vouli

 

Kατατέθηκε στη Βουλή την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 το πολυαναμενόμενο Σχέδιο Νόμου για τη Συλλογική Διαχείριση, με τίτλο «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». Πρόκειται για τη δεύτερη κατάθεση του εν λόγω νομοσχεδίου στη Βουλή, ύστερα από τη θνησιγενή αρχική κατάθεση της 4ης Ιουλίου 2016.

 

Η νέα κατατεθειμένη εκδοχή του Σχεδίου Νόμου διαφοροποιείται σε σχέση με την ενδιάμεση εκδοχή που παρουσιάστηκε δημόσια σε συνέντευξη τύπου από τον Υπουργό Μπαλτά στις 13 Οκτωβρίου 2016. Ειδικότερα, το κατατεθέν Σχέδιο Νόμου χαρακτηρίζεται αφενός από εκτεταμένες αλλαγές και βελτιώσεις διατύπωσης και, αφετέρου, επιφέρει και ουσιαστικές αλλαγές που εντοπίζονται, με μία πρώτη ματιά, στα παρακάτω ζητήματα:

 

  • Η ειδική ρύθμιση για τις Ανεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης (ΑΟΔ) που ασκούν συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων και έχουν δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά (όπως η ΑΕΠΙ), διατηρείται, με αναμορφωμένο όμως περιεχόμενο (άρθρο 51 του Σ/Ν). Πιο συγκεκριμένα, απαλείφεται η φωτογραφική πρόβλεψη της ενδιάμεσης εκδοχής του νομοσχεδίου σχετικά με τη διαχείριση δικαιωμάτων επί μουσικών έργων, απαριθμούνται ρητά οι υποχρεώσεις που βαρύνουν την οντότητα για λειτουργία Γενικής Συνέλευσης και Εποπτικού Συμβουλίου και προβλέπεται η ευθεία εφαρμογή σε αυτές των τεκμηρίων εκπροσώπησης και των διατάξεων για την υποχρεωτική συλλογική διαχείριση. Ειδικότερα, οι ΑΟΔ του άρθρου 51 πρέπει υποχρεωτικά να προβλέπουν στο καταστατικό τους την ύπαρξη Γενικής Συνέλευσης των μελών τους και εισάγεται αναθεωρημένη αναλυτική περιγραφή αρμοδιοτήτων και σύγκλησης (άρθρο 9 παρ. 9 του Σ/Ν). Περαιτέρω, διατηρείται η πρόβλεψη για ύπαρξη Εποπτικού Συμβουλίου, με αναθεωρημένη όμως και αναλυτική ad hoc περιγραφή σύστασης, θητείας και αρμοδιοτήτων για τις εν λόγω ΑΟΔ (άρθρο 10 παρ. 7 επ. του Σ/Ν).

 

  • Προβλέπεται αναλυτικότερη ρύθμιση για τη δυνατότητα διαμεσολάβησης για διαφορές που ανακύπτουν από την εφαρμογή του νομοθετήματος (ιδίως άρθρο 44 παρ. 3 του Σ/Ν).

 

  • Τροποποιείται μερικώς το πλαίσιο για τη σύσταση ενιαίου φορέα είσπραξης δικαιωμάτων από δημόσια εκτέλεση μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στον οποίο προβλέπεται ανάθεση είσπραξης και από τις ΑΟΔ του άρθρου 51 και για τον οποίο ισχύουν τα προβλεπόμενα τεκμήρια εκπροσώπησης (άρθρο 45 παρ. 1 in fine του Σ/Ν).

 

  • Συγχωνεύονται και αναμορφώνονται οι διατάξεις που αφορούν την επιβολή κυρώσεων σε ΟΣΔ (άρθρο 47 του Σ/Ν).

 

  • Εισάγεται για πρώτη φορά ο θεσμός του Επίτροπου Εξυγίανσης (άρθρο 52), οποίος έχει ως βασική αρμοδιότητα την εξυγίανση ΟΣΔ ή ΑΟΔ του άρθρου 51 σε περίπτωση αδυναμίας (παρούσας ή επαπειλούμενης) εκπλήρωσης ληξιπρόθεσμων χρηματικών απαιτήσεων ιδίως των δημιουργών-μελών του, με ρητή μάλιστα αναφορά στη συμπληρωματική εφαρμογή της πτωχευτικής νομοθεσίας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η πρόβλεψη για Επίτροπο Εξυγίανσης δεν καταργεί αλλά τροποποιεί το άρθρου 54 παρ. 10 Ν. 2121/1993 που διέπει τον νεότευκτο θεσμό του Προσωρινού Επιτρόπου (εισήχθη τον περασμένο Μάρτιο με το άρθρο 15 του Ν. 4463/2017).

 

Πέραν των ανωτέρω μεταβολών που αφορούν την ενότητα της συλλογικής διαχείρισης, το κατατεθέν Σχέδιο Νόμου επιφέρει αλλαγές και αναφορικά με τις «λοιπές» καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις του Ν. 2121/1993 που είχαν προβλεφθεί (και) στην προηγούμενη ενδιάμεση εκδοχή του Σχεδίου Νόμου.

Ειδικότερα:

  • Αναμορφωμένη εμφανίζεται η προτεινόμενη μεταβολή του πλαισίου για την εύλογη αμοιβή για ιδιωτική αναπαραγωγή. Πιο συγκεκριμένα, για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνονται ρητά tablets και smartphones (πέραν των ηλεκτρονικών υπολογιστών) με μέγεθος RAM άνω των 4 GB στα τεχνικά μέσα που γεννούν υποχρέωση για εύλογη αμοιβή υπέρ του δημιουργού. Η οφειλόμενη εύλογη αμοιβή για τις συσκευές αυτές καθορίζεται στο 1% της αξίας τους, έναντι του 2% που είχε προταθεί στην ενδιάμεση εκδοχή του Οκτωβρίου (άρθρο 55 παρ. 2 Α.).

 

  • Εισάγεται για πρώτη φορά διεύρυνση της εξαίρεσης για αναπαραγωγή προστατευόμενων έργων για διδασκαλία. Ειδικότερα, το άρθρο 21 επεκτείνεται πέραν της αναπαραγωγής και στην παρουσίαση έργων στο κοινό και ενώ συμπεριλαμβάνεται ρητά η επιστημονική έρευνα στο πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης. Ομοίως, εισάγεται νέο καθεστώς εξαίρεσης για το δημόσιο δανεισμό, που προβλέπει εξαίρεση υπέρ των σχολικών και ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών (άρθρο 55 παρ. 4 α). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγονται με πρόβλεψη αναδρομικής ισχύος από την έναρξη ισχύος του Ν. 2121/1993.

 

  • Τέλος, περιγράφεται με αναλυτικότερο τρόπο η αρμοδιότητα του ΟΠΙ να παρέχει «υπηρεσίες χρονοσήμανσης», δηλαδή υπηρεσίες παροχής βεβαίας χρονολογίας σε σχέση με έργα ή αντικείμενα προστασίας από πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα.

 

 

Εκτός απροόπτου, το Σχέδιο Νόμου θα οδηγηθεί προς ψήφιση, με βάση την περαιτέρω συνήθη πορεία της νομοθετικής διαδικασίας.

 

Το πλήρες κείμενο του Σχεδίου Νόμου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Πηγή: http://www.hellenicparliament.gr

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Πνευματικών Δικαιωμάτων

 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΕΠΙ: ΤΟ [ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ] ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

«ΛΟΙΠΕΣ» (ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ