Δικηγορικό Γραφείο Δρ. Θεόδωρος Χίου & Συνεργάτες

Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Δίκαιο του Ίντερνετ

*****

legal excellence

 

Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα του δικαίου της διανοητικής ιδιοκτησίας και το δίκαιο του ίντερνετ και των νέων τεχνολογιών σε συμβουλευτικό και δικαστηριακό επίπεδο, και ειδικότερα:

 

01. Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 • Παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεις σε ζητήματα προστασίας έργων από πνευματική ιδιοκτησία (μουσικά & εικαστικά έργα, έργα λόγου, μεταφράσεις, διασκευές, λογισμικό, φωτογραφίες, βάσεις δεδομένων κλπ.) - προληπτική συμβουλευτική
 • Παροχή νομικών συμβουλών σε ζητήματα στρατηγικής εκμετάλλευσης έργων (συλλογική διαχείριση, ανοιχτή αδειοδότηση, συμβατική εκμετάλλευση).
 • Διαπραγμάτευση και σύνταξη συμβάσεων και αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 
 • ενδεικτικά: εκδοτικές συμβάσεις, δισκογραφικές συμβάσεις, συμβάσεις παραγωγής μουσικών και οπτικοακουστικών έργων, άδειες εκμετάλλευσης προγραμμάτων η/υ, συμβάσεων δημιουργίας έργων (πχ. παραγγελίας, μετάφρασης κ.ά.)
 • Zητήματα μισθωτών δημιουργών
 • Χειρισμός αντιδικιών με αντικείμενο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 

02. Δίκαιο Ευρεσιτεχνιών

 • Καταχώριση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πιστοποιητικών χρησιμότητας και συναφών τίτλων σε εθνικό (ΟΒΙ) και διεθνές επίπεδο (ΕPO, USPTO)
 • Ανακοπές κατά καταχώρισης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 • Διαπραγμάτευση και σύνταξη αδειών εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνιών και know-how
 • Χειρισμός αντιδικιών με αντικείμενο διπλώματα ευρεσιτεχνίας

 

03. Δίκαιο Σχεδίων και Υποδειγμάτων

 • Καταχώριση σχεδίων και υποδειγμάτων σε εθνικό (ΟΒΙ), ευρωπαϊκό (OHIM) και διεθνές επίπεδο, ανανεώσεις προστασίας
 • Διαπραγμάτευση και σύνταξη αδειών εκμετάλλευσης σχεδίων και υποδειγμάτων
 • Χειρισμός αντιδικιών με αντικείμενο σχέδια και υποδείγματα

 

04. Δίκαιο Σημάτων& λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων

 • Καταχώριση σημάτων σε εθνικό (ΓΓΕ), ευρωπαϊκό (OHIM) και διεθνές επίπεδο, ανανεώσεις προστασίας
 • Ανακοπές κατά καταχώρισης σημάτων
 • Διαπραγμάτευση και σύνταξη αδειών εκμετάλλευσης σημάτων
 • Χειρισμός αντιδικιών με αντικείμενο σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και υποθέσεις αθέμιτου ανταγωνισμού

 

05. Δίκαιο του Ίντερνετ

 • Παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεις σε ζητήματα προστασίας ιστοσελίδων, web applications, mobile applications
 • Όροι χρήσης ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • Προστασία Προσωπικών δεδομένων (όροι ιδιωτικότητας, πολιτική χρήσης Cookies, κλπ)
 • Όροι χρήσης ηλεκτρονικών καταστημάτων - Παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεις σε ζητήματα δικαίου καταναλωτών
 • Προστασία και αντιδικίες σχετικές με domain names

 

06. Εμπορικά απόρρητα-Εμπιστευτικές Πληροφορίες

 • Παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεις σε ζητήματα προστασίας της τεχνογνωσίας, των εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών
 • Διαπραγμάτευση και σύνταξη συμφωνιών εμπιστευτικότητας