόκειται για την ίδια δικαιολογητική σχέση [...] ως ιστορική, δε, αιτία τα πραγματικά περιστατικά επί των οποίων θεμελιώνεται η αγωγή και ως νομική αιτία η διάταξη του νόμου από τον οποίο απορρέει το δικαίωμα (βλ. ΑΠ 1405/1996 ΕλλΔικ 38.1065, ΕΑ 7175/1999 ΕλλΔικ 40.1580). Αν υπάρχει δεδικασμένο, εφόσον δεν επήλθε μεταβολή του νομικού καθεστώτος που διέπει μια έννομη σχέση ή των πραγματικών περιστατικών που αποτελούν προϋπόθεση της σχέσης αυτής, αποκλείεται η σε μεταγενέστερη δίκη αμφισβήτηση της έννομης σχέσης που αποτελεί τη βάση της αξίωσης, ακόμη και αν η τελεσίδικη απόφαση είναι ενδεχομένως άδικη ή εσφαλμένη, η από το δεδικασμένο δέσμευση καταλαμβάνει το συγκεκριμένο λόγο απόρριψης, με την έννοια ότι αν εγερθεί νέα όμοια αγωγή προς την προηγούμενη αγωγή, δηλαδή αγωγή «που εμφανίζει την ίδια δικονομική έλλειψη, το Δικαστήριο θα την απορρίψει ως απαράδεκτη, λόγω δεδικασμένου για την έλλειψη της εν λόγω διαδικαστικής προϋπόθεσης, χωρίς να ερευνήσει αν ορθά ή εσφαλμένα έκρινε το προηγούμενο Δικαστήριο (βλ ΕΑ 10641/1995 ΕλλΔικ 40.157, Κονδύλη, Το δεδικασμένο, παρ. 18 σελ. 211, 213 β, 214 γ, 215). Συνεπώς, από τελεσίδικη απόφαση που απορρίπτει την αγωγή ως αόριστη, παράγεται, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις, δεδικασμένο ως προς το δικονομικό ζήτημα της αοριστίας και η νέα αγωγή αποκρούεται από το δεδικασμένο αυτό αν πάσχει από τις ίδιες ελλείψεις ως προς τα στοιχεία που θεμελιώνουν την ιστορική της βάση. Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 695 του ΚΠολΔ η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων ισχύει προσωρινά και δεν επηρεάζει την κύρια υπόθεση. Από τη διάταξη αυτή, η οποία αναφέρεται στα αποτελέσματα της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων, σε σχέση με άλλη μεταγενέστερη δίκη ασφαλιστικών μέτρων για το ίδιο ασφαλιστέο δικαίωμα μεταξύ των ίδιων διαδίκων και σε σχέση με την κύρια δίκη και αφορά όχι μόνο τις αποφάσεις που διατάσσουν ασφαλιστικά μέτρα, αλλά και εκείνες που εκδίδονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων […] σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 322 επ, που εφαρμόζονται αναλόγως, προκύπτει ότι κάθε απόφαση που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων παράγει προσωρινό δεδικασμένο ως προς τη διάγνωση της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας του λόγου στον οποίο στηρίζεται […] με τη έννοια ότι το Δικαστήριο δεν μπορεί να προβεί σε διάφορη ρύθμιση των ήδη κριθέντων, μεταξύ των ίδιων διαδίκων και με βάση τα ίδια θεμελιωτικά περιστατικά, τα οποία υπήρχαν και έλαβε υπόψη κατά την έκδοση της αποφάσεώς του […]. Δηλαδή, το προσωρινό δεδικασμένο που παράγεται από την απόφαση που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, έχει την έννοια της δέσμευσης του Δικαστηρίου που καλείται να δικάσει για το δικαίωμα, σε άλλη ομοίου περιεχομένου αίτηση λήψης του ίδιου ασφαλιστικού μέτρου, μεταξύ των ίδιων διαδίκων. Αντίθετα, ακόμα και μετά την έκδοση απορριπτικής τους ασφαλιστικού μέτρου απόφασης, ο αιτών δύναται παραδεκτά να επανέλθει με νέα αίτησή του, κατά του ίδιου καθού, δίχως να δεσμεύεται από την ύπαρξη προσωρινού δεδικασμένου, εφόσον η αίτηση στηρίζεται σε διαφορετικό δικαίωμα ή σε διαφορετική νομική ή ιστορική αιτία, ή εάν υπάρξουν νέα στοιχεία που ανέκυψαν μετά την έκδοση της απόφασης και τα οποία, ως οψιγενή, δεν είχαν τεθεί υπόψη του δικαστηρίου […], όπως επίσης όταν έχει ως αντικείμενο άλλο διαπλαστικό δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας […].

Με το ως άνω περιεχόμενο, οι κρινόμενες υπό στοιχ. Α’ αίτηση της Α.Ε.Π.Ι και υπό στοιχ. Β’ αίτηση της GRAMMO παραδεκτώς εισάγονται συνεκδικαζόμενες ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, το οποίο είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο (246, 22, 683 παρ. 1 ΚΠολΔ), κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (682 επ. ΚΠολΔ) είναι όμως, απορριπτέες ως απαράδεκτες, καθόσον από τα έγγραφά που υπάρχουν στη δικογραφία προκύπτει ότι μεταξύ των παραπάνω διαδίκων, με την ίδια ιδιότητα, με το ίδιο αντικείμενο και την ίδια ιστορική και νομική αιτία, εκδόθηκε η 13478/2014 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου αυτού (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), σύμφωνα με την οποία, αφού συνεκδικάστηκαν η από 26-4-2103 και με αριθμό κατάθεσης 61947/7087/2013 αίτηση της ίδιας υπό στοιχ. Α’ αιτούσας Α.Ε.Π.Ι. και η από 26-4-2013 αίτηση της ίδιας υπό στοιχ. Β αιτούσας GRAMMO κατά των ίδιων καθ’ ων, αυτές απορρίφθηκαν ως μη νόμιμες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην άνω απόφαση, οι, δε, ήδη ένδικες αιτήσεις για τη θεμελίωσή τους δεν περιέχουν επίκληση νέων στοιχείων ή μεταγενέστερων γεγονότων ή μεταβολή των πραγμάτων, κατά την έννοια του άρθρου 696 παρ. 3 ΚΠολΔ, περίπτωση κατά την οποία θα ήταν δυνατόν να καμφθεί το απορρέον από την ανωτέρω 13478/2014 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Δικαστηρίου τούτου προσωρινό δεδικασμένο, σύμφωνα και με τη νομική σκέψη που παρατίθεται στην αρχή της παραγράφου αυτής.

[…]

Επομένως, από την προαναφερθείσα 13478/2014 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), παράγεται προσωρινό δεδικασμένο, το οποίο οι διάδικοι και κάθε τρίτος είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν. Ακολούθως, το παρόν Δικαστήριο δεσμεύεται αναφορικά με την εκδίκαση άλλης αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων και για την ίδια μεταξύ των διαδίκων διαφορά, ήτοι την λήψη του ίδιου ασφαλιστικού μέτρου, μη δυνάμενο προβεί σε διάφορη ρύθμιση των ήδη κριθέντων. Λαμβανομένου, δε, υπόψη ότι αντικείμενο του δεδικασμένου της δίκης των ασφαλιστικών μέτρων είναι η διάγνωση του διαπλαστικού δικαιώματος του αιτούντος για την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας […], εν προκειμένω το αντικείμενο της δίκης-μεταξύ των ίδιων διαδίκων και με την ίδια νομική βάση- δεν διαφοροποιείται εκ του γεγονότος ότι το αίτημα αφορά σε ιστοσελίδες (εν μέρει) διαφορετικές από αυτές που μνημονεύονται στις προηγούμενες ήδη κριθείσες αιτήσεις, καθόσον αντικείμενο της διαφοράς δεν είναι οι ίδιες οι ιστοσελίδες, αλλά η διάγνωση του διαπλαστικού δικαιώματος των αιτουσών για την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας. Ενδιαφέρει, δε, κατά την ίδια ως άνω νομική σκέψη, η νομική ταυτότητα του αντικειμένου της δίκης, που υπάρχει όταν το ζητούμενο στη νέα δίκη περιέχεται σ’ αυτό που ζητήθηκε, που δεν δύναται να υπάρξει χωρίς αυτό, συμφώνως δε, προς τα προαναφερθέντα, το αιτούμενο να ληφθεί ασφαλιστικό μέτρο προς προστασία του ίδιου επικαλούμενου δικαιώματος, ήδη, κρίθηκε ως μη νόμιμο με την προηγούμενη 13478/2014 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού. Το αντίθετο, θα οδηγούσε σε απαγορευτέα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην άνω μείζονα σκέψη, αναδίκαση της υπόθεσης. Σημειωτέον ότι μεταξύ των διαδίκων των κρινόμενων αιτήσεων, έχει εκδοθεί και η 4658/2012 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, δικάζοντος κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, που έκανε δεκτή αίτηση […]. Εφόσον, όμως, από τις διατάξεις των άρθρων 321, 322, 324 και 544 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι αν για την αυτή έννομη σχέση εκδόθηκαν δύο ή περισσότερες αντιφάσκουσες αποφάσεις που παράγουν δεδικασμένο μεταξύ των ίδιων προσώπων, αν δεν χωρεί κατ’ αυτών αναίρεση ή αναψηλάψηση, δεν καθίστανται ανενεργές, αλλά ισχύει το δεδικασμένο εκείνο που προέρχεται από τη νεότερη κατ’ έκδοση απόφαση (ΑΠ 1385/1998 ΕλλΔικ 40.87), στην προκειμένη περίπτωση το παρόν Δικαστήριο δεσμεύεται από τη νεότερη 13478/2014 απόφαση. Επομένως, πρέπει οι αιτήσεις να απορριφθούν ως απαράδεκτες, εφόσον δε οι πρόσθετες παρεμβάσεις δεν περιέχουν αίτημα που πρέπει να δεχθεί ή να απορρίψει το δικαστήριο δεν απαιτείται στη δικαστική απόφαση διάταξη γι’ αυτές […]. Τα δικαστικά έξοδα, λόγω της δυσχέρειας στην ερμηνεία των νομικών κανόνων που εφαρμόστηκαν, πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων (άρθρα 179 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

[…]

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τις αιτήσεις.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα και στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, με τη σύμπραξη της γραμματέως …….. την 23η Δεκεμβρίου 2015.

[…]»

 

Eπιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος, ειδικός σε θέματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (Theodoros.chiou@iprights.gr)

 

Photo Credits: http://ww2.kqed.org/mindshift/2012/10/03/what-to-do-if-your-school-bans-a-useful-website/attachment/123208401/

 

Δείτε περισσότερα:

Απόφαση ΜονΠρωτΑθ. 4658/2012 (μετάφραση στα αγγλικά από τον Θ. Χίου στο περιοδικό IIC, Ιούνιος 2013, Volume 44, Issue 4, σελ. 468-471)

Περίληψη της Απόφασης ΜονΠρωτΑθ. 13478/2014

Αναλογικότητα σε έναν ψηφιακό κόσμο: Η Ελληνική νομολογία ασφαλιστικών μέτρων κατά παροχών πρόσβασης για προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο