evea aepiΤο πρακτικό εξώδικου συμβιβασμού με το οποίο ακυρώνεται η μεταφορά της ΑΕΠΙ στην Κύπρο πρέπει να καταχωρηθεί στο ΓΕ.ΜΗ.

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 112/2017

(Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

A’ Δημοσίευση Περίληψης: IPrights.GR

 

  • Το αρμοδίως επικυρωμένο πρακτικό εξώδικου συμβιβασμού εξομοιώνεται με δικαστική απόφαση ως προς τα αποτελέσματά του
  • Δεν αποδείχθηκε ότι η ΑΕΠΙ συνιστούσε οριστικώς εγγεγραμμένη εταιρεία Κύπρου

 

Λέξεις-κλειδιά: ΑΕΠΙ, ΑΕΠΙ ΛΙΜΙΤΕΔ, Κύπρος, αλλαγή έδρας, ΓΕ.ΜΗ.

 

Κρίσιμες διατάξεις: άρ. 54 Ν. 2121/1993, άρ. 214Α ΚΠολΔ.

 

Το ιστορικό:

 

Η ΑΕΠΙ συνιστά Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων δημιουργών μουσικής του άρθρου 54 Ν. 2121/1993 υπό μορφή Ανώνυμης Εταιρείας που λειτουργεί από το 1930.

 

Οι μέτοχοί της, με απόφαση έκτακτης καθολικής ΓΣ που έλαβε χώρα στις 31 Μαρτίου 2016, αποφάσισαν ομόφωνα, μεταξύ άλλων, τη μεταφορά της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας στην Κύπρο με νέα επωνυμία αυτής «ΑΕΠΙ ΛΙΜΙΤΕΔ», «έχοντας την πεποίθηση ότι, σε κάθε περίπτωση, η μεταφορά της έδρας της αιτούσας δεν θα συνεπαγόταν τη δημιουργία νέας νομικής οντότητας στην Κύπρο και ότι θα παρέμενε σε ισχύ η εταιρεία στην Ελλάδα», όπως αναφέρεται στο ιστορικό της απόφασης.

 

Η εν λόγω απόφαση καταχωρήθηκε στο ΓΕ.ΜΗ. στις 22 Απριλίου 2016 ενώ στις 6 Μαΐου 2016 η ΑΕΠΙ Α.Ε. καταχωρήθηκε ως προσωρινά εγγεγραμμένη «ως συνεχίζουσα» στην Κυπριακή Δημοκρατία.

                       

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το ιστορικό της απόφασης, οι μέτοχοι «διαπίστωσαν ότι, προκειμένου να συνεχίσουν τη δραστηριότητα της ΑΕΠΙ στην Κύπρο, η εταιρεία θα έπρεπε να παύσει να είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα και ότι θα έπρεπε να λυθεί στην Ελλάδα και να δημιουργηθεί στην Κύπρο νομικό πρόσωπο διαφορετικό της ανώνυμης εταιρείας». Έτσι, οι μέτοχοι, επικαλούμενοι ουσιώδη πλάνη περί των εννόμων συνεπειών των αποφάσεων της ως άνω ΓΣ, προέβησαν σε νέα έκτακτη καθολική ΓΣ στις 10 Ιουνίου 2016, στην οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η ανάκληση/τροποποίηση των αποφάσεων που είχαν ληφθεί κατά τη ΓΣ της 31/3/2016, συμπεριλαμβανομένης και της απόφασης για μεταφορά των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην Κύπρο.

 

Το ΓΕ.ΜΗ. αρνήθηκε την καταχώριση των ως άνω από 10/6/2016 αποφάσεων της ΓΣ στη μερίδα της εταιρείας.

 

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2016, οι μέτοχοι της ΑΕΠΙ άσκησαν αγωγή κατά της ΑΕΠΙ Α.Ε. με την οποία ζήτησαν την ακύρωση όλων των αποφάσεων που είχαν ληφθεί κατά την από 31/3/2016 έκτακτη καθολική ΓΣ ενώ μετά την άσκηση της εν λόγω αγωγής, προέβησαν σε εξώδικη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, με την κατάρτιση πρακτικού με ημερομηνία 29/9/2016, με το οποίο συμφώνησαν στην ακύρωση των αποφάσεων της ως άνω ΓΣ και το οποίο επικυρώθηκε με την από 6/10/2016 υπ’ αριθμ. 46/2016 απόφαση του Προέδρου του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Το εν λόγω πρακτικό συμβιβασμού επιδόθηκε στο ΓΕ.ΜΗ. προς καταχώριση, πλην όμως η εν λόγω υπηρεσία αρνήθηκε τη σχετική καταχώριση.

 

Με την αίτηση της η ΑΕΠΙ ζήτησε να διαταχθεί η αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ. να καταχωρίσει το ως άνω πρακτικό στη μερίδα της εταιρείας. Το δικαστήριο αποφάσισε ως εξής:

 

 

Η απόφαση:

« […] Οι μέτοχοι της αιτούσας [ΑΕΠΙ], επικαλούμενοι ουσιώδη πλάνη τους σχετικά με τις έννομες συνέπειες των αποφάσεων της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της αιτούσας της 21/3/2016 [sic], άσκησαν στη συνέχεια, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία), την από 19/9/2016 (ΓΑΚ: 56159/2016 και ΑΚΔ 1809/2016) αγωγή τους κατά της αιτούσας, με την οποία ζήτησαν την ακύρωση όλων των αποφάσεων, οι οποίες είχαν ληφθεί κατά την έκτακτη καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της αιτούσας της 31/3/2016 και ήταν αποτυπωμένες στο με την ίδια ημερομηνία πρακτικό. Μετά την άσκηση της ανωτέρω αγωγής, τα διάδικα μέρη, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 214Α του ΚΠολΔ, προέβησαν, στις 29/9/2016, σε εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς και κατάρτισαν σχετικό πρακτικό, το οποίο υπέβαλαν, στις 4/10/2016, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 214Α του ΚΠολΔ, προς επικύρωση, στον Πρόεδρο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ο οποίος, αφού διαπίστωσε ότι η διαφορά ήταν δεκτική συμβιβασμού από τα πρόσωπα που συνέπραξαν στον υπό επικύρωση συμβιβασμό (πράγμα που, ως εκ της αρμοδιότητας του Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, δεν ερευνήθηκε αόριστα, ήτοι χωρίς αναφορά και σύνδεσμο με τα πρόσωπα που κατέληξαν στο συμβιβασμό, αλλά σε συνάρτηση με τη δικονομική και ουσιαστική νομιμοποίηση των προσώπων που συνομολόγησαν το συμβιβασμό […]), προέβη στην επικύρωση αυτού, στις 6/10/2016 και το πρακτικό έλαβε, στο βιβλίο αποφάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, τον αριθμό Πρακτικού 43/2016 και τον αριθμό Απόφασης 46/2016. Το εν λόγω πρακτικό επιδόθηκε στο καθ’ ου [ΕΒΕΑ], στις 7/10/2016, προς γνώση και για να επέλθουν οι έννομες συνέπειες, ώστε να το καταχωρήσει στη Μερίδα στο ΓΕ.ΜΗ., στα στοιχεία της αιτούσας, πλην όμως η αρμόδια Υπηρεσία του καθ’ ου αρνήθηκε να προβεί στη σχετική καταχώριση.

Στα πλαίσια της παρούσας δίκης, το καθ’ ου προέβαλε ως λόγους της αρνήσεώς του να προβεί στην ένδικη καταχώρηση του ως άνω πρακτικού/απόφασης του Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, ότι:

(α) η αιτούσα αποτελεί νομικό πρόσωπο με έδρα στην Κύπρο (ισχυρισμός που συναρτάται με την έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης της αιτούσας στην άσκηση της κρινόμενης αίτησης), ήτοι δεν υφίσταται στην Ελλάδα, διότι έχει εγγραφεί προσωρινά (ως συνεχίζουσα) στην Κυπριακή Δημοκρατία από τις 6/5/2016, σύμφωνα με το βιβλίο του Εφόρου Εταιρειών Κύπρου, και ότι έκτοτε αποτελεί κυπριακή εταιρεία, επικαλούμενο προς τούτο και το με αριθμ. πρωτ. 111021/21-10-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Εταιρειών και ΦΕΜΗ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξη, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 24465/16/10-11-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, με συνέπεια κάθε ενέργειά της (αιτούσας), μετά τις 22/4/2016 (οπότε καταχωρήθκε στο ΓΕ.ΜΗ. η μεταφορά της έδρας της αιτούσας στην Κύπρο) και τις 6/5/2016 (οπότε εκδόθηκε η βεβαίωση προσωρινής εγγραφής της αιτούσας στο βιβλίο εταιρειών του Εφόρου Εταιρειών Κύπρου) μέχρι και σήμερα «να μην παράγει έννομες συνέπειες, αφού επιχειρείται από ανύπαρκτο νομικό πρόσωπο στο ελληνικό δίκαιο»,

(β) ότι στο νόμο 3419/2005 δεν υπάρχει πρόβλεψη καταχώρισης τέτοιου «πρακτικού» στο ΓΕ.ΜΗ. (μόνο δικαστικής απόφασης), ούτε το εν λόγω «πρακτικό» διατάσσει την καταχώρηση στο ΓΕ. ΜΗ., ούτε όμως τούτο αποτελεί δικαστική απόφαση και

γ) ότι η ως άνω αγωγή των μετόχων της αιτούσας εναντίον της δεν κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία του (καθ’ ου), ώστε να γνωρίζει το ακριβές περιεχόμενό της.

Ωστόσο οι λόγοι αυτοί αρνήσεως του καθ’ ου δεν είναι βάσιμοι, διότι, το ένδικο πρακτικό/απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, κατά το άρθρο 214Α του ΚΠολΔ, εξομοιώνεται (μετά από την έρευνα των νομίμων προϋποθέσεών του, όπως εκτέθηκε ανωτέρω, από τον αρμόδιο Πρόεδρο Πρωτοδικών), με δικαστική απόφαση ως προς τα αποτελέσματά του […] και γι’ αυτό το λόγο, εξάλλου, πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, εφόσον επικυρωθεί αρμοδίως, επιφέρει και την κατάργηση της δίκης. Σημειωτέον ότι στην αιτούσα χορηγήθηκε προσωρινή διαταγή από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών, στις 24/10/2016, με την οποία διατάχθηκα η προσωρινή καταχώριση εκ μέρους της υπηρεσίας του ΓΕ.ΜΗ. του καθ’ ου, στη μερίδα της αιτούσας, του από 29/9/2016 πρακτικού εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, στην οποία συμμορφώθηκε το καθ’ ου, ενώ με την από 15/11/2016 προσωρινή διαταγή της Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών (στα πλαίσια ασκήσεως της από 3/11/2016 αιτήσεώς της προς το Δικαστήριο αυτό), διατάχθηκε η αρμόδια Υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ. του καθ’ ου να προβεί στην προσωρινή διαγραφή από την οικεία μερίδα της αιτούσας, του με αριθμό 111021/21-10-2016 ως άνω εγγράφου της Διεύθυνσης Εταιρειών και ΓΕ.ΜΗ. και της με αριθμ. πρωτ. 1504/27/19/2016 καταχώρησης του ως άνω εγγράφου της Διεύθυνσης Εταιρειών και ΓΕ.ΜΗ.

Από κανένα, εξάλλου, αποδεικτικό στοιχείο της δικογραφίας (που να επικαλείται το καθ’ ου), δεν προκύπτει ότι η αιτούσα εταιρεία μετά τις 22/4/2016 (οπότε καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ η μεταφορά της έδρας της αιτούσας στην Κύπρο) και τις 6/5/2016 (οπότε εκδόθηκε η βεβαίωση προσωρινής εγγραφής στο βιβλίο εταιρειών του Εφόρου Εταιρειών Κύπρου), συνιστούσε οριστικώς εταιρεία της Κυπριακής Δημοκρατίας (δηλαδή ότι κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα και πριν από την κατάθεση του υπό επικύρωση ενδίκου πρακτικού στον Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών, στις 6/10/2016, η αιτούσα ήταν οριστικώς εγγεγραμμένη στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών Κύπρου).

Απορριπτέος ως ουσιαστικά αβάσιμος είναι ο ισχυρισμός του καθ’ ου περί ελλείψεως ενεργητικής νομιμοποίησης της αιτούσας στην άσκηση της υπό κρίση αίτησης, καθόσον η αιτούσα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 περ. α’ του ΚΠολΔ, από την οποία συνάγεται ότι η νομιμοποίηση των διαδίκων είναι η εξουσία διεξαγωγής συγκεκριμένης δίκης για συγκεκριμένη έννομη σχέση, καθοριζόμενη κατά κανόνα ως προς το αντικείμενό της και τους φορείς της από το ουσιαστικό δίκαιο […] πληροί όλες τις κατά νόμον προϋποθέσεις για την άσκηση της κρινόμενης αιτήσεως, διότι δεν προκύπτει ότι κατά το χρόνο ασκήσεώς της αποτελούσε νομικό πρόσωπο με έδρα στην Κύπρο ή ότι δεν εκπροσωπείτο νόμιμα. Εξάλλου, με το ένδικο πρακτικό/απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών δεν απαιτείτο να διαταχθεί η διαβίβαση αυτού στην αρμόδια υπηρεσία του καθ’ ου (ΓΕ.ΜΗ), ούτε όμως οι διάδικοι της ως άνω από 19/9/2016 […] αγωγής, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όφειλα να την έχουν κοινοποιήσει στο καθ’ ου (εφόσον τέτοια υποχρέωσή τους δεν προέκυπτε από καμία διάταξη νόμου). Επισημαίνεται ότι η δημόσια πίστη του ΓΕ.ΜΗ. προϋποθέτει αποκλειστικώς και μόνο την ορθότητα, νομιμότητα και πληρότητα των καταχωρηθέντων στοιχείων, που διαπιστώνονται μέσω της άσκησης προληπτικού ελέγχου νομιμότητας, πριν την καταχώρηση μίας δημοσιευτέας πράξεως (άρθρο 7β παρ. 1 του ν. 2190/1920), η δε νομιμότητα του τύπου της καταχωριστέας πράξης, όσο και η ανυπαρξία εκπροσώπησης της ανώνυμης εταιρείας εμπίπτουν μεν στον έλεγχο που διενεργείται από την υπηρεσία του ΓΕ.ΜΗ. […], εν προκειμένω όμως υφίστατο επικυρωμένο από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών πρακτικό/απόφαση συμβιβασμού μεταξύ των ως άνω διαδίκων, που εξομοιώνεται με δικαστική απόφαση, επί του οποίου δεν χωρούσε προληπτικός έλεγχος νομιμότητας εκ μέρους της αρμόδιας υπηρεσία του καθ’ ου.

[…]

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

[…]

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ. (Τμήμα Μητρώου) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών να καταχωρήσει στη Μερίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, στα στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΑΕΠΙ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕ.ΜΗ. 227201000 […] το αναφερόμενο στο ιστορικό της παρούσας από 29/9/2016 Πρακτικό της Εξώδικης Συμβιβαστικής Επίλυσης της Διαφοράς, το οποίο, αφού επικυρώθηκε από τον Πρόεδρο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δημοσιεύτηκε στο βιβλίο αποφάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, με τον αριθμό Πρακτικού 43/2016 και αριθμ. Απόφασης 46/2016.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την με επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου αυτού, με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ή άλλο), διαβίβαση της παρούσας απόφασης στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ. (Τμήμα Μητρώου) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. […]»


Πηγή: www.businessregistry.gr

Eπιμέλεια: Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Πνευματικών Δικαιωμάτων