Αθήνα, 2.8.2018

ΠΟΛ.1161/02-08-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

 1. ΤΜΗΜΑ Α' «ΦΠΑ»
 2. ΤΜΗΜΑ Β' «Τελών & ειδικών φορολογιών»

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2 - 4
Ταχ. Κώδικας:106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Τ. Σφελινιώτη, Ν. Ζωγραφάκης
Τηλέφωνο:210 3645832, 210 3602480
Fax:210 3645413
E-Mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Url:www.aade.gr

ΠΟΛ 1161/2018
 
Θέμα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ, ΤΗΣ «ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ» ΤΟΥ Ν. 2121/1993

 

I. Εύλογη αμοιβή

ΦΠΑ

Αναφορικά με την αντιμετώπιση, από πλευράς ΦΠΑ, της εύλογης αμοιβής, δηλαδή των τελών που εισπράττονται επί των πωλήσεων μαγνητοφώνων και παρόμοιων συσκευών εγγραφής ήχου ή/και εικόνας, φωτοτυπικών μηχανημάτων, κενών υποθεμάτων δεδομένων και λοιπών τεχνικών μέσων αναπαραγωγής πνευματικών έργων, που πραγματοποιούνται από τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς των εν λόγω συσκευών και τεχνικών μέσων, υπέρ των δικαιούχων δικαιωμάτων αναπαραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 49 του ν.2121/1993 (ΦΕΚ Α' 25/04.03.1993), όπως ισχύει, σας πληροφορούμε τα εξής:

 1. Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στην υπόθεση C-37/16, οι δικαιούχοι δικαιωμάτων αναπαραγωγής δεν πραγματοποιούν παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ περί ΦΠΑ, προς τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς των κενών υποθεμάτων και συσκευών εγγραφής και αναπαραγωγής, από τους οποίους οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων εισπράττουν ιδίω ονόματι, αλλά για λογαριασμό των εν λόγω δικαιούχων, τέλη επί της πωλήσεως των ως άνω συσκευών και υποθεμάτων.
 1. Συγκεκριμένα, το ΔΕΕ στην ανωτέρω υπόθεση έκρινε ότι, πρώτον, δεν προκύπτει ότι υφίσταται έννομη σχέση στο πλαίσιο της οποίας ανταλλάσσονται αμοιβαίως παροχές μεταξύ, αφενός, των δικαιούχων δικαιωμάτων αναπαραγωγής ή, ενδεχομένως, του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης τέτοιων δικαιωμάτων και, αφετέρου, των παραγωγών και των εισαγωγέων κενών υποθεμάτων και συσκευών εγγραφής και αναπαραγωγής. Δεύτερον, η υποχρέωση καταβολής τελών, την οποία υπέχουν οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι απορρέει από την παροχή κάποιας υπηρεσίας ως προς την οποία θα συνιστούσε άμεσο αντίτιμο, αλλά τα επίμαχα τέλη αποσκοπούν στη χρηματοδότηση της δίκαιης αποζημιώσεως (εύλογης αμοιβής) προς τους δικαιούχους δικαιωμάτων αναπαραγωγής. Η δίκαιη αποζημίωση (εύλογη αμοιβή) δεν συνιστά άμεσο αντίτιμο για οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας, καθόσον τελεί σε συσχετισμό με τη ζημία που απορρέει για τους ως άνω δικαιούχους από την άνευ αδείας αναπαραγωγή των προστατευόμενων έργων τους (σκέψεις 27 και 29-30). 
 1. Κατόπιν των ανωτέρω, η εύλογη αμοιβή δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ, καθώς θεωρείται ότι δεν αποτελεί την αντιπαροχή έναντι παροχής υπηρεσιών από μέρους των δικαιούχων δικαιωμάτων αναπαραγωγής, αλλά συσχετίζεται με τη ζημία που υφίστανται οι εν λόγω δικαιούχοι από την ελεύθερη αναπαραγωγή των έργων τους. Ως εκ τούτου, τα ποσά που καταβάλλονται ως «εύλογη αμοιβή» δεν πρέπει να επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

 

ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

 1. Δεδομένου ότι η εύλογη αμοιβή δεν καλύπτεται από την απαλλακτική διάταξη της παρ. 1β του άρθρου 63 του Κώδικα ΦΠΑ, το σχετικό ποσό εφεξής υπόκειται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου. Ειδικότερα, σε αναλογικά τέλη χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ) υπάγεται το ποσό της εύλογης αμοιβής που εισπράττουν οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων από τους εισαγωγείς και τους παραγωγούς των εν λόγω συσκευών και τεχνικών μέσων (ιδίω ονόματι, αλλά για λογαριασμό των δικαιούχων δικαιωμάτων αναπαραγωγής).
 1. Τα αναλογούντα τέλη χαρτοσήμου αποδίδονται στην Φορολογική Αρχή, είτε από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης είτε από τους εισαγωγείς/παραγωγούς, εντός 5 ημερών από την έκδοση της σχετικής εξοφλητικής απόδειξης βάσει του αρ. 3§1 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, εκτός αν προβλέπεται και πραγματοποιείται έκδοση τιμολογίου για την είσπραξη του ποσού της εύλογης αμοιβής, οπότε η απόδοση των τελών χαρτοσήμου γίνεται από τον εκδότη του τιμολογίου στις προθεσμίες που τίθενται με την ΠΟΛ.1029/22.1.2014.
 1. Το βάρος της δαπάνης του χαρτοσήμου φέρουν καταρχήν και τα δύο μέρη (δηλαδή οι υπόχρεοι σε καταβολή της εύλογης αμοιβής και οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ενεργώντας για λογαριασμό των δικαιούχων) δεδομένου ότι οι διατάξεις του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου δεν ρυθμίζουν δεσμευτικά το ζήτημα αυτό.
 1. Επισημαίνεται τέλος ότι επειδή οι οργανισμοί διαχείρισης λειτουργούν ιδίω ονόματι αλλά για λογαριασμό των δικαιούχων, κατά την απόδοση του ποσού της εύλογης αμοιβής στους δικαιούχους αυτούς δεν υπολογίζεται εκ νέου τέλος χαρτοσήμου.

 

ΙΙ. Δικαίωμα παρακολούθησης

Όσον αφορά στη φορολογική αντιμετώπιση του δικαιώματος παρακολούθησης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2121/1993, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 1. Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, το δικαίωμα παρακολούθησης αποτελεί για το δημιουργό ενός πρωτότυπου έργου τέχνης το ανεκχώρητο και αναπαλλοτρίωτο μεταξύ ζώντων δικαίωμα είσπραξης ενός ποσοστού επί του τιμήματος κάθε μεταπώλησης του εν λόγω έργου, μετά την πρώτη μεταβίβασή του από το δημιουργό ή για λογαριασμό του, εφόσον στη μεταπώληση συμμετέχουν, ως πωλητές, αγοραστές ή ενδιάμεσοι, επαγγελματίες της αγοράς έργων τέχνης, όπως οίκοι δημοπρασιών, γκαλερί έργων τέχνης και γενικά οποιοσδήποτε έμπορος έργων τέχνης. Παραίτηση από το δικαίωμα αυτό δεν χωρεί. Το ποσοστό αυτό καταβάλλεται από τον πωλητή και προβλέπεται από τον νόμο αναλόγως της τιμής πώλησης του έργου.
 1. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το δικαίωμα παρακολούθησης είναι το δικαίωμα του δημιουργού να αποκομίσει οικονομικό όφελος από τις διαδοχικές μεταπωλήσεις του έργου του μετά την πρώτη πώληση. Ο δημιουργός δεν μπορεί να επηρεάσει τη μεταπώληση του έργου του, καθώς δεν αποτελεί τον έναν εκ των δύο συμβαλλόμενων μερών και, συνεπώς, δεν υφίσταται έννομη σχέση μεταξύ αυτού και του αγοραστή του έργου του. Επιπλέον, η μεταπώληση δεν προϋποθέτει την καταβολή των ποσών που αντιπροσωπεύουν το δικαίωμα παρακολούθησης.
 1. Επομένως, κατ' αναλογία προς την εύλογη αμοιβή, τα ποσά που καταβάλλονται ως δικαίωμα παρακολούθησης δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αντάλλαγμα για φορολογητέα πράξη από μέρους των δικαιούχων αυτών κατά την έννοια των διατάξεων περί ΦΠΑ και ως εκ τούτου δεν υπάγονται στον ΦΠΑ, αλλά αποτελούν αποζημίωση του δημιουργού για την προστασία του ατομικού του συμφέροντος ως δημιουργού του έργου τέχνης και θα τυγχάνουν εφεξής εφαρμογής οι διατάξεις του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, όπως περιγράφεται στις παραγράφους 4-7 της παρούσας.

 

ΙΙΙ. Γενικά

 1. Το ποσό που ενδεχομένως εισπράττουν ή παρακρατούν οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης από τους δικαιούχους δικαιωμάτων αναπαραγωγής ή/και παρακολούθησης για υπηρεσίες διαχείρισης που παρέχουν προς τα πρόσωπα αυτά υπόκειται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ.
 1. Από την έκδοση της παρούσης παύουν να ισχύουν οδηγίες αντίθετου περιεχομένου ως προς τα ανωτέρω. Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, ο ΦΠΑ που έχει χρεωθεί επί φορολογικών στοιχείων που έχουν εκδοθεί για την είσπραξη της εύλογης αμοιβής και του δικαιώματος παρακολούθησης οφείλεται στο Δημόσιο, κατ' εφαρμογή της ,παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), όπως ισχύει.

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Γ. Πιτσιλής

YA ΥΠΠΟΑ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ ΤΥΕΦΤΠ//42270/3639/3477/197, ΦΕΚ ΥΟΔΔ 64/07.02.2018

 

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 66Ε του ν. 2121/1993 «Κυρώσεις για προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο», όπως προστέθηκε με το άρθρο 52 παρ. 1 του ν. 4481/2017 (ΦΕΚ 100/ Α΄/20.7.2017) και καθορισμός αμοιβής των μελών της.

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

α. Του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

β. Του π.δ/τος 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών».

γ. Του π.δ/τος 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

δ. Του π.δ/τος 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

ε. Του π.δ/τος 311/1994 (ΦΕΚ 165/Α΄) «Καταστατικό του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας».

στ. Του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993 «Κυρώσεις για προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο», όπως προστέθηκε με το άρθρο 52 παρ. 1 του ν. 4481/2017 (ΦΕΚ 100/ Α΄/20.7.2017), ιδίως της παραγράφου 2.

ζ. Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/ 16.12.2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η. Την παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Τη με αριθμ. πρωτ. 28813/Φ300-13.10.2017 επι-στολή του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Δημήτριου Τσαμάκη, σχετικά με τον καθορισμό των εκπροσώπων της ΕΕΤΤ (τακτικού και αναπληρωματικού μέλους) στην Επιτροπή.
 1. Τη με αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΞ/6991-1/05-10-2017 επιστολή του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Κωνσταντίνου Μενουδάκου σχετικά με τον καθορισμό των εκπροσώπων της ΑΠΔΠΧ (τακτικού και αναπληρωματικού μέλους) στην Επιτροπή.
 2. Το αριθμ. 32096/18-1-2018 έγγραφο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας σχετικά με τη σύσταση και συγκρότηση της ως άνω Επιτροπής.
 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του κράτους, αποφασίζουμε:

 

1. Συστήνουμε Επιτροπή για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 66Ε ν. 2121/1993 (η οποία εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως ΕΔΠΠΙ - Επιτροπή για τη Διαδικτυακή Προσβολή Πνευματικής Ιδιοκτησίας), με έδρα το κτίριο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), επί της οδού Μετσόβου 5, Αθήνα.

 

2. Η Επιτροπή συγκροτείται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της με δικαίωμα ψήφου, ως εξής:

α. Τον Ιωάννη Χαμηλοθώρη του Χρήστου, με Α. .Τ. ΑΚ 160780, Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΟΠΙ, ως Πρόεδρο της Επιτροπής με αναπληρωτή του την Κωνσταντία Κυπρούλη του Παναγιώτη, με Α. .Τ. ΑΗ 042446, αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΟΠΙ.

β. Την Ασημίνα Γιαννοπούλου του Αθανασίου, με Α. .Τ. ΑΚ 224129, στέλεχος Τμήματος Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιακών Θεμάτων, εκπρόσωπο της ΕΕΤΤ, με αναπληρωτή της τον Γιώργο Κολυβά του Θωμά, με Α. .Τ ΑΗ 066923, Προϊστάμενο Τμήματος Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιακών Θεμάτων.

γ. Τον Κωνσταντίνο Χριστοδούλου του Νικολάου, με Α.Δ.Τ Σ 026567, εκπρόσωπο της ΑΠΔΠΧ, με αναπληρωτή του τον Ευάγγελο Παπακωνσταντίνου του Νικολάου, με Α.Δ.Τ Χ 523104.

 

3. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί η εκπρόσω-πος της ΕΕΤΤ, Ασημίνα Γιαννοπούλου, με αναπληρωτή της τον Γιώργο Κολυβά.

 

4. Το έργο της Επιτροπής περιγράφεται στο άρθρο 66Ε του ν. 2121/1993.

 

5. Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής αρχόμενη από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την επιφύλαξη της λήξης της θητείας του διοικητικού συμβουλίου του ΟΠΙ, οπότε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, καθώς και ο αναπληρωτής αυτού, αντικαθίστανται αυτοδικαίως από τον νέο Πρόεδρο και τον νέο Αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΟΠΙ, για την υπόλοιπη διάρκεια της θητείας της Επιτροπής όπως θα οριστούν με τη σχετική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

6. Τα μέλη της Επιτροπής δεν είναι αμειβόμενα.

 

7. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2018

 

Η Υπουργός

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

ΥΑ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ /ΤΥΕΦΤΠ/ 42269/3638/3476/196/2018, ΦΕΚ 351/Β/7-2-2018

Συγκρότηση, λειτουργία και αρμοδιότητες Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και καθορισμός τέλους εξέτασης αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 66Ε ν. 2121/1993 «Κυρώσεις για προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο», όπως προστέθηκε με το άρθρο 52 παρ. 1 ν. 4481/2017 (ΦΕΚ Α’ 100/20.7.2017)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α. Του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

β. Του π.δ/τος 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών.....».

γ. Του π.δ/τος 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

δ. Του π.δ/τος 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28.08.2014) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

ε. Του π.δ/τος 311/1994 (ΦΕΚ 165/Α’) «Καταστατικό του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας».

στ. Του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993 «Κυρώσεις για προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο», όπως προστέθηκε με το άρθρο 52 παρ. 1 ν. 4481/2017 (ΦΕΚ 100/Α/20.07.2017), ιδίως της παραγράφου 3.

 1. [sic] Το αρ. 32096/18.1.2018 έγγραφο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας σχετικά με τη συγκρότηση, λειτουργία και αρμοδιότητες της ως άνω Επιτροπής.
 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους, αποφασίζουμε:

Τα ακόλουθα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, όπως αυτή προβλέπεται στο α. 66Ε ν. 2121/1993, η οποία εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως Επιτροπή για τη Διαδικτυακή Προσβολή Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΠΙ) και καθορίζουμε το τέλος εξέτασης της αίτησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

Άρθρο 1

Αρμοδιότητες

 1. Έδρα της ΕΔΠΠΙ είναι η έδρα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ).
 2. Η ΕΔΠΠΙ αποφασίζει και ενεργεί για θέματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα της σύμφωνα με το άρθρο 66Ε ν. 2121/1993 και την παρούσα.

 

Άρθρο 2

Συγκρότηση και λειτουργία

 1. Η ΕΔΠΠΙ αποτελείται από τρία (3) μέλη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993.
 2. Τα μέλη της ΕΔΠΠΙ σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους, όπως ορίζονται με την απόφαση ορισμού τους.
 3. Αν κάποιο από τα μέλη της ΕΔΠΠΙ εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο, η Επιτροπή δεν μπορεί να λειτουργήσει.
 4. Ο Πρόεδρος της ΕΔΠΠΙ την εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα. Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη και τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της ΕΔΠΠΙ, συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και της παρούσας, καθώς και για την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται.
 5. Η ΕΔΠΠΙ συνεπικουρείται στη λειτουργία της από το προσωπικό του ΟΠΙ, το οποίο διατίθεται ύστερα από απόφαση του Διευθυντή του ΟΠΙ.

 

Άρθρο 3

Σύνθεση και Συνεδριάσεις

 1. Η ΕΔΠΠΙ ασκεί τα καθήκοντά της, συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις νόμιμα όταν βρίσκεται σε πλήρη απαρτία. Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία και των τριών (3) μελών (τακτικών ή αναπληρωματικών). Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το όργανο καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο εντός είκοσι τέσσερις (24) ωρών από την πρώτη και με την ίδια ημερήσια διάταξη.
 2. Ο Πρόεδρος καθορίζει την ημέρα και την ώρα των συνεδριάσεων και καλεί τα μέλη να συμμετέχουν. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται στην έδρα της ΕΔΠΠΙ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην πρόσκληση, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Η πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, γνωστοποιείται από τον γραμματέα στα μέλη της ΕΔΠΠΙ τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση μπορεί να γίνει με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Σε περίπτωση κατεπείγοντος, η παραπάνω προθεσμία μπορεί να συντμηθεί σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες με αιτιολόγηση στην πρόσκληση των λόγων του κατεπείγοντος. Πρόσκληση των μελών της ΕΔΠΠΙ δεν απαιτείται όταν οι συνεδριάσεις γίνονται σε ημερομηνίες τακτές, που ορίζονται με απόφασή της, η οποία και γνωστοποιείται στα μέλη της.
 3. Την ευθύνη της ημερήσιας διάταξης έχει ο Πρόεδρος. Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, αν όλα τα μέλη συμφωνούν για τη συζήτησή τους.
 4. Οι συνεδριάσεις είναι μυστικές. Η κατά τη συζήτηση παρουσία άλλων προσώπων, πλην των μελών, δεν επιτρέπεται. Η ΕΔΠΠΙ, όμως, μπορεί να καλέσει προς παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων ή ακρόαση προς έκθεση των απόψεών τους, υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα, τα οποία μετά την ακρόαση τους αποχωρούν.
 5. Για τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, τη λειτουργία και τις αποφάσεις της ΕΔΠΠΙ εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

 

Άρθρο 4

Αίτηση άρσης της προσβολής

 1. Η ειδικά προδιατυπωμένη αίτηση της παρ. 4 του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993 διαμορφώνεται από τον ΟΠΙ, ο οποίος την τροποποιεί κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της ΕΔΠΠΙ.
 2. Προϋποθέσεις για την εξέταση της αίτησης είναι α) η αυτοπρόσωπη ή ηλεκτρονική υποβολή τής ειδικά προδιατυπωμένης αίτησης τής παρ. 4 του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993 μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν και β) η καταβολή του προβλεπόμενου στο άρθρο 11 τέλους.
 3. Προϋποθέσεις του παραδεκτού της αίτησης συνιστούν: α) η τήρηση τυχόν αντίστοιχης διαδικασίας που προβλέπεται από τον πάροχο και η μη τελεσφόρηση της εντός εύλογου χρόνου ή διαφορετικά η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τον αιτούντα για τη μη ύπαρξη σχετικής διαδικασίας και β) η δήλωση μη ύπαρξης εκκρεμοδικίας ή οριστικής απόφασης επί της ίδιας διαφοράς.
 4. Στο πλαίσιο της υποβολής συμπληρωματικών της αίτησης στοιχείων δύναται να προσκομιστεί από τον αιτούντα τυχόν απόφαση δικαστικής ή διοικητικής αρχής άλλου κράτους μέλους της που διατάσσει την απομάκρυνση του ιδίου περιεχομένου ή τη διακοπή πρόσβασης σε αυτό στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αιτηθεί η ΕΔΠΠΙ.

 

Άρθρο 5

Αποφάσεις

 1. Οι αποφάσεις της ΕΔΠΠΙ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία.
 2. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Η διάσκεψη για την έκδοση απόφασης είναι μυστική και το αποτέλεσμά της είναι απόρρητο μέχρι την καταγραφή τής απόφασης στα πρακτικά από τον γραμματέα.
 3. Για τις συνεδριάσεις της ΕΔΠΠΙ συντάσσονται πρακτικά, στα οποία μνημονεύονται, ιδίως, τα ονοματεπώνυμα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν.
 4. Στα πρακτικά καταχωρίζεται ονομαστικά η γνώμη του μέλους που μειοψήφησε.
 5. Οι αποφάσεις απομάκρυνσης περιεχομένου ή διακοπής πρόσβασης σε αυτό μπορούν να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ, εφόσον το κρίνει η ΕΔΠΠΙ.

 

Άρθρο 6

Πρακτικά

Ο γραμματέας ή ο αναπληρωτής του τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία υπογράφονται από τα μέλη της ΕΔΠΠΙ.

 

Άρθρο 7

Κοινοποιήσεις

 1. Οι γνωστοποιήσεις και οι ενημερώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 66Ε ν. 2121/1993 κοινοποιούνται στα εμπλεκόμενα μέρη με κάθε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 2. Η κοινοποίηση των αποφάσεων της ΕΔΠΠΙ με τις οποίες καλούνται οι αποδέκτες της γνωστοποίησης να απομακρύνουν περιεχόμενο που προσβάλλει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα ή να διακόψουν την πρόσβαση σε αυτό πραγματοποιείται:

α) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 3979/2011 ή

β) με αποστολή συστημένης επιστολής στην ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασής τους ή

γ) με επίδοση κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

 1. Απόφαση που αποστέλλεται με συστημένη επιστολή θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών από την ημέρα αποστολής, εάν η ταχυδρομική διεύθυνση του παραλήπτη βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η ταχυδρομική διεύθυνση είναι εκτός Ελλάδας, η πράξη θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί νομίμως μετά την παρέλευση είκοσι (20) ημερών από την ημέρα αποστολής της συστημένης επιστολής.
 2. Στις περιπτώσεις της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α’ της παρ. 2, η πράξη θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την ηλεκτρονική ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραβάτη, εφόσον δεν προκύπτει προγενέστερος χρόνος παραλαβής της.

 

Άρθρο 8

Απόφαση ΕΔΠΠΙ

Στην περίπτωση που η ΕΔΠΠΙ διαπιστώσει ότι προσβάλλεται δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66Ε ν. 2121/1993 και την παρούσα τάσσει προθεσμία σαράντα οκτώ (48) ωρών για την απομάκρυνση του περιεχομένου ή για τη διακοπή πρόσβασης σε αυτό. Με την απόφαση αυτή απειλείται επιβολή προστίμου ύψους πεντακοσίων (500) έως χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης από την κοινοποίησή της στους παραβάτες. Το πρόστιμο επιβάλλεται με νέα απόφαση της ΕΔΠΠΙ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993. Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη από την ΕΔΠΠΙ για τον καθορισμό του ύψους του προστίμου είναι η βαρύτητα της προσβολής, ιδίως λόγω ύπαρξης μεγάλου αριθμού έργων ή αντικειμένων προστασίας, η διάρκεια και η επανάληψή της.

 

Άρθρο 9

Απομάκρυνση περιεχομένου

Η απομάκρυνση του περιεχομένου που προστατεύεται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα από τους αποδέκτες τής γνωστοποίησης της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993 πρέπει να είναι μόνιμη, εκτός αν στο μεταξύ ληφθεί άδεια από τους δικαιούχους.

 

 

Άρθρο 10

Διακοπή πρόσβασης

 1. Σε περιπτώσεις προσβολών μεγάλης κλίμακας ή σε περιπτώσεις που το περιεχόμενο, φιλοξενείται σε διακομιστή εκτός της ελληνικής επικράτειας η ΕΔΠΠΙ καλεί τους αποδέκτες της γνωστοποίησης να διακόψουν την πρόσβαση σε αυτό με τον πιο πρόσφορο και αποτελεσματικό τεχνικά τρόπο. Η διακοπή πρόσβασης αφορά στο περιεχόμενο που περιγράφεται στην αίτηση, είτε αυτό γίνεται προσβάσιμο μέσω ιστοσελίδων ή με άλλους τρόπους, όπως με ρευμάτωση δεδομένων συνεχούς ροής (data streaming).
 2. Ένδειξη προσβολών μεγάλης κλίμακας είναι, ιδίως, η προσβολή μεγάλου αριθμού έργων ή αντικειμένων προστασίας που προστατεύονται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα αντίστοιχα.
 3. Η ΕΔΠΠΙ καθορίζει τη διάρκεια διακοπής πρόσβασης στο περιεχόμενο, η οποία για την περίπτωση των διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου μπορεί να είναι μέχρι έξι (6) μήνες, ενώ για την περίπτωση των ονομάτων τομέων (domain names), συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων υποτομέων (subdomains), δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ετών.
 4. Η ΕΔΠΠΙ επιπρόσθετα μπορεί να ζητά από τους παρόχους να κατευθύνουν τους συνδρομητές τους που προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ιστοσελίδα, στην οποία η πρόσβαση έχει διακοπεί, σε οθόνη με μήνυμα που να τους πληροφορεί για τους λόγους διακοπής της πρόσβασης και να τους ενημερώνει για ιστοσελίδες με νόμιμο περιεχόμενο.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Άρθρο 11

Τέλος εξέτασης αίτησης

 1. Το ύψος του τέλους εξέτασης της αίτησης που θα πρέπει να καταβληθεί μαζί με την υποβολή της αίτησης τής παρ. 4 του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993 ανέρχεται στα 300 ευρώ, εφόσον η αίτηση περιλαμβάνει ένα όνομα τομέα. Στην περίπτωση που η αίτηση περιλαμβάνει από δύο (2) έως πέντε (5) ονόματα τομέων, το ύψος ανέρχεται στα 500 ευρώ, από έξι (6) έως δέκα (10) ονόματα τομέων στα 700 ευρώ και από έντεκα (11) έως πενήντα (50) ονόματα τομέων στα 1.000 ευρώ. Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά σε διακοπή πρόσβασης σε διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση περιεχομένου με ρευμάτωση δεδομένων συνεχούς ροής, το ύψος του τέλους εξέτασης της αίτησης ανέρχεται στα 1.000 ευρώ. Κάθε τέτοια αίτηση δεν μπορεί να αφορά σε περισσότερες από πενήντα (50) διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου.
 2. Το τέλος εξέτασης της αίτησης, επιπλέον του οφειλόμενου ΦΠΑ, κατατίθεται στην Εθνική Τράπεζα (κωδικός SWIFT(BIC) ETHNGRAA), σε πίστωση του λογαριασμού του ΟΠΙ με IBAN GR8101101510000015129605323. Αντίγραφο της απόδειξης της κατάθεσης, με τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος υποβάλλεται στο Λογιστήριο του ΟΠΙ. Το τέλος αποτελεί τυπική προϋπόθεση έναρξης της διαδικασίας και ως εκ τούτου, το καταβληθέν τέλος δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης θέσης της υπόθεσης στο αρχείο.

 

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2018

YA Aριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/ (ΦΕΚ 398/17-08-2017, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.)

Ορισμός Εποπτικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 4481/2017

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

α. του ν. 4481/2017 (Α ΄100), «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου αυτού,

β. του π.δ/τος 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (A΄ 171) όπως ισχύει,

γ. του π.δ/τος 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών …» (Α΄114),

δ. του π.δ/τος 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210).

2. Την αριθμ. 7708/4.8.2017 εισήγηση των σωματείων ΑΣΜΑ, ΣΩΜΣΕ και ΜΕΤΡΟΝ, αποφασίζουμε:

 

Ορίζουμε ως μέλη του πρώτου Εποπτικού Συμβουλίου της ανεξάρτητης οντότητας του άρθρου 50 του ν. 4481/2017 (Α΄ 100) με την επωνυμία «ΑΕΠΙ ΑΕ» (Ανώνυμη Εταιρεία Πνευματικής Ιδιοκτησίας) με 6μηνη θητεία, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 4481/2017 τους κάτωθι ως εξής

 

1. Γεώργιο Ανδρέου του Ανδρέα, με ΑΔΤ **, μουσικοσυνθέτη

2. Διονύσιο-Φοίβο Δεληβοριά του Φωτίου, με ΑΔΤ **, μουσικοσυνθέτη

3. Ευστάθιο Δρογώση του Ιωάννη, με ΑΔΤ **, τραγουδοποιό

4. Γεώργιο Θεοφάνους του Κυριάκου, με ΑΔΤ **, μουσικοσυνθέτη

5. Νικόλαο Μωραϊτη του Χρήστου, με ΑΔΤ **, συγγραφέα κειμένων

6. Αθανάσιο Παπανικολάου του Κων/νου, με ΑΔΤ **, μουσικοσυνθέτη

7. Αντώνιο Πλέσσα του Δημητρίου, με ΑΔΤ **, μουσικοσυνθέτη

8. Φοίβο Τασσόπουλο του Γεωργίου, με ΑΔΤ **, συνθέτη

9. Ηλία Φιλίππου του Λουκά, με ΑΔΤ **, στιχουργό, δισκογραφικό παραγωγό.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2017

 

Η Υπουργός

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

& ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τ.Α.

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

 

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2017

Αρ. Πρωτ.: 5951

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Ταχ.Κώδικας: 10183 - Αθήνα

Πληροφορίες: Σ.Θεολογίτου

Τηλέφωνο: 2131364326

Fax: 2131364359

Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΡΟΣ :

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας

Διευθύνσεις Διοίκησης

-Δ/νσεις Εσωτερικών,

(Διοικητικού-Οικονομικού

Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου,

για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου)

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20

Ταχ. Κώδικας: 10200 - Αθήνα

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 9

 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α΄230) - Κεφάλαιο Ζ΄ «Απλούστευση πλαισίου Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, θεάτρων και Κινηματογράφων» κατά τη μεταβατική περίοδο.

 

Με το νόμο 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄230) θεσπίζεται το γενικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων. Με το Κεφάλαιο Ζ΄ του εν λόγω νόμου απλουστεύεται η διαδικασία του πλαισίου λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (Α΄114) όπως ισχύει, καθώς επίσης και το πλαίσιο λειτουργίας των θεάτρων και των κινηματογράφων.

Προκειμένου να διευκολύνουμε το έργο των υπηρεσιών των Δήμων για το διάστημα μέχρι την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 36 παρ. 1 του Ν. 4442/2016,δηλαδή σε μεταβατικό στάδιο, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 

[…]

 

 

Β. Ως προς την Άδεια μουσικής:

Σχετικά με την άδεια μουσικής και μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 36 παρ. 1 του Ν. 4442/2016 με την οποία θα ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία της γνωστοποίησης, εφαρμόζονται τα ακόλουθα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 5 αυτού:

 

Στις περιπτώσεις πρόθεσης χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων κατόπιν λήξης της υφιστάμενης αδείας ή χρήσης μουσικής για πρώτη φορά, υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου απλή γνωστοποίηση με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

«Με την παρούσα ο υπογράφων …………., (ή ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……….., με έδρα ……….) κάτοικος ………., διατηρώ κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού …………… με την επωνυμία ………… και γνωστοποιώ ότι θα προβώ σε χρήση μουσικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 4442/2016»

 

Σημειώνεται, ότι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα πρέπει να ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ότι, εφόσον το κατάστημα κάνει χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο, οφείλει να διαθέτει και να διατηρεί στο χώρο του καταστήματος τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα αποτυπώνεται η θέση και η φορά των ηχείων. Η τεχνική έκθεση θα αποδεικνύει ότι έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ούτως ώστε με μέγιστη ηχοστάθμη 80db να μη δημιουργούνται προβλήματα στα σημεία προστασίας. Στον ενδιαφερόμενο χορηγείται αποδεικτικό υποβολής, στο οποίο επισυνάπτεται αντίγραφο της γνωστοποίησης. Η γνωστοποίηση αποστέλλεται από το Δήμο στην Αστυνομία και στην Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας. Εκκρεμείς αιτήσεις εξετάζονται με βάση τις ισχύουσες πλέον διατάξεις περί γνωστοποίησης. Στους αιτούντες χορηγείται αποδεικτικό υποβολής με συνημμένο αντίγραφο της αίτησης, ενώ επιστρέφονται παράβολα που έχουν καταβληθεί.

 

Η άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής εξακολουθεί να χορηγείται, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 4442/2016, από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης(για όσα ΚΥΕ έχουν ήδη υποβάλλει γνωστοποίηση), χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου.

 

Γ. Κέντρα διασκέδασης

Τα κέντρα διασκέδασης εξαιρούνται της διαδικασίας γνωστοποίησης (άρθρο 27 Ν. 4442/2016),και συνεχίζουν να αδειοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 3463/2006 και της ΚΥΑ 31600/2013 (άρθρα 1, 2 και 3).

 

Σημειώνεται ότι με τη περ. β’ του άρθρου 37 του Ν. 4442/2016 καταργείται η αρμοδιότητα των Συμβουλίων Θεάτρων - Κινηματογράφων, να γνωμοδοτούν για τη χορήγηση άδειας στα Κέντρα Διασκέδασης. Κατόπιν τούτου ο σχετικός φάκελος, μετά τη συμπλήρωσή του θα διαβιβάζεται εντός πέντε(5) ημερών στις συναρμόδιες υπηρεσίες [υγειονομική υπηρεσία για τον υγειονομικό έλεγχο του καταστήματος, πυροσβεστική υπηρεσία για χορήγηση πιστοποιητικού(ενεργητικής) πυροπροστασίας].Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 31600/2013(ΦΕΚ Β΄3106). Επισημαίνεται ότι η αρμοδιότητα των ως άνω συμβουλίων για την αδειοδότηση των λοιπών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του άρθρου 81 του Ν.3463/2006(Α΄114) όπως ισχύει, εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ.

 

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε με κάθε πρόσφορο τρόπο την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού χωρικής σας αρμοδιότητας για ενημέρωση και εφαρμογή.

Το Υπουργείο Εσωτερικών παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία. Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών ( www.ypes.gr ) στη διαδρομή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Αυτοδιοίκηση/Εγκύκλιοι – Αποφάσεις –

Συχνές Ερωτήσεις – ΟΤΑ Α΄Βαθμού και Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Συχνές Ερωτήσεις – ΟΤΑ Β΄Βαθμού, καθώς και στο «Διαύγεια».

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ

 

ΚΟΙΝ.:

1. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

-Γραφείο Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας

2. Υπουργείο Υγείας

-Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας

3. ΚΕΔΕ

4. ΕΝ. ΠΕ

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

-Γραφείο Υπουργού

-Γραφείο Γενικού Γραμματέα

-Γεν. Δ/ντρια Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

-Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

(με την παράκληση να αναρτήσει την παρούσα στον δικτυακό Τόπο του Υπουργείου)

- Δ/νση μας/Τμήμα Οργάνωσης & Λειτουργίας ΤΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Αθήνα, 24 Ιουνίου 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ     

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ                                                                                          Αριθ. πρωτ.: 19421

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ                                                       ΠΡΟΣ:

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                                 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.                                         (όπως πίνακας αποδεκτών)

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27

Τ.Κ. : 10183 Αθήνα

Πληροφορίες: Κ. Γαλάνης

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλέφωνο: 213-1364348

FAX: 213-1364359

ΘΕΜΑ: Ανάκληση εγγράφου - παύση ισχύος εγκυκλίου

Σχετ.:

α) Το αριθ. πρωτ. 50385/6-3-2014 έγγραφό μας προς την Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε.

β) Η υπ. αριθ. 293/2015 γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου

του Κράτους

γ) Η αριθ. πρωτ. ΓΕΔΔ Φ. 1338/15/9457/18-5-2016 Έκθεση Ελέγχου του Γενικού

Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Εγκύκλιος 12

Με το α σχετικό ανακλήθηκε το αριθ. πρωτ. 18509/14-6-2013 έγγραφό μας προς το Δήμο Καλαμαριάς, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο παρόμοιου περιεχομένου. Από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, υποβλήθηκε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους το ερώτημα «αν οι αναφορές της εταιρείας Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε. που αποστέλλονται στους δήμους της χώρας, με τις οποίες ”διαπιστώνονται" από υπαλλήλους της παραβάσεις των διατάξεων του ν.2121/1993, λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να επιβληθούν, από τους δήμους της χώρας, οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο πδ 180/1979 και στην Αστυνομική Διάταξη 3/1996 ή αποστέλλονται στα καθ' ύλην αρμόδια ελεγκτικά όργανα ως αναρμοδίως αποσταλείσες».

Επί του ερωτήματος, εκδόθηκε η υπ' αριθ. 293/2015 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

1. Από τον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ιωάννη Μπαλάφα, έγινε αποδεκτή η παράγραφος 26δ της προαναφερόμενης γνωμοδότησης (αριθ. πρωτ. 19422/6-6-2016 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. προς το Ν.Σ.Κ.), η οποία αποτελεί απάντηση στο ερώτημα που υποβλήθηκε από την υπηρεσία μας.

Σύμφωνα με την παράγραφο 24 αυτής, που αφορά στο επίμαχο ζήτημα:

"Από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του Συντάγματος, συνάγεται ότι η εξουσία του ελέγχου της νόμιμης λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ως κατεξοχήν δημόσια εξουσία και έκφραση κρατικής κυριαρχίας, ασκείται, δια της αρμόδιας αρχής, μόνο από το κράτος (και τα ν.π.δ.δ., που και αυτά είναι αποκεντρωμένες καθύλη κρατικές υπηρεσίες) και όχι από ιδιώτες ή ν.π.ι.δ. (συναφώς βλ. Ολ ΣΤΕ 1934/1998, 1972/2012). Ερμηνευόμενη υπό το φως των συνταγματικών αυτών διατάξεων, η διάταξη της περ. ζ' της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 2121/1993, σύμφωνα με την οποία οι νομίμως αναγνωρισμένοι ΟΣΔ, μπορούν να ενεργούν, με τη σύμπραξη της δημόσιας αρχής, τους αναγκαίους ελέγχους για την διαπίστωση της προσβολής ή μη των δικαιωμάτων των πνευματικών δημιουργών, που εκπροσωπούν, έχει την έννοια ότι, απλές διαπιστώσεις παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, που γίνονται από μόνα τα όργανα αναγνωρισμένων από το νόμο ΟΣΔ, χωρίς την συμμετοχή κατά τον έλεγχο αρμόδιου κρατικού οργάνου (βλ. διατάξεις των άρθρων 65Α παρ. 4 του ν. 2121/1993, 2 παρ. 2 του π.δ. 180/1979 και της Α.Δ. 3/1996), το οποίο να βεβαιώνει όλα τα στοιχεία του ελέγχου αυτού (τόπος, χρόνος, διενεργήσας τον έλεγχο κλπ.) και τις διαπιστώσεις του με τη σύνταξη σχετικής έκθεσης, μόνον ως απλή καταγγελία ενδιαφερομένου ιδιώτη προς την αρμόδια διοικητική αρχή μπορεί να θεωρηθεί (βλ. σχετικώς και την περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 2121/1993) και όχι ως πράξη αρμόδιου διοικητικού οργάνου περί διαπίστωσης τέλεσης παράβασης, που εκδόθηκε στα πλαίσια σύνθετης διοικητικής ενέργειας, η οποία αποσκοπεί στην έκδοση ή μη (εκτελεστής) πράξης επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή, γενικότερα, (εκτελεστής) διοικητικής πράξης, δυσμενούς για τον διοικούμενο. Συνεπώς, η καταγγελία αυτή των οργάνων των ΟΣΔ εκτιμάται και αξιολογείται από την αρμόδια αρχή ως απλό πραγματικό στοιχείο, το περιεχόμενο του οποίου χρήζει απόδειξης και επιδέχεται ανταπόδειξη". Περαιτέρω, επί των διαλαμβανομένων στο α σχετικό, εκδόθηκε, κατόπιν υποβληθείσας καταγγελίας, Έκθεση Ελέγχου από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, η οποία απεστάλη στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α με το αριθ. πρωτ. ΓΕΔΔ Φ. 1338/15/9457/18-5-2016 έγγραφο, στα συμπεράσματα της οποίας αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

" Οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων όπως η Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε. δεν αποτελούν δημόσια όργανα και κατά συνέπεια δεν μπορούν να βεβαιώνουν διοικητικές παραβάσεις σχετικά με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Επιπλέον οι "εκθέσεις ελέγχου" που φέρεται να εκδίδει η Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε. ή κάθε άλλος Ο.Σ.Δ., ή κάθε σχετικό έγγραφο με το οποίο διαπιστώνεται η αναπαραγωγή μουσικών έργων δημιουργών που αντιπροσωπεύονται από αυτούς, δεν συνιστά ικανή και αναγκαία προϋπόθεση για την ανάκληση της άδειας μουσικής και πολύ λιγότερο της άδειας λειτουργίας του ελεγχόμενου Κ.Υ.Ε. και πρέπει να εκτιμάται και να αξιολογείται από την αρμόδια Αρχή μόνο ως απλό πραγματικό στοιχείο, το περιεχόμενο του οποίου χρήζει απόδειξης και επιδέχεται ανταπόδειξης. Ενόψει των παραπάνω, η αναφορά στο με α.π. 50385/6-3-2014 έγγραφο που εξέδωσε η κ. Γιαβή ότι "....σε περίπτωση που οι ως άνω Ο.Σ.Δ. υποβάλλουν σε Ο.Τ.Α. αίτηση ανάκλησης άδειας Κ.Υ.Ε. που κάνει χρήση του ρεπερτορίου τους χωρίς την προβλεπόμενη από το άρθρο 63 παρ. 2 του ν. 2121/1993 άδειά τους, η οποία συνοδεύεται από σχετική δήλωση βεβαίωσή τους μαζί με εισαγγελική παραγγελία ή αστυνομική απαγόρευση ο δήμος δεν αρχειοθετεί αυτή αλλά υποχρεούται να ανακαλέσει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3463/2006 και του ν. 3852/2010..." είναι ανακριβής και εσφαλμένη, δεδομένου ότι αποδίδει στη "βεβαίωση" των Ο.Σ.Δ. χαρακτήρα δεσμευτικού εγγράφου για τους Ο.Τ.Α., η δε αναφορά σε συνοδεία εισαγγελικής παραγγελίας ή αστυνομικής απαγόρευσης αφενός είναι ασαφής, αόριστη και ακατανόητη, αφετέρου είναι ανακριβής, δεδομένου ότι η σχετική νομική διάταξη του άρθρου 55 παρ. 1 περ. ζ του ν. 2121/1993 αναφέρεται στον τρόπο διενέργειας ελέγχου, ο οποίος πρέπει να διεξάγεται με τη σύμπραξη της δημόσιας Αρχής από δημόσιο όργανο επιτόπου και όχι στο περιεχόμενο ή στα συνημμένα έγγραφα βεβαίωσης του Ο.Σ.Δ.. Επισημαίνεται ότι το ως άνω έγγραφο εκδόθηκε από την κ. Γιαβή παρά την σαφή, ρητή και ομόφωνη αντίρρηση των υπ' αυτής υπηρεσιακών παραγόντων σχετικά με τα διαλαμβανόμενα σε αυτό".

Με την Έκθεση Ελέγχου του ΓΕΔΔ, προτείνεται, μεταξύ άλλων, η ανάκληση του με α.π. 50385/6-3-2014 εγγράφου, μετά την αποδοχή της υπ. αριθ. 293/2015 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. από τον Υπουργό Εσωτερικών, καθώς και η έκδοση σαφούς σχετικής εγκυκλίου.

Βάσει των ανωτέρω, ανακαλείται το αριθ. πρωτ. 50385/6-3-2014 έγγραφό μας προς την Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε..

Για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λόγω καταστρατήγησης των διατάξεων του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α’ 25), απαιτείται βεβαίωση παράβασης από δημόσια Αρχή και όχι από ιδιώτη (Ολομ. ΣτΕ 1934/1998, 1972/2012, 15/2015), με την οποία βεβαιώνονται όλα τα στοιχεία του ελέγχου (τόπος, χρόνος, διενεργήσας τον έλεγχο κλπ), καθώς και έστω και ενδεικτική παράθεση των τίτλων των μουσικών συνθέσεων και των επωνυμιών των παραγωγών εταιρειών που εκτελέστηκαν δημόσια (ΑΠ 1553/2013).

2. Αναφορικά με την αριθ. πρωτ. 57904/7-12-2007 εγκύκλιό μας με θέμα "εφαρμογή νομοθεσίας σχετικά με την χορήγηση αδειών μουσικών οργάνων", σας γνωρίζουμε τα εξής: α) Οι δήμοι δεν μπορούν να ορίζουν με κανονιστικές αποφάσεις τους τη χρονική διάρκεια των αδειών χρήσης μουσικών οργάνων, αφού αυτή έχει οριστεί ως αορίστου διαρκείας ήδη από το 2011, κατά τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011 ΦΕΚ Β’ 2496, αλλά και την μεταγενέστερη Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 ΦΕΚ Β' 3106 (άρθρο 5 παρ. 1), εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αιτηθεί μικρότερη διάρκεια.

β) Η χρονική ισχύς της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων είναι ανεξάρτητη από την άδεια που αφορά στα πνευματικά δικαιώματα που χορηγείται από Ο.Σ.Δ.. Περαιτέρω, η ανάκληση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων με μόνη τη λήξη της άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων, δεν βρίσκει έρεισμα στην κείμενη νομοθεσία.

Κατόπιν των ανωτέρω, παύει να ισχύει η αριθ. πρωτ. 57904/7-12-2007 εγκύκλιός μας.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους δήμους της χωρικής σας αρμοδιότητας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                         Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ.                                     Αριθ. Πρωτ.: 57904

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α.

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27

Ταχ.Κώδικας: 101 83 Αθήνα

TELEFAX: 210 374 4383

Πληροφορίες: Κ. Γαλάνης

Τηλέφωνο: 210 374 4519

Θέμα: Εφαρμογή νομοθεσίας σχετικά με την χορήγηση αδειών μουσικών οργάνων

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης αδειών μουσικών οργάνων, τη χρονική τους διάρκεια και την υποχρέωση καταβολής πνευματικών δικαιωμάτων προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια διευκρινίζουμε τα εξής:

1.       Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Αστυνομικής Διάταξης υπ' αριθ. 3 (ΦΕΚ Β' 15/1996) «Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β' 526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων, χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής».

Στις παραγράφους 2 & 3 του άρθρου 3 της αυτής Αστυνομικής Διάταξης ορίζεται ότι «Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την Υγειονομική Υπηρεσία» και «Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00' ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00' ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο. μέχρι την 03.00' ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00' ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων».

2.       Δεδομένου ότι στην προαναφερόμενη Αστυνομική Διάταξη δεν ορίζεται η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας μουσικών οργάνων, ο νομοθέτης έδωσε την δυνατότητα στους δήμους και τις κοινότητες της χώρας να προσδιορίζουν την χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας μουσικών οργάνων που χορηγούν εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις.

Πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 1γ του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ. ορίζεται ότι οι δήμοι και οι κοινότητες   «Προσδιορίζουν   τους   όρους   και τις ώρες λειτουργίας   μουσικής   σε καταστήματα που Λειτουργούν στην πόλη, Λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση».

Με βάση τα ανωτέρω κάθε πρωτοβάθμιος ΟΤΑ. μπορεί να εκδώσει τοπική κανονιστική απόφαση, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ, ορίζοντας τη χρονική διάρκεια ισχύος μουσικών οργάνων. Για παράδειγμα μπορεί να οριστεί από κάποιο δήμο ότι η χρονική διάρκεια ισχύος μουσικών οργάνων για τη χωρική του αρμοδιότητα είναι τρία έτη. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Τ.Α. 10551/2007 ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από τον οικείο δήμο άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο ή μικρότερο από αυτό που έχει προσδιορίσει ο δήμος ή η κοινότητα (παρ. 1 του άρθρου 5 της Κ.Τ.Α. 10551/2007). Προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια, ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στον οικείο δήμο έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, όπως άλλωστε ρητά ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 63 του νόμου 2121/1993.

Στην περίπτωση όμως που η χρονική διάρκεια της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων είναι μεγαλύτερη από τη χρονική διάρκεια της άδειας δημόσιας εκτέλεσης που χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να αναγράφεται στην άδεια μουσικών οργάνων το εξής:

«Η παρούσα άδεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύ η άδεια δημόσιας εκτέλεσης που χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να προσκομίσει στην υπηρεσία μας, πριν τη λήξη ισχύος της άδειας δημόσιας εκτέλεσης, νέα έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής.

Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα θα ανακαλείται».

Αυτονόητο είναι ότι, σε ό,τι αφορά στα Κέντρα Διασκέδασης η μη προσκόμιση έγγραφης άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους δήμους και τις κοινότητες της χωρικής σας αρμοδιότητας για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πάτροκλος Γεωργιάδης

Νόμος 1733 της 18/22.4.87. Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Α’ 171).

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΟΒΙ)

Άρθρο 1

Σύσταση - Σκοπός

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας" (ΟΒΙ) που εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

2. Σκοπός του ΟΒΙ είναι η συμβολή στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας με την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων:

α. Χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, διπλωμάτων τροποποίησης και πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας, καθώς και γνωμοδότηση κατά το άρθρο 13, για τις μη συμβατικές άδειες εκμετάλλευσης.

β. Καταχώριση συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας.

γ. Συνεργασία με ομοειδείς οργανισμούς άλλων χωρών, με διεθνείς οργανισμούς, με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της χώρας καθώς και σύνδεσή του με οργανισμούς και τράπεζες πληροφοριών.

δ. Προετοιμασία και έλεγχος της εφαρμογής των διεθνών συνθηκών σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και μεταφοράς τεχνολογίας.

ε. Εκπροσώπηση της Ελλάδος σε διεθνείς οργανισμούς με απόφαση των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών.

στ. Παροχή συμβουλών και πληροφοριών σχετικά με νέες τεχνολογίες και τεχνογνωσίες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου αυτού για τα απόρρητα μητρώα, αρχεία και βιβλία.

ζ. Παρακολούθηση και απογραφή της χρήσης ευρεσιτεχνιών, καινοτομιών και μεταφερόμενης τεχνολογίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

η. Ταξινόμηση ευρεσιτεχνιών και συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας κατά κατηγορίες χρήσης, λαμβανομένων υπόψη και των διεθνών ισχυόντων κριτηρίων.

Άρθρο 2

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύνθεση - Λειτουργία - Αρμοδιότητες

1. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) διοικείται από επταμελές (7μελές) διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από τους εξής[1]:

α. Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Ανάπτυξης.

β. Έναν νομικό ειδικευμένο σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, έναν ερευνητή από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ερευνητικό κέντρο με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ένα στέλεχος της βιομηχανίας με εμπειρία και γνώσεις σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οι οποίοι επιλέγονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

γ. Έναν τεχνικό επιστήμονα με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, που προτείνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).

δ. Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, ο οποίος εκλέγεται και ανακαλείται από το σύνολο των εργαζομένων στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.). Αν δεν εκλεγεί, το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως και χωρίς τη συμμετοχή του εκπροσώπου αυτού.

2. [ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ]

3. Το διοικητικό συμβούλιο του ΟΒΙ και ο γενικός διευθυντής του διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για τετραετή θητεία. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ασκεί και χρέη γενικού διευθυντή του ΟΒΙ. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του γενικού διευθυντή του ΟΒΙ μπορεί να ανανεώνεται.

4. Χρέη γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου ασκεί υπάλληλος του ΟΒΙ που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

5. Η κατά συνεδρίαση αποζημίωση του προέδρου και γενικού διευθυντή του ΟΒΙ, του αντιπροέδρου, των μελών και του γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Οικονομικών. Ο αριθμός των κατά μήνα συνεδριάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις.

6. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά δύο φορές το μήνα και έκτακτα εάν ζητηθεί από τον πρόεδρο ή την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Στην τελευταία περίπτωση ο πρόεδρος συγκαλεί υποχρεωτικά τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μέσα σε πέντε ημέρες από την έγγραφη γνωστοποίηση του αιτήματος της πλειοψηφίας. Στην γνωστοποίηση αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

7. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσαρα (4) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

8. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο γενικός διευθυντής του ΟΒΙ ή εάν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ασκεί και χρέη γενικού διευθυντή, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής και, κατά περίπτωση, οι διευθυντές του ΟΒΙ και μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα οποία ασκούν και ειδικά καθήκοντα.

9. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα.

10. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα, σχετικό με την άσκηση των αρμοδιοτήτων, τη διοίκηση και το προσωπικό του ΟΒΙ, ειδικότερα:

α. Καταρτίζει τον κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης του ΟΒΙ, τον κανονισμό κατάστασης του προσωπικού του ΟΒΙ, τον οικονομικό κανονισμό του ΟΒΙ και τον κανονισμό λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου του ΟΒΙ και τους υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

β. Λαμβάνει αποφάσεις για τα μέτρα εκπλήρωσης των σκοπών του και εκπονεί τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα προγράμματα δράσης του, τα οποία υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

γ. Αποφασίζει για τον ετήσιο προϋπολογισμό και τις αναγκαίες τροποποιήσεις του και τον υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

δ. Αποφασίζει για την πρόσληψη του προσωπικού, το ύψος των αποδοχών και αποζημιώσεών του, συμπεριλαμβανομένων και των αποδοχών του γενικού διευθυντή και για κάθε θέμα που αφορά την υπηρεσιακή του κατάσταση.

ε. Συνιστά περιφερειακές υπηρεσίες και παραρτήματα στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

στ. Καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό και απολογισμό του ΟΒΙ, εφαρμοζομένων αναλογικά των σχετικών διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρίες.

ζ. Καθορίζει το ύψος των τελών και εσόδων του ΟΒΙ από την παροχή υπηρεσιών.

η. Αναθέτει σε οργανισμούς και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μελέτες, έρευνες και εργασίες οι οποίες έχουν σχέση με την εκπλήρωση των στόχων του ΟΒΙ και καθορίζει την αμοιβή που θα καταβληθεί.

11. Το διοικητικό συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στο γενικό διευθυντή του ΟΒΙ στον αναπληρωτή γενικό διευθυντή ή σε άλλα στελέχη του ΟΒΙ.

12. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 6, συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

Τον πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει στις συσκέψεις του διοικητικού συμβουλίου ο αντιπρόεδρος.

13. Ο γενικός διευθυντής του ΟΒΙ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Ευθύνεται για την εφαρμογή των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

β. Προΐσταται στις υπηρεσίες του ΟΒΙ και μεριμνά για την ομαλή και αποδοτική τους λειτουργία.

γ. Εκπροσωπεί εξώδικα και δικαστικά τον ΟΒΙ και μπορεί με πράξη του να αναθέτει κατά περίπτωση ή κατηγορία περιπτώσεων την εκπροσώπηση στον αναπληρωτή γενικό διευθυντή ή σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου, σε δικηγόρο του ΟΒΙ ή για συγκεκριμένα θέματα, σε υπάλληλο του ΟΒΙ.

δ. Με πράξη του και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, χορηγεί διπλώματα ευρεσιτεχνίας, διπλώματα τροποποίησης και πιστοποιητικά υποδείγματος χρησιμότητας, εκδίδει τις κατά το άρθρο 13 γνωμοδοτήσεις για τη χορήγηση των μη συμβατικών αδειών εκμετάλλευσης καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό, βεβαίωση ή έγγραφο παροχής πληροφοριών ορίζεται από το νόμο αυτό.

***Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 του άρθρου 27 του Ν. 2516/1997 (Α’ 159)

***Η παρ. 2 Καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 2516/1997 (Α’ 159)

***Οι παρ. 3 και 8, καθώς επίσης και η πρώτη περ. της παρ. 13 του παρόντος άρθρου, αντικατεστάθησαν ως άνω δια του άρθρου 18 του Ν. 1739/1987, ΦΕΚ Α 201.

Άρθρο 3

Πόροι - Διαχείριση - Εποπτεία

1. Ο ΟΒΙ έχει τους ακόλουθους τακτικούς και έκτακτους πόρους:

α. Τέλη και έσοδα από την παροχή υπηρεσιών.

β. Ειδικές χρηματοδοτήσεις από τον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων.

γ. Ειδικές χρηματοδοτήσεις, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, και κάθε φύσης εισφορές νομικών ή φυσικών προσώπων.

2. Ο ΟΒΙ μπορεί να συνομολογεί, ύστερα από έγκριση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, δάνεια με τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Για τη χορήγηση των πιο πάνω δανείων μπορεί να παρέχεται η εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.

3. Η διαχείριση και ο ετήσιος ισολογισμός του ΟΒΙ ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές.

4. Για την παρακολούθηση της λειτουργίας του ΟΒΙ, το διοικητικό συμβούλιο του ΟΒΙ υποβάλλει στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ετήσια έκθεση της δραστηριότητάς του, απολογισμό εσόδων και εξόδων, προϋπολογισμό και ισολογισμό.

Άρθρο 4

Κανονισμοί - Βιβλία - Μητρώα - Αρχεία

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΒΙ, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, καταρτίζονται οι εξής κανονισμοί:

α. Κανονισμός οργανωτικής διάρθρωσης του ΟΒΙ, με τον οποίο ρυθμίζονται η διάθρωση του ΟΒΙ σε υπηρεσιακές μονάδες, οι αρμοδιότητές τους και η λειτουργία τους.

Στον κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης του ΟΒΙ μπορεί να προβλέπεται η σύσταση επιτροπής από ειδικευμένους επιστήμονες του ΟΒΙ με σκοπό την εξέταση των αιτήσεων για χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που η κρίση γι’ αυτές απαιτεί εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις.

β. Κανονισμός κατάστασης του ΟΒΙ, με τον οποίο καθορίζονται οι οργανικές θέσεις προσωπικού και τα προσόντα πρόσληψής του και ρυθμίζονται θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης του προσωπικού, θέματα σχετικά με την έξοδο από την υπηρεσία και γενικά κάθε θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση καθώς και με την πειθαρχική ευθύνη και την επιβολή των πειθαρχικών ποινών.

γ. Οικονομικός κανονισμός με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα διαχείρισης, κατάρτισης και δημοσίευσης του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού, θέματα που αφορούν τις περιπτώσεις και τη διαδικασία καταβολής τελών, είσπραξης εσόδων και απόδοσης δαπανών καθώς και θέματα προμηθειών του ΟΒΙ.

δ. Κανονισμός λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου του ΟΒΙ, μη υποκείμενος σε έγκριση του Υπουργού.

2. Ο ΟΒΙ τηρεί τα εξής μητρώα, αρχεία και βιβλία:

Α. Μητρώα.

α. Απόρρητο μητρώο μεταφοράς τεχνολογίας κατά την έννοια του άρθρου 21 του νόμου αυτού.

β. Κοινό μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

γ. Απόρρητο μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

δ. Μητρώο πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας.

Β. Αρχεία.

α. Απόρρητο αρχείο μεταφοράς τεχνολογίας κατά την έννοια του άρθρου 21 του νόμου αυτού.

β. Κοινό αρχείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

γ. Απόρρητο αρχείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

δ. Αρχείο πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας.

Γ. Βιβλία.

α. Κοινό βιβλίο εκθέσεων.

β. Απόρρητο βιβλίο εκθέσεων.

3. Ο ΟΒΙ εκδίδει Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και έντυπα για ενημέρωση και διάχυση πληροφοριών σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καινοτομίες και Μεταφορά τεχνολογίας.

4. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΒΙ καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιέχουν τα παραπάνω μητρώα, αρχεία και βιβλία και ο τρόπος σύνταξης και παρουσίασής τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος τήρησης και έκδοσης του Ειδικού Δελτίου Βιομηχανίας Ιδιοκτησίας καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει.

5. Ως απόρρητα μητρώο, αρχείο και βιβλίο νοούνται τα αφορώντα περιπτώσεις υπαγόμενες στο ν. 4325/1963 "περί εφευρέσεων αφορωσών την εθνικήν άμυναν της χώρας". Η γνωστοποίηση των απόρρητων στοιχείων που τηρούνται στα απόρρητα μητρώα, αρχείο ή βιβλίο από υπαλλήλους τους ΟΒΙ, κατά την διάρκεια της υπηρεσίας τους και για μια δεκαετία μετά τη λήξη της, τιμωρείται ε τις ποινές που ορίζονται στο άρθρο 8 του ν. 4235/1963 "περί εφευρεύσεων αφορωσών την εθνικήν άμυναν της χώρας".

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Άρθρο 5

Έννοια

1. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας χορηγούνται για επινοήματα νέα που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής. Η εφεύρεση μπορεί να αναφέρεται σε προϊόν, μέθοδο ή βιομηχανική εφαρμογή.

2. Δεν θεωρούνται εφευρέσεις κατά την έννοια της παραγράφου 1:

α. Οι ανακαλύψεις, οι επιστημονικές θεωρίες και οι μαθηματικές μέθοδοι.

β. Οι αισθητικές δημιουργίες.

γ. Τα σχέδια, οι κανόνες και οι μέθοδοι για την άσκηση πνευματικών δραστηριοτήτων, για παιγνίδια και για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων καθώς και τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

δ. Η παρουσίαση πληροφοριών.

3. Μια εφεύρεση κρίνεται νέα, αν δεν ανήκει στη στάθμη της τεχνικής. Ως στάθμη της τεχνικής νοείται κάθε τι που είναι γνωστό οπουδήποτε στον κόσμο από γραπτή ή προφορική περιγραφή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή την ημερομηνία προτεραιότητας.

4. Μια εφεύρεση εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα αν, κατά την κρίση ειδικού, δεν προκύπτει με προφανή τρόπο από την υπάρχουσα στάθμη της τεχνικής.

5. Μια εφεύρεση θεωρείται επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής αν το αντικείμενό της μπορεί να παραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τομέα παραγωγικής δραστηριότητας.

6. Δεν θεωρούνται εφευρέσεις επιδεκτικές βιομηχανικής εφαρμογής κατά την έννοια της παρ. 5:

α. Οι μέθοδοι χειρουργικής και θεραπευτικής αγωγής του ανθρωπίνου σώματος ή του σώματος ζώων.

β. Οι διαγνωστικές μέθοδοι που εφαρμόζονται στο ανθρώπινο σώμα ή στο σώμα των ζώων.

7. Οι εξαιρέσεις της παραγράφου 6 δεν ισχύουν για προϊόντα και ιδίως για ουσίες ή συνθέσεις που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων.

8. Δεν χορηγούνται διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις εξής περιπτώσεις:

α. Για εφευρέσεις των οποίων η δημοσίευση ή η εφαρμογή αντίκεινται στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη.

β. Για ποικιλίες φυτών ή είδη ζώων ή βιολογικές μεθόδους παραγωγής φυτών ή ζώων, εκτός από μικροβιολογικές μεθόδους και προϊόντα που παράγονται με αυτές τις μεθόδους.

9. Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χορηγείται και για εφεύρεση που γνωστοποιήθηκε μέσα στους έξι μήνες πριν την κατάθεση της αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, αν η γνωστοποίηση οφείλεται:

α. Σε καταχρηστική ενέργεια σε βάρος του αιτούντος ή του δικαιοπαρόχου του.

β. Σε παρουσίαση της εφεύρεσης σε επίσημα αναγνωρισμένη έκθεση κατά την έννοια της σύμβασης για τις διεθνείς εκθέσεις που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 22 Νοεμβρίου 1928 και κυρώθηκε με το ν. 5562/1932 (ΦΕΚ A’ 221). Στην περίπτωση αυτή ο αιτών οφείλει να δηλώσει κατά την κατάθεση της αίτησης ότι η εφεύρεσή του έχει παρουσιαστεί σε έκθεση και να προσκομίσει σχετική βεβαίωση.

10. Η γνωστοποίηση της παραγράφου 9 δεν θίγει τον κατά την παράγραφο 3 νέο χαρακτήρα της εφεύρεσης.

Άρθρο 6

Δικαίωμα απόκτησης διπλώματος - Εφεύρεση μισθωτού -

Διεκδίκηση

1. Δικαίωμα για την απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας έχουν ο εφευρέτης ή ο δικαιούχος σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του. Αυτός που ζητεί τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας θεωρείται εφευρέτης.

2. Aν περισσότεροι πραγματοποίησαν την εφεύρεση από κοινού και εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, το δικαίωμα ανήκει σε όλους εξ αδιαιρέτου. Κάθε συνδικαιούχος μπορεί να μεταβιβάζει ελεύθερα τη μερίδα του και να επιμελείται την προστασία του κοινού διπλώματος.

3. Αν περισσότεροι πραγματοποίησαν την εφεύρεση ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, το δικαίωμα ανήκει σ’ εκείνον που κατέθεσε πρώτος την αίτηση για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή σ’ εκείνον που έχει δικαίωμα προτεραιότητας έναντι των λοιπών σύμφωνα με το άρθρο 9.

4. Εφεύρεση που πραγματοποιείται από εργαζόμενο ανήκει σ’ αυτόν (ελεύθερη εφεύρεση), εκτός αν πρόκειται είτε για υπηρεσιακή εφεύρεση, οπότε ανήκει εξ ολοκλήρου, στον εργοδότη, είτε για εξαρτημένη εφεύρεση, οπότε ανήκει κατά 40% στον εργοδότη και κατά 60% στον εργαζόμενο. [2]

5. Υπηρεσιακή εφεύρεση είναι το προϊόν συμβατικής σχέσης εργαζομένου με εργοδότη για την ανάπτυξη εφευρετικής δράσης. Σε περίπτωση πραγματοποίησης υπηρεσιακής εφεύρεσης, ο εργαζόμενος δικαιούται πρόσθετη εύλογη αμοιβή, αν η εφεύρεση είναι ιδιαίτερα επωφελής για τον εργοδότη.

6. Εξαρτημένη εφεύρεση είναι η εφεύρεση που πραγματοποιείται από εργαζόμενο με τη χρήση υλικών, μέσων ή πληροφοριών της επιχείρησης στην οποία εργάζεται. Ο εργοδότης δικαιούται να εκμεταλλευτεί την εξαρτημένη εφεύρεση κατά προτεραιότητα έναντι αμοιβής προς τον εφευρέτη, ανάλογης προς την οικονομικήν αξία της εφεύρεσης και τα κέρδη που αποφέρει. Ο εφευρέτης εξαρτημένης εφεύρεσης γνωστοποιεί αμελλητί εγγράφως στον εργοδότη την πραγματοποίηση της εφεύρεσης και παρέχει τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή από κοινού αίτησης χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Αν ο εργοδότης δεν δηλώσει εγγράφως στον εργαζόμενο μέσα σε τέσσερις μήνες από την παραπάνω γνωστοποίηση ότι ενδιαφέρεται να συνυποβάλει την αίτηση, αυτή υποβάλλεται μόνον από τον εργαζόμενο, οπότε η εφεύρεση ανήκει εξ ολοκλήρου στον εργαζόμενο.

7. Κάθε συμφωνία που περιορίζει τα πιο πάνω δικαιώματα του εργαζομένου είναι άκυρη.

8. Σε κάθε περίπτωση, το όνομα του εφευρέτη, αναφέρεται στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και δικαιούται να απαιτήσει από τον αιτούντα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τον κάτοχο του διπλώματος την αναγνώρισή του ως εφευρέτη.

9. Ο δικαιούχος εφεύρεσης μπορεί, εφ’ όσον τρίτος κατέθεσε χωρίς τη συγκατάθεσή του αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας που αφορά εφεύρεσή του ή ουσιώδη στοιχεία της να απαιτήσει με αγωγή του κατά του τρίτου την αναγνώριση σ’ αυτόν των δικαιωμάτων που απορρέουν από την αίτηση ή, αν έχει χορηγηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, των δικαιωμάτων που απορρέουν από το δίπλωμα.

10. Η παραπάνω αγωγή ασκείται μέσα σε δύο χρόνια από τη δημοσίευση της περίληψης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανίας Ιδιοκτησίας. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει, αν ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας γνώριζε κατά το χρόνο της χορήγησης ή της μεταβίβασης του διπλώματος το δικαίωμα του διεκδικούντος.

11. Περίληψη της αμετάκλητης απόφασης που δέχεται την παραπάνω αγωγή καταχωρίζεται στο μητρώο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Από την ημερομηνία καταχώρισης θεωρούνται άκυρες οι άδειες εκμετάλλευσης και κάθε άλλο δικαίωμα που έχει παραχωρηθεί στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Ο ηττημένος διάδικος και τρίτοι, εφ’ όσον κακόπιστα εκμεταλλεύονται την εφεύρεση ή είχαν προβεί στις αναγκαίες προετοιμασίες για την εκμετάλλευσή της, μπορούν να ζητήσουν από τον αναγνωρισθέντα δικαιούχο την παραχώρηση έναντι αποζημίωσης μη αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης για εύλογο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση διαφωνίας των μερών οι όροι κανονίζονται από το μονομελές πρωτοδικείο της κατοικίας του αιτούντος, κατά τη διαδικασία των άρθρων 741 έως 781 του ΚΠολΔ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Άρθρο 7

Κατάθεση αίτησης - Παραδεκτό - Δημοσίευση

1. Για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας απαιτείται η κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ, η οποία περιέχει:

α) Το πλήρες όνομα ή την επωνυμία, την εθνικότητα, την κατοικία ή την έδρα και τη διεύθυνση του καταθέτη.

β) Περιγραφή της εφευρέσεως και προσδιορισμό μιας ή περισσότερων αξιώσεων. Ο ΟΒΙ μπορεί να ζητήσει συμπλήρωση ή επαναδιατύπωση της περιγραφής ή των αξιώσεων, ώστε να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του νόμου αυτού. Ως αξίωση στο νόμο αυτόν νοείται η έκταση και το περιεχόμενο της αιτούμενης προστασίας.

γ) Αίτημα χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

2. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα σχέδια στα οποία αναφέρονται οι αξιώσεις ή η περιγραφή, η περίληψη της εφεύρεσης, οι επεξηγήσεις για την κατανόηση της περιγραφής και τα έγγραφα νομιμοποίησης του καταθέτη σε περίπτωση νομικού προσώπου ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου, εάν δεν είναι ο εφευρέτης. Επίσης επισυνάπτονται οι αποδείξεις είσπραξης των τελών κατάθεσης και πρώτου έτους προστασίας.

3. Οι αξιώσεις της εφεύρεσης στηρίζονται στην περιγραφή.

4. Η περιγραφή της εφεύρεσης πρέπει να συντάσσεται έτσι ώστε να είναι δυνατή η πρακτική εφαρμογή της εφεύρεσης από τον ειδικό.

5. Η περίληψη της εφεύρεσης χρησιμεύει μόνον για τεχνική πληροφόρηση.

6. Η αίτηση μπορεί να αναφέρεται είτε σε μια μόνο εφεύρεση είτε σε περισσότερες, που συνδέονται όμως μεταξύ τους, ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Αν η αίτηση αφορά περισσότερες εφευρέσεις (σύνθετη αίτηση), ο καταθέτης μπορεί μέχρι την έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας να χωρίσει την αίτηση σε περισσότερες τμηματικές αιτήσεις, διατηρώντας ως ημερομηνία κατάθεσης κάθε τμηματικής αίτησης την ημερομηνία της αρχικής αίτησης.

7. Ο καταθέτης της αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να δηλώσει κατά την κατάθεση ότι επιθυμεί η αίτησή του να ισχύσει ως αίτηση για χορήγηση του κατά το άρθρο 19 πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας, εάν απορριφθεί ως αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

8. Η αίτηση γίνεται δεκτή για κατάθεση, εφ’ όσον πληροί τους όρους της παραγράφου 1 και εφ` όσον επισυνάπτονται οι αποδείξεις των τελών κατάθεσης και πρώτου έτους προστασίας. Σ’ αυτήν την περίπτωση η κατάθεση της αίτησης θεωρείται κανονική, αλλά όχι πλήρης.

9. Μέσα σε τέσσερις μήνες από την κατάθεση, ο καταθέτης οφείλει να υποβάλει τα τυχόν ελλείποντα σχέδια και άλλα δικαιολογητικά, να συμπληρώσει τυχόν ελλείψεις και να διορθώσει τυχόν λάθη στη σύνταξη των εγγράφων και λοιπών δικαιολογητικών σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3, 4 και 5. Σ’ αυτήν την περίπτωση η κατάθεση της αίτησης θεωρείται πλήρης.

10. Ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης θεωρείται η κατά την παράγραφο 8 ημερομηνία κανονικής κατάθεσης της αίτησης.

11. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΒΙ καθορίζεται ο τρόπος σύνταξης και κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας και των επισυναπτόμενων σ’ αυτή στοιχείων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη διαδικασία χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

12. Η κατά την παράγραφο 1 αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας καθώς και τα κατά την παράγραφο 2 επισυναπτόμενα δίνονται στη δημοσιότητα δεκαοκτώ μήνες μετά την ημερομηνία κατάθεσης ή την ημερομηνία προτεραιότητας, εκτός εάν έχει ήδη εκδοθεί το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας οπότε δίνονται στη δημοσιότητα από την ημερομηνία της έκδοσης του διπλώματος.

13. Από την ημερομηνία δημοσιότητος της αίτησης, οι τρίτοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες και αντίγραφα της αίτησης, της περιγραφής, των σχεδίων και κάθε άλλου σχετικού στοιχείου.

14. Στοιχεία της αίτησης δημοσιεύονται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανίας Ιδιοκτησίας.

Άρθρο 8

Έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας - Διαδικασία

1. Αν μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 9 του προηγουμένου άρθρου ο ΟΒΙ διαπιστώσει ότι η κατάθεση της αίτησης είναι κανονική αλλά όχι πλήρης, η αίτηση θεωρείται ως μη κατατεθείσα.

2. Αν η κατάθεση της αίτησης είναι κανονική και πλήρης, ο ΟΒΙ ελέγχει:

α) Αν το αντικείμενο της αίτησης αναφέρεται σε εφεύρεση που προφανώς δεν είναι επιδεκτική διπλώματος ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 8 του άρθρου 5.

β) Αν το αντικείμενο της αίτησης προφανώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εφεύρεση σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2.

Εφ’ όσον συντρέχει μια από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο ΟΒΙ απορρίπτει την αίτηση χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο σύνολό της ή στο μέρος που εμπίπτει στις περιπτώσεις αυτές.

3. Αν η αίτηση δε θεωρηθεί ως μη κατατεθείσα ή δεν απορριφθεί, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, ο ΟΒΙ συντάσσει έκθεση η οποία βασίζεται στην περιγραφή της εφεύρεσης, τις αξιώσεις και τα επισυναπτόμενα σχέδια και στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία της στάθμης της τεχνικής που είναι απαραίτητα για την εκτίμηση του νέου στοιχείου και της εφευρετικής δραστηριότητας του επινοήματος (έκθεση έρευνας). Στην έκθεση έρευνας μπορεί να επισυνάπτονται σχόλια ή συνοπτικές επεξηγηματικές παρατηρήσεις από τον ΟΒΙ που θα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά της εφεύρεσης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1.

4. Η έκθεση έρευνας συντάσσεται, εφ’ όσον ο καταθέτης καταβάλει μέσα σε τέσσερις μήνες από την κατάθεση της αίτησης τα Τέλη σύνταξης της έκθεσης έρευνας. Σε περίπτωση μη εκπρόθεσμης καταβολής των τελών σύνταξης της έκθεσης έρευνας, η αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας μετατρέπεται αυτοδίκαια σε αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας.

5. Η έκθεση έρευνας, μαζί με αντίγραφο των εγγράφων που τη συνοδεύουν, κοινοποιείται στον καταθέτη ο οποίος, μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση, δικαιούται να παρουσιάσει τις παρατηρήσεις του.

6. Με βάση τις παρατηρήσεις του καταθέτη, ο ΟΒΙ συντάσσει τελική έκθεση έρευνας στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία της στάθμης της τεχνικής που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να εκτιμηθεί σύμφωνα με το νόμο αυτόν, η δυνατότητα κατοχύρωσης της εφεύρεσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

7. Η έκθεση έρευνας δίνεται στη δημοσιότητα μαζί με την αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή, εφ’ όσον δεν έχει συνταχθεί ακόμα, μετά από την κοινοποίησή της στον καταθέτη.

8. Η έκθεση έρευνας ή η τελική έκθεση έρευνας έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα.

9. Κατά την κατάρτιση της έκθεσης έρευνας, ο ΟΒΙ μπορεί να ζητεί από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ή από άλλο διεθνή ή εθνικό οργανισμό την παροχή πληροφοριών ή γνωμοδοτήσεων που εκτιμώνται ελεύθερα. Επίσης ο ΟΒΙ μπορεί να ζητεί πρόσθετες πληροφορίες, διευκρινίσεις, ή παρατηρήσεις από τον καταθέτη.

10. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία κατάρτισης της έκθεσης έρευνας ή τελικής έκθεσης έρευνας.

11. Μετά το πέρας της διαδικασίας των προηγουμένων παραγράφων, ο ΟΒΙ χορηγεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας βεβαιώνεται το πλήρες και κανονικό της αίτησης ευρεσιτεχνίας. Στο δίπλωμα αναγράφεται η ταξινόμηση και ο χρόνος διάρκειάς του και επισυνάπτονται:

α. Το πρωτότυπο της περιγραφής της εφεύρεσης μαζί με τις αξιώσεις, την περίληψη και τα τυχόν σχέδια.

β. Η έκθεση έρευνας ή η τελική έκθεση έρευνας.

12. Η επίκληση προτεραιότητας από κατάθεση σε άλλη χώρα αναγράφεται στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, όπου σημειώνεται και η χώρα κατάθεσης, η χρονολογία και ο αριθμός της αλλοδαπής κατάθεσης, στην οποία βασίζεται η προτεραιότητα.

13. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας καταχωρίζεται στο Μητρώο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και περίληψή του δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανίας Ιδιοκτησίας.

14. Αντίγραφο του διπλώματος, μαζί με τα έγγραφα που επισυνάπτονται σ’ αυτό, χορηγείται στον καταθέτη.

15. Οι τρίτοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες ή αντίγραφα του διπλώματος της περιγραφής, των σχεδίων και κάθε σχετικού στοιχείου.

Άρθρο 9

Διεθνής προτεραιότητα

1. Αν έχει κατατεθεί κανονικά αίτηση χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας στην αλλοδαπή, ο καταθέτης ή ο δικαιούχος της έχει δικαίωμα προτεραιότητας, εφ’ όσον μέσα σε δώδεκα μήνες από την παραπάνω κατάθεση καταθέσει αίτηση για την ίδια εφεύρεση στην Ελλάδα και ισχύει ο όρος της αμοιβαιότητας. Στη νέα αίτηση οφείλει να δηλώσει τη χρονολογία και τη χώρα της πρώτης κατάθεσης. Το δικαίωμα προτεραιότητας ανατρέχει στο χρόνο της πρώτης κατάθεσης στην αλλοδαπή.

2. Κανονική κατάθεση στην αλλοδαπή είναι κάθε κατάθεση αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας που θεωρείται ως κανονική σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας κατάθεσης και εφ’ όσον από το περιεχόμενο της προκύπτει η ημερομηνία κατάθεσης. Η μετέπειτα τύχη της αίτησης δεν ενδιαφέρει.

3. Μέσα σε δεκαέξι μήνες από την πρώτη κανονική κατάθεση στην αλλοδαπή πρέπει να υποβληθεί στον ΟΒΙ.

α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας, στην οποία έγινε η πρώτη κατάθεση, σχετικά με τον αριθμό και τη χρονολογία της μαζί με την περιγραφή, τις αξιώσεις και τα τυχόν σχέδια που επισυνάπτονται, επικυρωμένα από την αλλοδαπή αρχή και

β. Μετάφραση στην ελληνική του πιο πάνω πιστοποιητικού, της περιγραφής των αξιώσεων και των σχεδίων από δικηγόρο ή αρχή, η οποία έχει δικαίωμα να επικυρώνει μεταφράσεις.

4. Αν γίνεται επίκληση πολλών προτεραιοτήτων, οι προθεσμίες που έχουν αφετηρία την ημερομηνία προτεραιότητας υπολογίζονται από την ημερομηνία της αρχικής προτεραιότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ`

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ

Άρθρο 10

Περιεχόμενο δικαιώματος

1. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παρέχει στον κάτοχό του, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το αποκλειστικό και χρονικά περιορισμένο, κατά το άρθρο 11, δικαίωμα να εκμεταλλεύεται παραγωγικά την εφεύρεση και ιδίως:

α. Να παράγει, προσφέρει ή διαθέτει στην αγορά, να χρησιμοποιεί και να κατέχει για τον ίδιο σκοπό τα προϊόντα που προστατεύονται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

β. Να εφαρμόζει, προσφέρει ή διαθέτει στην αγορά την προστατευόμενη από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μέθοδο.

γ. Να παράγει, προσφέρει ή διαθέτει στην αγορά, να χρησιμοποιεί και να κατέχει για τον ίδιο σκοπό το προϊόν που η παραγωγή του είναι το αποτέλεσμα της προστατευόμενης από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μεθόδου.

δ. Να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να εκμεταλλεύεται παραγωγικά, κατά την έννοια των προηγουμένων εδαφίων, την εφεύρεση ή να εισάγει, χωρίς τη συναίνεσή του, τα προϊόντα που προστατεύονται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

2. Δεν μπορούν να απαγορευτούν κατά την έννοια της προηγούμενες παραγράφου, από τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας οι εξής δραστηριότητες:

α. Η χρήση της εφεύρεσης για σκοπούς επαγγελματικούς ή ερευνητικούς.

β. Η χρήση της εφεύρεσης ενσωματωμένης σε όχημα, σιδηρόδρομο, σκάφος ή αεροσκάφους που εισέρχεται προσωρινά στην Ελλάδα.

γ. Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 παρ. 3 του νόμου αυτού, η παρασκευή φαρμάκου σε φαρμακείο για συγκεκριμένο άτομο με ιατρική συνταγή, καθώς και η διάθεση και η χρήση του φαρμάκου αυτού.

3. Αυτός που εκμεταλλεύεται το επινόημά του ή έχει προβεί στις αναγκαίες προετοιμασίες για την εκμετάλλευσή του, κατά το χρόνο της κατάθεσης αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας από τρίτο ή κατά την ημερομηνία προτεραιότητας, δικαιούται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το επινόημά του για την επιχείρησή του και τις ανάγκες της. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να μεταβιβάζεται μόνο μαζί με την επιχείρηση.

Άρθρο 11

Διάρκεια ισχύος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας

1. Η Διάρκεια ισχύος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι είκοσι έτη και αρχίζει από την επομένη της ημέρας κανονικής κατάθεσης της αίτησης για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

2. Αν γίνεται επίκληση προτεραιότητας με βάση κατάθεση στην αλλοδαπή, η διάρκεια ισχύος του διπλώματος υπολογίζεται από την επομένη της κατάθεσης στην ημεδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ`

ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 12

Μεταβίβαση - Διαδοχή - Συμβατική άδεια[3]

1. Το δικαίωμα για την χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας και το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορούν να μεταβιβαστούν με έγγραφη συμφωνία ή να κληρονομηθούν. Η μεταβίβαση συντελείται από την καταχώρηση της συμφωνίας ή του κληρονομητηρίου στο μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

2. Οι από κοινού κάτοχοι διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορούν, ο καθένας ξεχωριστά να μεταβιβάζουν με έγγραφη συμφωνία το μερίδιό του στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Το ίδιο ισχύει για το από κοινού δικαίωμα χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

3. Ο δικαιούχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να παραχωρεί με έγγραφη συμφωνία άδεια εκμετάλλευσης του διπλώματος του σε τρίτους. Για την άδεια εκμετάλλευσης κοινού διπλώματος ευρεσιτεχνίας απαιτείται συμφωνία όλων των δικαιούχων.

4. Εκτός από αντίθετη συμφωνία, η άδεια εκμετάλλευσης δεν είναι αποκλειστική, δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται.

5. Ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να δηλώσει στο ΟΒΙ οποτεδήποτε ότι συναινεί στην παραχώρηση αδειών εκμετάλλευσης, με ή χωρίς αποκλειστικότητα, έναντι αποζημίωσης.

Η δήλωση ισχύει για δύο έτη, καταχωρίζεται στο μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και σημειώνεται στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

6. Στην περίπτωση της παραγράφου 5, στον δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας παρέχεται έκπτωση από το ποσό των οφειλόμενων ετήσιων τελών προστασίας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται γενικά ή κατά κατηγορία περιπτώσεων από το διοικητικό συμβούλιο του ΟΒΙ και μόνο για το χρονικό διάστημα που ισχύει η δήλωση.

Άρθρο 13

Μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης[4]

1. Το κατά την παράγραφο 10 αυτού του άρθρου αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να παρέχει σε τρίτους, χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου, άδεια εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εφ’ όσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α. Έχει παρέλθει τριετία από τη χορήγηση του διπλώματος ή τετραετία από την κατάθεση της αίτησης για χορήγηση του διπλώματος.

β. Η σχετική εφεύρεση δεν υπήρξε αντικείμενο παραγωγικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα ή, εφ’ όσον υπήρξε, η παραγωγή των προϊόντων δεν αρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης.

γ. Ο τρίτος μπορεί να εκμεταλλευτεί παραγωγικά την προστατευόμενη από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφεύρεση.

δ. Ο τρίτος γνωστοποίησε στο δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ένα μήνα πριν από την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας, την πρόθεσή του να ζητήσει μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης.

2. Η Μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης δεν παρέχεται στην περίπτωση που ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας δικαιολογήσει τη μη εκμετάλλευση ή τη μη επαρκή εκμετάλλευση στη χώρα. Η εισαγωγή του προϊόντος δεν αποτελεί δικαιολογία επίκλησης και εφαρμογής της παρούσας διάταξης. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τις εισαγωγές προϊόντων από τα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Κράτη -Μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

*** Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 2 του Π.Δ. 54/1992 (Α’ 171).

***Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.2359/1995 (Α 241).

3. Η παροχή μη συμβατικής άδειας εκμετάλλευσης μπορεί να μη αποκλείει άλλες συμβατικές ή μη άδειες. Η μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης μπορεί να μεταβιβαστεί μόνον μαζί με το τμήμα της επιχείρησης το οποίο εκμεταλλεύεται την εφεύρεση.

4. Ο κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να ζητήσει από το κατά την παράγραφο 10 αρμόδιο δικαστήριο την παροχή μη συμβατικής άδειας εκμετάλλευσης προγενέστερου διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εφόσον η εφεύρεσή του σχετίζεται με την εφεύρεση του προγενεστέρου διπλώματος δεν είναι δυνατή η παραγωγική εκμετάλλευση αυτής της εφεύρεσης χωρίς να θιγούν τα δικαιώματα των κατόχων του προγενέστερου διπλώματος ευρεσιτεχνίας και η εφεύρεσή του αποτελεί σημαντική πρόοδο σε σχέση με την εφεύρεση του προγενέστερου διπλώματος. Όταν παραχωρηθεί η παραπάνω μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης, ο κάτοχος του προγενεστέρου διπλώματος μπορεί να ζητήσει την παροχή μη συμβατικής άδειας εκμετάλλευσης για τη μεταγενέστερη εφεύρεση.

5. Η μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης παρέχεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου στο κατά την παράγραφο 10 αρμόδιο δικαστήριο. Στην αίτηση επισυνάπτεται γνωμοδότηση του ΟΒΙ για τη συνδρομή των προϋποθέσεων παροχής της μη συμβατικής άδειας εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, για το ύψος και τους όρους αποζημίωσης του κατόχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και για την αποκλειστικότητα ή μη της παραχωρούμενης εκμετάλλευσης. Ο ΟΒΙ γνωμοδοτεί ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου για την εκμετάλλευση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Η γνωμοδότηση του ΟΒΙ χορηγείται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή του σχετικού αιτήματος και δεν είναι δεσμευτική για το αρμόδιο δικαστήριο. Αντίγραφο της αίτησης για χορήγηση μη συμβατικής άδειας εκμετάλλευσης μαζί με τη σχετική γνωμοδότηση του ΟΒΙ και τη σημείωση προσδιορισμού της δικασίμου κοινοποιείται στον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και στους δικαιούχους άλλων συμβατικών ή μη αδειών εκμετάλλευσης.

6. Αν η αίτηση γίνει αποδεκτή, το αρμόδιο δικαστήριο παρέχει μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης. Η άδεια περιέχει την έκταση του δικαιώματος εκμετάλλευσης της εφεύρεσης, τη διάρκεια ισχύος της, την προθεσμία έναρξης της παραγωγικής εκμετάλλευσης της εφεύρεσης στην Ελλάδα και το ύψος και τους όρους αποζημίωσης του δικαιούχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας από το δικαιούχο της άδειας. Το ύψος και οι όροι της αποζημίωσης καθορίζονται ανάλογα με την έκταση της βιομηχανικής εκμετάλλευσης της προστατευομένης εφεύρεσης.

7. Η κατά την παράγραφον 6 απόφαση του δικαστηρίου καταχωρίζεται στο μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του ΟΒΙ, δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και κοινοποιείται στα πρόσωπα της παραγράφου 5.

8. Ύστερα από αίτηση του κατόχου του διπλώματος ή της μη συμβατικής άδειας, το κατά την παράγραφον 10 αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να τροποποιεί τους όρους χορήγησης της άδειας, εφ’ όσον υπάρχουν νέα στοιχεία που δικαιολογούν την τροποποίηση, ή να ανακαλεί τη μη συμβατική άδεια, εφόσον ο δικαιούχος της δεν εφαρμόζει τους όρους της άδειας ή εφ’ όσον οι προϋποθέσεις για την παροχή της έπαυσαν να υπάρχουν. Αν η άμεση ανάκληση προκαλεί σημαντική βλάβη στο δικαιούχο της μη συμβατικής άδειας, το δικαστήριο μπορεί να επιτρέπει τη συνέχιση της εκμετάλλευσης για εύλογο χρονικό διάστημα.

9. Η Μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης δεν παρέχει δικαίωμα εισαγωγής των προϊόντων τα οποία αφορά η εφεύρεση.

10. Αρμόδιο δικαστήριο για τη χορήγηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή ανάκληση μη συμβατικής άδειας εκμετάλλευσης είναι το πολυμελές πρωτοδικείο της κατοικίας του αιτούντος το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 741 έως 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 14

Άδεια εκμετάλλευσης στο Δημόσιο[5]

1. Για επιτακτικούς λόγους εξυπηρέτησης της δημόσιας υγείας και της εθνικής άμυνας της χώρας είναι δυνατό με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών να παρέχεται άδεια εκμετάλλευσης μιας εφεύρεσης σε φορείς του δημόσιου τομέα που μπορούν να εκμεταλλευτούν την εφεύρεση στην Ελλάδα, εφ’ όσον η σχετική εφεύρεση δεν υπήρξε αντικείμενο παραγωγικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα ή η παραγωγή των προϊόντων δεν αρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης.

2. Πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης καλείται ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και κάθε άλλος, που είναι σε θέση να παράσχει χρήσιμες συμβουλές, να εκθέσει τις απόψεις του.

3. Με την ίδια απόφαση, ύστερα από γνώμη του ΟΒΙ, καθορίζεται το ύψος και οι όροι καταβολής αποζημίωσης στον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται ανάλογα με την έκταση της βιομηχανικής εκμετάλλευσης της εφεύρεσης. Σε περίπτωση διαφωνίας του δικαιούχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας για το ύψος της αποζημίωσης, η αποζημίωση καθορίζεται από το κατά τόπο μονομελές πρωτοδικείο, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε`

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ - Έκπτωση - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Άρθρο 15

Ακυρότητα[6]

1. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κηρύσσεται άκυρο με δικαστική απόφαση αν:

α. Ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας δεν είναι ο εφευρέτης ή ο εκδοχέας του ή ο δικαιούχος του σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 4, 5 και 6.

β. Η εφεύρεση δεν είναι επιδεκτική διπλώματος ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με το άρθρο 5.

γ. Η περιγραφή που επισυνάπτεται στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν αρκεί για την εφαρμογή της εφεύρεσης από ειδικό.

δ. Το αντικείμενο του χορηγηθέντος διπλώματος ευρεσιτεχνίας επεκτείνεται πέρα από το περιεχόμενο της προστασίας έτσι όπως ζητήθηκε με την αίτηση.

2. Για την άσκηση αγωγής κατά του κατόχου της περίπτωσης του εδαφίου α’ της παραγράφου 1 νομιμοποιούνται οι λοιποί αναφερόμενοι στο ίδιο εδάφιο, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση καθένας που έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή κύρωσης ασκείται ενώπιον του αρμόδιου πολιτικού δικαστηρίου. Κάτοχοι διπλώματος ευρεσιτεχνίας που δεν κατοικούν στην Ελλάδα ενάγουν και ενάγονται στα δικαστήρια της πρωτεύουσας.

3. Αν η ακυρότητα αναφέρεται σε μέρος της εφεύρεσης, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας περιορίζεται ανάλογα.

Άρθρο 16

Έκπτωση

1. Όποιος καταθέσει δήλωση παραίτησης στον ΟΒΙ, ή όποιος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα το τέλος προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 24, εκπίπτει από τα δικαιώματα που απορρέουν από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

2. Ο ΟΒΙ εκδίδει πράξη για την έκπτωση, η οποία δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Η έκπτωση ισχύει από τη δημοσίευση.

3. Αν έχει παραχωρηθεί Μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης ή δικαίωμα στην ευρεσιτεχνία, απαιτείται για την καταχώριση της παραίτησης και γραπτή συναίνεση του δικαιούχου της άδειας ή του δικαιώματος.

Άρθρο 17

Αγωγές κατόχου διπλώματος - Ψευδής δήλωση[7]

"1. Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ο κάτοχος του μπορεί να αξιώσει την άρση της προσβολής και την παράλειψη της στο μέλλον. Η άρση της προσβολής μπορεί να περιλαμβάνει κατ’ αίτηση του κατόχου ενδεικτικά: α) την απόσυρση από το εμπόριο των εμπορευμάτων που κρίθηκε ότι προσβάλλουν δικαίωμα του παρόντος νόμου και, εφόσον απαιτείται, των υλικών που κυρίως χρησίμευσαν στη δημιουργία ή την κατασκευή των εν λόγω εμπορευμάτων, β) την οριστική απομάκρυνση αυτών από το εμπόριο ή γ) την καταστροφή αυτών σύμφωνα με την παράγραφο 5. Κατά την εξέταση του αιτήματος του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη αναλογίας μεταξύ της σοβαρότητας της προσβολής και των μέτρων αποκατάστασης, καθώς και τα συμφέροντα τρίτων. Η εκτέλεση των μέτρων που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο γίνεται με δαπάνες του παραβάτη, εκτός εάν συνηγορούν ειδικοί λόγοι για το αντίθετο. Τα δικαιώματα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής έχουν οι δικαιούχοι και κατά ενδιάμεσου προσώπου, οι υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποιούνται από τρίτον για την προσβολή δικαιωμάτων του παρόντος νόμου (άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας 2004/48). Εφόσον το δικαστήριο καταδικάσει σε παράλειψη πράξης, απειλεί για κάθε παράβαση χρηματική ποινή έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ υπέρ του δικαιούχου, ενώ κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 947 Κ.Πολ.Δ. Για τη διαπίστωση της παράβασης της υποχρέωσης παράλειψης

του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 686 επ.

Κ.Πολ.Δ."

 

2. Σε περίπτωση υπαίτιας προσβολής του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ο ζημιωθείς κάτοχός του δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση της ζημίας ή την απόδοση της ωφελείας από την αθέμιτη εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας ή την πληρωμή του ποσού ανάλογου προς το τίμημα άδειας εκμετάλλευσης.

3. Τα ίδια δικαιώματα παρέχονται στον δικαιούχο αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης, σε όποιον έχει δικαίωμα στην ευρεσιτεχνία και σ’ εκείνον που έχει καταθέσει αίτηση χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Στην τελευταία περίπτωση το δικαστήριο μπορεί να αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης έως ότου χορηγηθεί το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

4. Οι πιο πάνω απαιτήσεις παραγράφονται ύστερα από πέντε έτη αφότου ο κάτοχος του διπλώματος έλαβε γνώση είτε της προσβολής είτε της ζημίας και του προς αποζημίωση υποχρέου και οπωσδήποτε ύστερα από την πάροδο είκοσι ετών από την προσβολή.

5. Σε περίπτωση καταδίκης του εναγομένου, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την καταστροφή των προϊόντων που κατασκευάστηκαν κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού. Το δικαστήριο μπορεί επίσης αντί της καταστροφής να διατάξει την απόδοση των προϊόντων, ή μέρους αυτών, στον ενάγοντα για ολική ή μερική αποζημίωσή του, εάν αυτός το ζητήσει.

6. Αν η εφεύρεση αφορά μέθοδο κατασκευής προϊόντος, κάθε προϊόν της ίδιας φύσης τεκμαίρεται ότι κατασκευάστηκε με βάση την προστατευόμενη μέθοδο.

7. Όποιος επιθέτει σε προϊόντα ή στα περικαλύμματά τους, ή στα κάθε είδους εμπορικά έγγραφα που προορίζονται για το κοινό ή άλλα ανάλογα μέσα δημοσιότητος και διαφήμισης, ψευδή δήλωση, ότι τα σχετικά αντικείμενα προστατεύονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα έτος ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων δραχμών ή και με τις δύο ποινές.

*** Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 1 του άρθρου 53 του Ν.3966/2011,ΦΕΚ Α 118/24.5.2011,σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/48/ΕΚ.

Άρθρο 17Α

Απόδειξη και δικαίωμα ενημέρωσης[8]

(άρθρα 6 και 8 της Οδηγίας 2004/48)

1. Όταν ένας διάδικος έχει προσκομίσει ευλόγως διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία επαρκή προς τεκμηρίωση των ισχυρισμών του περί προσβολής ή επικείμενης προσβολής δικαιωμάτων του παρόντος νόμου, ενώ παράλληλα επικαλείται αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου, το δικαστήριο ύστερα από αίτηση του διαδίκου, μπορεί να διατάξει την προσκόμιση των αποδεικτικών αυτών στοιχείων από τον αντίδικο. Η ύπαρξη σημαντικού αριθμού αντιγράφων, αξιολογουμένων και των λοιπών περιστάσεων της υπόθεσης, μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά βάσιμο αποδεικτικό στοιχείο. Αν διάδικος κληθεί και αδικαιολόγητα δεν προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, οι αντίστοιχοι προς απόδειξη ισχυρισμοί του διαδίκου που ζήτησε την προσκόμιση ή τη γνωστοποίηση των αποδεικτικών στοιχείων θεωρούνται ομολογημένοι.

2. Υπό τους όρους που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, αν συντρέχει προσβολή των δικαιωμάτων σε εμπορική κλίμακα, το δικαστήριο μπορεί επίσης, ύστερα από αίτηση διαδίκου, να διατάξει τη γνωστοποίηση τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου. Η ύπαρξη σημαντικού αριθμού αντιγράφων, αξιολογούμενων και των λοιπών περιστάσεων της υπόθεσης, μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά επαρκή ένδειξη προσβολής σε εμπορική κλίμακα. Αν διάδικος κληθεί και αδικαιολόγητα δεν προσκομίσει τα έγγραφα που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, οι αντίστοιχοι προς απόδειξη ισχυρισμοί του διαδίκου που ζήτησε την προσκόμιση ή τη γνωστοποίηση των αποδεικτικών στοιχείων θεωρούνται ομολογημένοι.

3. Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο διασφαλίζει την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών.

4. Ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του διαδίκου, ελεγχόμενο από το δικαστήριο για την αναλογικότητα του, το οποίο υποβάλλεται με την αγωγή ή και αυτοτελώς στο πλαίσιο δίκης για προσβολή δικαιωμάτων του παρόντος νόμου, ο πρόεδρος επί πολυμελούς δικαστηρίου ή ο δικαστής του μονομελούς δικαστηρίου, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ., μπορεί και πριν από την συζήτηση της υπόθεσης να διατάσσει την παροχή από τον αντίδικο πληροφοριών για την προέλευση και για τα δίκτυα διανομής των εμπορευμάτων ή παροχής των υπηρεσιών, που προσβάλλουν δικαίωμα του παρόντος νόμου. Το ίδιο μπορεί να διατάσσεται και κατά οποιουδήποτε άλλου προσώπου, το οποίο: (α) βρέθηκε να κατέχει τα παράνομα εμπορεύματα σε εμπορική κλίμακα, (β) βρέθηκε να χρησιμοποιεί τις παράνομες υπηρεσίες σε εμπορική κλίμακα, (γ) διαπιστώθηκε ότι παρείχε, σε εμπορική κλίμακα, υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες για την προσβολή δικαιώματος ή (δ) υποδείχθηκε από πρόσωπο των περιπτώσεων α`, β` και γ` ως εμπλεκόμενο στην παραγωγή, κατασκευή ή διανομή των εμπορευμάτων ή στην παροχή των υπηρεσιών.

Όποιος αδικαιολόγητα παραβεί διαταγή του δικαστηρίου κατά την παρούσα παράγραφο καταδικάζεται εκτός από τα δικαστικά έξοδα και σε χρηματική ποινή ύψους έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, που κατατίθεται στο δημόσιο ταμείο

5. Οι πληροφορίες της παραγράφου 4 περιλαμβάνουν, εφόσον ενδείκνυται: (α) τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των παραγωγών, κατασκευαστών, διανομέων, προμηθευτών και λοιπών προηγούμενων κατόχων του προϊόντος ή της υπηρεσίας, καθώς και των παραληπτών χονδρεμπόρων και των εμπόρων λιανικής, (β) πληροφορίες για τις ποσότητες που παρήχθησαν, κατασκευάστηκαν, παραδόθηκαν, παραλήφθηκαν ή παραγγέλθηκαν, καθώς και για το τίμημα που αφορά στα εν λόγω εμπορεύματα ή υπηρεσίες.

6. Οι παράγραφοι 4 και 5 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων, οι οποίες: (α) παρέχουν στον δικαιούχο δικαιώματα πληρέστερης ενημέρωσης, (β) διέπουν τη χρήση, στο πλαίσιο αστικής ή ποινικής διαδικασίας, των πληροφοριών που γνωστοποιούνται βάσει των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, (γ) διέπουν την ευθύνη για καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος ενημέρωσης ή (δ) παρέχουν τη δυνατότητα άρνησης της παροχής πληροφοριών που θα υποχρέωναν το κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 πρόσωπο να παραδεχθεί τη συμμετοχή του ιδίου ή των στενών συγγενών του στην προσβολή δικαιωμάτων του παρόντος νόμου ή (ε) διέπουν την προστασία της εμπιστευτικότητας των πηγών πληροφοριών ή την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

7. Εφόσον ο υπόχρεος προς πληροφόρηση παράσχει ανακριβείς πληροφορίες από δόλο ή από βαρειά αμέλεια, ευθύνεται για τη ζημία που εκ του λόγου τούτου προξένησε.

Άρθρο 17Β

Συντηρητική απόδειξη και λοιπά ασφαλιστικά μέτρα

(άρθρα 7 και 9 της Οδηγίας 2004/48)

1. Εφόσον πιθανολογείται προσβολή δικαιώματος που προστατεύεται από τον παρόντα νόμο, το Μονομελές Πρωτοδικείο μπορεί να διατάσσει ως ασφαλιστικό μέτρο τη συντηρητική κατάσχεση των αντικειμένων που κατέχονται από τον καθ’ ου και αποτελούν μέσο τέλεσης ή προϊόν ή απόδειξη της προσβολής. Αντί για συντηρητική κατάσχεση, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αναλυτική απογραφή των αντικειμένων αυτών περιλαμβανομένης και της φωτογράφησης τους.

Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται το άρθρο 687 παράγραφος 1 Κ.Πολ.Δ. και, εφόσον απαιτείται, χορηγείται προσωρινή διαταγή κατά το άρθρο 691 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.

2. Το δικαστήριο μπορεί να λαμβάνει κατά του καθ` ου ασφαλιστικά μέτρα, με σκοπό να προληφθεί κάθε επικείμενη προσβολή δικαιωμάτων του παρόντος νόμου ή να απαγορευθεί προσωρινά η συνέχιση της προσβολής, εφόσον απαιτείται, με την απειλή καταβολής χρηματικής ποινής κατ` άρθρο 947 Κ.Πολ.Δ., για κάθε προσβολή ή συνέχιση των προσβολών των εν λόγω δικαιωμάτων. Για τη διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων ενεργοποίησης της υποχρέωσης καταβολής χρηματικής ποινής, σύμφωνα με το διαταχθέν ασφαλιστικό μέτρο ή την συναφή διάταξη του άρθρου 691 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ., εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ. Το δικαστήριο μπορεί να εξαρτήσει τη συνέχιση της εν λόγω προσβολής από την παροχή εγγύησης με σκοπό να διασφαλισθεί η αποζημίωση του δικαιούχου. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να διατάσσει τη συντηρητική κατάσχεση ή τη δικαστική μεσεγγύηση των εμπορευμάτων, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι προσβάλλουν δικαιώματα του παρόντος νόμου, προκειμένου να εμποδισθεί η είσοδος ή η κυκλοφορία τους στο εμπόριο.

3. Στις περιπτώσεις προσβολών που διαπράττονται σε εμπορική κλίμακα το δικαστήριο μπορεί να διατάσσει ως ασφαλιστικό μέτρο τη συντηρητική κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του φερόμενου ως παραβάτη, περιλαμβανομένης της δέσμευσης των τραπεζικών του λογαριασμών. Προς τούτο, το δικαστήριο μπορεί να διατάσσει οποιονδήποτε κατέχει τις σχετικές πληροφορίες να προβεί στη γνωστοποίηση τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων ή να εξασφαλίσει την προσήκουσα πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.

4. Η απόφαση περί των ασφαλιστικών μέτρων των παραγράφων 2 και 3 μπορεί να λαμβάνεται, εφόσον ενδείκνυται, χωρίς να ακουστεί η άλλη πλευρά κατ’ άρθρο 687 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., ιδίως όταν τυχόν καθυστέρηση θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία στον αιτούντα. Όταν στις περιπτώσεις αυτές η απόφαση ή η διαταγή του δικαστηρίου δεν κοινοποιείται κατά νόμο στον καθ` ου πριν ή κατά την εκτέλεση αυτής, η κοινοποίηση της στον καθ` ου γίνεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την εκτέλεση, διαφορετικά οι διαδικαστικές πράξεις που συνιστούν αυτή καθίστανται άκυρες.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 το δικαστήριο μπορεί να διατάσσει τα μέτρα με τον όρο να δοθεί από τον αιτούντα εγγύηση, που καθορίζεται με την απόφαση του ή την προσωρινή διαταγή ή και χωρίς εγγύηση και τάσσει υποχρεωτικώς προθεσμία για την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση κατά το άρθρο 693 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο.

6. Το δικαστήριο διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα ή συντηρητική απόδειξη χωρίς να είναι αναγκαίος ο ειδικός προσδιορισμός των αποδεικτικών στοιχείων, που αποδεικνύουν την προσβολή ή την απειλή της, αλλά αρκεί ο προσδιορισμός τους ανά κατηγορία.

7. Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως και 6, το δικαστήριο έχει την εξουσία να απαιτεί από τον αιτούντα να προσκομίσει κάθε ευλόγως διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο για να σχηματίσει με επαρκείς ενδείξεις την πεποίθηση ότι είναι ο δικαιούχος του δικαιώματος και ότι το δικαίωμα του προσβάλλεται ή ότι επίκειται προσβολή.

8. Αν τα ασφαλιστικά μέτρα του παρόντος άρθρου ανακληθούν εξαιτίας οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης του αιτούντος ή αν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι δεν υπήρξε προσβολή ή απειλή προσβολής των δικαιωμάτων του παρόντος νόμου, το δικαστήριο μπορεί να καταδικάσει τον αιτούντα, εφόσον ενήργησε καταχρηστικά, ύστερα από αίτηση του καθ` ου, να καταβάλει στον καθ’ ου προσήκουσα αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη εξαιτίας των εν λόγω μέτρων.

Άρθρο 17Γ

Εναλλακτικά μέτρα

(άρθρο 12 Οδηγίας 2004/48)

Μετά από αίτηση του προσώπου έναντι του οποίου ενδέχεται να ληφθούν τα μέτρα των άρθρων 17Α και 17Β, το δικαστήριο μπορεί, αντί της εφαρμογής των προαναφερόμενων μέτρων, να διατάξει την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης στον ζημιωθέντα, αν το εν λόγω πρόσωπο ενήργησε χωρίς δόλο ή αμέλεια, εφόσον η εκτέλεση των εν λόγω μέτρων θα του προκαλούσε δυσανάλογη ζημία και εφόσον η καταβολή χρηματικής αποζημίωσης στον ζημιωθέντα διάδικο κρίνεται επαρκώς ικανοποιητική.

Άρθρο 17Δ

Αποζημίωση, δικαστικά έξοδα και δημοσιότητα αποφάσεων

(άρθρα 13,14 και 15 της Οδηγίας 2004/48)

1. Μετά από αίτηση του ζημιωθέντος, το δικαστήριο μπορεί να καταδικάσει τον παραβάτη, ο οποίος προέβη σε προσβολή του δικαιώματος από δόλο ή βαριά αμέλεια, να καταβάλει στον δικαιούχο του δικαιώματος αποζημίωση αντίστοιχη προς την πραγματική ζημία που υπέστη ο δικαιούχος εξαιτίας της προσβολής του δικαιώματος του. Για τον καθορισμό της αποζημίωσης το δικαστήριο: α) λαμβάνει υπόψη όλα τα συναφή ζητήματα, όπως τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών, τις οποίες υφίσταται ο ζημιωθείς διάδικος, και τα τυχόν αδικαιολόγητα κέρδη που αποκόμισε ο παραβάτης και, εφόσον ενδείκνυται, άλλα στοιχεία, πέραν των οικονομικών, όπως η ηθική βλάβη που προκάλεσε στον κάτοχο του δικαιώματος η προσβολή, ή β) εναλλακτικά προς την προηγούμενη περίπτωση υπό στοιχείο α’, δύναται, εφόσον ενδείκνυται, να καθορίζει την αποζημίωση ως κατ’ αποκοπήν ποσό βάσει στοιχείων όπως τουλάχιστον το ύψος των δικαιωμάτων ή λοιπών αμοιβών που θα οφείλονταν αν ο παραβάτης είχε ζητήσει την άδεια να χρησιμοποιεί το προσβαλλόμενο δικαίωμα.

2. Στις υποθέσεις του παρόντος νόμου τα εν γένει δικαστικά έξοδα και Τέλη περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και κάθε άλλη συναφή δαπάνη, όπως τα έξοδα των μαρτύρων, την αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων, τις αμοιβές των πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων των διαδίκων και τη δαπάνη για την ανακάλυψη των προσβολέων, στις οποίες ευλόγως υποβλήθηκε ο νικήσας διάδικος.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 Κ.Πολ.Δ. επ. 3. Το δικαστήριο, ύστερα από αίτημα του διαδίκου, μπορεί να του επιτρέψει να δημοσιεύσει το σύνολο ή τμήμα της απόφασης που αφορά δικαιώματα που προστατεύονται από τον παρόντα νόμο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή στο διαδίκτυο με έξοδα του ηττηθέντος διαδίκου.

Άρθρο 17Ε

Κώδικες δεοντολογίας και ανταλλαγή πληροφοριών

(άρθρα 17 και 19 της Οδηγίας 2004/48)

1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρηματικές ή επαγγελματικές ενώσεις καταρτίζουν κώδικες δεοντολογίας με σκοπό να συμβάλουν σε εθνικό, κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο στην επιβολή των δικαιωμάτων του παρόντος νόμου.

Οι κώδικες δεοντολογίας και η ενδεχόμενη Αξιολόγηση της εφαρμογής τους διαβιβάζονται στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Εθνικός ανταποκριτής για τα δικαιώματα του παρόντος νόμου ορίζεται ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Άρθρο 17ΣΤ

Διεύρυνση νομιμοποιούμενων προσώπων

(άρθρο 4 της Οδηγίας 2004/48)

Η εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και των άρθρων 17Α, 17Β, 17Γ, 17Δ και 17Ε μπορεί να ζητηθεί και από:

α) κάθε άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να χρησιμοποιεί τα εν λόγω δικαιώματα, ιδίως οι κάτοχοι άδειας εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

β) οργανισμούς προάσπισης επαγγελματικών συμφερόντων, στους οποίους αναγνωρίζεται συνήθως το δικαίωμα να εκπροσωπούν τους δικαιούχους δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 17Ζ

Εφαρμογή επί άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Τα άρθρα 17 παρ. 1, 17Α, 17Β, 17Γ, 17Δ, 17Ε και 17ΣΤ εφαρμόζονται και για την προστασία των κατόχων τίτλου προστασίας συμπληρωματικού πιστοποιητικού για τα φάρμακα και συμπληρωματικού πιστοποιητικού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, των κατόχων βεβαιώσεων παράτασης ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα, καθώς και των κατόχων τίτλων προστασίας φυτικών ποικιλιών, ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων.

*** Τα άρθρα 17Α,17Β,17Γ,17Δ,17Ε,17ΣΤ και 17Ζ προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 53 τουΝ.3966/2011 (ΦΕΚ Α’ 118/24.5.2011.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ`

ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 18

Έννοια - Διαδικασία χορήγησης

1. Αν μια εφεύρεση αποτελεί τροποποίηση άλλης εφεύρεσης που προστατεύεται ήδη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (κύριο δίπλωμα), ο δικαιούχος της τελευταίας μπορεί να ζητήσει την έκδοση νέου διπλώματος ευρεσιτεχνίας (δίπλωμα τροποποίησης), εφόσον το αντικείμενο του νέου διπλώματος συνδέεται με μια τουλάχιστον αξίωση του κυρίου διπλώματος.

2. Το δίπλωμα της τροποποίησης ακολουθεί την τύχη του κύριου διπλώματος και λήγει μαζί με αυτό. Το Δίπλωμα τροποποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους δικαιούχους αδειών εκμετάλλευσης του κύριου διπλώματος εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις άδειες εκμετάλλευσης.

3. Ετήσια Τέλη προστασίας δεν καταβάλλονται για το δίπλωμα τροποποίησης.

4. Το Δίπλωμα τροποποίησης μπορεί να μετατρέπεται σε κύριο δίπλωμα, αν το ζητήσει ο κάτοχός του. Η διάρκεια ισχύος του διπλώματος που μετατράπηκε ρυθμίζεται από το άρθρο 11. Ως ημερομηνία κατάθεσης, θεωρείται η ημερομηνία της αίτησης για χορήγηση διπλώματος τροποποίησης.

5. Η ακυρότητα του κύριου διπλώματος δεν συνεπάγεται και την ακυρότητα του διπλώματος τροποποίησης. Σε περίπτωση που ακυρωθεί το κύριο δίπλωμα καταβάλλονται για το Δίπλωμα τροποποίησης τα Τέλη που απαιτούνται για το κύριο δίπλωμα.

6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας του νόμου αυτού.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 19

Έννοια - Διαδικασία χορήγησης

1. Το Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας (ΠΥΧ) χορηγείται για κάθε τρισδιάστατο αντικείμενο με καθορισμένο σχήμα και μορφή, όπως εργαλείο, όργανο, συσκευή, σκεύος ή και εξάρτημά τους, που προτείνεται ως νέο, βιομηχανικά εφαρμόσιμο και με δυνατότητα να δώσει λύση σε τεχνικό πρόβλημα.

2. Όποιος ζητεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορεί να ζητήσει μέχρι την έκδοση του διπλώματος τη μετατροπή της αίτησής του σε αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας.

3. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού χρησιμότητας είναι επτά χρόνια από την επομένη της ημέρας κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας ή για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε περίπτωση μετατροπής σύμφωνα με την παράγραφο 2.

4. Η αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας υποβάλλεται στον ΟΒΙ. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την κατάθεση της αίτησης, τα σχετικά δικαιολογητικά και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

5. Αν η αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας αφορά τρισδιάστατο αντικείμενο και πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4, ο ΟΒΙ χορηγεί Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας χωρίς προηγούμενο έλεγχο του νέου και του βιομηχανικά εφαρμόσιμου χαρακτήρα του υποδείγματος χρησιμότητας με ευθύνη του καταθέτη.

6. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του νόμου αυτού για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ

Άρθρο 20

Τεχνικός νεωτερισμός - Επιχορηγήσεις - Βραβεία

1. Για μια νέα λύση σε ένα συγκεκριμένο τεχνικό πρόβλημα (τεχνικός νεωτερισμός), που προτείνεται από έναν ή περισσότερους εργαζόμενους σε μία επιχείρηση και έχει σχέση με τις δραστηριότητές της, μπορεί να χορηγείται βεβαίωση τεχνικού νεωτερισμού. Η βεβαίωση τεχνικού νεωτερισμού αποτελεί βράβευση του ή των εργαζομένων για δημιουργική συνεισφορά τους στην επιχείρηση.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας χορήγησης βεβαίωσης τεχνικού νεωτερισμού.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις επιχορήγησης ενώσεων και συλλόγων εφευρετών ή επιστημόνων καθώς και συνεταιρισμών και ενώσεων παραγωγικών μονάδων που αποβλέπουν στην ανάπτυξη ερευνητικών και τεχνολογικών εγκαταστάσεων και προτύπων, στην από κοινού αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων ή στην παρουσίαση εφευρέσεων ή νέων προϊόντων και μεθόδων σε εκθέσεις και συνέδρια.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ρυθμίζονται οι διαδικασίες χορήγησης κρατικών βραβείων ή και οικονομικής ενίσχυσης εφευρετών, εργαζομένων σε επιχειρήσεις και οπουδήποτε άλλου συμβάλλει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, στην εκλαΐκευση και διάδοση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, καθώς και στην δημιουργία τεχνολογικών εκθετηρίων και μουσείων.

5. Τα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της χώρας μπορούν, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, να χορηγούν άδεια έως και δύο έτη με αποδοχές μη υπερβαίνουσες τα πενήντα στα εκατό σε ερευνητή οποιασδήποτε βαθμίδας ο οποίος επιθυμεί να αξιοποιήσει βιομηχανικά και εμπορικά τις τεχνικές του επινοήσεις ή και εφευρέσεις, εφ’ όσον εμπίπτουν στο αντικείμενο του Κέντρου ή Ινστιτούτου. Το ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου μπορεί να παρατείνει την πιο πάνω άδεια για άλλα τρία έτη συνολικά και με αποδοχές έως το είκοσι πέντε στα εκατό (25%) των κανονικών. Ύστερα από πέντε έτη, ο ερευνητής επιλέγει ή να παραιτηθεί από το κέντρο ή να επανέλθει με πλήρη απασχόληση. Η αξιολόγηση των αιτήσεων για χορήγηση ή παράταση της άδειας γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτο και η παροχή ή η παράταση της άδειας εγκρίνεται από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.[9]

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Άρθρο 21

Έννοια - Ακυρότητα όρων της σύμβασης

1. Με την σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας ο δότης τεχνολογίας υποχρεούται να παρέχει στο δέκτη τεχνολογίας και ο δέκτης να καταβάλει το συμφωνημένο τίμημα. Ως παροχή τεχνολογίας για την εφαρμογή του άρθρου αυτού νοούνται ιδίως τα εξής:

α. Η άδεια εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας.

β. Η μεταβίβαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας.

γ. Η παροχή τεχνικών κατασκευαστικών οδηγιών, σχεδίων ή υπηρεσιών.

δ. Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών παρακολούθησης και ελέγχου.

ε. Η ανακοίνωση βιομηχανικών απορρήτων με σχέδια, διαγράμματα, υποδείγματα, πρότυπα, οδηγίες, αναλογίες, συνθήκες, διαδικασίες, προδιαγραφές και τρόπους παραγωγής προϊόντων που αναφέρονται στην παραγωγική εκμετάλλευση. Τέτοια βιομηχανικά απόρρητα αποτελούν κυρίως οι τεχνικές πληροφορίες, στοιχεία ή γνώσεις που αφορούν με μεθόδους, εμπειρίες ή δεξιοτεχνίες, που έχουν πρακτική εφαρμογή ιδιαίτερα στην παραγωγή αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εφ’ όσον δεν έχουν γίνει ευρύτερα γνωστά.

στ. Η από κοινού έρευνα ή ανάπτυξη νέας τεχνολογίας, επιδεικτικών ή πειραματικών προγραμμάτων ή έργων.

ζ. Η παροχή τεχνικής βοήθειας με τη μορφή ενημέρωσης, καθοδήγησης και κατάρτισης προσωπικού.

2. Είναι άκυροι οι όροι:

α. Των αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που περιέχουν ρυθμίσεις αντίθετες με εκείνες του άρθρου 3 του Κανονισμού αριθ. 2349/1984 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (επίσημη Εφημερίδα Αρ. L 219/15) σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 85 παρ. 3 της Συνθήκες της ΕΟΚ σε κατηγορίες συμφωνιών που αφορούν στην άδεια εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

β. Των συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας που περιέχουν απαγόρευση εξαγωγών. Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μπορεί με απόφασή του να επιτρέψει σύμβαση με ρήτρα απαγόρευσης εξαγωγών, αν αυτό επιβάλλουν σοβαροί λόγοι οικονομικής ανάπτυξης και δημόσιου συμφέροντος και εφ’ όσον η απαγόρευση δεν αντίκειται σε διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.

Αρθρο 22

Καταχώριση σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας

1. Η σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας υποβάλλεται από το συμβαλλόμενο ή τους συμβαλλόμενους που έχουν κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα, μέσα σε ένα μήνα από την κατάρτισή της, στον ΟΒΙ και εφαρμόζονται παράλληλα οι διατάξεις του ν. 1360/1983 (ΦΕΚ 65).

2. Η σύμβαση καταχωρίζεται στο μητρώο μεταφοράς τεχνολογίας.

Οι καταχωριζόμενες συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας, ή τα στοιχεία του κατά την παράγραφο 5 εντύπου, τηρούνται απόρρητα. Ο παραβάτης της παρούσας διάταξης τιμωρείται με ποινές που ορίζονται στο άρθρο 17 του ν. 146/1914 "Περί αθεμίτου ανταγωνισμού".

3. Δεν υπόκεινται στην υποχρέωση καταχώρισης συμβάσεις με αντικείμενο:

α. Μεμονωμένη χρησιμοποίηση αλλοδαπών μηχανικών και τεχνιτών για την εγκατάσταση ή την επισκευή εργοστασίων ή μηχανημάτων.

β. Συμβουλές, σχέδια ή παρεμφερείς παροχές που συνήθως συνοδεύουν μηχανήματα ή εξοπλισμό, εφ` όσον δε συνεπάγονται ειδική επιβάρυνση για εκείνον που προορίζονται.

γ. Επείγουσα τεχνική βοήθεια ή επισκευές, εφ` όσον έχουν αφορμή παλαιότερη καταχωρισμένη συμφωνία.

δ. Τεχνική εκπαίδευση που παρέχουν εκπαιδευτικοί οργανισμοί ή επιχειρήσεις στους εργαζόμενους σ’ αυτές.

ε. Οπλικά συστήματα.

4. Ο υπόχρεος ή οι υπόχρεοι για καταχώριση της σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας μπορούν είτε να καταθέσουν αντίγραφο της σύμβασης είτε να συμπληρώσουν το κατά την παράγραφο 5 ειδικό έντυπο. Αγωγή ή αίτηση σε δικαστήριο που αφορά οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων, η οποία απορρέει από σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας, δε συζητείται χωρίς βεβαίωση του ΟΒΙ ότι τηρήθηκε η διάταξη της παραγράφου αυτής.

5. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται η διαδικασία κατάρτισης, σύνταξης και χορήγησης του ειδικού εντύπου για συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας και τα προς συμπλήρωση στοιχεία για στατιστική χρήση.

6. Η κατάθεση της σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας στον ΟΒΙ μπορεί να συνεπάγεται για τον ή τους συμβαλλομένους καταθέτες της σύμβασης έκπτωση από το ποσό των οφειλομένων τελών στον ΟΒΙ. Το ποσοστό της έκπτωσης καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΒΙ.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Άρθρο 23

Ευρωπαϊκή αίτηση - Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.[10]

Λόγοι ακύρωσης

1. Η αίτηση για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας κατατίθεται υποχρεωτικά στον ΟΒΙ όταν ο καταθέτης είναι έλληνας υπήκοος και εφ’ όσον δεν προβάλλεται προτεραιότητα με βάση προηγούμενη κατάθεση στην Ελλάδα.

2. Η αίτηση για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας από την ημερομηνία δημοσίευσής της σύμφωνα με το ν. 1607/1986 (ΦΕΚ 85) άρθρο 93 της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει στην Ελλάδα τα ίδια αποτελέσματα με την αίτηση χορήγησης ελληνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

3. Η προσωρινή προστασία της παραγράφου 2 χορηγείται μόνο από την ημερομηνία που ο δικαιούχος της αίτησης του ευρωπαϊκού διπλώματος θα καταθέσει στον ΟΒΙ την αρμόδια βεβαιωμένη μετάφραση στα ελληνικά των αξιώσεων της αίτησης[11].

4. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει στην Ελλάδα τα ίδια αποτελέσματα με το ελληνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που χορηγεί ο ΟΒΙ.

5. Ο δικαιούχος του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, οφείλει να καταθέσει στον ΟΒΙ την αρμόδια βεβαιωμένη ελληνική μετάφραση του κειμένου με βάση το οποίο το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας χορήγησε το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή το διατήρησε με τροποποιήσεις.

6. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν έχει ισχύ στην Ελλάδα εάν δεν τηρηθούν οι όροι της παραγράφου 5.

7. Για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται σε ισχύ η επιφύλαξη που διατύπωσε η Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 2 εδάφιο α της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας που παρέχουν προστασία σε φαρμακευτικά προϊόντα δεν ισχύουν στην Ελλάδα.

8. Άκυρο για την Ελλάδα μπορεί να κηρυχτεί ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μόνο για τους λόγους του ν. 1607/1986 άρθρο 138 παράγραφος 1 της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

9. Εάν οι λόγοι ακύρωσης προσβάλουν μερικά μόνο το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, οι αξιώσεις, η περιγραφή και τα σχέδια του διπλώματος περιορίζονται ανάλογα.

10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, καθορίζονται:

α. Η προθεσμία και οι προϋποθέσεις προσκόμισης της μετάφρασης της αίτησης για τη χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

β. Η προθεσμία και οι προϋποθέσεις προσκόμισης της μετάφρασης του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

γ. Οι όροι διαπίστωσης της αυθεντικότητας της μετάφρασης, η τυχόν αναθεώρησή της και τα δικαιώματα των καλόπιστων τρίτων που ήδη εκμεταλλεύονται την εφεύρεση.

δ. Ο τρόπος και οι προϋποθέσεις κατάθεσης της αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στον ΟΒΙ.

ε. Η τήρηση του μητρώου ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

στ. Οι προϋποθέσεις μετατροπής της αίτησης για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε αίτηση για χορήγηση ελληνικού διπλώματος.

ζ. Οι προϋποθέσεις εκπροσώπησης στον ΟΒΙ για θέματα ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

η. Η ρύθμιση περιπτώσεων σώρευσης προστασίας ελληνικού και ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24

Τέλη

1. Για την καταχώριση σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας, παροχή συμβουλών και πληροφοριών σχετικά με τη Μεταφορά τεχνολογίας και για τη χορήγηση, μεταβίβαση ή τροποποίηση δικαιωμάτων στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και στα πιστοποιητικά υποδείγματος χρησιμότητας καταβάλλονται Τέλη.

2. Για κάθε αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας προκαταβάλλονται στον ΟΒΙ Τέλη κατάθεσης της αίτησης, ετήσια Τέλη προστασίας, Τέλη σύνταξης της έκθεσης έρευνας και Τέλη καταχώρισης των μεταβολών. Οι αποδείξεις καταβολής των τελών κατάθεσης και των τελών του πρώτου χρόνου προστασίας κατατίθενται μαζί με την αίτηση για χορήγηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Τα ετήσια Τέλη προστασίας προκαταβάλλονται για κάθε επόμενο έτος και η σχετική απόδειξη υποβάλλεται στον ΟΒΙ κάθε χρόνο μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα που αντιστοιχεί στην ημερομηνία κατά την οποία έγινε η κατάθεση της αίτησης. Μετά τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας και μέσα σε έξι μήνες απ’ αυτήν ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να καταβάλει τα Τέλη που οφείλονται προσαυξημένα κατά πενήντα στα εκατό.

3. Ετήσια Τέλη προστασίας προκαταβάλλονται και για κάθε αίτηση χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας πέραν του χρόνου, σαν να είχε χορηγηθεί το δίπλωμα. Αν τα Τέλη αυτά δεν καταβληθούν μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2, εφαρμόζεται το άρθρο 16.

4. Ως ημερομηνία καταβολής των τελών θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης, στην οποία επισυνάπτεται η σχετική απόδειξη.

5. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται ανάλογα και στα πιστοποιητικά υποδείγματος χρησιμότητας και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το νόμο αυτόν η καταβολή τελών.

6. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΒΙ καθορίζεται το ύψος των τελών.[12]

7. Τέλη προστασίας που έχουν προκαταβληθεί και αναφέρονται σε μεταγενέστερο χρόνο εξαιρούνται από κάθε μεταγενέστερη αναπροσαρμογή.

8. Σε περίπτωση αμετάκλητος απόρριψης της αίτησης επιστρέφεται αναλογία προκαταβληθέντων ετήσιων τελών προστασίας που αντιστοιχεί σε μη δεδουλευμένο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 25

Καταργούμενες - Μεταβατικές διατάξεις - Εξουσιοδοτήσεις

1. Για τις αιτήσεις για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας που είχαν κατατεθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού εφαρμόζονται, ως προς τις προϋποθέσεις για τη διαδικασία χορήγησης διπλώματος, οι

διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Τα διπλώματα χορηγούνται από τον ΟΒΙ. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται με βάση αυτές τις αιτήσεις και διπλώματα που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και διατηρούνται τυχόν κεκτημένα δικαιώματα".

[Το τέταρτο εδάφιο καταργήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.2359/1995 (Α’ 241)]

2. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται ο ν. 2527/1920 "περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας", το άρθρο 668 του ΑΚ, το β.δ. της 22.11.1920 "περί εκτελέσεως του νόμου 2527 περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας", τα άρθρα 1 έως και 12 του ν. 1023/1980 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν. 2527/1920", η περίπτωση στ` του άρθρου 7 του π.δ. 574/1982 "Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων", καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή αφορά θέματα που ρυθμίζονται απ` αυτόν. Ο ν. 4325/1963 "περί εφευρέσεων αφορωσών την εθνικήν άμυναν της χώρας" παραμένει σε ισχύ. Όπου ο ν. 4325/1963 αναφέρεται στο Υπουργείο Εμπορίου νοείται ο ΟΒΙ και τυχόν παραπομπές στο ν. 2527/1920 αντικαθίστανται με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του νόμου αυτού.

3. Για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται σε ισχύ η επιφύλαξη που διατύπωσε η Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 2, εδάφιο α’ της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δε χορηγούνται από τον ΟΒΙ διπλώματα ευρεσιτεχνίας για φαρμακευτικά προϊόντα κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 1316/1984.

4. Οι υπάλληλοι κάθε κατηγορίας που υπηρετούν στο τμήμα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού μπορεί με απόφαση του υπουργού να διατίθενται στον ΟΒΙ για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη σχετική διάταξη. Ο χρόνος υπηρεσίας τους στον ΟΒΙ θεωρείται σε κάθε περίπτωση ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Με την ίδια απόφαση μπορεί να μεταβιβάζεται στον ΟΒΙ ο εξοπλισμός κάθε φύσης του τμήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

5. Με π.δ. που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εμπορίου και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μπορεί να μεταφέρονται στον ΟΒΙ οι αρμοδιότητες της διεύθυνσης εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εμπορίου για καταχώριση και έκδοση σημάτων.

6. Τροποποιήσεις του καταστατικού των επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί με π.δ. κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παράγραφος 5 του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13) ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εφ` όσον έχουν εγκριθεί από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και δεν αφορούν θέματα έδρας, διάρκειας, διάλυσης, σκοπού και διοίκησης της επιχείρησης. Η παράγραφος 1 του άρθρου 33 του π.δ. 166/1986 (ΦΕΚ 63Α) αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής:

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Κατ` εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1987. Η πρώτη τακτική συνέλευση θα συνέλθει μέσα σ` ένα εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης".

7. Στο τακτικό προσωπικό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και στα μέλη των οικογενειών τους παρέχεται από το Δημόσιο υγειονομική περίθαλψη με τις προϋποθέσεις και τους όρους που παρέχεται στους τακτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου και τα μέλη των οικογενειών τους, εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων και στο παραπάνω προσωπικό. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. "Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και στο μόνιμο προσωπικό του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ".

***Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.2359/1995 (Α’ 241).

***Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε ως άνω με την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 1803/1988 (ΦΕΚ Α’ 176).

Άρθρο 26

1. α. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται έπειτα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, είναι δυνατό να μεταβληθεί η νομική μορφή του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και να ρυθμίζεται η σύσταση θέσεων προσωπικού, η οργάνωση, η λειτουργία, οι πόροι, η οικονομική διαχείριση και, κατά παρέκκλιση γενικών και ειδικών διατάξεων που αφορούν το δημόσιο λογιστικό, ό, τι αφορά τη διάθεση της περιουσίας του μετατρεπόμενου νομικού προσώπου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

β. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού που υπηρετεί στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) κατά το χρόνο της μετατροπής, όπως τοποθέτηση, ένταξη στις ιδρυόμενες θέσεις, καθώς και ότι αφορά την κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού αυτού.

2. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ρυθμίζεται η διαδικασία εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος του εδαφίου β` της προηγουμένης παραγράφου.

Άρθρο :27

Προισχύσασες μορφές άρθρου :1

[ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ][13]

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ[14] ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 28

1. Συνιστάται αποκεντρωμένη υπηρεσία με την επωνυμία "Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας" (ΕΕΑΕ), που εδρεύει στην Αθήνα και υπάγεται στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Σκοπός της ΕΕΑΕ, που είναι όργανο της πολιτείας για θέματα πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας και ακτινοπροστασίας, είναι η εισήγηση για τη λήψη μέτρων, η σύνταξη κανονισμών, η άσκηση ελέγχων, η παρακολούθηση και η προώθηση επιστημονικών και τεχνολογικών ερευνών στους εξής τομείς:

α. Στην προστασία του πληθυσμού και του περιβάλλοντος από τις ιοντίζουσες «και μη «ιοντίζουσες» ακτινοβολίες.

β. Στις εφαρμογές της πυρηνικής τεχνολογίας και των πυρηνικών επιστημών στη βιομηχανία, στη γεωργία, στην υγεία, στις βιολογικές και άλλες επιστήμες.

γ. Στην ειρηνική χρησιμοποίηση της πυρηνικής ενέργειας.

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η ΕΕΑΕ έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Προγραμματίζει, συντονίζει και αξιολογεί τις μετρήσεις ραδιενέργειας περιβάλλοντος στη χώρα.

β. Εισηγείται στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και σε κάθε άλλο αρμόδιο υπουργό, που απευθύνεται στην ΕΕΑΕ σχέδιο ή σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων και αναγκών που προκαλούνται από αυξημένη ραδιορύπανση.

γ. Εκδίδει οδηγίες ασφάλειας και συντάσσει κανονισμούς λειτουργίας, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων που εκπέμπουν ιοντίζουσες "και μη ιοντίζουσες" ακτινοβολίες οι οποίοι εγκρίνονται και ισχύουν με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και κάθε άλλου κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά την κρίση τους. Παρακολουθεί και ασκεί έλεγχο για την εφαρμογή των οδηγιών και κανονισμών. Εισηγείται επίσης σε αρμόδιους φορείς και εκπονεί κανονισμούς ακτινοπροστασίας καθώς και τη λήψη προληπτικών μέτρων ή την εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση παραβίασης οδηγιών ή κανονισμών.

δ. Διεξάγει μετρήσεις και εκδίδει η ίδια, ή κατ` εξουσιοδότησή της άλλοι φορείς, τα σχετικά πιστοποιητικά.

ε. Μεριμνά για τη μετεκπαίδευση επιστημόνων και τεχνικών στην ημεδαπή ή αλλοδαπή σε θέματα που αφορούν τους σκοπούς της και τις αρμοδιότητές της.

στ. Γνωμοδοτεί στα αρμόδια όργανα για την παροχή, τροποποίηση ή ανάκληση άδειας εισαγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας στη χώρα πυρηνικών αντιδραστήρων και γενικά πυρηνικών εγκαταστάσεων κάθε τύπου και προορισμού.

ζ. Παρέχει, τροποποιεί ή ανακαλεί, αιτιολογημένα, άδειες παραγωγής, κατοχής, διάθεσης και χρήσης ραδιενεργών ουσιών (ραδιοϊσοτόπων και ιχνηθετημένων ενώσεων), καθώς και κάθε φύσης ραδιενεργών πηγών, περιλαμβανομένων και των σχασίμων υλικών

η. Εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς οργανισμούς για θέματα της αρμοδιότητάς της, μετά από έγκριση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας σε περιπτώσεις που η εκπροσώπηση δεν προβλέπεται από υφιστάμενες διεθνείς συμβατικές διατάξεις.

θ. Εκδίδει οδηγίες ασφάλειας για τη διαφύλαξη, διάθεση, μεταφορά και αποθήκευση των ραδιενεργών υλικών και εισηγείται στους κατά περίπτωση αρμόδιους υπουργούς την έκδοση υπουργικών αποφάσεων για τη διαδικασία ελέγχου και την τήρηση των διαδικασιών.

3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και των συναρμοδίων υπουργών, μετά από γνώμη της ΕΕΑΕ ορίζονται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη μεταφορά, διαφύλαξη, διάθεση και αποθήκευση ραδιενεργών καταλοίπων.

4. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η ΕΕΑΕ συνεργάζεται με το ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" και άλλα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Για τον ίδιο σκοπό συγκροτεί μόνιμες ή μη μόνιμες επιτροπές από ειδικούς επιστήμονες και τεχνικούς που θα διενεργούν ελέγχους, θα διεξάγουν μετρήσεις θα γνωμοδοτούν και γενικά θα ασχολούνται με κάθε θέμα της αρμοδιότητας της ΕΕΑΕ που παραπέμπεται σ` αυτές. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών καθορίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία και λειτουργία των επιτροπών αυτών. Η αμοιβή των μελών των επιτροπών αυτών καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1505/1984.

5. Τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις της ΕΕΑΕ με το ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", τη διάρθωση και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών της, τη σύσταση και διαβάθμιση των αναγκαίων θέσεων σ` αυτήν, τα θέματα κατάστασης, αποδοχών και πειθαρχίας του συνόλου του προσωπικού της και τον οικονομικό έλεγχό της ρυθμίζονται από τις διατάξεις και με τους περιορισμούς του άρθρου 25 παρ. 1 εδ. α, β και γ του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13/85). Τα π.δ. που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 περ. α και γ του ν. 1514/1985 εκδίδονται με σύμπραξη και του Υπουργού Οικονομικών.

6. Η ΕΕΑΕ διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΕΑΕ διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με τριετή θητεία και αποτελείται από επτά επιστήμονες με εμπειρία σε θέματα πυρηνικής τεχνολογίας και πυρηνικών επιστημών, με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος και ο αντιπροέδρος του διοικητικού συμβουλίου. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της ΕΕΑΕ διορίζεται μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ρυθμίζονται οι αρμοδιότητες και η λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΑΕ, η αντικατάσταση και συμπλήρωση των μελών του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εύρυθμη λειτουργία του. Με απόφαση των ίδιων υπουργών ορίζεται η αποζημίωση του προέδρου, αντιπροέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μεταβιβάζονται σταδιακά στην αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία ΕΕΑΕ οι αρμοδιότητες της παλιάς ΕΕΑΕ και του ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" που σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού περιέρχονται σ` αυτήν.

8. Για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας της ΕΕΑΕ μπορεί να συσταθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας ειδικός λογαριασμός που η διαχείρισή του γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 1514/1985.

9. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 7 του άρθρου 27 του ν. 1514/1985 καταργούνται. Στο τέλος της περίπτωσης του εδ. γ` της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.1514/1985 προστίθεται η εξής διάταξη: "Το επιστημονικό προσωπικό της ΕΕΑΕ, που κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού (8.2.1985) έχει πραγματική υπηρεσία σ’ αυτήν τουλάχιστο δέκα ετών και δεν επιθυμεί να υποβληθεί στις κρίσεις που προβλέπονται στα πιο πάνω εδάφια α` και β` της παραγράφου αυτής, έπειτα από αίτηση του και χωρίς κρίση κατατάσσεται αυτοδίκαια σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις με σύμφωνα ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μη εφαρμοζομένης στην περίπτωση αυτήν της διάταξης του άρθρου 26 παρ. 1 εδάφ. γ` του ν. 1514/1985. Επίσης το ίδιο επιστημονικό προσωπικό με δεκαετή υπηρεσία στην ΕΕΑΕ ύστερα από αρνητικές κρίσεις στις περιπτώσεις των εδαφίων α’ και β’ της παραγράφου αυτής παραμένει στην ΕΕΑΕ καταλαμβάνοντας αυτοδίκαια προσωποπαγείς θέσεις με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Το προσωπικό αυτό διατηρεί το ίδιο νομικό καθεστώς (μισθολογικό και ασφαλιστικό) που είχε κατά τη δημοσίευση του ν. 1514/1985. Οι πιο πάνω συνιστώμενες προσωποπαγείς προσωρινές θέσεις καταργούνται με την καθ` οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του κατέχοντος αυτές προσωπικού".

10. Η διάταξη της περίπτωσης εε` του εδ. α` της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 1514/1985 καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής: "εε’. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών" (ΕΙΕ)".

11. Για την κατά το άρθρο 26 του ν. 1514/1985 κρίση του επιστημονικού προσωπικού κάθε κατηγορίας, ο πρόεδρος κάθε ειδικής επιτροπής της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου ορίζει για κάθε κρινόμενο ένα από τα μέλη της Επιτροπής ως εισηγητή. Σε καθέναν από τους οριζόμενους εισηγητές μπορεί να ανατεθεί η εισήγηση για έναν ή περισσότερους κρινόμενους. Ο εισηγητής, λαμβάνοντας υπόψη το υποβαλλόμενο από κάθε κρινόμενο σημείωμα για την επιστημονική δράση ή και έργο του καθώς και κάθε άλλο συνυποβαλλόμενο στοιχείο, συντάσσει την έκθεσή του, η οποία, με μέριμνα του προέδρου της ή και της διοίκησης του Ερευνητικού Κέντρου, διαβιβάζεται σε όλα τα μέλη της Επιτροπής και κατατίθεται στην αντίστοιχη υπηρεσία Διοικητικού. Ο κρινόμενος δικαιούται να ζητήσει και να λάβει αντίγραφο της έκθεσης και να παρουσιαστεί στην Επιτροπή για να εκθέσει πρόσθετα στοιχεία διευκρινίσεις ή και παρατηρήσεις. Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα, εφ’ όσον τα παρόντα μέλη της είναι περισσότερα από το μισό του συνολικού αριθμού τους, λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Η ψήφος κάθε μέλους της Επιτροπής καθώς και η αιτιολογία της καταχωρίζονται στα πρακτικά τα οποία, υπογραφόμενα από τον πρόεδρο και τον γραμματέα, κατατίθενται στην αντίστοιχη Υπηρεσία Διοικητικού και κάθε κρινόμενος δικαιούται να ζητήσει και να λάβει το πλήρες απόσπασμα που τον αφορά.

Η προθεσμία υποβολής των κατά την παρούσα παράγραφο σημειωμάτων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ημερών και κάθε ειδική επιτροπή καταθέτει το πρακτικό με τις κρίσεις της μέσα 8 μήνες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προαναφερόμενων σημειωμάτων.

Σε περίπτωση που επιστήμονας, υπαγόμενος στις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1514/1985 και της παρούσας παραγράφου, δεν υποβάλει το σημείωμα με την επιστημονική του δράση ή και έργο μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη διοίκηση του αντίστοιχου ερευνητικού κέντρου, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 26, παρ. 1 εδαφ. γ του ν. 1514/1985, χωρίς να απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9 παρ. 3 περ. β`, 10 παρ. 4 και 11 παρ. 4 και 5 του ν. 1514/1985 στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", ως ερευνητές νοούνται και οι λειτουργικοί επιστήμονες.

*** Οι λέξεις "και μη ιοντίζουσες" της παρ. 1 (α) και (γ) προστέθηκαν με το άρθρο 39 Ν.2496/1997 ΦΕΚ Α 87.

Άρθρο 29

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εξαιρούνται οι διατάξεις του Β, Γ και Δ Μέρους καθώς και το άρθρο 25 παράγραφοι 1 και 2 του ΣΤ Μέρους του νόμου αυτού, οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 1988. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας του ΥΒΕΤ μεταφέρονται στον ΟΒΙ.

 


[1] Βλέπε σχετικά την Υ.Α. 15644/ΕΦΑ/1225 (ΒΙΟΜ) της 18/31. 12.87. περί εγκρίσεως διατάξεων για τον Οικονομικό Κανονισμό του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), (Β’ 763).

[2]Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Π.Δ. 226/1989 (ΦΕΚ Α΄ 107/2.5.1989) Οργανισμός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), "Το προϊόν κάθε συνεργασίας σε επίπεδο πρωτότυπων επιστημονικών ιδεών αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των συνεργασθέντων ή συνεργαζόμενων μερών. Τα δικαιώματα στο ερευνητικό προϊόν κάθε συνεργασίας που γίνεται στο Ε.Ι.Ε., η δημοσίευση ή και η εκμετάλλευσή του, διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1733/87

[3] Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 45/1991, (ΦΕΚ Α’ 24): “Το δικαίωμα για καταχώρηση τοπογραφίας και τα δικαιώματα αποκλειστικότητας που απορρέουν από προστατευόμενη τοπογραφία μπορούν να μεταβιβαστούν με έγγραφη συμφωνία ή να κληρονομηθούν. Η μεταβίβαση συντελείται από την καταχώριση της συμφωνίας ή του κληρονομητηρίου στο Μητρώο τοπογραφιών και δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 του νόμου 1733/87, εφαρμόζονται ανάλογα. Τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ν. 1733/1987 εφαρμόζονται ανάλογα και για το δικαίωμα επί της τοπογραφίας".

[4] Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 45/1991, (ΦΕΚ Α’ 24): “Το δικαίωμα για καταχώρηση τοπογραφίας και τα δικαιώματα αποκλειστικότητας που απορρέουν από προστατευόμενη τοπογραφία μπορούν να μεταβιβαστούν με έγγραφη συμφωνία ή να κληρονομηθούν. Η μεταβίβαση συντελείται από την καταχώριση της συμφωνίας ή του κληρονομητηρίου στο Μητρώο τοπογραφιών και δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 του νόμου 1733/87, εφαρμόζονται ανάλογα. Τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ν. 1733/1987 εφαρμόζονται ανάλογα και για το δικαίωμα επί της τοπογραφίας".

[5]Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 45/1991, (ΦΕΚ Α’ 24): “Το δικαίωμα για καταχώρηση τοπογραφίας και τα δικαιώματα αποκλειστικότητας που απορρέουν από προστατευόμενη τοπογραφία μπορούν να μεταβιβαστούν με έγγραφη συμφωνία ή να κληρονομηθούν. Η μεταβίβαση συντελείται από την καταχώριση της συμφωνίας ή του κληρονομητηρίου στο Μητρώο τοπογραφιών και δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 του νόμου 1733/87, εφαρμόζονται ανάλογα. Τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ν. 1733/1987 εφαρμόζονται ανάλογα και για το δικαίωμα επί της τοπογραφίας".

[6] Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 15 εφαρμόζονται συμπληρωματικώς και προκειμένου περί κήρυξης ακυρότητας δικαιώματος επί της τοπογραφίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 45 της 11.2/1.3.91 (Α’ 24).

[7] Κατά την παρ. 3 άρθρου 17 π.δ. 45/1991 και την παρ. 2 άρθρου 28 π.δ. 259/1997, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 4 και 6 αντίστοιχα άρθρου 53 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ Α’ 118), οι διατάξεις των άρθρων 17 παρ.3-7, 17Α έως και 17ΣΤ του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής α) των δικαιωμάτων από προστατευόμενη τοπογραφία β) του καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος

[8] Κατά την παρ. 3 άρθρου 17 π.δ. 45/1991 και την παρ. 2 άρθρου 28 π.δ. 259/1997, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 4 και 6 αντίστοιχα άρθρου 53 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ Α’ 118), οι διατάξεις των άρθρων 17 παρ.3-7, 17Α έως και 17ΣΤ του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής α) των δικαιωμάτων από προστατευόμενη τοπογραφία β) του καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος

[9] Με την παρ.3 άρθρ.3 Ν.2919/2001 ορίζεται ότι: Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 1733/1987 εφαρμόζονται αναλόγως και στους ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες, το βοηθητικό τεχνικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων, στα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., στο Ε.Π. των Τ.Ε.I., στο ερευνητικό προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) και των νοσοκομείων, καθώς και στο τεχνικό προσωπικό όλων των ανωτέρω φορέων.

[10] Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 16/1991, (ΦΕΚ Α’ 6): Όποιος αντλεί δικαιώματα από την διεθνή αίτηση απολαμβάνει προσωρινά την προστασία του άρθρου 23 παράγραφος 2 του Ν. 1733/1987 από την ημερομηνία που η βεβαιωμένη μετάφραση των αξιώσεων της αίτησης κατατέθηκε στο ΟΒΙ. Ως ημερομηνία δημοσίευσης της διεθνούς αίτησης νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης στο ΕΔΒΙ.

[11]Με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.2919/2001 ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 1733/1987 εφαρμόζονται αναλόγως και στους ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες, το βοηθητικό τεχνικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων, στα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., στο Ε.Π. των Τ.Ε.I., στο ερευνητικό προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) και των νοσοκομείων, καθώς και στο τεχνικό προσωπικό όλων των ανωτέρω φορέων.»

[12]Κατά το άρθρο 17 του ΠΔ 16/1991 (Α’ 6): "Το τέλος διαβίβασης της διεθνούς αίτησης καταβάλλεται υπέρ του ΟΒΙ και το ύψος του καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 6 του Ν. 1733/1987 με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΒΙ. Το τέλος αυτό επιστρέφεται εις ολόκληρον στον καταθέτη εάν η διεθνής αίτηση δεν αποσταλεί στον ΠΟΔΙ μέσα στην προθεσμία που ορίζει ο κανόνας 22, παράγραφος 3 της Συνθήκης συνεργασίας. Για τον τρόπο καταβολής και το ύψος των λοιπών προβλεπόμενων τελών υπέρ του ΟΒΙ από το παρόν προεδρικό διάταγμα εφαρμόζεται ο εκάστοτε ισχύων κανονισμός τελών του ΟΒΙ.

[13]Το άρθρο 27 Καταργήθηκε με την περ.η` της παρ.2 του άρθρου 10 του Ν.2286/1995 (Α 19), του οποίου η ισχύς αρχίζει την 1.1.1995

[14] Σύμφωνα με το άρθρο 39 Ν.2496/97,η άνω επιτροπή υπάγεται στους φορείς του άρθρου 31 του Ν.1514/1985 που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και διέπονται από το Ν. 1514/1985.

Π.Δ. υπ’ αριθμ. 259 (ΦΕΚ Α’ 185/19/10/97) Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Νόμο 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το τέταρτο άρθρο του Νόμου 2417/1996 "Κύρωση του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων της 6ης Νοεμβρίου 1925, όπως αναθεωρήθηκε στη Χάγη στις 28 Νοεμβρίου 1960 και της Συμπληρωματικής Πράξης της Στοκχόλμης της 14ης Ιουλίου 1967, όπως τροποποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1979" (ΦΕΚ 139, Α').

2. Το άρθρο 29Α του Νόμου 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 137, Α') που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154, Α') και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Νόμου 2469/1997.

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται ουδεμία δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της 12ης Δεκεμβρίου 1996 (Θέμα 4ο, της 18ης Συνεδρίασης).

Την με αριθμό 301/1997 της 26 Ιουνίου 1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση της Υπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν προεδρικό διάταγμα εφαρμόζεται στις διεθνείς καταθέσεις βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος που παράγουν αποτελέσματα και στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας και στις εθνικές καταθέσεις για την προστασία σχεδίου ή υποδείγματος.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας νοούνται ως:

α. "Σχέδιο ή υπόδειγμα", η εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου η μέρους ενός προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει, ιδίως, η γραμμή, το περίγραμμα, το χρώμα, το σχήμα, η μορφή και/ή τα υλικά του ίδιου του προϊόντος και/ή της διακόσμησης που φέρει (άρθρο τρίτο παρ, 1α Ν. 2417/96).

β. "Προϊόν", κάθε βιομηχανικό ή βιοτεχνικό προϊόν, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα συστατικά που προορίζονται για συναρμολόγηση σε ένα σύνθετο προϊόν, η συσκευασία, η παρουσίαση, τα γραφικά σύμβολα και τα τυπογραφικά στοιχεία, αλλά αποκλείονται τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (άρθρο τρίτο παρ, 1β Ν. 2417/96).

γ. "Σύνθετο προϊόν", το προϊόν που αποτελείται από πολλά συστατικά δυνάμενα να αντικατασταθούν επιτρέποντας την αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση του προϊόντος".

*** Το εδάφιο γ΄ προστέθηκε με το άρθρο 2 ΠΔ 161/2002 (ΦΕΚ Α’ 149/26.7.2002) Μεταφορά Οδηγίας 98/71/ΕΚ, Έναρξη ισχύος από της 28ης Οκτωβρίου 2001, ημερομηνίας κατά την οποία σύμφωνα με τo άρθρο 19 παρ. 1, της αριθ. 98/71/ΕΚ Οδηγίας τα κράτη μέλη έπρεπε να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις για τη συμμόρφωσή τους με την Οδηγία αυτή.

Για την εφαρμογή του παρόντος προεδρικού διατάγματος νοούνται:

α. Ως "Ο.Β.Ι.", ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που εδρεύει

στην Αθήνα (άρθρο 1, Ν. 1733/1987).

β. Ως "ΠΟΔΙ" ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της σύμβασης για τη Συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε από την Ελλάδα με το πρώτο άρθρο του Νόμου 1883/1990 (ΦΕΚ 45, Α`).

γ. Ως "Διακανονισμός", ο Διακανονισμός της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Νόμο 2417/1996 (ΦΕΚ Α’, 139) (άρθρο 2 του Διακανονισμού που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Νόμου 2417/1996).

δ. Ως "Διεθνές Γραφείο" το Γραφείο της Διεθνούς Ενώσεως για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στη Γενεύη (άρθρο 2 του Διακανονισμού που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Νόμου 2417/1996).

ε. Ως "διεθνής κατάθεση" βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, η κατάθεση που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Διακανονισμού της Χάγης (άρθρο 2 του Διακανονισμού που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Νόμου 2417/1996).

στ. Ως "εθνική κατάθεση" σχεδίων και υποδειγμάτων, η κατάθεση που πραγματοποιείται ενώπιον του Ο.Β.Ι. για απόκτηση εθνικού τίτλου προστασίας (άρθρο 2 του Διακανονισμού που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Νόμου 2417/1996).

ζ. Ως "βεβαιωμένη μετάφραση", η μετάφραση που έγινε από πρόσωπο, ή αρχή που έχει το δικαίωμα να επικυρώνει μεταφράσεις.

η. Ως "πολλαπλή κατάθεση", η κατάθεση που περιλαμβάνει περισσότερα από ένα σχέδια ή υποδείγματα.

θ. Ως "Υπουργική απόφαση αριθ. 15928/ΕΦΑ/1253" η Υπουργική απόφαση

της 24/12/1987 που αφορά την "κατάθεση αίτησης για Χορήγηση διπλώματος

ευρεσιτεχνίας η πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας στον Ο.Β.Ι.

και τήρηση βιβλίων" (ΦΕΚ 778, Β`).

ι. Ως "Διεκδίκηση Προτεραιότητας" το δικαίωμα Διεκδίκησης Προτεραιότητας από προηγούμενη κατάθεση αίτησης που προβλέπεται από το άρθρο 4 της Σύμβασης των Παρισίων του 1883 περί προστασίας της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Νόμου 213/1975 (ΦΕΚ Α’ 258).

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Εφαρμογή του Διακανονισμού της Χάγης που κυρώθηκε με το Ν.2417/96

Διεθνής αίτηση- Προστασία

Άρθρο 3

Κατάθεση αίτησης

1. Η διεθνής αίτηση μπορεί να κατατεθεί, είτε απευθείας στο Διεθνές Γραφείο στη Γενεύη, είτε διαμέσου του Ο.Β.Ι. στα γραφεία του στην Αθήνα, ή στα τυχόν Παραρτήματά του (άρθρο 4 του Διακανονισμού που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν.2417/1996).

2. Η διεθνής αίτηση μπορεί να κατατίθεται διαμέσου του Ο.Β.Ι. όταν η κατάθεση προέρχεται από την Ελλάδα.

3. Η κατάθεση προέρχεται από την Ελλάδα όταν ο καταθέτης, είτε έχει πραγματική και μόνιμη βιομηχανική εμπορική εγκατάσταση στη χώρα, είτε διαμένει σ` αυτήν, είτε είναι έλληνας υπήκοος.

Άρθρο 4

Γλώσσα της αίτησης

Η διεθνής αίτηση πρέπει να είναι συνταγμένη στα γαλλικά ή στα αγγλικά.

Άρθρο 5

Έγγραφα της αίτησης

1. Η διεθνής αίτηση κατατίθεται σε δύο αντίγραφα και περιέχει τα υποχρεωτικά στοιχεία του άρθρου 5 του Διακανονισμού και υπογράφεται από τον καταθέτη ή τον πληρεξούσιό του (άρθρο 5 του Διακανονισμού που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν.2417/1996).

2. Η διεθνής αίτηση μπορεί να περιέχει και τα προαιρετικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 3 και 4 του Διακανονισμού.

3. Τα στοιχεία της διεθνούς αίτησης πρέπει να συμπληρώνονται στο έντυπο του Διεθνούς Γραφείου, σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες που το συνοδεύουν.

Άρθρο 6

Παραλαβή διεθνούς αίτησης

1. Ο ΟΒΙ παραλαμβάνει την θεωρούμενη ως διεθνή αίτηση και εκδίδει αμέσως απόδειξη παραλαβής, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός και το είδος των συνοδευτικών εγγράφων ή στοιχείων και η ημερομηνία παραλαβής τους.

2. Ο ΟΒΙ αποστέλλει αυθημερόν στο Διεθνές Γραφείο με τηλεαντίγραφο τα έγγραφα της διεθνούς αίτησης. Τα λοιπά συνοδευτικά στοιχεία καθώς και τα πρωτότυπα έγγραφα της διεθνούς αίτησης αποστέλλονται ταχυδρομικά από τον ΟΒΙ στο Διεθνές Γραφείο αμελλητί.

Άρθρο 7

Ημερομηνία καταχώρισης της διεθνούς κατάθεσης.

Η καταχώριση της διεθνούς κατάθεσης πραγματοποιείται από το Διεθνές Γραφείο. Ως ημερομηνία καταχώρισης θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία το Διεθνές Γραφείο παρέλαβε σε κανονική και πλήρη μορφή την διεθνή αίτηση και πληρώθηκαν τα οφειλόμενα τέλη (άρθρο 6 παρ. 2 του Διακανονισμού που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν.2417/1996).

Άρθρο 8

Πληρωμή Τελών

Τα οφειλόμενα τέλη για την διεθνή κατάθεση ή την ανανέωσή της

καταβάλλονται απευθείας στο Διεθνές Γραφείο σε ελβετικά φράγκα (άρθρα

15 και 16 του Διακανονισμού που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν.

2417/96).

Άρθρο 9

Αποτελέσματα διεθνούς καταχωρημένης κατάθεσης

1. Η διεθνής κατάθεση που είναι καταχωρημένη στο Διεθνές Μητρώο σχεδίων και υποδειγμάτων στην οποία προσδιορίζεται ως κράτος προστασίας η Ελλάδα, έχει τα ίδια αποτελέσματα με την εθνική κατάθεση για την οποία έχουν συμπληρωθεί όλες οι διοικητικές διατυπώσεις. Αυτή η διεθνής κατάθεση προστατεύεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για τις καταχωρημένες εθνικές καταθέσεις σχεδίων ή υποδειγμάτων (άρθρο 7 του Διακανονισμού που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 2417/1996).

2. Κάθε διεθνής καταχωρημένη κατάθεση η οποία έχει ως κράτος προέλευσης την Ελλάδα παράγει πλήρη αποτελέσματα στην ελληνική επικράτεια (άρθρο 7 του Διακανονισμού που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 2417/1996).

3. Η δημοσίευση από το Διεθνές Γραφείο των καταχωρημένων διεθνών καταθέσεων στο Δελτίο Διεθνών σχεδίων και υποδειγμάτων μαζί με τις πράξεις που τα αφορούν ισοδυναμεί και έχει τα ίδια αποτελέσματα με την δημοσίευσή τους στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που τηρεί ο ΟΒΙ.

4. Από την ημερομηνία κυκλοφορίας του μηνιαίου Δελτίου Διεθνών Σχεδίων και Υποδειγμάτων οι τρίτοι μπορούν να λάβουν γνώση του περιεχομένου του στα γραφεία του ΟΒΙ.

Άρθρο 10

Διάρκεια προστασίας

1. Η Διάρκεια προστασίας της καταχωρημένης διεθνούς κατάθεση σχεδίου ή υποδείγματος με προσδιορισμό την Ελλάδα είναι πέντε χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος (άρθρο 11 του Διακανονισμού που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 2417/1996).

2. Η παραπάνω προστασία αρχίζει από την ημερομηνία της διεθνούς κατάθεσης, έτσι όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του Διακανονισμού (άρθρο 6 του Διακανονισμού που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 2417/1996).

Άρθρο 11

Παύση προστασίας στην Ελλάδα

Η προστασία στην Ελλάδα διεθνούς καταχωρημένου βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος παύει να ισχύει μετά από αμετάκλητη απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται από τον Ο Β Ι στο Διεθνές Γραφείο το οποίο την δημοσιεύει στο Δελτίο διεθνών σχεδίων και υποδειγμάτων και την εγγράφει στο Διεθνές Μητρώο.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Εθνικός τίτλος Προστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Εθνική Προστασία - Ακυρότητα

Άρθρο 12

Οροί προστασίας

1. Το κατ` άρθρο 2 παρ. 1α του παρόντος προεδρικού διατάγματος σχέδιο ή υπόδειγμα προστατεύεται υπό την προϋπόθεση ότι είναι νέο και έχει ατομικό χαρακτήρα.

2. Η προστασία του σχεδίου ή υποδείγματος αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισής του.

3. Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα θεωρείται νέο εάν, μέχρι το χρόνο της κατάθεσης της αίτησης για καταχώριση ή, εφόσον διεκδικείται Προτεραιότητα, μέχρι την ημερομηνία Προτεραιότητας, δεν έχει διατεθεί στο κοινό κανένα πανομοιότυπο σχέδιο ή υπόδειγμα Πανομοιότυπα θεωρούνται τα σχέδια ή υποδείγματα των οποίων τα χαρακτηριστικά διαφέρουν μόνον ως προς επουσιώδεις λεπτομέρειες.

4. Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα έχει ατομικό χαρακτήρα αν η όλη εντύπωση που προκαλεί στον ενημερωμένο χρήστη διαφέρει από εκείνη που προκαλείται στον ίδιο χρήστη από οποιοδήποτε άλλο σχέδιο ή υπόδειγμα το οποίο έχει καταστεί προσιτό στο κοινό πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για καταχώριση ή, εφόσον διεκδικείται προτεραιότητα, πριν από την ημερομηνία της προτεραιότητας.

5. Κατά την εκτίμηση της ατομικότητας λαμβάνεται υπόψη και ο βαθμός της ελευθερίας του δημιουργού του σχεδίου ή υποδείγματος "κατά την εκπόνηση του σχεδίου ή υποδείγματος".

6. Το σχέδιο ή υπόδειγμα, ενός προϊόντος το οποίο αποτελεί συστατικό ενός σύνθετου προϊόντος θεωρείται ότι είναι νέο και ότι έχει ατομικό χαρακτήρα μόνο εάν:

α. το συστατικό, όταν ενσωματωθεί στο σύνθετο προϊόν, παραμένει ορατό κατά τη συνήθη χρήση του προϊόντος, και

β. τα ορατά χαρακτηριστικά του συστατικού πληρούν αυτά καθαυτά τις προϋποθέσεις ως προς το νέο και ατομικό χαρακτήρα.

7.Ως συνήθης χρήση κατά την έννοια της παραπάνω παραγράφου 6, νοείται κάθε χρήση εκ μέρους του τελικού καταναλωτή, εκτός από τη συντήρηση ή την επισκευή ή άλλες παρόμοιες υπηρεσίες.

***Οι εντός " " λέξεις της παρ. 5 αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 3 ΠΔ 161/2002,ΦΕΚ Α’ 149/26.6.2002)

*** Η παρ.7 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 3 ΠΔ 161/2002,(ΦΕΚ Α’ 149/26.6.2002).

Άρθρο 13

Αποκάλυψη

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, το σχέδιο ή υπόδειγμα θεωρείται ότι έχει καταστεί προσιτό στο κοινό αν έχει δημοσιευθεί μετά από καταχώριση ή με άλλο τρόπο έχει εκτεθεί, κυκλοφορήσει στο εμπόριο ή γνωστοποιηθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εκτός αν τα γεγονότα αυτά ήταν λογικά αδύνατο να γίνουν γνωστά κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων στους κύκλους που ειδικεύονται στον οικείο κλάδο και ασκούν δραστηριότητες εντός της Κοινότητας, πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για καταχώριση στον ΟΒΙ η, εφόσον διεκδικείται Προτεραιότητα, πριν από την ημερομηνία πρατεραιότητας.

2. Δεν θεωρείται ότι το σχέδιο ή υπόδειγμα έχει καταστεί προσιτό στο κοινό, για το λόγο και μόνον ότι έχει παρουσιαστεί σε τρίτο πρόσωπο με τον ρητό ή σιωπηρό όρο της τήρησης εχεμύθειας.

Άρθρο 14

Αποκαλύψεις μη βλαπτικές

1."Δεν αναιρείται ο νέος και ατομικός χαρακτήρας ενός σχεδίου ή υποδείγματος σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 και 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, στην περίπτωση που το σχέδιο ή υπόδειγμα έχει καταστεί προσιτό στο κοινό κατά το δωδεκάμηνο που προηγήθηκε της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης για καταχώρηση ή εφόσον διεκδικείται προτεραιότητα, της ημερομηνίας προτεραιότητας, εάν συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους:"

α. Το σχέδιο ή υπόδειγμα έγινε προσιτό στο κοινό από τον δημιουργό ή το διάδοχό του ή από τρίτους κατόπιν πληροφοριών που παρέσχε ή ενεργειών στις οποίες προέβη ο δημιουργός ή ο διάδοχός του.

β. Η γνωστοποίηση οφείλεται σε παράνομη συμπεριφορά έναντι του δημιουργού ή του διαδόχου του, εκτός εάν η εν λόγω συμπεριφορά είχε σαν συνέπεια την καταχώριση του σχεδίου ή υποδείγματος.

2. Δεν προσβάλλεται ο νέος χαρακτήρας ενός σχεδίου ή υποδείγματος και στην περίπτωση που το σχέδιο ή υπόδειγμα παρουσιάσθηκε σε επίσημα αναγνωρισμένη έκθεση κατά την έννοια της σύμβασης για τις διεθνείς εκθέσεις που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 22 Νοεμβρίου 1928 και κυρώθηκε με τον Ν. 5562/1932 (ΦΕΚ 221, Α`). Στην περίπτωση αυτή η γνωστοποίηση στο κοινό πρέπει να έχει γίνει έως 6 μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης στον Ο.Β.Ι και ο καταθέτης πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία της έκθεσης των προϊόντων στα οποία έχει ενσωματωθεί ή επί των οποίων έχει εφαρμοσθεί το σχέδιο ή υπόδειγμα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

*** Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 4 ΠΔ 161/2002,ΦΕΚ Α’ 149/26.6.2002)  

Άρθρο 15

Εξαιρέσεις από την προστασία.

1. Δεν υφίσταται δικαίωμα σε σχέδιο ή υπόδειγμα όταν:

α. είναι αντίθετο προς τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη.

β. τα χαρακτηριστικά της μορφής του προϊόντος υπαγορεύονται αποκλειστικά από την τεχνική του λειτουργία.

γ. τα χαρακτηριστικά της εμφάνισης του προϊόντος πρέπει κατ` ανάγκη να αναπαραχθούν με την ακριβή μορφή και τις διαστάσεις τους, ώστε το προϊόν στο οποίο ενσωματώνεται ή εφαρμόζεται το σχέδιο ή υπόδειγμα να μπορεί να συνδεθεί μηχανικά με άλλο προϊόν ή να τοποθετηθεί μέσα, γύρω ή επάνω σε ένα άλλο προϊόν, ώστε κάθε ένα από αυτά να επιτελεί τη λειτουργία του.

2. Κατά παρέκκλιση από την παραπάνω παράγραφο 1 β και γ, ένα σχέδιο ή υπόδειγμα προστατεύεται όταν τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 12, το σχέδιο αυτό ή υπόδειγμα καθιστά δυνατή την πολλαπλή συναρμολόγηση ή σύνδεση εναλλασόμενων μεταξύ τους προϊόντων σε ένα σύστημα αρθρωτών στοιχείων.

Άρθρο 16

Ακυρότητα

1. Το καταχωρημένο σχέδιο ή υπόδειγμα κηρύσσεται άκυρο με δικαστική απόφαση εφόσον:

α. ο κάτοχος του καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος δεν είναι ο δημιουργός ή ο διάδοχός του ή ο δικαιούχος του σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος προεδρικού διατάγματος

β. το προστατευόμενο σχέδιο ή υπόδειγμα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις των άρθρων 12 και 13 του παρόντος προεδρικού διατάγματος

γ. τα χαρακτηριστικά της μορφής του προϊόντος ή τα χαρακτηριστικά διασύνδεσής του δεν αποτελούν αντικείμενο προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1, β και γ του παρόντος προεδρικού διατάγματος

δ. η εκμετάλλευση ή η δημοσίευσή του αντίκειται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη.

ε. δεν πρόκειται για σχέδιο ή υπόδειγμα κατά την έννοια του όρθρου 2 παρ. 1 εδ. α’

στ. εάν το σχέδιο ή υπόδειγμα συγκρούεται με προηγούμενο σχέδιο ή υπόδειγμα το οποίο έχει διατεθεί στο κοινό μετά την κατάθεση της αίτησης καταχώρισης ή, εάν διεκδικείται Προτεραιότητα, μετά την προτεραιότητα, και το οποίο προστατεύεται ήδη πριν από την εν λόγω ημερομηνία με καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα ή αίτηση για καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ή με καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος στο οικείο κρότος μέλος, ή με αίτηση για καταχώριση των σχετικών δικαιωμάτων.

2. Το λόγο Ακυρότητας που προβλέπεται στην παρ. 1 εδ. στ’ μπορεί να επικαλεστεί μόνο ο υποβάλλων την αίτηση ή ο κάτοχος του ανταγωνιστικού δικαιώματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν. 1733/1987".

3. Η Ακυρότητα του δικαιώματος μπορεί να κηρυχθεί ακόμη και μετά την λήξη ισχύος του καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος ή την παραίτηση από αυτό, η την έκπτωση του δικαιούχου από τα δικαιώματά του.

4. Το καταχωρημένο σχέδιο ή υπόδειγμα το οποίο κηρύσσεται άκυρο λογίζεται ότι δεν επέφερε εξ υπαρχής κανένα από τα αποτελέσματα τα οποία προβλέπονται από το παρόν προεδρικό διάταγμα. Το αναδρομικό αποτέλεσμα της Ακυρότητας δεν θίγει τις αποφάσεις περί προσβολής που έχουν αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου και έχουν εκτελεσθεί πριν από την έκδοση της απόφασης περί Ακυρότητας και τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την απόφαση περί Ακυρότητας, εφόσον έχουν εκτελεσθεί πριν από την έκδοσή της.

5. Αν έχει κηρυχθεί άκυρο ένα καταχωρισμένο σχέδιο ή υπόδειγμα δυνάμει του άρθρου 16 παρ. 1 εδ. β, το σχέδιο ή υπόδειγμα μπορεί να καταχωρηθεί ή να διατηρηθεί το δικαίωμα σε τροποποιημένη μορφή εάν με τη μορφή αυτή πληρούνται οι προϋποθέσεις προστασίας και διατηρείται η ταυτότητα του σχεδίου ή υποδείγματος. Η καταχώριση ή η διατήρηση σε τροποποιημένη μορφή μπορεί να περιλαμβάνει καταχώριση συνοδευόμενη από μερική παραίτηση εκ μέρους του κατόχου του δικαιώματος επί σχεδίου ή υποδείγματος ή εγγραφή σε μητρώο σχεδίων και υποδειγμάτων δικαστικής απόφασης με την οποία κηρύσσεται η μερική Ακυρότητα του σχεδίου ή υποδείγματος.

*** Τα εδάφια ε΄ και στ΄ της παρ. 1 προστέθηκαν με το άρθρο 6 του ΠΔ 161/2002 (ΦΕΚ Α’ 149/26.6.2002)  

*** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 6 του ΠΔ 161/2002 (ΦΕΚ Α΄ 149/26.6.2002)

*** Η παρ.5 προστέθηκε με το άρθρο 6 του ΠΔ 161/2002 (ΦΕΚ Α΄ 149/26.6.2002)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Δικαιούχοι Μεταβίβαση

Άρθρο 17

Δικαιούχοι προστασίας

1. Δικαίωμα καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος έχει ο δημιουργός ή ο καθολικός ή ειδικός διάδοχός του. Όποιος καταθέτει την αίτηση για καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος θεωρείται δικαιούχος, επιφυλοσσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

2. Αν δύο ή περισσότεροι δημιούργησαν ένα σχέδιο ή υπόδειγμα με κοινή δημιουργική προσπάθεια και εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, το δικαίωμα στο σχέδιο ή υπόδειγμα ανήκει σε όλους εξ αδιαιρέτου κατά ίσα μέρη. Κάθε συνδικαιούχος μπορεί να μεταβιβάζει ελεύθερα το μερίδιό του και να επιμελείται την προστασία του κοινού καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος.

3. Στην περίπτωση που το σχέδιο ή υπόδειγμα δημιουργήθηκε από εργαζόμενο εφαρμόζονται ανάλογα οι παράγραφοι 4,5,6 και 7, του άρθρου 6 του Ν. 1733/1987 (ΦΕΚ, 171 Α).

4. Αν δύο ή περισσότεροι δημιούργησαν ουσιωδώς όμοια σχέδια ή υποδείγματα ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, το δικαίωμα ανήκει σ’ εκείνον που κατέθεσε πρώτος την αίτηση για καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος ή σ’ εκείνον που έχει δικαίωμα Προτεραιότητας έναντι των λοιπών σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

Άρθρο 18

Διεκδίκηση

1. Ο δικαιούχος σχεδίου ή υποδείγματος μπορεί, εφόσον τρίτος κατέθεσε χωρίς τη συγκατάθεσή του αίτηση για καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος που αφορά αυτό το σχέδιο ή υπόδειγμα, ή τα ουσιώδη στοιχεία του, να ζητήσει με αγωγή κατά του τρίτου την αναγνώριση σ’ αυτόν των δικαιωμάτων που απορρέουν από την αίτηση ή αν έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό καταχώρισης, την μεταβίβασή του. Ο συνδικαιούχος καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος μπορεί να ζητήσει την αναγνώριση του δικαιώματός του.

2. Η αγωγή του δικαιούχου ή συνδικαιούχου ασκείται μέσα σε δύο χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσης της καταχώρισης του σχεδίου ή υποδείγματος στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΒΙ). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι παράγραφοι 10 και 11 του άρθρου 6 του Ν. 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α`).

Άρθρο 19

Μεταβίβαση και Άδεια εκμετάλλευσης

1. Το δικαίωμα για καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος και το καταχωρημένο σχέδιο η υποδείγματα μπορούν να μεταβιβαστούν με έγγραφη συμφωνία ή να κληρονομηθούν. Η μεταβίβαση συντελείται από την καταχώριση της συμφωνίας ή του κληρονομητηρίου στο Μητρώο Σχεδίων και Υποδειγμάτων και δημοσιεύεται στο ΕΔΒΙ.

2. Ο δικαιούχος καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος μπορεί να παραχωρεί με έγγραφη συμφωνία άδεια εκμετάλλευσης του σχεδίου ή υποδείγματός του σε τρίτους. Η εν λόγω άδεια εγγράφεται στο Μητρώο Σχεδίων και Υποδειγμάτων και δημοσιεύεται στο ΕΔΒΙ

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφοι 1,2, 3, 4, 5 και 6 του Ν. 1733/1987 και οι όροι και η διαδικασία των άρθρων 2 παρ. 10 εδάφιο ζ και 24 του Ν. 1733/1987 (ΦΕΚ 171, Α`).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Διαδικασία καταχώρισης Πιστοποιητικό- Βιβλία

Άρθρο 20

Κατάθεση αίτησης Παραδεκτό

1. Για την καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος απαιτείται η κατάθεση αίτησης στον Ο.Β.Ι.

2. Η αίτηση πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά:  

α. αίτημα καταχώρισης του σχεδίου ή υποδείγματος στο Μητρώο Σχεδίων και Υποδειγμάτων.

β. Το πλήρες όνομα ή την επωνυμία, την εθνικότητα, την κατοικία ή την έδρα και τη διεύθυνση του καταθέτη.

γ. Τον αντίκλητο σε περίπτωση που ο καταθέτης δεν έχει κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα και δήλωση δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων.

δ. Προσδιορισμό του αντικειμένου ή των αντικειμένων στα οποία το σχέδιο ή το υπόδειγμα προορίζεται να ενσωματωθεί.

ε. Γραφική ή φωτογραφική παράσταση του σχεδίου ή υποδείγματος κατάλληλη για αναπαραγωγή σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

3. Η αίτηση μπορεί ακόμα να περιέχει:

α. Κατάλογο με τα προϊόντα στα οποία θα ενσωματωθεί ή επί των οποίων πρόκειται να εφαρμοσθεί το σχέδιο ή υπόδειγμα.

β. Ταξινόμηση των προϊόντων που αναφέρονται στο παραπάνω εδάφιο α’ σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την Διεθνή Ταξινόμηση των σχεδίων και υποδειγμάτων που καθιέρωσε ο Διακανονισμός του Λοκάρνο της 8 Οκτωβρίου 1968, έτσι όπως ισχύει κάθε φορά.

γ. Αν ο αιτών δεν είναι ο δημιουργός ή δεν είναι ο μόνος δημιουργός δήλωση για την προέλευση του δικαιώματος επί του σχεδίου ή υποδείγματος.

δ. Αίτημα για Διεκδίκηση Προτεραιότητας από προηγούμενη κατάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, το οποίο συνοδεύεται με δήλωση της χρονολογίας και της χώρας της πρώτης κατάθεσης.

ε. Σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών στοιχείων του σχεδίου ή υποδείγματος, περιλαμβανομένης τυχόν αναφοράς σε χρώματα. Η περιγραφή αυτή δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 100 λέξεις, αναφέρεται στα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το σχέδιο ή υπόδειγμα σύμφωνα με την κατατεθείσα αναπαράστασή του, και δεν αφορά τεχνικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με την λειτουργία του αντικειμένου στο οποίο ενσωματώνεται το σχέδιο ή υπόδειγμα ή με τις πιθανές χρήσεις του ή το υλικό παρασκευής του.

στ. Αίτημα για έγχρωμη δημοσίευση της παράστασης.

ζ. Αίτημα για αναβολή της δημοσίευσης της αίτησης για καταχώριση του σχεδίου ή υποδείγματος, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την κατάθεση της αίτησης.

η. Δήλωση ότι το σχέδιο ή υπόδειγμα έχει παρουσιαστεί σε επίσημα αναγνωρισμένη έκθεση. Η δήλωση αυτή συνοδεύεται από βεβαίωση για την χρονολογία πραγματοποίησης της εκθέσεως.

4. Σε περίπτωση αναβολής της δημοσίευσης της αίτησης για καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος στον Ο. Β. Ι., σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 3 εδάφιο ζ, ο καταθέτης μπορεί να επισυνάψει στην αίτησή του δείγμα του προϊόντος στο οποίο έχει ενσωματωθεί ή επί του οποίου έχει εφαρμοστεί το σχέδιο ή υπόδειγμα που περιέχεται στην παράσταση. Το δείγμα κατατίθεται μέσα σε κλειστό, σφραγισμένο χαρτοκιβώτιο διαστάσεων, κατ` ανώτατο όριο 30 εκατ. Χ 30 εκατ., και βάρους όχι μεγαλύτερου των 4 κιλών. Στην επάνω πλευρά του χαρτοκιβωτίου επικολλάται η ίδια γραφική παράσταση με εκείνη που συνοδεύει την αίτηση.

5. Περισσότερα σχέδια ή υποδείγματα μπορούν να περιληφθούν σε μία μόνον αίτηση η οποία χαρακτηρίζεται ως πολλαπλή αίτηση καταχώρισης εφόσον δεν ξεπερνούν συνολικά τα 50 και τα προϊόντα στα οποία πρόκειται να ενσωματωθούν η επί των οποίων πρόκειται να εφαρμοσθούν ανήκουν όλα στην ίδια υποκατηγορία ή στο ίδιο σύνολο ή την ίδια σύνθεση στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή ο καταθέτης καταβάλλει στον ΟΒΙ, κατά τους όρους και τη διαδικασία των άρθρων 2 παρ. 10 εδάφιο ζ και 24 του Ν. 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α`), πρόσθετο τέλος καταχώρισης και πρόσθετο τέλος δημοσίευσης το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό επί του βασικού τέλους καταχώρισης για κάθε επιπλέον σχέδιο ή υπόδειγμα. Εφόσον η πολλαπλή αίτηση περιέχει αίτημα αναβολής της δημοσίευσης καταβάλλεται αντίστοιχα πρόσθετο τέλος αναβολής της δημοσίευσης.

6. Στην αίτηση επισυνάπτονται υποχρεωτικά οι αποδείξεις είσπραξης από τον ΟΒΙ των τελών κατάθεσης και καταχώρισης του σχεδίου ή υποδείγματος και των τελών της πρώτης πενταετούς προστασίας που καταβάλλονται κατά τους όρους και τη διαδικασία των άρθρων 2 παρ. 10 εδάφιο ζ και 24 του Ν. 1733/1987 (ΦΕΚ 171, Α`).

7. Η αίτηση γίνεται δεκτή για κατάθεση, εφόσον πληρεί τους όρους των παραπάνω παραγράφων 2 και 6 του αυτού άρθρου του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Τότε, η κατάθεση της αίτησης θεωρείται κανονική, αλλά όχι πλήρης.

8. Μέσα σε τέσσερεις μήνες από την κατάθεση, ο καταθέτης οφείλει να συμπληρώσει τυχόν ελλείψεις, να διορθώσει τυχόν λάθη στη σύνταξη των εγγράφων και των λοιπών δικαιολογητικών σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου αυτού και να καταβάλλει το τέλος δημοσίευσης και το τυχόν τέλος αναβολής δημοσίευσης. Ύστερα απ’ αυτά, η κατάθεση της αίτησης θεωρείται πλήρης.

9. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν είναι πλήρης μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία ο Ο.Β.Ι. την απορρίπτει με αιτιολογημένη απόφαση.

10. Ως ημερομηνία καταχώρισης της αίτησης θεωρείται η κατά την παράγραφο 7 ημερομηνία κανονικής κατάθεσης της αίτησης.

Άρθρο 21

Σύνταξη της αίτησης

1. Η αίτηση κατατίθεται σε δύο αντίγραφα και υπογράφεται από τον δικαιούχο ή τον πληρεξούσιό του δικηγόρο. Τα άρθρα 2, 3 και 4 της Υπουργικής Απόφασης αριθ. 15298/ΕΦΑ/1253 εφαρμόζονται ανάλογα.

2. Η παρουσίαση των εγγράφων της αίτησης και των σχεδίων ακολουθεί τις προδιαγραφές του άρθρου 8 παρ 1, 2 και 3 α, β, γ, ε, στ και ζ και του άρθρου 9 της Υπουργικής απόφασης αριθ. 15298/ΕΦΑ/1253. Στην αίτηση επισυνάπτονται δύο μαυρόασπρες φωτογραφίες ή γραφικές αναπαραστάσεις του κατατεθειμένου σχεδίου ή υποδείγματος. Στην περίπτωση που ο καταθέτης ζητά την έγχρωμη δημοσίευση του σχεδίου ή υποδείγματος οι φωτογραφίες αυτές ή οι γραφικές αναπαραστάσεις πρέπει να είναι έγχρωμες.

3. Οι φωτογραφίες και γραφικές αναπαραστάσεις πρέπει να παρουσιάζουν καθαρά, χωρίς σκιάσεις, μόνον το αντικείμενο στο οποίο ενσωματώνεται το κατατεθειμένο σχέδιο ή υπόδειγμα. Δεν επιτρέπεται δίπλα στο αντικείμενο αυτό να εμφανίζονται άλλα αντικείμενα, πρόσωπα ή ζώα. Το αντικείμενο αυτό πρέπει να απεικονίζεται, τουλάχιστον μία φορά σε θέση συνήθους χρήσης.

4. Δεν γίνονται δεκτές κατά την κατάθεση.

α. Φωτογραφίες από "φίλμ αμέσου εμφανίσεως"

β. Λέξεις ή κείμενα ή χαρακτηρισμοί, ή επωνυμίες η σήματα τα οποία γράφονται επί του αντικειμένου ή επί της φωτογραφίας ή της γραφικής αναπαράστασης

γ. Φωτογραφίες ή γραφικές αναπαραστάσεις σε φωτοτυπία.

δ. Φωτογραφίες η γραφικές αναπαραστάσεις οι οποίες δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε offset μορφή.

ε. Φωτογραφίες με διάσταση μεγαλύτερη από 16Χ16 εκατοστά.

Άρθρο 22

Προτεραιότητα

1. Αν έχει πραγματοποιηθεί κανονικά κατάθεση αίτησης του ιδίου σχεδίου ή υποδείγματος σε ένα από τα κράτη μέλη της διεθνούς ενώσεως για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ο καταθέτης ή δικαιούχος της αίτησης έχει το δικαίωμα προτεραιότητας εφόσον η κατάθεση πραγματοποιηθεί μέσα σε 6 μήνες από την παραπάνω κατάθεση. Το δικαίωμα προτεραιότητας ανατρέχει στο χρόνο της πρώτης κατάθεσης.

2. Δικαίωμα προτεραιότητας για κατάθεση σχεδίου ή υποδείγματος υφίσταται και από προηγούμενη εθνική κατάθεση υποδείγματος χρησιμότητας και αντιστρόφως εφόσον τηρηθεί η προθεσμία των 6 μηνών, πρόκειται για το ίδιο αντικείμενο και υποβληθεί στον ΟΒΙ δήλωση Προτεραιότητας με τα στοιχεία της παρακάτω παραγράφου 3 εδ. α’.

3. Μέσα σε 10 μήνες από την πρώτη κανονική κατάθεση στην αλλοδαπή πρέπει να υποβληθεί στον Ο.Β.Ι:

α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας στην οποία έγινε η πρώτη κανονική κατάθεση σχετικά με τον αριθμό και τη χρονολογία της αίτησης μαζί με επίσημο αντίγραφο του σχεδίου ή υποδείγματος και

β. Βεβαιωμένη μετάφραση στην ελληνική του πιο πάνω πιστοποιητικού στο οποίο επισυνάπτεται αντίγραφο του σχεδίου ή υποδείγματος.

4. Σε περίπτωση επίκλησης Προτεραιότητας με βάση περισσότερους αλλοδαπούς τίτλους προστασίας ως χρόνος προτεραιότητας θεωρείται η ημερομηνία της πρώτης αλλοδαπής κατάθεσης.

Άρθρο :23

Αναβολή δημοσίευσης

1. Ο καταθέτης μπορεί να δηλώσει κατά την κατάθεση της αίτησής στον Ο.Β.Ι. για καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 20 παρ. 2ε, παρ. 3ε και στ και παρ. 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν επιθυμεί να δημοσιευθούν. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον καταβάλλει στον ΟΒΙ τέλος αναβολής δημοσίευσης κατά τους όρους και τη διαδικασία των άρθρων 2 παρ. 10 εδάφιο ζ και 24 του Ν. 1733/1987 (ΦΕΚ 171, Α`), ο Ο.Β.Ι. χαρακτηρίζει τα στοιχεία "ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΑ" και τα ταξινομεί σε χωριστό φάκελλο. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται, ούτε γίνονται προσιτά στο κοινό, πριν τη λήξη της αντίστοιχης προθεσμίας, του άρθρου 20 παρ. 3, ζ’ του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

2. Το μη δημοσιεύσιμο των στοιχείων αυτών αίρεται ύστερα από απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου για τα πρόσωπα εκείνα που συμμετέχουν σε δίκη σχετικά με την ισχύ, την παραβίαση ή την Διεκδίκηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων που απορρέουν από το προστατευόμενο σχέδιο ή υπόδειγμα.

Άρθρο 24

Πιστοποιητικό καταχώρισης Δημοσιότητα

1. Μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, και εφόσον η αίτηση καταχώρισης είναι κανονική και πλήρης, ο Ο.Β.Ι. εκδίδει πιστοποιητικό καταχώρισης του σχεδίου ή υποδείγματος χωρίς προηγούμενο έλεγχο των όρων των άρθρων 12, 13, 14 και 15 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, με ευθύνη του καταθέτη.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 23, η καταχωρημένη αίτηση σχεδίου και υποδείγματος μαζί με τα επισυναπτόμενα σ` αυτήν στοιχεία δίνεται στη δημοσιότητα 4 μήνες μετά την ημερομηνία καταχώρισης. Εφόσον έχει κατατεθεί δείγμα του προϊόντος στο οποίο έχει ενσωματωθεί ή επί του οποίου έχει εφαρμοστεί το καταχωρημένο σχέδιο ή υπόδειγμα σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 4, του παρόντος προεδρικού διατάγματος, ο Ο.Β.Ι. το αναφέρει στην δημοσίευσή του με πρόσθετη μνεία. Για τη δημοσίευση καταβάλλεται στον ΟΒΙ τέλος δημοσίευσης κατά τους όρους και τη διαδικασία των άρθρων 2 παρ. 10 εδάφιο ζ και 24 του Ν. 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α`).

3. Από την ημερομηνία δημοσιότητας της αίτησης ή τη λήξη ή διακοπή του χρόνου αναβολής της δημοσίευσης, οι τρίτοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες και αντίγραφα της αίτησης, της περιγραφής των σχεδίων ή υποδειγμάτων και κάθε άλλου σχετικού στοιχείου.

4. Στοιχεία της καταχωρημένης αίτησης δημοσιεύονται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

5. Οι δημοσιεύσεις στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας γίνονται σε ξεχωριστό τεύχος με τίτλο "Σχέδια και Υποδείγματα". Στο τεύχος αυτό δημοσιεύονται στοιχεία από τις χορηγήσεις πιστοποιητικών καταχώρισης σχεδίων και υποδειγμάτων, οι μεταβιβάσεις, παραιτήσεις και παραχωρήσεις αδειών εκμετάλλευσης, ο χρόνος λήξης της παρεχόμενης προστασίας ή η ακύρωση του καταχωρημένου σχεδίου υποδείγματος.

Άρθρο 25

Βιβλία-Μητρώα-Αρχεία

1. Ο Ο.Β.Ι τηρεί Μητρώο σχεδίων και υποδειγμάτων στο οποίο εγγράφονται τα καταχωρημένα σχέδια και υποδείγματα, αρχείο σχεδίων και υποδειγμάτων με τους διαδικαστικούς φακέλλους και βιβλίο εκθέσεων για την εγγραφή των αιτήσεων καταχώρισης σχεδίων και υποδειγμάτων.

2. Για τον τρόπο τήρησης των στοιχείων στα παραπάνω μητρώα, αρχεία και βιβλία το άρθρο 4 παράγραφοι 2, 3 και 4 του Νόμου 1 733/1987 και τα άρθρα 10, 11 και 12 της υπουργικής Απόφασης αριθ. 15928/ΕΦΑ/1253 εφαρμόζονται ανάλογα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Δικαιώματα που παρέχει το σχέδιο ή υπόδειγμα

Άρθρο 26

Περιεχόμενο δικαιώματος

1. Με την καταχώριση ο δικαιούχος σχεδίου ή υποδείγματος αποκτά το αποκλειστικό δικαίωμα να το χρησιμοποιεί και να απαγορεύει σε οποιοδήποτε τρίτο τη χρήση του χωρίς τη συγκατάθεσή του.

2. Η παραπάνω χρήση καλύπτει, ιδίως την κατασκευή, προσφορά, διάθεση στην αγορά, εισαγωγή, εισαγωγή ή χρήση του προϊόντος στο οποίο έχει ενσωματωθεί ή εφαρμοστεί το εν λόγω σχέδιο ή υπόδειγμα καθώς και την αποθήκευση προϊόντος για τους σκοπούς αυτούς.

3. Τα δικαιώματα που παρέχει η καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος δεν εκτείνονται:

α. σε ιδιωτικές ενέργειες που γίνονται για μη εμπορικούς σκοπούς,

β. σε πράξεις που γίνονται για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς,

γ. σε πράξεις αναπαραγωγής του σχεδίου ή υποδείγματος για την παράθεση παραδειγμάτων ή στο πλαίσιο διδασκαλίας, εφόσον αυτές οι πράξεις δεν αντίκεινται στα συναλλακτικά ήθη, δεν βλάπτουν αδικαιολόγητα τη συνήθη εκμετάλλευση του σχεδίου ή υποδείγματος και μνημονεύεται η πηγή,

δ. στον εξοπλισμό πλοίων και αεροσκαφών που έχουν καταχωρηθεί σε άλλη χώρα, όταν εισέρχονται προσωρινά στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας,

ε. στην εισαγωγή, στην Ελλάδα, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την επισκευή αυτών των πλοίων και αεροσκαφών και

στ. στις επισκευές αυτών των πλοίων και αεροσκαφών.

4. Κατά παρέκκλιση από την παραπάνω παράγραφο 1 τα δικαιώματα που παρέχει η καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος επιτρέπεται να ασκούνται και από τρίτους, μετά από εύλογη και δίκαιη αποζημίωση του δικαιούχου καθοριζομένη με συμφωνία των δύο μερών και σε περίπτωση διαφωνίας από το δια του παρόντος προεδρικού διατάγματος προβλεπόμενο αρμόδιο δικαστήριο, μετά παρέλευση πενταετίας από την πρώτη κυκλοφορία στην αγορά του προϊόντος στο οποίο εφαρμόσθηκε το σχέδιο ή υπόδειγμα, υπό τους κατωτέρω όρους:

α. το προϊόν αποτελεί ανταλλακτικό μηχανοκίνητου οχήματος στο οποίο ενσωματώνεται το σχέδιο ή υπόδειγμα, και

β. η χρήση αυτή έχει σκοπό να επιτρέψει την επισκευή ενός μηχανοκίνητου οχήματος και

γ. το κοινό ενημερώνεται σχετικά με την προέλευση του προϊόντος που χρησιμοποιείται για την επισκευή, με σχετική ανεξίτηλη επισήμανση, όπως η επίθεση εμπορικού σήματος ή εμπορικής επωνυμίας ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

5. Όποιος χρησιμοποιεί ένα σχέδιο ή υπόδειγμα, ή έχει προβεί στις αναγκαίες προετοιμασίες για την χρήση του κατά τον χρόνο καταχώρισης αίτησης σχεδίου ή υποδείγματος από τρίτο ή κατά την ημερομηνία προτεραιότητας, δικαιούται να συνεχίσει να το χρησιμοποιεί για την επιχείρηση του και τις ανάγκες της. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να μεταβιβάζεται μόνο μαζί με την επιχείρηση.

6. Το καταχωρημένο σχέδιο ή υπόδειγμα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπραγμάτου ασφαλείας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων καθώς και αντικείμενο κατάσχεσης.

Άρθρο 27

Έκταση προστασίας

1. Ο δικαιούχος προστατεύεται και έναντι σχεδίων ή υποδειγμάτων που δεν προκαλούν στον ενημερωμένο χρήστη διαφορετική συνολική εντύπωση.

2. Για την εκτίμηση του πεδίου προστασίας λαμβάνεται υπόψη και ο βαθμός ελευθερίας του δημιουργού του σχεδίου ή υποδείγματος κατά την εκπόνηση του σχεδίου ή υποδείγματος".

*** Το άρθρο 27 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 5 του ΠΔ 161/2002 (ΦΕΚ Α’ 149/26.6.2002).

Άρθρο 28

Δικαστική προστασία Αγωγές

"1. Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής του καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος, ο κάτοχος του μπορεί να αξιώσει την άρση της προσβολής και την παράλειψη της στο μέλλον. Η άρση της προσβολής μπορεί να περιλαμβάνει κατ` αίτηση του κατόχου ενδεικτικά: α) την απόσυρση από το εμπόριο των εμπορευμάτων που κρίθηκε ότι προσβάλλουν δικαίωμα του παρόντος νόμου και, εφόσον απαιτείται, των υλικών που κυρίως χρησίμευσαν στη δημιουργία ή την κατασκευή των εν λόγω εμπορευμάτων, β) την οριστική απομάκρυνση αυτών από το εμπόριο ή γ) την καταστροφή αυτών. Κατά την εξέταση του αιτήματος του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη αναλογίας μεταξύ της σοβαρότητας της προσβολής και των μέτρων αποκατάστασης, καθώς και τα συμφέροντα τρίτων. Η εκτέλεση των μέτρων του δεύτερου εδαφίου γίνεται με δαπάνες του παραβάτη, εκτός εάν συνηγορούν ειδικοί λόγοι για το αντίθετο. Τα δικαιώματα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής έχουν οι δικαιούχοι και κατά ενδιάμεσου προσώπου, οι υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποιούνται από τρίτον για την προσβολή δικαιωμάτων του παρόντος νόμου (άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας 2004/48). Εφόσον το δικαστήριο καταδικάσει σε παράλειψη πράξης, απειλεί για κάθε παράβαση χρηματική ποινή έως δέκα (10.000) χιλιάδων ευρώ υπέρ του δικαιούχου, ενώ κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 947 Κ.Πολ. Δ. Για τη διαπίστωση της παράβασης της υποχρέωσης παράλειψης του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ."

2. Οι διατάξεις των παραγράφων 2,3,4,5,6 και 7 του άρθρου 17 του ν. 1733/1987, καθώς και των άρθρων 17Α έως και 17ΣΤ του ίδιου νόμου εφαρμόζονται ανάλογα".

7. α) Σε εκκρεμείς υποθέσεις κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, οι διαδικαστικές πράξεις που δεν έχουν συντελεστεί διενεργούνται κατά τις διατάξεις του.

β) Η διάρκεια των προθεσμιών που είχαν αρχίσει πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του, μόνο αν η προβλεπόμενη από αυτές διάρκεια τους είναι μεγαλύτερη από εκείνη που προβλεπόταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις".

*** Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 5 του άρθρου 53 Ν.3966/2011, ΦΕΚ Α’ 118/24.5.2011.

*** Η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 6 του άρθρου 53 Ν.3966/2011, ΦΕΚ Α 118/24.5.2011.

*** Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 53 Ν.3966/2011, ΦΕΚ Α 118/24.5.2011.

 

Άρθρο 29

Διάρκεια ισχύος του καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος

1. Η διάρκεια ισχύος του καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος είναι πέντε έτη από την ημερομηνία κανονικής κατάθεσης της αίτησης στον Ο.Β.Ι. με δυνατότητα ανανέωσης ανά πενταετία και συνολικά μέχρι εικοσιπέντε (25) έτη κατ` ανώτατο όριο από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για καταχώριση του σχεδίου ή υποδείγματος.

2. Η αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται από τον δικαιούχο καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος ή τον πληρεξούσιο του δικηγόρο και συνοδεύεται από την απόδειξη είσπραξης από τον Ο.Β.Ι. των τελών ανανέωσης τα οποία καταβάλλονται κατά τους όρους και τη διαδικασία των άρθρων 2 παρ. 10 εδάφιο ζ’ και 24 του Ν. 1733/1987 (ΦΕΚ 171, Α`). Τα τέλη ανανέωσης προκαταβάλλονται μέσα στο εξάμηνο που προηγείται της τελευταίας ημέρας του μήνα κατά τον οποίο λήγει η προστασία.

3. Μετά τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2 και μέσα σε έξι μήνες απ’ αυτήν ο δικαιούχος καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος ή ο πληρεξούσιός του δικηγόρος μπορούν να καταβάλουν τα τέλη που οφείλονται προσαυξημένα κατά πενήντα στα εκατό. Στην αντίθετη περίπτωση παύει να ισχύει η προστασία για το καταχωρημένο σχέδιο ή υπόδειγμα η οποία προβλέπεται από το παρόν προεδρικό διάταγμα.

4. Η ανανέωση ισχύει από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία λήγει η υφιστάμενη καταχώριση.

5. Η ανανέωση καταχωρίζεται στο Μητρώο Σχεδίων και Υποδειγμάτων.

Άρθρο 29Α

Ανάλωση δικαιωμάτων

Τα δικαιώματα που παρέχει η καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος δεν εκτείνονται στις πράξεις που αφορούν ένα προϊόν στο οποίο έχει ενσωματωθεί ή εφαρμοστεί ένα σχέδιο ή υπόδειγμα που εμπίπτει στο πεδίο προστασίας του σχετικού δικαιώματος, όταν το προϊόν έχει διατεθεί στην αγορά της Κοινότητας από τον ίδιο το δικαιούχο του σχεδίου ή υποδείγματος ή με τη συναίνεσή του."

*** Το άρθρο 29Α προστέθηκε με το άρθρο 7 του ΠΔ 161/2002 (ΦΕΚ Α’ 149/26.6.2002).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Αρθρο 30

Το σχέδιο ή υπόδειγμα που έχει καταχωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι επίσης δεκτικό προστασίας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα από τον χρόνο κατά τον οποίο δημιουργήθηκε ή αποτυπώθηκε με οποιαδήποτε μορφή.

Άρθρο 31

Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τα διεθνή βιομηχανικά σχέδια ή υποδείγματα τα οποία κατατέθηκαν σύμφωνα με τον Διακανονισμό της Χάγης η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει από την ημερομηνία ισχύος του Διακανονισμού της Χάγης στην Ελλάδα, δηλαδή από την 18η Απριλίου 1997.

Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Το παρόν προεδρικό διάταγμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 1997

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4072/2012 [...] Σήματα [...] (ΦΕΚ Α’ 86/11-04-2012)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

[...]

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΣΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 121

Σημεία από τα οποία είναι δυνατόν να συνίσταται ένα σήμα

Σήμα μπορεί να αποτελέσει κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως λέξεις, ονόματα, επωνυμίες, ψευδώνυμα, απεικονίσεις, σχέδια, γράμματα, αριθμοί, χρώματα, ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του και τα διαφημιστικά συνθήματα (slogans)».

Το δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 14 Ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120/29.5.2013).

Άρθρο 122

Κτήση δικαιώματος

Το δικαίωμα για αποκλειστική χρήση του σήματος αποκτάται με την καταχώριση του.

Άρθρο 123

Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου

1. Δεν καταχωρίζονται ως σήματα σημεία τα οποία:

α. δεν μπορούν να αποτελέσουν σήμα σύμφωνα με το άρθρο 121,

β. στερούνται διακριτικού χαρακτήρα,

γ. συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν στο εμπόριο για τη δήλωση του είδους, της ποιότητας, των ιδιοτήτων, της ποσότητας, του προορισμού, της αξίας, της γεωγραφικής προέλευσης ή του χρόνου παραγωγής του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας,

δ. συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις, τα οποία έχουν καταστεί συνήθη στην καθημερινή γλώσσα ή στη θεμιτή και πάγια πρακτική του εμπορίου,

ε. συνίστανται αποκλειστικά από το σχήμα που επιβάλλεται από τη φύση του προϊόντος ή είναι απαραίτητο για την επίτευξη τεχνικού αποτελέσματος ή προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν,

στ. αντίκεινται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη,

ζ. μπορούν να παραπλανήσουν το κοινό, για παράδειγμα, ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

2. Ομοίως, δεν καταχωρίζονται ως σήματα σημεία τα οποία:

α) προορίζονται να διακρίνουν κρασιά ή οινοπνευματώδη που εμπεριέχουν ή αποτελούνται από προστατευόμενη από τη νομοθεσία της Ε.Ε., γεωγραφική ένδειξη υποδηλούσα κρασιά ή οινοπνευματώδη, εφόσον τα εν λόγω κρασιά ή οινοπνευματώδη δεν έχουν τη συγκεκριμένη προέλευση,

β) εμπεριέχουν ή αποτελούνται από ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που έχουν ήδη καταχωρισθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε. και αφορούν τον ίδιο τύπο προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση καταχώρισης του εν λόγω σήματος υποβάλλεται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης καταχώρισης της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

3. Δεν καταχωρίζονται ως σήματα:

α. τα ονόματα κρατών, η σημαία, τα εμβλήματα, τα σύμβολα, οι θυρεοί, τα σημεία και τα επισήματα του Ελληνικού Κράτους και των λοιπών κρατών, που αναφέρονται στο άρθρο 6 τρις της Σύμβασης των Παρισίων για την προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ν. 213/ 1975, Α’ 258) και με τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, καθώς και τα σημεία μεγάλης συμβολικής σημασίας και ιδιαιτέρου δημοσίου συμφέροντος και ιδίως θρησκευτικά σύμβολα, παραστάσεις και λέξεις,

β. τα σημεία των οποίων η κατάθεση αντίκειται στην καλή πίστη ή έγινε κακόπιστα.

4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των περιπτώσεων β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 1, σημείο γίνεται δεκτό για καταχώριση, εφόσον μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα λόγω της χρήσης του.

Άρθρο 124

Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου

1. Σημείο δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση:

α. εάν ταυτίζεται με προγενέστερο σήμα και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες, για τα οποία το σήμα έχει δηλωθεί, ταυτίζονται με εκείνα για τα οποία προστατεύεται το προγενέστερο σήμα,

β. εάν λόγω της ταυτότητας με το προγενέστερο σήμα και της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών ή της ομοιότητας με το προγενέστερο σήμα και της ταυτότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών ή της ομοιότητας με το προγενέστερο σήμα και της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, ο οποίος περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης του με το προγενέστερο σήμα,

γ. εάν ταυτίζεται ή ομοιάζει με προγενέστερο σήμα που έχει αποκτήσει φήμη και η χρησιμοποίηση του μεταγενέστερου σήματος θα προσπόριζε σε αυτό, χωρίς εύλογη αιτία, αθέμιτο όφελος από το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος ή θα έβλαπτε το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη αυτού, ανεξάρτητα αν το μεταγενέστερο σήμα προορίζεται να διακρίνει προϊόντα ή υπηρεσίες που ομοιάζουν με τα προϊόντα ή υπηρεσίες του προγενέστερου σήματος.

2. Ως προγενέστερα σήματα κατά τον παρόντα νόμο νοούνται:

α. τα σήματα, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών με ισχύ στην Ελλάδα και των κοινοτικών, τα οποία έχουν καταχωρισθεί πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης του σήματος, αφού ληφθούν υπόψη τα δικαιώματα προτεραιότητας ή αρχαιότητας αυτών που προβλήθηκαν,

β. οι προγενέστερες δηλώσεις σημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω διεθνών και κοινοτικών, με την επιφύλαξη της καταχώρισης της,

γ. τα σήματα τα οποία, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης του σήματος ή ενδεχομένως κατά την ημερομηνία προτεραιότητας που προβάλλεται της υποστήριξης της, είναι παγκοίνως γνωστά κατά την έννοια του άρθρου 6 δις της Σύμβασης των Παρισίων.

3. Σημείο δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση:

α. εάν προσκρούει σε δικαίωμα μη καταχωρισμένου σήματος ή άλλου διακριτικού σημείου ή γνωρίσματος που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές, το οποίο παρέχει στο δικαιούχο το δικαίωμα να απαγορεύει τη χρήση μεταγενέστερου σήματος, με την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα αυτά έχουν αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία κατάθεσης του εν λόγω σημείου, αφού ληφθούν υπόψη τα τυχόν προβαλλόμενα δικαιώματα προτεραιότητας,

β. εάν προσκρούει σε προγενέστερο δικαίωμα της προσωπικότητας τρίτου ή σε προγενέστερο δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας πέραν αυτών που ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο,

γ. εάν ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση με σήμα που έχει καταχωρισθεί και χρησιμοποιείται στην αλλοδαπή κατά τη στιγμή της κατάθεσης της δήλωσης, αν αυτή έγινε κακόπιστα από τον αιτούντα.

4. Έγγραφη συναίνεση, με ή χωρίς όρους, του δικαιούχου προγενέστερου σήματος υποβληθείσα σε οποιοδήποτε στάδιο εξέτασης του σήματος από την Υπηρεσία Σημάτων, τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων ή τα Διοικητικά Δικαστήρια αίρει το κατά το άρθρο 124 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου κώλυμα καταχώρισης αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 125

Περιεχόμενο του δικαιώματος

1. Η καταχώριση του σήματος παρέχει στο δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα. Ιδίως παρέχει το δικαίωμα της χρήσης αυτού, το δικαίωμα να επιθέτει αυτό στα προϊόντα, τα οποία προορίζεται να διακρίνει, να χαρακτηρίζει της παρεχόμενες υπηρεσίες, να επιθέτει αυτό στα περικαλύμματα και τις συσκευασίες των εμπορευμάτων, στο χαρτί αλληλογραφίας, στα τιμολόγια, τους τιμοκαταλόγους, τις αγγελίες, τις κάθε είδους διαφημίσεις, ως και σε άλλο έντυπο υλικό και να το χρησιμοποιεί σε ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα.

2. Ως χρήση του σήματος θεωρείται επίσης:

α. η χρήση του σήματος που γίνεται υπό μορφή που διαφέρει ως προς τα στοιχεία του, τα οποία όμως δεν μεταβάλλουν το διακριτικό χαρακτήρα αυτού,

β. η επίθεση του σήματος σε προϊόντα ή στη συσκευασία της στην Ελλάδα με προορισμό αποκλειστικά την εξαγωγή,

γ. η χρήση του σήματος με τη συγκατάθεση του δικαιούχου, καθώς και η χρήση συλλογικού σήματος από δικαιούμενα προς τούτο πρόσωπα.

3. Ο δικαιούχος του σήματος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές χωρίς την άδεια του :

α. σημείο ταυτόσημο με το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες που ταυτίζονται με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωρισθεί,

β. σημείο για το οποίο, λόγω της ταυτότητας ή της ομοιότητας του με το σήμα και της ταυτότητας ή ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που καλύπτονται από το σήμα, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης, περιλαμβανομένου και του κινδύνου συσχέτισης,

γ. σημείο ταυτόσημο ή παρόμοιο με το σήμα που έχει αποκτήσει φήμη και η χρησιμοποίηση του σημείου θα προσπόριζε σε αυτό, χωρίς εύλογη αιτία, αθέμιτο όφελος από το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος ή θα έβλαπτε το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη αυτού, ανεξάρτητα αν το σημείο προορίζεται να διακρίνει προϊόντα ή υπηρεσίες που ομοιάζουν με τα προϊόντα ή υπηρεσίες του προγενέστερου σήματος.

4. Ο δικαιούχος του σήματος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο:

α. την απλή διέλευση παραποιημένων ή απομιμητικών προϊόντων μέσα από την Ελληνική Επικράτεια με προορισμό άλλη χώρα ή την εισαγωγή με σκοπό την επανεξαγωγή,

β. την επίθεση του σήματος σε γνήσια προϊόντα παραγωγής του που προόριζε να κυκλοφορήσει ως ανώνυμα,

γ. την αφαίρεση του σήματος από γνήσια προϊόντα και τη διάθεση τους στην αγορά ως ανώνυμων ή με άλλο σήμα.

Άρθρο 126

Περιορισμός προστασίας

1. Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα στο δικαιούχο δεν παρεμποδίζει τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές:

α) το όνομα, το επώνυμο, την επωνυμία και τη διεύθυνση τους,

β) ενδείξεις σχετικές με το είδος, την ποιότητα, τον προορισμό, την αξία, τη γεωγραφική προέλευση, το χρόνο παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας ή άλλα χαρακτηριστικά της,

γ) το ίδιο το σήμα, αν τούτο είναι αναγκαίο προκειμένου να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος ή υπηρεσίας, ιδίως δε όταν πρόκειται για εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, εφόσον η χρήση αυτή γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία ή στο εμπόριο.

2. Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν παρεμποδίζει τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές ένα προγενέστερο δικαίωμα τοπικής ισχύος αν το δικαίωμα αυτό ασκείται στα εδαφικά όρια στα οποία αναγνωρίζεται.

Άρθρο 127

Απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής

1. Ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος ή άλλου δικαιώματος κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 3 αντίστοιχα του άρθρου 124 δεν έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρήση μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, για τις οποίες αυτό χρησιμοποιήθηκε, εφόσον ανέχτηκε εν γνώσει του τη χρήση του σήματος αυτού για περίοδο πέντε συνεχών ετών εκτός αν η κατάθεση του μεταγενέστερου σήματος έγινε με κακή πίστη.

2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, ο δικαιούχος του μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος δεν μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση του προγενέστερου σήματος ή άλλου δικαιώματος.

Άρθρο 128

Ανάλωση του δικαιώματος

1. Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στο δικαιούχο του να απαγορεύει τη χρήση του σήματος για προϊόντα που έχουν διατεθεί με το σήμα αυτό μέσα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο από τον ίδιο το δικαιούχο ή με τη συγκατάθεση του.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται αν ο δικαιούχος έχει εύλογη αιτία να αντιταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων, ιδίως όταν η κατάσταση των προϊόντων μεταβάλλεται ή αλλοιώνεται μετά τη διάθεση της στο εμπόριο.

Άρθρο 129

Δήλωση μη διεκδίκησης και δήλωση περιορισμού

Ο καταθέτης μπορεί οποτεδήποτε και ανεξαρτήτως εκκρεμοδικίας:

α. να προβεί σε δήλωση μη διεκδίκησης δικαιωμάτων σε ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του δηλωθέντος σήματος,

β. να προβεί σε δήλωση περιορισμού προϊόντων ή υπηρεσιών που αναφέρονται στη δήλωση κατάθεσης.

Άρθρο 130

Διαίρεση της δήλωσης κατάθεσης ή της καταχώρισης σήματος

1. Ο καταθέτης ή ο δικαιούχος σήματος μπορεί να διαιρέσει τη δήλωση κατάθεσης ή την καταχώριση σήματος αντίστοιχα, δηλώνοντας ότι ένα τμήμα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην αρχική δήλωση ή καταχώριση θα αποτελέσουν αντικείμενο μιας ή περισσοτέρων τμηματικών δηλώσεων ή καταχωρίσεων.

Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες της δήλωσης διαίρεσης δεν επιτρέπεται να αλληλεπικαλύπτονται με εκείνα που παραμένουν στην αρχική ή τμηματική δήλωση κατάθεσης ή καταχώριση.

2. Η χρονική προτεραιότητα κάθε τμηματικής δήλωσης κατάθεσης ή καταχώρισης ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης της αρχικής δήλωσης.

3. Αν έχει ασκηθεί ανακοπή κατά της δήλωσης κατάθεσης ή αίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας κατά της καταχώρισης και η σχετική απόφαση δεν έχει καταστεί τελεσίδικη ή η διαδικασία δεν έχει περαιωθεί κατ` άλλον τρόπο, είναι απαράδεκτη δήλωση διαίρεσης που έχει ως αποτέλεσμα τη διαίρεση των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της ανακοπής ή της αίτησης έκπτωσης ή ακυρότητας της καταχώρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΤΟ ΣΗΜΑ ΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΑΓΑΘΟ

Άρθρο 131

Μεταβίβαση

1. Το δικαίωμα στο σήμα ή στην αίτηση κατάθεσης (δήλωση) μπορεί να μεταβιβασθεί, εν ζωή ή αιτία θανάτου, για το σύνολο ή μέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία έχει κατατεθεί ή καταχωρισθεί, ανεξάρτητα από τη μεταβίβαση της επιχείρησης.

2. Η μεταβίβαση της επιχείρησης στο σύνολο της συνεπάγεται και τη μεταβίβαση του σήματος εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία ή αυτό προκύπτει σαφώς από τις περιστάσεις.

3. Η συμφωνία για τη μεταβίβαση είναι έγγραφη. Έχει ισχύ έναντι των τρίτων μόνο μετά την καταχώριση της στο μητρώο σημάτων.

4. Όταν μεταβιβάζεται σήμα κατά το χρονικό διάστημα που η υπόθεση είναι εκκρεμής ενώπιον της Υπηρεσίας Σημάτων ή της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων ή των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο ειδικός ή ο καθολικός διάδοχος δικαιούται να ασκήσει παρέμβαση.»

5. Μέχρι και την ενώπιον του διοικητικού εφετείου συζήτηση ο καταθέτης μπορεί να αποκτήσει εκ μεταβιβάσεως προγενέστερο σήμα που κωλύει την καταχώριση της κρινόμενης δήλωσης του, οπότε η καταχώριση της μεταβίβασης στο μητρώο σημάτων αίρει αυτοδικαίως το λόγο που κώλυε την καταχώριση. Το διοικητικό δικαστήριο δεσμεύεται να λάβει υπόψη την ως άνω μεταβίβαση με μόνη την προσκόμιση αντιγράφου της μερίδας του σήματος όπου σημειώνεται η μεταβίβαση.

*** Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 15 του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120/29.5.2013)

Άρθρο 132

Άδεια χρήσης

«1. Επιτρέπεται η παραχώρηση αποκλειστικής ή μη χρήσης του εθνικού ή διεθνούς με ισχύ στην Ελλάδα σήματος για μέρος ή το σύνολο των καλυπτόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών και για το σύνολο ή τμήμα της Ελληνικής Επικράτειας. Η συμφωνία για την παραχώρηση άδειας χρήσης σήματος είναι έγγραφη. Είτε ο δικαιούχος, με δήλωση του είτε ο αδειούχος, με εξουσιοδότηση του δικαιούχου, ζητούν την καταχώριση της παραχώρησης στο μητρώο σημάτων.»

2. Ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που παρέχει το σήμα κατά του αδειούχου που παραβιάζει διατάξεις της σύμβασης για την παραχώρηση άδειας χρήσης σχετικά με:

α) τη διάρκεια της άδειας,

β) τη μορφή, με την οποία μπορεί, σύμφωνα με την καταχώριση, να χρησιμοποιηθεί το σήμα,

γ) το είδος των προϊόντων ή των υπηρεσιών, για τις οποίες έχει παραχωρηθεί η άδεια,

δ) την περιοχή, μέσα στην οποία επιτρέπεται η χρήση του σήματος,

ε) την ποιότητα των προϊόντων που κατασκευάζει ή των υπηρεσιών που παρέχει ο αδειούχος.

3. Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν ότι ο αδειούχος χρήσης σήματος δικαιούται να παραχωρεί περαιτέρω άδειες χρήσης αυτού με τη διαδικασία και τους όρους της παραγράφου 1.

4. Τις αξιώσεις επί προσβολής του σήματος ασκεί αυτοτελώς και ο αδειούχος χρήσης σήματος, εφόσον συναινεί ο δικαιούχος. Εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, ο αποκλειστικός αδειούχος μπορεί, και χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου, να ασκήσει αυτοτελώς τις αξιώσεις επί προσβολής σήματος όταν ο τελευταίος, μολονότι ειδοποιήθηκε για την προσβολή του σήματος, δεν ασκεί τις αξιώσεις του σε εύλογο χρονικό διάστημα.

5. Όταν ο δικαιούχος ασκεί αγωγή, ο αδειούχος μπορεί να ασκήσει παρέμβαση και να ζητήσει αποκατάσταση της ζημίας που ο ίδιος υπέστη.

6. Όταν λύεται ή τροποποιείται η συμφωνία παραχώρησης άδειας χρήσης, το βιβλίο σημάτων ενημερώνεται σχετικά.

7. Δήλωση του σηματούχου περί λήξεως της παραχώρησης χρήσεως επιφέρει αυτοδικαίως τη διαγραφή της άδειας που έχει καταχωρισθεί στο μητρώο.

*** Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 16 Ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120/29.5.2013).

Άρθρο 133

Εμπράγματα δικαιώματα - Αναγκαστική εκτέλεση

Πτωχευτική διαδικασία

1. Επί του σήματος μπορεί να συσταθεί ενέχυρο ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα.

2. Το σήμα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης.

3. Το σήμα ανήκει στην πτωχευτική περιουσία.

4. Οι πράξεις της προηγούμενης παραγράφου επί του σήματος εγγράφονται στο μητρώο σημάτων, σε περίπτωση δε πτώχευσης, και ύστερα από αίτηση του συνδίκου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

Άρθρο 134

Δήλωση κατάθεσης σήματος

Για την καταχώριση εθνικού σήματος κατατίθεται δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Υπηρεσία Σημάτων) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Άρθρο 135

Προϋποθέσεις για χορήγηση ημερομηνίας κατάθεσης

1. Η δήλωση κατάθεσης σήματος συνοδεύεται από έγγραφο που αποδεικνύει την καταβολή του τέλους κατάθεσης και πρέπει να περιέχει:

α. αίτημα για καταχώριση σήματος,

β. αποτύπωση του σήματος,

γ. ονοματεπώνυμο, κατοικία, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του καταθέτη. Επί νομικών προσώπων, αντί του ονοματεπώνυμου και της κατοικίας, αναγράφεται η επωνυμία και η έδρα αυτών. Επί περισσοτέρων καταθετών διορίζεται κοινός εκπρόσωπος,

δ. κατάλογο των προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία το σήμα πρόκειται να διακρίνει, ταξινομημένα κατά κλάση με αναγραφή της οικείας κλάσεως κατά ομάδα προϊόντων ή υπηρεσιών.

2. Ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης είναι η ημερομηνία υποβολής των εγγράφων της παραγράφου 1.

Άρθρο 136

Λοιπές τυπικές προϋποθέσεις της δήλωσης κατάθεσης

1. Εκτός από τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 135, η δήλωση κατάθεσης σήματος πρέπει να περιέχει:

α) την υπογραφή του καταθέτη ή κατά περίσταση του πληρεξουσίου του δικηγόρου,

β) αν διεκδικείται προτεραιότητα, την ημερομηνία της προγενέστερης κατάθεσης, καθώς και τη χώρα όπου αυτή ισχύει,

γ) αν ο καταθέτης εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο, το όνομα, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο αυτού, καθώς και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

δ) αν η κατάθεση γίνεται από δικηγόρο, έγγραφη εξουσιοδότηση. Η υπογραφή του καταθέτη στην εν λόγω εξουσιοδότηση είναι αρκετή, χωρίς θεώρηση του γνησίου αυτής,

ε) διορισμό αντικλήτου, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση αυτού,

στ) αν το σήμα είναι ηχητικό, έγχρωμο, τρισδιάστατο ή συλλογικό, τη μνεία των χαρακτηριστικών αυτών,

ζ) αν το σήμα είναι γραμμένο με χαρακτήρες άλλους από αυτούς του ελληνικού και λατινικού αλφαβήτου, την απόδοση, σε προσάρτημα, των χαρακτήρων αυτών στο ελληνικό ή λατινικό αλφάβητο.

2. Η δήλωση, καθώς και η αποτύπωση του σήματος, κατατίθενται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή με την προσκομιδή στην αρμόδια Υπηρεσία ψηφιακού δίσκου ή άλλου πρόσφορου ηλεκτρονικού αποθηκευτικού μέσου.

3. Η δήλωση κατάθεσης συνοδευόμενη από την αποτύπωση του σήματος μπορεί να υποβάλλεται και εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον φέρει ημερομηνία και υπογραφή κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του π.δ. 150/2001 (Α`125). Η δήλωση κατάθεσης και η αποτύπωση του σήματος που έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά θεωρείται ότι κατατέθηκαν, εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα από την Υπηρεσία του άρθρου 134, ηλεκτρονική απόδειξη που φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά την παραπάνω έννοια και περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 135.

Μέχρι την εγκατάσταση της τεχνικής δυνατότητας για χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, η δήλωση κατάθεσης μπορεί να υποβάλλεται και εξ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής, κατά την έννοια και σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 2 και τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του π.δ. 150/2001 (Α 125), οπότε η δήλωση κατάθεσης και η αποτύπωση του σήματος θεωρείται ότι κατατέθηκαν εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα από την υπηρεσία του άρθρου 134 ηλεκτρονική απόδειξη που φέρει ηλεκτρονική υπογραφή κατά την παραπάνω έννοια και περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 135.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές, η τεχνική διαχείριση και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παραγράφου 3.

*** Οι περιπτώσεις γ’ και δ’ της παρ. 1 αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 17 Ν. 4155/2013, (ΦΕΚ Α’ 120/29.5.2013)

 

*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 προστέθηκε με το άρθρο 233 παρ.3 Ν.4281/2014, (ΦΕΚ Α’ 160/8.8.2014).

Άρθρο 137

Εξέταση της δήλωσης

1. Η δήλωση λαμβάνει αριθμό, ημερομηνία και ώρα κατάθεσης. Καταχωρίζεται στο μητρώο σημάτων και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

2. Για κάθε δήλωση κατάθεσης δημιουργείται ηλεκτρονική καρτέλα, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και η οποία κατ’ ελάχιστο περιέχει τα εξής στοιχεία: αριθμό δήλωσης, ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της δήλωσης, αποτύπωση του σήματος, ονοματεπώνυμο του καταθέτη και επί νομικών προσώπων την επωνυμία αυτών, καθώς και αναφορά, με χρονολογική σειρά, στις αποφάσεις που εκδίδονται επί της δήλωσης κατάθεσης, τις ανακοπές, προσφυγές, αιτήσεις έκπτωσης και ακυρότητας που κατατίθενται και τις αποφάσεις που εκδίδονται επ` αυτών, καθώς και αναφορά στις πράξεις που εγγράφονται επί του σήματος, των οποίων η ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου προβλέπεται από τις επί μέρους διατάξεις.

Άρθρο 138

Εξέταση των τυπικών προϋποθέσεων

1. Η Υπηρεσία Σημάτων εξετάζει:

α) αν η δήλωση κατάθεσης πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης ημερομηνίας κατάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 135,

β) αν η δήλωση κατάθεσης πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 136.

2. Αν η δήλωση δεν πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 135 και 136, η Υπηρεσία Σημάτων καλεί τον καταθέτη να διορθώσει ή συμπληρώσει τις διαπιστωθείσες παρατυπίες ή ελλείψεις μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από την κλήση.

3. Σχετικά με τις παρατυπίες ή ελλείψεις που αφορούν στοιχεία του άρθρου 135, αν ο καταθέτης συμμορφωθεί προς την πρόσκληση της Υπηρεσίας, μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, αυτή χορηγεί ως ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης την ημερομηνία, κατά την οποία διορθώθηκαν ή συμπληρώθηκαν όλες οι διαπιστωθείσες πάρατυπίες ή ελλείψεις. Σε αντίθετη περίπτωση, η εξέταση της δήλωσης δεν ολοκληρώνεται και με πράξη της Υπηρεσίας τίθεται στο αρχείο.

4. Αν οι παρατυπίες ή ελλείψεις που αφορούν στοιχεία του άρθρου 136 δεν διορθωθούν ή συμπληρωθούν μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, η Υπηρεσία απορρίπτει τη δήλωση κατάθεσης σήματος και κοινοποιεί τη σχετική απόφαση στον καταθέτη.

*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 18 Ν.4155/2013, (ΦΕΚ Α’ 120/29.5.2013).

Άρθρο 139

Εξέταση των λόγων απαραδέκτου

1. Εάν δεν συντρέχει κάποιος λόγος απαραδέκτου κατά το άρθρο 123 ή τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 124, η δήλωση γίνεται δεκτή, κοινοποιείται η σχετική απόφαση στον καταθέτη ή τον αντίκλητο αυτού κατά περίπτωση, με μέριμνα της Υπηρεσίας Σημάτων, με κάθε πρόσφορο μέσο, κατά προτίμηση δε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία, ενώ παράλληλα δημοσιεύεται η σχετική απόφαση στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΓΓΕ) μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία κατάθεσης.

*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 19 Ν.4155/2013, (ΦΕΚ Α’ 120/29.5.2013).

2. Εάν από την έρευνα που πραγματοποιεί η Υπηρεσία Σημάτων, προκύπτει ότι η καταχώριση του σήματος είναι απαράδεκτη σύμφωνα με το άρθρο 123 ή τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 124, για το σύνολο ή μέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών της δήλωσης κατάθεσης, ο καταθέτης καλείται μέσα σε ένα μήνα από την κλήση, είτε να ανακαλέσει τη δήλωση είτε να περιορίσει την έκταση προστασίας του σήματος σε βαθμό που να καθίσταται αυτό παραδεκτό ή να υποβάλει τις παρατηρήσεις του.

3. Εάν ο καταθέτης περιορίσει την έκταση προστασίας του σήματος σε βαθμό που να καθίσταται αυτό παραδεκτό ή εάν οι παρατηρήσεις του κριθούν βάσιμες, η δήλωση γίνεται δεκτή με απόφαση που δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕ μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή του περιορισμού ή των παρατηρήσεων του καταθέτη.

4. Εάν ο καταθέτης δεν απαντήσει μέσα στην ταχθείσα προθεσμία ή εάν δεν ανακαλέσει τη δήλωση του ή εάν δεν περιορίσει την έκταση προστασίας του σήματος του σε βαθμό που να καθίσταται αυτό παραδεκτό ή, τέλος, εάν οι παρατηρήσεις του δεν κριθούν παραδεκτές και βάσιμες, η Υπηρεσία Σημάτων απορρίπτει τη δήλωση. Η απόφαση απόρριψης κοινοποιείται στον καταθέτη ή τον αντίκλητο αυτού, κατά περίπτωση, με μέριμνα της Υπηρεσίας Σημάτων, με κάθε πρόσφορο μέσο, κατά προτίμηση δε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία, ενώ παράλληλα δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της ΓΓΕ.

5. Αρμόδιος για τη διαδικασία της εξέτασης των λόγων απαραδέκτου και τη λήψη απόφασης σχετικά με την παραδοχή ή απόρριψη της δήλωσης είναι ο εξεταστής, υπάλληλος της Υπηρεσίας Σημάτων.

*** Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 19 Ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120/29.5.2013).

Άρθρο 140

Ανακοπή

1. Κατά της απόφασης του εξεταστή που έκανε δεκτή τη δήλωση κατάθεσης μπορεί να ασκηθεί ανακοπή μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από τη δημοσίευση της στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕ σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 139, για το λόγο ότι η καταχώριση προσκρούει σε έναν ή περισσότερους λόγους του άρθρου 123 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 124 του παρόντος νόμου.

2. Αν συντρέχουν οι λόγοι απαραδέκτου του άρθρου 123, η ανακοπή ασκείται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Έννομο συμφέρον έχουν και τα επιμελητήρια ως και οι ενώσεις καταναλωτών του ν. 2251/1994.

3. Αν συντρέχουν οι λόγοι απαραδέκτου των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 124, η ανακοπή ασκείται από τους δικαιούχους των προγενέστερων σημάτων ή δικαιωμάτων, καθώς και από τους εξουσιοδοτημένους προς τούτο κατόχους αδειών χρήσης των σημάτων αυτών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132.

4. Η ανακοπή ασκείται με έγγραφο που κατατίθεται ενώπιον της Υπηρεσίας Σημάτων και εκδικάζεται από τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων. [Θεωρείται ασκηθείσα μόνον μετά την καταβολή του τέλους ανακοπής].

*** Το δεύτερο εδάφιο της παρ.4 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 20 Ν.4155/2013,

(ΦΕΚ Α’, 120/29.5.2013).

Άρθρο 141

Στοιχεία της ανακοπής

Η ανακοπή συνοδεύεται από έγγραφο που πιστοποιεί την καταβολή του τέλους ανακοπής και πρέπει να περιέχει:

α) τον αριθμό της δήλωσης κατά της οποίας στρέφεται και τα στοιχεία του δικαιούχου της,

β) τους λόγους στους οποίους στηρίζεται με ειδική μνεία του προγενέστερου σήματος ή δικαιώματος ως και των προϊόντων και υπηρεσιών, στα οποία βασίζεται η ανακοπή,

γ) σαφή προσδιορισμό των προϊόντων ή υπηρεσιών της δήλωσης κατά των οποίων στρέφεται η ανακοπή.

Άρθρο 142

Εξέταση της ανακοπής

1. Η Υπηρεσία Σημάτων ενημερώνει άμεσα τον ανακόπτοντα για την εμπρόθεσμη λήψη της ανακοπής, τον αριθμό πρωτοκόλλου που δόθηκε σε αυτήν και την ημερομηνία συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων που θα την εξετάσει. «Επικυρωμένο αντίγραφο της ανακοπής, με πράξη ορισμού συζήτησης και κλήση σε αυτή, κοινοποιείται κατά περίπτωση στον καταθέτη ή τον αντίκλητο αυτού, με δικαστικό επιμελητή, δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, με επιμέλεια του ανακόπτοντος.»

2. Πρόσθετοι λόγοι επί της ανακοπής μπορούν να υποβληθούν δεκαπέντε ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων που θα την εξετάσει. Με επιμέλεια του ανακόπτοντος, επικυρωμένο αντίγραφο των πρόσθετων λόγων κοινοποιείται κατά περίπτωση στον καταθέτη ή τον αντίκλητο αυτού, με δικαστικό επιμελητή, πέντε (5) ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων.

3. Για την εξέταση της ανακοπής εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 145.

4. Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων αποφασίζει επί της ανακοπής με βάση το αποδεικτικό υλικό που έχει στη διάθεση της.

5. Εάν, από την εξέταση της ανακοπής, προκύψει ότι η καταχώριση του σήματος δεν μπορεί να γίνει δεκτή για το σύνολο ή μέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών που αυτό διακρίνει, η δήλωση απορρίπτεται είτε στο σύνολο της ή εν μέρει για συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Σε αντίθετη περίπτωση η ανακοπή απορρίπτεται και η δήλωση κατάθεσης γίνεται δεκτή.

*** Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 προστέθηκε με το άρθρο 21 του Ν.4155/2013, (ΦΕΚ Α’ 120/29.5.2013).

*** Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 προστέθηκε με το άρθρο 21 του Ν.4155/2013, (ΦΕΚ Α’, 120/29.5.2013).

Άρθρο 143

Απόδειξη χρήσης

1. Μετά από αίτηση του καταθέτη, ο ανακόπτων, δικαιούχος προγενέστερου σήματος κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 124, οφείλει να αποδείξει είτε ότι κατά τη διάρκεια πέντε ετών που προηγήθηκαν της δημοσίευσης της δήλωσης του σήματος είχε γίνει ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήματος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία καταχωρίσθηκε και στα οποία βασίζεται η ανακοπή είτε ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη μη χρήση, εφόσον, κατά την ημερομηνία αυτή, το προγενέστερο σήμα ήταν καταχωρισμένο τουλάχιστον για πέντε έτη.

2. Η αίτηση για απόδειξη ουσιαστικής χρήσης υποβάλλεται, επί ποινή απαραδέκτου, κατά την εξέταση της ανακοπής ενώπιον της Δ.Ε.Σ. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος της Επιτροπής χορηγεί προθεσμία τουλάχιστον είκοσι ημερών από τη ημέρα συζήτησης στον ανακόπτοντα προκειμένου αυτός να παράσχει αποδεικτικό υλικό για την αιτούμενη χρήση. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, ο καταθέτης του σήματος ενημερώνεται για το αποδεικτικό υλικό προκειμένου να υποβάλει τις παρατηρήσεις του, εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών. Η Επιτροπή

εξετάζει την υπόθεση βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που προσκομίστηκαν και των ισχυρισμών που προβλήθηκαν από τα μέρη.

3. Εάν το προγενέστερο σήμα χρησιμοποιήθηκε για μέρος μόνον των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία καταχωρίσθηκε, τότε, για τους σκοπούς της εξέτασης της ανακοπής, θεωρείται καταχωρισμένο μόνον για το μέρος αυτό των προϊόντων ή υπηρεσιών.

4. Εάν ο ανακόπτων δεν αποδείξει την ουσιαστική χρήση του σήματος του ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη μη χρήση αυτού, η ανακοπή απορρίπτεται χωρίς να εξετάζεται η ουσία της υπόθεσης.

Άρθρο 144

Προσφυγή ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων

1. Οι αποφάσεις της Υπηρεσίας Σημάτων που απορρίπτουν ολικά ή εν μέρει τη δήλωση κατάθεσης υπόκεινται σε προσφυγή μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της προσβαλλόμενης απόφασης.

2. Η προσφυγή ασκείται με έγγραφο που κατατίθεται στην Υπηρεσία Σημάτων και εξετάζεται από τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων. [Θεωρείται ασκηθείσα μόνο μετά την καταβολή του τέλους προσφυγής].

3. Η Υπηρεσία Σημάτων ενημερώνει άμεσα τον προσφεύγοντα για την εμπρόθεσμη λήψη της προσφυγής, τον αριθμό πρωτοκόλλου που δόθηκε σε αυτήν και την ημερομηνία συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων που θα την εξετάσει.

4. Πρόσθετοι λόγοι επί της προσφυγής μπορούν να υποβληθούν δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Δ.Ε.Σ. που θα την εξετάσει.

5. Για την εξέταση της προσφυγής εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 145.

*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω και το δεύτερο εδάφιο αυτής ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 22 παρ.1 και 2 αντίστοιχα Ν.4155/2013,

(ΦΕΚ Α’ 120/29.5.2013).

*** Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 22 παρ.4 Ν.4155/2013, (ΦΕΚ Α’ 120/29.5.2013)

*** Η παρ. 5 προστέθηκε με το άρθρο 22 παρ.5 Ν.4155/2013, (ΦΕΚ Α’ 120/29.5.2013).

*** Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 22 παρ.3 Ν.4155/2013, (ΦΕΚ Α’ 120/29.5.2013).

Άρθρο 145

Διοικητική Επιτροπή Σημάτων

1. Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων εδρεύει στην Αθήνα, συνεδριάζει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και σε γραφείο που ορίζεται με πράξη του αρμόδιου προϊστάμενου της Διεύθυνσης Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. «Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων είναι αρμόδια για την αποδοχή ή απόρριψη της ανακοπής, της προσφυγής κατά το άρθρο 144 του παρόντος νόμου, της αίτησης διαγραφής λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας, της παρέμβασης, καθώς και για κάθε διαφορά που ανακύπτει μεταξύ της Υπηρεσίας Σημάτων και των καταθετών ή δικαιούχων σήματος κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου.»

2. Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων λειτουργεί σε τριμελή τμήματα, τα οποία συγκροτούνται από έναν πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου κατηγορίας ΠΕ, κατά προτίμηση πτυχιούχο νομικής ή κατηγορίας ΤΕ, με προηγούμενη απασχόληση στον κλάδο των σημάτων, καθώς και ένα τρίτο μέλος, υπάλληλο του δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 πλην της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, κατηγορίας ΠΕ πτυχιούχο νομικής. Με πράξη του προέδρου τους καθορίζονται οι εισηγητές στις υποθέσεις που εισάγονται προς εξέταση στα τμήματα της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων. Η κατανομή των υποθέσεων στα τμήματα της Επιτροπής καθορίζεται από τον αρχαιότερο πρόεδρο.

3. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δημόσιες και τηρούνται πρακτικά. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε ημέρες και ώρες οι οποίες ορίζονται από τον αρχαιότερο πρόεδρο στην αρχή κάθε έτους και γνωστοποιούνται με τοιχοκόλληση στο γραφείο της αρμόδιας Υπηρεσίας, καθώς και με ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Η συζήτηση γίνεται με βάση το έκθεμα που καταρτίζει ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας. Το έκθεμα τοιχοκολλάται οκτώ ημέρες πριν από την

ημέρα της συνεδρίασης στο γραφείο της αρμόδιας Υπηρεσίας.

4. Η θητεία των μελών της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων είναι διετής και ανανεώνεται άπαξ. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων είναι ανεξάρτητοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και μπορούν να παυθούν με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για σοβαρούς λόγους που άπτονται της εκτέλεσης των καθηκόντων τους και ιδίως για παράβαση της αρχής της αμεροληψίας, αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων τους και άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας. [Τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, πλην του Προέδρου, είναι πλήρους απασχόλησης].

5. Τα μέλη της Δ.Ε.Σ. δεν επιτρέπεται να έχουν συμμετάσχει στη λήψη αποφάσεων της Υπηρεσίας Σημάτων σχετικά με την παραδοχή ή απόρριψη δήλωσης σήματος.

6. Οι διάδικοι παρίστανται με δικηγόρο, μπορούν δε να αναπτύξουν τους ισχυρισμούς τους εγγράφως ενώπιον της Επιτροπής και να υποβάλουν κάθε χρήσιμο για την υποστήριξη της υποθέσεως τους στοιχείο ή έγγραφο. Από την απουσία των διαδίκων δεν τεκμαίρεται ομολογία. Η Επιτροπή δικάζει ως να ήταν παρόντες οι διάδικοι. Ενώπιον της Επιτροπής γίνονται δεκτά τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται από της διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97). Γίνονται δεκτές ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου με κλήτευση του αντιδίκου προ σαράντα οκτώ ωρών. Η Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει την εξέταση μαρτύρων ενώπιον της.

7. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες.

8. Περιλήψεις των αποφάσεων που δέχονται το σήμα δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Οι απορριπτικές αποφάσεις κοινοποιούνται με επιμέλεια της Υπηρεσίας προς τους διαδίκους ή τους αντικλήτους αυτών.

9. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να παρέμβει ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων. Η παρέμβαση ασκείται με έγγραφο που κατατίθεται στην Υπηρεσία Σημάτων και κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στους διαδίκους, με δικαστικό επιμελητή, πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση.»

*** Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 προστέθηκε με το άρθρο 23 παρ.1 Ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120/29.5.2013).

*** Τα τρία πρώτα εδάφια της παρ. 2 αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 23 παρ.2 Ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120/29.5.2013).

*** Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω και το τελευταίο εδάφιο αυτής ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 23 παρ.3 και 4 αντίστοιχα Ν.4155/2013,ΦΕΚ Α 120/29.5.2013.

*** Η παράγραφος 9 προστέθηκε με το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 20/29.5.2013)

 

Άρθρο 146

Προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων

1. Οι αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίηση των εν λόγω αποφάσεων.

2. Η προσφυγή έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

3. Κατά τη συζήτηση ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων καλούνται από τον προσφεύγοντα, με ποινή απαραδέκτου της συζήτησης, για άσκηση παρέμβασης αυτοί που έχουν καταστεί διάδικοι ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων Οι νομίμως κλητευθέντες κατά τα ανωτέρω για άσκηση παρέμβασης στερούνται του δικαιώματος ανακοπής εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

*** Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 24 Ν.4155/2013, (ΦΕΚ Α’ 120/29.5.2013).

Άρθρο 147

Καταχώριση - Μητρώο Σημάτων

1. Οι αποφάσεις του εξεταστή, της διοικητικής επιτροπής σημάτων και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και τα στοιχεία των αιτήσεων ενώπιον του εξεταστή, της διοικητικής επιτροπής σημάτων και τα στοιχεία των ενδίκων βοηθημάτων σημειώνονται στο μητρώο σημάτων και όλες οι παραπάνω αποφάσεις αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Όταν το σήμα γίνει δεκτό με απρόσβλητη απόφαση του εξεταστή και της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων ή με τελεσίδικη απόφαση των τακτικών δικαστηρίων, σημειώνεται στο μητρώο σημάτων η λέξη «καταχωρίσθηκε» με τις τυχόν μεταβολές ως προς τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στα οποία αναφέρεται το σήμα. Δικόγραφα που αφορούν πάσης φύσεως αμφισβήτηση καταχωρισμένου σήματος εγγράφονται στο βιβλίο σημάτων ή στο μητρώο με επιμέλεια των διαδίκων.

2. Το σήμα που έγινε δεκτό θεωρείται ότι καταχωρίσθηκε από την ημέρα υποβολής της δήλωσης. Στο μητρώο σημάτων σημειώνονται όλες οι νομικές μεταβολές του σήματος και του δικαιώματος επί του σήματος.

3. Το μητρώο σημάτων είναι δημόσιο. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των εγγραφών παρέχονται σε κάθε αιτούντα.

4. Το μητρώο σημάτων μπορεί να έχει ηλεκτρονική μορφή (Ηλεκτρονικό Μητρώο Σημάτων). Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία καταχώρισης, οι τεχνικές προδιαγραφές, η τεχνική διαχείριση και κάθε θέμα σχετικό με τη δημιουργία και την τήρηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Σημάτων. Με την ίδια απόφαση διαπιστώνεται η έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Σημάτων και καταργείται το μητρώο σημάτων.

*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 προστέθηκε με το άρθρο 25 Ν. 4155/2013, (ΦΕΚ Α’ 120/29.5.2013).

Άρθρο 148

Διάρκεια της προστασίας - Ανανέωση

1. Η προστασία του σήματος διαρκεί για μια δεκαετία που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης.

2. Η προστασία του σήματος μπορεί να παρατείνεται ανά δεκαετία με αίτηση του δικαιούχου και με την εμπρόθεσμη καταβολή του τέλους ανανέωσης.

3. Η καταβολή του τέλους ανανέωσης γίνεται μέσα στο τελευταίο έτος της προστασίας. Μπορεί να γίνει μέσα σε πρόσθετη προθεσμία έξι μηνών μετά τη λήξη της δεκαετίας, υπό τον όρο της καταβολής του τέλους ανανέωσης αυξημένου κατά το ήμισυ.

4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 2 των άρθρων 171 και 175 αντίστοιχα, το σήμα διαγράφεται αν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στη παράγραφο 3 δεν καταβληθεί το κατά το νόμο τέλος ανανέωσης.

5. Κάθε αμφισβήτηση σχετικά με την παράταση της προστασίας ως και κάθε αντίρρηση ως προς την κατά την παράγραφο 4 διαγραφή λύεται από τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων με αίτηση του ενδιαφερομένου.


Άρθρο 149

Επαναφορά των πραγμάτων στην πρότερα κατάσταση

1. Ο καταθέτης ή ο δικαιούχος σήματος ή οποιοσδήποτε διάδικος σε διαδικασία ενώπιον της Υπηρεσίας Σημάτων ή της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, ο οποίος, παρότι επέδειξε όλη την επιμέλεια που επιβάλλουν οι περιστάσεις, δεν μπόρεσε να τηρήσει μια προθεσμία έναντι της Υπηρεσίας Σημάτων ή της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων λόγω ανωτέρας βίας, τυχηρού ή άλλου σπουδαίου λόγου που εκφεύγει της ευθύνης του, μπορεί να ζητήσει την επαναφορά των πραγμάτων στην πρότερα κατάσταση και την αποκατάσταση στα δικαιώματα του, εάν το κώλυμα είχε ως άμεση συνέπεια την απώλεια δικαιώματος ή ενδίκου βοηθήματος.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις προθεσμίες άσκησης ανακοπής, καθώς και στην προθεσμία διεκδίκησης προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 177 παράγραφος 2.

3. Η αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερα κατάσταση υποβάλλεται κατά περίπτωση ενώπιον της Υπηρεσίας Σημάτων ή της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την παύση του κωλύματος και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέσα σε ένα έτος από τη λήξη της προθεσμίας που δεν τηρήθηκε.

4. Η αίτηση υπόκειται στην καταβολή τέλους.

5. Ο αιτών που πέτυχε την αποκατάσταση των δικαιωμάτων του, μετά από αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερα κατάσταση, δεν μπορεί να τα επικαλεσθεί έναντι τρίτων που τυχόν απέκτησαν καλόπιστα δικαίωμα κατά το διάστημα που μεσολάβησε από τη λήξη της προθεσμίας που δεν τηρήθηκε μέχρι την έκδοση απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων για την επαναφορά.

6. Σε περίπτωση απώλειας της προθεσμίας ανανέωσης σήματος, η εξάμηνη περίοδος χάριτος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 148 παράγραφος 3, δεν προσμετράται στην προθεσμία του έτους κατά την παράγραφο 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 150

Αξιώσεις επί προσβολής

1. Όποιος κατά παράβαση του άρθρου 125 χρησιμοποιεί ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο προσβάλλει σήμα που ανήκει σε άλλον, μπορεί να εναχθεί για άρση της προσβολής και την παράλειψη της στο μέλλον, καθώς και να υποχρεωθεί σε αποζημίωση.

2. Με την αξίωση για την άρση της προσβολής ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει μεταξύ άλλων: α) την απόσυρση από το εμπόριο των εμπορευμάτων που κρίθηκε ότι προσβάλλουν δικαίωμα του σήματος και, εφόσον απαιτείται, των υλικών που κυρίως χρησίμευσαν στην προσβολή, β) την αφαίρεση του προσβάλλοντος σήματος ή του διακριτικού γνωρίσματος ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, την οριστική απομάκρυνση των εμπορευμάτων που φέρουν το προσβάλλον σημείο από το εμπόριο και γ) την καταστροφή αυτών. Το δικαστήριο διατάσσει εκτέλεση των μέτρων αυτών

με έξοδα του προσβάλλοντος το σήμα, εκτός αν συνηγορούν ειδικοί λόγοι για το αντίθετο.

3. Εφόσον το δικαστήριο καταδικάσει σε παράλειψη πράξης, απειλεί για κάθε παράβαση χρηματική ποινή 3.000 έως 10.000 ευρώ υπέρ του δικαιούχου, καθώς και προσωπική κράτηση μέχρι ένα έτος. Το ίδιο ισχύει και όταν η καταδίκη γίνεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 947 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

4. Τα δικαιώματα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 έχει ο δικαιούχος και κατά ενδιάμεσου, οι υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποιούνται από τρίτο για την προσβολή δικαιωμάτων.

5. Όποιος υπαιτίως προσβάλλει ξένο σήμα, υποχρεούται σε αποζημίωση και σε ικανοποίηση της ηθικής βλάβης.

6. Η αποζημίωση μπορεί να υπολογισθεί και με βάση το ποσόν το οποίο θα είχε καταβάλει ο προσβάλλων για δικαιώματα ή λοιπές αμοιβές, αν είχε ζητήσει την άδεια χρήσης από τον δικαιούχο.

7. Το δικαστήριο κατά τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνει υπόψη του, μεταξύ άλλων, τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις, καθώς και την απώλεια κερδών που υφίσταται ο δικαιούχος και τα τυχόν οφέλη που αποκόμισε ο προσβάλλων το σήμα.

8. Αν δεν υπάρχει υπαιτιότητα του υπόχρεου, ο δικαιούχος μπορεί να αξιώσει είτε το ποσό, κατά το οποίο ο υπόχρεος ωφελήθηκε από την εκμετάλλευση του σήματος χωρίς τη συγκατάθεση του, είτε την απόδοση του κέρδους που ο υπόχρεος απεκόμισε από την εκμετάλλευση αυτή.

9. Η αγωγή εγείρεται ενώπιον του αρμόδιου μονομελούς πρωτοδικείου, ανεξαρτήτως ποσού και δικάζεται κατά την τακτική διαδικασία. Η αξίωση για αποζημίωση παραγράφεται μετά πενταετία από το τέλος του έτους κατά το οποίο έγινε το πρώτον η προσβολή.

Επί διακοπής της παραγραφής νέα παραγραφή αρχίζει από τη λήξη του έτους στο οποίο συνέπεσε το πέρας της διακοπής.

10. Οι αξιώσεις της παραγράφου 1 μπορεί να εισαχθούν και στο αρμόδιο πολυμελές πρωτοδικείο, εφόσον ασκούνται και άλλες αξιώσεις.

11. Προκειμένου για ταυτόσημο σήμα για ταυτόσημα προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς και για σήμα που διαφέρει ως προς τα στοιχεία που δεν μεταβάλλουν το διακριτικό του χαρακτήρα, για την πλήρη απόδειξη προσβολής αρκεί η προσκόμιση του πιστοποιητικού καταχώρισης του προσβαλλόμενου σήματος.

Άρθρο 151

Απόδειξη

1. Όταν κάποιος διάδικος έχει προσκομίσει ευλόγως διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία και επαρκή προς στήριξη των ισχυρισμών του περί προσβολής του σήματος, παράλληλα δε επικαλείται αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου, ο δικαστής, ύστερα από αίτηση του διαδίκου, μπορεί να διατάξει την προσκόμιση των αποδεικτικών αυτών στοιχείων από τον αντίδικο. Η ύπαρξη ικανής ποσότητας προϊόντων με το προσβάλλον σήμα θεωρείται βάσιμο αποδεικτικό στοιχείο.

2. Αν συντρέχει προσβολή του σήματος σε εμπορική κλίμακα, το δικαστήριο μπορεί επίσης, ύστερα από αίτηση διαδίκου, να διατάξει την κοινοποίηση τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου.

3. Το δικαστήριο, σε κάθε περίπτωση κατ` αίτηση του υπόχρεου προς παροχή πληροφοριών, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να διασφαλίσει την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών.

4. Επί προσβολής σήματος, το Δικαστήριο ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του διαδίκου που υποβάλλεται με την αγωγή ή και αυτοτελώς στο πλαίσιο δίκης ασφαλιστικών μέτρων, μπορεί και πριν από την ορισμένη δικάσιμο, να διατάσσει την παροχή από τον αντίδικο πληροφοριών για την προέλευση και τα δίκτυα διανομής των εμπορευμάτων ή της παροχής των υπηρεσιών που προσβάλλουν το σήμα. Το ίδιο μπορεί να διατάσσεται και κατά οποιουδήποτε άλλου προσώπου, το οποίο: α) βρέθηκε να κατέχει παράνομα τα εμπορεύματα σε εμπορική κλίμακα, β) βρέθηκε να

χρησιμοποιεί τις παράνομες υπηρεσίες σε εμπορική κλίμακα, γ) διαπιστώθηκε ότι παρείχε, σε εμπορική κλίμακα, υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες για την προσβολή σήματος ή δ) ευλόγως υποδείχθηκε από πρόσωπο των τριών προηγούμενων περιπτώσεων ως ενεργά εμπλεκόμενο στην παραγωγή, κατασκευή ή διανομή των εμπορευμάτων ή στην παροχή των υπηρεσιών που παράγονται ή προσφέρονται σε εμπορική κλίμακα.

5. Οι πληροφορίες της παραγράφου 4 περιλαμβάνουν, εφόσον ενδείκνυται: α) τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των παραγωγών, κατασκευαστών, διανομέων, προμηθευτών και λοιπών προηγούμενων κατόχων του προϊόντος ή της υπηρεσίας, καθώς και των παραληπτών χονδρεμπόρων και των εμπόρων λιανικής, β) πληροφορίες για τις ποσότητες που παρήχθησαν, κατασκευάστηκαν, παραδόθηκαν, παραλήφθηκαν ή παραγγέλθηκαν, καθώς και για το τίμημα που αφορά στα εν λόγω εμπορεύματα ή υπηρεσίες.

6. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 401 και 402 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δικαιούνται να αρνηθούν να παράσχουν τις αιτούμενες ως άνω πληροφορίες.

7. Οι παράγραφοι 3 και 4 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων, οι οποίες: α) παρέχουν στον δικαιούχο δικαιώματα πληρέστερης ενημέρωσης, β) διέπουν τη χρήση, στο πλαίσιο αστικής ή ποινικής διαδικασίας, των πληροφοριών που γνωστοποιούνται βάσει των παραγράφων 3 και 4, γ) διέπουν την ευθύνη για καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος ενημέρωσης ή δ) διέπουν την προστασία της εμπιστευτικότητας των πηγών πληροφοριών ή την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

8. Αν ο διάδικος κληθεί και αδικαιολόγητα δεν προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία κατά τις παραγράφους 1 και 2, οι αντίστοιχοι προς απόδειξη ισχυρισμοί του διαδίκου που ζήτησε την προσκόμιση ή την κοινοποίηση των αποδεικτικών στοιχείων θεωρούνται ομολογημένοι. Όποιος αδικαιολόγητα παραβεί διαταγή του δικαστηρίου κατά τις παραγράφους 1 έως 3, καταδικάζεται, εκτός από τα δικαστικά έξοδα και σε χρηματική ποινή ύψους πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ.

9. Εφόσον ο υπόχρεος προς πληροφόρηση παράσχει ανακριβείς πληροφορίες από δόλο ή από βαρεία αμέλεια, ευθύνεται για τη ζημία που εκ του λόγου τούτου προξένησε.

10. Οι πληροφορίες που ελήφθησαν σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν επιτρέπεται να

χρησιμοποιηθούν για την ποινική δίωξη του υπόχρεου προς πληροφόρηση.

Άρθρο 152

Δικαστικά έξοδα

Στις υποθέσεις του παρόντος νόμου τα εν γένει δικαστικά έξοδα και τέλη περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και κάθε άλλη συναφή δαπάνη, όπως τα έξοδα των μαρτύρων, τις αμοιβές των πληρεξούσιων δικηγόρων, τις αμοιβές των πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων των διαδίκων και τις δαπάνες για την ανακάλυψη των προσβολέων, στις οποίες ευλόγως υποβλήθηκε ο νικήσας διάδικος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 έως 193 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 153

Ασφαλιστικά μέτρα

1. Όποιος έχει αξίωση για άρση και παράλειψη λόγω προσβολής του σήματος μπορεί να ζητήσει και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

2. Ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να ζητήσει τη συντηρητική κατάσχεση ή την προσωρινή απόδοση των εμπορευμάτων με το προσβάλλον διακριτικό γνώρισμα προκειμένου να εμποδιστεί η είσοδος ή η κυκλοφορία τους στο δίκτυο εμπορικής διανομής.

3. Σε περίπτωση προσβολών που διαπράττονται σε εμπορική κλίμακα και εφόσον ο δικαιούχος του σήματος αποδεικνύει την ύπαρξη περιστάσεων που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την καταβολή της αποζημίωσης που έχει ζητήσει με τακτική αγωγή και προσκομίζει ευλόγως διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, ότι το σήμα του προσβάλλεται ή επίκειται προσβολή του, το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να διατάσσει τη συντηρητική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του καθού, καθώς και τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του. Για το σκοπό αυτόν ζητεί από τον προσβολέα την κοινοποίηση τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων ή την προσήκουσα πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες με τον όρο ότι διασφαλίζεται η προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών.

4. Τα ασφαλιστικά μέτρα των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να διαταχθούν και χωρίς προηγούμενη ακρόαση του καθού, ιδίως όταν τυχόν καθυστέρηση θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη ζημία στον δικαιούχο του σήματος.

5. Προκειμένου το αρμόδιο δικαστήριο να λάβει τα ανωτέρω μέτρα μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα να προσκομίσει κάθε ευλόγως διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο για να σχηματίσει την πεποίθηση ότι το δικαίωμα του προσβάλλεται ή ότι επίκειται προσβολή του. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται εν προκειμένω οι παράγραφοι 4 έως 7 του άρθρου 154.

6. Η δήλωση καταθέσεως σήματος από το πρόσωπο, κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, δεν κωλύει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατ` αυτού.

7. Αρμόδιο για τη λήψη των ασφαλιστικών μέτρων είναι το μονομελές πρωτοδικείο τόσο της περιφέρειας, στην οποία ευρίσκονται τα προϊόντα ή παρέχονται οι υπηρεσίες, όσο και της περιφέρειας που εδρεύει η επιχείρηση, της οποίας τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες φέρουν το προσβαλλόμενο σήμα.

8. Ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να ζητήσει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά των ενδιαμέσων, οι υπηρεσίες των οποίων χρησιμοποιούνται από τρίτο για την προσβολή του σήματος του.

Άρθρο 154

Μέτρα προστασίας των αποδεικτικών στοιχείων

1. Εφόσον επαρκώς πιθανολογείται με ευλόγως διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία προσβολή ή επικείμενη προσβολή του σήματος και κάθε καθυστέρηση μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία στον δικαιούχο του σήματος ή υπάρχει αποδεδειγμένος κίνδυνος καταστροφής των αποδεικτικών στοιχείων, το μονομελές πρωτοδικείο μπορεί να διατάσσει ως ασφαλιστικό μέτρο τη συντηρητική κατάσχεση των παράνομων προϊόντων που κατέχονται από τον καθού και, εφόσον ενδείκνυται, των υλικών και των εργαλείων που αποτελούν μέσο τέλεσης ή προϊόν ή απόδειξη της

προσβολής. Αντί για συντηρητική κατάσχεση το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αναλυτική απογραφή των αντικειμένων αυτών, καθώς και τη φωτογράφισή τους, τη λήψη δειγμάτων των ανωτέρω προϊόντων, καθώς και σχετικών εγγράφων. Στις παραπάνω περιπτώσεις το δικαστήριο μπορεί να συζητήσει την αίτηση χωρίς να κλητεύσει εκείνον κατά του οποίου απευθύνεται προσωρινή διαταγή κατά το άρθρο 691 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

2. Εφόσον τα μέτρα αυτά είναι πρόσφορα για να θεμελιώσει ο αιτών τις αξιώσεις, λόγω προσβολής του σήματος, το δικαστήριο διατάσσει τα ως άνω μέτρα διασφαλίζοντας την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών.

3. Η αίτηση του δικαιούχου του σήματος δεν απαιτεί λεπτομερή προσδιορισμό των αποδεικτικών στοιχείων, αλλά αρκεί ο προσδιορισμός τους κατά κατηγορία.

4. Σε περίπτωση που ληφθούν τα ανωτέρω μέτρα χωρίς να ακουστεί ο καθού, τούτος λαμβάνει γνώση με κοινοποίηση το αργότερο μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την εκτέλεση της προσωρινής διαταγής, διαφορετικά οι διαδικαστικές πράξεις που συνιστούν αυτή καθίστανται άκυρες.

5. Το δικαστήριο μπορεί να διατάσσει τα ανωτέρω μέτρα υπό τον όρο να δοθεί εγγύηση από τον αιτούντα που καθορίζεται με την απόφαση του ή με την προσωρινή διαταγή, προκειμένου να διασφαλισθεί η αποκατάσταση της ζημίας που ενδέχεται να υποστεί ο καθού εξ αυτών των μέτρων.

6. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 το δικαστήριο τάσσει υποχρεωτικώς προθεσμία για την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο.

7. Αν τα ανωτέρω ασφαλιστικά μέτρα ανακληθούν ή παύσουν να ισχύουν εξαιτίας οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης του αιτούντος ή αν διαπιστωθεί εκ των υστέρων, ότι δεν υπήρξε προσβολή ή απειλή προσβολής των δικαιωμάτων του δικαιούχου του σήματος, το δικαστήριο μπορεί να καταδικάσει τον αιτούντα, ύστερα από αίτηση του καθού, να καταβάλει σε αυτόν πλήρη αποζημίωση για κάθε ζημία.

Άρθρο 155

Αναλογικότητα

Οι ρυθμίσεις, οι κυρώσεις και τα μέτρα των άρθρων 150 έως 154 τελούν υπό την αρχή της αναλογικότητας.

Άρθρο 156

Ποινικές διατάξεις

1. Διώκεται κατ` έγκληση και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον έξι χιλιάδων ευρώ: α) όποιος εν γνώσει χρησιμοποιεί σήμα κατά παράβαση του άρθρου 125 παράγραφος 3 περίπτωση α` ή β`, β) όποιος χρησιμοποιεί σήμα φήμης, κατά παράβαση του άρθρου 125 παράγραφος 3 περίπτωση γ` με πρόθεση να εκμεταλλευτεί ή να βλάψει τη φήμη του, γ) όποιος εν γνώσει θέτει σε κυκλοφορία, κατέχει, εισάγει ή εξάγει προϊόντα που φέρουν αλλότριο σήμα ή προσφέρει υπηρεσίες με αλλότριο σήμα και δ) όποιος εν γνώσει τελεί μία από τις πράξεις του άρθρου 125 παράγραφος 4 περιπτώσεις α`, β` και γ`.

2. Αν το όφελος που επιδιώχθηκε ή η ζημία που απειλήθηκε από τις πράξεις της παραγράφου 1 είναι ιδιαίτερα μεγάλη και συντρέχει εκμετάλλευση σε εμπορική κλίμακα ή ο υπόχρεος τελεί τις πράξεις αυτές κατ` επάγγελμα, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή 6.000 έως 30.000 ευρώ. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται μόνον επί προσβολής σήματος με ίδιο διακριτικό γνώρισμα και ταυτότητα ή ομοιότητα προϊόντων.

3. Όποιος χρησιμοποιεί τα σύμβολα και σημεία που αναφέρονται στην περίπτωση α` της παραγράφου 3 του άρθρου 123 διώκεται αυτεπαγγέλτως και τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι 2.000 ευρώ.

*** Η παράγραφος 4 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 26 Ν.4155/2013,ΦΕΚ Α 120/29.5.2013.

Άρθρο 157

Δημοσίευση αποφάσεων

1. Αποφάσεις αστικών δικαστηρίων ή τελεσίδικες αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που αφορούν σε δικαιώματα που προβλέπονται στο Τρίτο Μέρος του παρόντος νόμου μπορεί, ύστερα από αίτηση του ενάγοντος και με δαπάνες του προσβάλλοντος το σήμα, να διατάσσουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με την απόφαση, καθώς και την ανάρτηση της απόφασης, την πλήρη ή μερική δημοσίευση της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή στο διαδίκτυο. Το δικαστήριο αποφασίζει τον προσήκοντα τρόπο πληροφόρησης, τηρώντας την αρχή

της αναλογικότητας.

2. Η αξίωση αυτή αποσβέννυται αν τα μέτρα δημοσιοποίησης της απόφασης δεν εκτελεσθούν μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης.

Άρθρο 158

Αρμοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων

1. Τα πολιτικά δικαστήρια ουδεμία έχουν αρμοδιότητα, όπου καθίστανται κατά τον παρόντα νόμο αρμόδια η Υπηρεσία Σημάτων, η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων και τα Διοικητικά Δικαστήρια.

2. Οι αποφάσεις της Υπηρεσίας Σημάτων και της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, κατά των οποίων δεν χωρεί προσφυγή και οι τελεσίδικες αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων, που εκδίδονται κατά τον παρόντα νόμο, είναι υποχρεωτικές για τα πολιτικά δικαστήρια και κάθε άλλη αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ`

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Άρθρο 159

«Παραίτηση από το δικαίωμα».

1. Το δικαίωμα στο σήμα αποσβέννυται με δήλωση παραίτησης του δικαιούχου για το σύνολο ή μέρος των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία έχει καταχωρισθεί.

2. Η παραίτηση δηλώνεται εγγράφως στην Υπηρεσία Σημάτων από τον δικαιούχο του σήματος. Παράγει αποτελέσματα μόνο μετά την καταχώριση της στα οικεία βιβλία.

3. Αν έχουν παραχωρηθεί άδειες χρήσης, η υποβολή δήλωσης παραίτησης γίνεται δεκτή, μόνον αν ο δικαιούχος του σήματος αποδεικνύει ότι οι κάτοχοι αδειών χρήσης έχουν ενημερωθεί σχετικά με την πρόθεση του να παραιτηθεί από τα δικαιώματα του στο σήμα.

***Ο τίτλος του άρθρου 159 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 27 Ν.4155/2013,

     ΦΕΚ Α 120/29.5.2013.

Άρθρο 160

«Έκπτωση από το δικαίωμα».

1. Ο δικαιούχος εκπίπτει του δικαιώματος του ολικά ή μερικά:

α. εάν, μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε ετών από την καταχώριση του σήματος, ο δικαιούχος δεν κάνει ουσιαστική χρήση αυτού για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωρισθεί ή αν διακόψει τη χρήση του σήματος για πέντε συνεχή έτη,

β. εάν, συνεπεία της συμπεριφοράς ή αδράνειας του δικαιούχου, το σήμα έχει καταστεί κοινόχρηστο ή συνήθης εμπορική ονομασία του προϊόντος ή της υπηρεσίας για το οποίο έχει καταχωρισθεί,

γ. εάν, λόγω της χρήσης του σήματος από τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεση αυτού για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία τούτο έχει καταχωρισθεί, ενδέχεται να παραπλανηθεί το κοινό, ιδίως ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση των προϊόντων ή των υπηρεσιών.

2. Αν ο λόγος έκπτωσης αφορά μέρος μόνον των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία έχει καταχωρισθεί, ο δικαιούχος κηρύσσεται έκπτωτος των δικαιωμάτων του μόνο για τα συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες.

3. Δεν επέρχεται έκπτωση του δικαιώματος:

α. εάν ο δικαιούχος του σήματος αποδείξει ότι η μη χρήση αυτού οφείλεται σε εύλογη αιτία,

β. εάν ο δικαιούχος του σήματος, στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της λήξης της πενταετίας μη χρήσης του και της υποβολής της αίτησης έκπτωσης, προέβη σε έναρξη ή επανάληψη της ουσιαστικής χρήσης του. Πάντως, η έναρξη ή επανάληψη της χρήσης μέσα σε περίοδο τριών μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης έκπτωσης, η οποία δεν αρχίζει να τρέχει νωρίτερα από τη συμπλήρωση της συνεχούς πενταετίας μη χρήσης, δεν λαμβάνεται υπόψη, εάν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξη ή την επανάληψη της χρήσης έλαβαν χώρα, αφού ο δικαιούχος έλαβε γνώση του γεγονότος ότι είναι πιθανή η υποβολή αίτησης έκπτωσης.

4. Τα αποτελέσματα της απόφασης διαγραφής του σήματος λόγω εκπτώσεως αρχίζουν από την ημερομηνία που η απόφαση κατέστη τελεσίδικη.

5. Η τελεσίδικη απόφαση περί διαγραφής του σήματος λόγω έκπτωσης εγγράφεται στο μητρώο σημάτων και το σήμα διαγράφεται από αυτό.

Άρθρο 161

«Ακυρότητα σήματος»

1. Το σήμα κηρύσσεται άκυρο και διαγράφεται εάν καταχωρίσθηκε κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 123 και 124.

2. Αν ο λόγος ακυρότητας αφορά μέρος μόνον των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία έχει καταχωρισθεί, το σήμα κηρύσσεται άκυρο μόνον για τα συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες.

3. Το σήμα δεν κηρύσσεται άκυρο εάν ο λόγος απαραδέκτου που προβλέπεται στο άρθρο 123 παράγραφος 1 περιπτώσεις β`, γ` και δ` δεν υφίσταται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διαγραφής λόγω του ότι το σήμα απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα λόγω της χρήσης του.

4. Σε ακυρότητα υπόκειται και εθνικό σήμα για το οποίο έχει γίνει δεκτή από το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά αίτηση αρχαιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 του Κανονισμού 207/2009/ΕΚ του Συμβουλίου (L 78), ακόμη και αν έχει προηγηθεί παραίτηση από το προγενέστερο αυτό εθνικό σήμα ή μη ανανέωση της προστασίας του.

5. Τα αποτελέσματα της απόφασης διαγραφής του σήματος λόγω ακυρότητας της απόφασης αρχίζουν από την ημερομηνία που αυτή κατέστη τελεσίδικη.

6. Η τελεσίδικη απόφαση περί διαγραφής του σήματος λόγω ακυρότητας εγγράφεται το μητρώο σημάτων και το σήμα διαγράφεται από αυτό.

***Ο τίτλος του άρθρου 161 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 29 Ν. 4155/2013, ΦΕΚ Α 120/29.5.2013.

Άρθρο 162

Διαδικασία διαγραφής λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας

«1. Η αίτηση για διαγραφή λόγω έκπτωσης ή λόγω ακυρότητας υποβάλλεται με έγγραφο που κατατίθεται στην Υπηρεσία Σημάτων από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον και εξετάζεται από τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων.

2. Η Υπηρεσία Σημάτων ενημερώνει αμέσως τον αιτούντα για τη λήψη της αίτησης

διαγραφής, τον αριθμό πρωτοκόλλου, που δόθηκε σε αυτή και την ημερομηνία συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων που θα την εξετάσει.

3. Δεν νομιμοποιείται να ζητήσει διαγραφή λόγω ακυρότητας για τους λόγους του άρθρου 124 εκείνος, ο οποίος τους είχε προβάλει κατά τη διαδικασία καταχώρισης, εφόσον αυτοί κρίθηκαν κατ` αντιδικία με τον δικαιούχο του σήματος από τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων ή τα διοικητικά δικαστήρια.

4. Τα επιμελητήρια και οι ενώσεις καταναλωτών ή μέλη τους μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας μόνο στις περιπτώσεις των άρθρων 123 και 160 παράγραφος 1 εδάφιο γ’.

5. Για την εξέταση της αίτησης διαγραφής λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 145.

6. Μετά από αίτημα του δικαιούχου του σήματος του οποίου ζητείται η διαγραφή λόγω ακυρότητας, ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος που αιτείται τη διαγραφή οφείλει να αποδείξει ότι κατά τη διάρκεια των πέντε (5) ετών που προηγήθηκαν της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης διαγραφής λόγω ακυρότητας, είχε γίνει ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήματος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία είχε καταχωρισθεί και τα οποία επικαλείται προς δικαιολόγηση της αίτησης διαγραφής ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη μη χρήση αυτού, εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή το προγενέστερο σήμα ήταν από πενταετίας τουλάχιστον καταχωρισμένο. Αν δεν αποδειχθούν τα ανωτέρω η αίτηση διαγραφής λόγω ακυρότητας απορρίπτεται. Αν το προγενέστερο σήμα χρησιμοποιήθηκε για μέρος μόνο των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία καταχωρίσθηκε, τότε, για τους σκοπούς της εξέτασης της αίτησης διαγραφής, θεωρείται καταχωρισμένο μόνο γι` αυτό το μέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών. Ως προς τη διαδικασία υποβολής του αιτήματος της απόδειξης χρήσης του προγενεστέρου σήματος και τις προθεσμίες που τάσσονται από τον Πρόεδρο της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος 2 του άρθρου 143 του παρόντος νόμου. Αίτηση διαγραφής ένεκα κατάθεσης που έγινε αντίθετα στην καλή πίστη ή κατάθεσης που έγινε κακόπιστα, ασκείται καθ` όλη τη διάρκεια της προστασίας του σήματος.»

***Το άρθρο 162 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 30 Ν.4155/2013, ΦΕΚ Α 120/29.5.2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ`

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Άρθρο 163

Προϋποθέσεις προστασίας

1. Συνεταιρισμοί, ενώσεις κατασκευαστών, παραγωγών, παρεχόντων υπηρεσίες ή εμπόρων, οι οποίες κατά το δίκαιο που τις διέπει έχουν ικανότητα δικαίου, καθώς επίσης νομικά πρόσωπα που διέπονται από κανόνες δημοσίου δικαίου, μπορούν να καταθέτουν σήματα για να διακρίνουν την προέλευση των προϊόντων ή των υπηρεσιών των μελών τους ή τη γεωγραφική τους προέλευση ή το είδος ή την ποιότητα ή και τις ιδιότητες τους.

2. Εφόσον το συλλογικό σήμα αποτελείται από γεωγραφική ένδειξη, πρέπει να προβλέπεται στο καταστατικό του νομικού προσώπου ότι κάθε πρόσωπο, του οποίου τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες προέρχονται από την ίδια γεωγραφική περιοχή και πληροί τις προϋποθέσεις χρήσης του συλλογικού σήματος, μπορεί να γίνει μέλος του νομικού προσώπου και να κάνει χρήση του συλλογικού σήματος.

3. Συλλογικό σήμα που αποτελείται από γεωγραφικές ενδείξεις, δεν δίνει στον δικαιούχο το δικαίωμα να απαγορεύει σε τρίτους τη χρήση τέτοιων σημείων ή ενδείξεων, ιδίως δε σε τρίτους που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν γεωγραφική ονομασία, με την προϋπόθεση ότι οι τρίτοι αυτοί τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

4. Η δήλωση κατάθεσης συλλογικού σήματος πρέπει να συνοδεύεται από κανονισμό χρήσης, ο οποίος περιέχει τον τίτλο, την έδρα, το σκοπό, το ονοματεπώνυμο των νόμιμων εκπροσώπων, ονομαστικό κατάλογο των μελών που δικαιούνται τη χρήση, καθώς και τους όρους και κανονισμούς που αφορούν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών για τη χρήση του σήματος από αυτά. Κανονισμός χρήσης απαιτείται επίσης και για κάθε τυχόν μεταβολή των στοιχείων αυτών.

5. Η άσκηση των αξιώσεων που απορρέουν από την καταχώριση του συλλογικού σήματος ανήκει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό ή στον κανονισμό χρήσης, στο δικαιούχο νομικό πρόσωπο.

6. Για τα συλλογικά σήματα τηρείται ειδικό μητρώο σημάτων, τα δε δικαιώματα κατάθεσης και παράτασης της διάρκειας αυτών ορίζονται στο πενταπλάσιο των δικαιωμάτων που ισχύουν κάθε φορά για τα υπόλοιπα σήματα.

7. Η χρήση του συλλογικού σήματος γίνεται απαραίτητα με την ένδειξη «συλλογικό σήμα».

8. Στα συλλογικά σήματα ισχύουν όλες οι διατάξεις του παρόντος, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η`

ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ

Άρθρο 164

Κύρωση Πρωτοκόλλου Μαδρίτης

1. Τα διεθνή σήματα που κατατέθηκαν σύμφωνα με το Πρωτόκολλο σχετικά με τη Συμφωνία της Μαδρίτης που αφορά στη διεθνή καταχώριση σημάτων προστατεύονται κατά τις διατάξεις του ν. 2783/2000 (Α’ 1).

2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου για τα εθνικά σήματα ισχύουν και για τα διεθνή σήματα εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο.

Άρθρο 165

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου επί διεθνών σημάτων νοούνται ως:

α. «Αίτηση Μετατροπής», η αίτηση του άρθρου 173 του παρόντος.

β. «Βασική Καταχώριση» και «Βασική Αίτηση», η καταχώριση και η αίτηση όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 166 παρ. 1 στοιχείο β` του παρόντος νόμου.

γ. «Γραφείο Προέλευσης», το Γραφείο ενός Συμβαλλόμενου στο Πρωτόκολλο της Μαδρίτης Μέρους που είναι επιφορτισμένο με την καταχώριση των σημάτων για λογαριασμό του.

δ. «Διεθνής Αίτηση», η αίτηση προς το Διεθνές Γραφείο για καταχώριση ενός σήματος στο Διεθνές Μητρώο.

ε. «Διεθνές Γραφείο», το Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

στ. «Διεθνές Μητρώο», το Μητρώο των σημάτων που τηρείται από το Διεθνές Γραφείο για τους σκοπούς του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης.

ζ. «Διεθνής Καταχώριση», η εγγραφή ενός σήματος στο Διεθνές Μητρώο.

η. «Διεθνής Καταχώριση με την οποία ζητείται η προστασία σήματος στην Ελληνική Επικράτεια», η διεθνής καταχώριση με την οποία ζητείται η επέκταση της προστασίας στην Ελληνική Επικράτεια βάσει του άρθρου 3 τρις (1) ή (2) του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης.

θ. «Εκτελεστικός Κανονισμός», ο Κοινός Κανονισμός που υιοθετήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης, όπως κυρώθηκε με το ν. 2783/ 2000 (ΑΊ).

ι. «Βιβλίο Διεθνών Σημάτων», το βιβλίο που αναφέρεται στο άρθρο 171 παρ. 2 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 166

Κατάθεση αίτησης

1. Επί διεθνούς καταχώρισης ελληνικών σημάτων η Ελλάδα θεωρείται ως χώρα προέλευσης της διεθνούς καταχώρισης, όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α. ο καταθέτης έχει πραγματική και μόνιμη βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση ή κατοικία στην Ελλάδα ή είναι Έλληνας υπήκοος.

β. Έχει κατατεθειμένο ή καταχωρισμένο σήμα στην Ελλάδα.

2. Η αίτηση για διεθνή καταχώριση κατατίθεται στη Γαλλική ή Αγγλική.

Άρθρο 167

Έγγραφα της αίτησης

Η αίτηση για διεθνή καταχώριση κατατίθεται σε δύο αντίγραφα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) και πρέπει να παρουσιάζεται επί του εντύπου που προβλέπεται από τον Εκτελεστικό Κανονισμό. Υπογράφεται από τον καταθέτη ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες που το συνοδεύουν και περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 9 του Εκτελεστικού Κανονισμού. Επίσης κατατίθεται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή με την προσκομιδή στην αρμόδια Υπηρεσία ψηφιακού δίσκου ή άλλου πρόσφορου ηλεκτρονικού αποθηκευτικού μέσου.

Άρθρο 168

Εξέταση τυπικών προϋποθέσεων - Διαβίβαση της αίτησης

1. Η αίτηση για διεθνή καταχώριση κατατίθεται στην Υπηρεσία Σημάτων, η οποία ελέγχει αν υφίστανται οι προϋποθέσεις του άρθρου 166, δίνει σε αυτήν αριθμό πρωτοκόλλου και αναγράφει επ` αυτής την ημερομηνία παραλαβής, καθώς και τον αριθμό των συνοδευτικών εγγράφων.

2. Η αίτηση για διεθνή καταχώριση με τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα διαβιβάζεται στο Διεθνές Γραφείο, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την παραλαβή.

Άρθρο 169

Ημερομηνία διεθνούς καταχώρισης

Η καταχώριση της διεθνούς αίτησης πραγματοποιείται από το Διεθνές Γραφείο. Ως ημερομηνία διεθνούς καταχώρισης θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία παρελήφθη η διεθνής αίτηση από την Υπηρεσία Σημάτων, υπό τον όρο ότι εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής το Διεθνές Γραφείο την παρέλαβε σε κανονική και πλήρη μορφή. Εάν η αίτηση για διεθνή καταχώριση δεν παραληφθεί εντός της προθεσμίας αυτής, η διεθνής καταχώριση θα φέρει ως ημερομηνία καταχώρισης την ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση παρελήφθη από το Διεθνές Γραφείο.

Άρθρο 170

Πληρωμή τελών

Τα οφειλόμενα τέλη για τη διεθνή καταχώριση ή την ανανέωση της, καθώς και για κάθε μεταβολή επ’ αυτής καταβάλλονται απευθείας στο Διεθνές Γραφείο.

Άρθρο 171

Διαδικασία προστασίας διεθνούς καταχώρισης στην Ελληνική Επικράτεια

1. Για την παροχή προστασίας διεθνούς καταχώρισης στην Ελληνική Επικράτεια, αρμόδια να αποφασίσει είναι η Υπηρεσία Σημάτων.

2. Η διεθνής καταχώριση ως και η δήλωση επέκτασης διεθνούς καταχώρισης στην Ελληνική Επικράτεια εγγράφονται σε ειδικό έντυπο και αναρτώνται στο δι-αδικτυακό τόπο της ΓΓΕ.

3. Σε περίπτωση αντικατάστασης εθνικού σήματος από διεθνή καταχώριση με ισχύ στην Ελλάδα, τα ουσιαστικά δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές σήμα ανατρέχουν στο χρόνο καταχώρισης του εθνικού σήματος.

Άρθρο 172

Ένδικα βοηθήματα

1. Στις διαδικασίες προσφυγής ενώπιον της ΔΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 144, ανακοπής, σύμφωνα με το άρθρο 140, και έκπτωσης ή ακυρότητας, σύμφωνα με το άρθρο 162, ο δικαιούχος διεθνούς καταχώρισης, ως αιτών ή καθού η αίτηση των παραπάνω ενδίκων βοηθημάτων, πρέπει να ορίσει πληρεξούσιο και αντίκλητο δικηγόρο εγκατεστημένο στην Ελληνική Επικράτεια, στον οποίο γίνονται και όλες οι κοινοποιήσεις. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο εξεταστής καλέσει τον καταθέτη να υποβάλει τις παρατηρήσεις του κατ` εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139, κοινοποιώντας σε αυτόν προσωρινή άρνηση, σύμφωνα με τον Κανόνα 17.1 του Εκτελεστικού Κανονισμού του Πρωτοκόλλου. Επί διεθνών σημάτων, η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 139 προθεσμία ορίζεται σε τρεις μήνες.

2. Αν ο αιτών διεθνή καταχώριση ή ο δικαιούχος διεθνούς καταχώρισης δεν εκπροσωπηθούν στις διαδικασίες της παραγράφου 1 από πληρεξούσιο δικηγόρο, δεν τεκμαίρεται ομολογία και η ΔΕΣ δικάζει ως να ήταν παρόντες οι διάδικοι.

3. Αν ασκηθεί ανακοπή κατά αίτησης διεθνούς καταχώρισης, η Υπηρεσία Σημάτων κοινοποιεί στοιχεία της ανακοπής ως προσωρινή άρνηση στο Διεθνές Γραφείο σύμφωνα με το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης και τον κανόνα 17 του Εκτελεστικού Κανονισμού.

4. Αν η αίτηση διεθνούς καταχώρισης απορριφθεί, η Υπηρεσία Σημάτων κοινοποιεί την απορριπτική απόφαση στο Διεθνές Γραφείο σύμφωνα με τον Κανόνα 17.1 και 17.3 του Εκτελεστικού Κανονισμού του Πρωτοκόλλου. Η κοινοποίηση συνοδεύεται με μετάφραση στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα των οικείων διατάξεων του ελληνικού νόμου που προβλέπουν την άσκηση προσφυγής. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία ενενήντα ημερών που αρχίζει από την επομένη της κοινοποίησης της προσωρινής άρνησης στο Διεθνές Γραφείο.

Άρθρο 173

Διαδικασία μετατροπής διεθνούς σήματος σε εθνικό

1. Αν είτε η βασική αίτηση είτε η βασική καταχώριση, στην οποία στηρίζεται δήλωση διεθνούς σήματος με επέκταση στην Ελλάδα, παύσει να ισχύει στη χώρα προέλευσης μέσα σε μία πενταετία από την ημερομηνία της διεθνούς καταχώρισης, ο δικαιούχος της διεθνούς καταχώρισης δικαιούται, μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία που ενεγράφη η παύση ισχύος της στο μητρώο σημάτων του Διεθνούς Γραφείου, να ζητήσει τη μετατροπή της σε εθνική αίτηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII).

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 εφαρμόζεται και εάν η παύση ισχύος επέλθει μετά την πάροδο της ως άνω πενταετούς προθεσμίας, με την προϋπόθεση ότι το ένδικο βοήθημα υποβλήθηκε στη χώρα προέλευσης μέσα στην πενταετία.

3. Σε περίπτωση μετατροπής διεθνούς καταχώρισης σε εθνική αίτηση, ο καταθέτης υποβάλλει δήλωση μετατροπής στην Υπηρεσία Σημάτων που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 των άρθρων 135 και 136, καθώς και από βεβαίωση του Διεθνούς Γραφείου, από την οποία να προκύπτουν το σήμα και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τις οποίες είχε ζητηθεί η προστασία του διεθνούς σήματος στην Ελλάδα, πριν από τη διαγραφή του από το διεθνές μητρώο και η ημερομηνία διαγραφής του από το διεθνές μητρώο.

4. Η δήλωση συντάσσεται σε ειδικό έντυπο, εφαρμοζομένων αναλογικά των άρθρων 135 και 136 και καταχωρίζεται στο οικείο μητρώο σημάτων.

5. Το σήμα εκ μετατροπής καταχωρίζεται χωρίς προέλεγχο, εφόσον έχει παρέλθει η προθεσμία του άρθρου 5 παρ. 2γ του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης και δεν έχει ασκηθεί ένδικο βοήθημα. Εάν η εν λόγω προθεσμία δεν έχει παρέλθει ή εάν έχει ήδη κοινοποιηθεί προσωρινή απόρριψη, η δήλωση μετατροπής εξετάζεται από την Υπηρεσία Σημάτων, εφαρμοζομένων αναλογικά των άρθρων 138 και 139. Αν η αίτηση για αρχική ή επιγενόμενη επέκταση προστασίας του διεθνούς σήματος στην

Ελλάδα εκκρεμεί ενώπιον της Υπηρεσίας Σημάτων, της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων ή των αρμόδιων δικαστηρίων, η σχετική διαδικασία παύει ή η δίκη καταργείται μετά την υποβολή της αίτησης μετατροπής.

6. Μετά την υποβολή της δήλωσης μετατροπής η διεθνής καταχώριση διαγράφεται με πράξη της Υπηρεσίας Σημάτων από τα βιβλία διεθνών σημάτων.

7. Η προστασία σήματος που προέρχεται από μετατροπή διεθνούς καταχώρισης σε αίτηση εθνικού σήματος διαρκεί για μια δεκαετία, που αρχίζει είτε από την ημερομηνία της διεθνούς καταχώρισης είτε, σε περίπτωση μεταγενέστερης επέκτασης διεθνούς σήματος στην Ελλάδα, από την ημερομηνία εγγραφής στο Διεθνές Μητρώο της αίτησης επέκτασης για την προστασία του διεθνούς σήματος στην Ελλάδα. Για την ανανέωση των σημάτων αυτών κρίσιμη είναι η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στην Υπηρεσία Σημάτων.

Άρθρο 174

Διαδικασία διαγραφής διεθνούς σήματος

1. Το δικαίωμα που παρέχει η διεθνής καταχώριση αποσβέννυται με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων ή των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 160 και 161. Όταν η απόφαση καταστεί τελεσίδικη, η Υπηρεσία Σημάτων ενημερώνει το Διεθνές Γραφείο με δήλωση, στην οποία αναφέρεται το όνομα του δικαιούχου, ο αριθμός της διεθνούς εγγραφής, η δικαστική αρχή και η διαδικασία απώλειας του δικαιώματος, η τελεσιδικία της απόφασης, η έναρξη ισχύος της και τα καλυπτόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες κατά τον Κανόνα 19 του Εκτελεστικού Κανονισμού.

2. Το δικόγραφο της αίτησης έκπτωσης ή ακυρότητας κατά διεθνούς σήματος κοινοποιείται με επιμέλεια του αιτούντος στον διεθνή καταθέτη ή τον αντιπρόσωπο του, όπως εμφαίνεται στο Διεθνές Μητρώο, με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένης της τηλεομοιοτυπίας και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τριάντα ημέρες πριν από την ορισθείσα πρώτη συζήτηση, μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από τον επισπεύδοντα διάδικο στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα. Εάν έχει ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος ή αντίκλητος στη Ελλάδα, η κοινοποίηση του δικογράφου γίνεται υποχρεωτικά μόνο σε αυτόν, με δικαστικό επιμελητή, χωρίς μετάφραση. Πρόσθετοι λόγοι κοινοποιούνται δέκα ημέρες πριν από την ορισθείσα πρώτη συζήτηση με τον ίδιο τρόπο που ασκείται η αίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας κατά διεθνούς σήματος. Το αυτό ισχύει και για κοινοποίηση κλήτευσης ένορκης βεβαίωσης ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ`

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΗΜΑ

Άρθρο 175

Προστασία

1. Η προστασία που παρέχεται στο κοινοτικό σήμα δεν μπορεί να υστερεί από την προστασία που παρέχεται στο εθνικό σήμα.

2. Σε περίπτωση που στηρίχθηκε η αρχαιότητα κοινοτικού σήματος σε καταχωρισμένο εθνικό σήμα, τα ουσιαστικά δικαιώματα που απορρέουν από το καταχωρισμένο και σε ισχύ κοινοτικό σήμα ανατρέχουν στο χρόνο καταχώρισης του εθνικού σήματος.

Άρθρο 176

Μετατροπή κοινοτικού σήματος σε εθνικό

1. Σε περίπτωση μετατροπής αίτησης κοινοτικού σήματος ή κοινοτικού σήματος σε εθνική αίτηση ο καταθέτης υποβάλλει δήλωση μετατροπής στην Υπηρεσία Σημάτων που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου 135 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 136, καθώς και από μετάφραση της αίτησης μετατροπής και των συνημμένων εγγράφων στην ελληνική γλώσσα, από πρόσωπο ή αρχή που έχει το δικαίωμα μετάφρασης σύμφωνα με το νόμο.

2. Η προθεσμία υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι δύο μήνες και αρχίζει από την ειδοποίηση του καταθέτη ή του δικαιούχου του κοινοτικού σήματος ή του πληρεξουσίου του δικηγόρου στην Ελλάδα που αναφέρεται στην αίτηση μετατροπής, από την Υπηρεσία Σημάτων με έγγραφο επί αποδείξει παραλαβής.

3. Η δήλωση συντάσσεται σε ειδικό έντυπο, η μορφή και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII με τίτλο ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ του παρόντος νόμου. Η δήλωση καταχωρείται στο οικείο μητρώο σημάτων, εφαρμοζομένων αναλογικά των άρθρων 137,138 και 139.

4. Η προστασία σήματος που προέρχεται από μετατροπή αίτησης κοινοτικού σήματος ή από μετατροπή κοινοτικού σήματος σε εθνική αίτηση ανατρέχει στην ημερομηνία κατάθεσης του κοινοτικού σήματος ή στην ημερομηνία προτεραιότητας της αίτησης ή του κοινοτικού σήματος και ενδεχομένως στην αρχαιότητα εθνικού σήματος που μπορεί να έχει διεκδικηθεί. Για την ανανέωση των σημάτων αυτών κρίσιμη είναι η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης μετατροπής στο Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Υ

ΣΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ

Άρθρο 177

Προστασία

1. Οι δικαιούχοι σημάτων που έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση εκτός της Ελλάδας, προστατεύονται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Επί σημάτων που κατατίθενται με διεκδίκηση προτεραιότητας σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Παρισίων (ν. 213/1975), η απόδειξη κατάθεσης του σήματος στην αλλοδαπή πολιτεία μπορεί να υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή της δήλωσης κατάθεσης του σήματος στην ημεδαπή.

3. Για την προστασία στην Ελλάδα απαιτείται, επιπλέον, κατάθεση σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

4. Η προθεσμία προσφυγής των αλλοδαπών καταθετών ή δικαιούχων σημάτων κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Σημάτων ή της ΔΕΣ παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες. Η παράταση αυτή ισχύει και για τις προθεσμίες που τίθενται σε αυτούς, σύμφωνα με τα άρθρα 138,139,143 παράγραφος 2 και 162 παράγραφος 8 του παρόντος νόμου.

*** Η παράγραφος 4 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 31 Ν.4155/2013,

     ΦΕΚ Α 120/29.5.2013.

5. Για την κατάθεση αρκεί η προβλεπόμενη στην περίπτωση Δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 136 έγγραφη εξουσιοδότηση που περιέχει και δήλωση για υπαγωγή στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. Η δήλωση αυτή μπορεί να αναπληρωθεί και με έγγραφη δήλωση του πληρεξουσίου του αιτούντος στην Υπηρεσία Σημάτων.

6. Τα ξενόγλωσσα έγγραφα που προσκομίζονται κατά την κατάθεση σήματος πρέπει να συνοδεύονται και με ελληνική μετάφραση που έχει γίνει από πρόσωπο ή αρχή που έχει το δικαίωμα μετάφρασης σύμφωνα με το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’

ΕΙΔΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 178

Δημοσιεύσεις

Οι δημοσιεύσεις, που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο, γίνονται στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Αρθρο :179

Προισχύσασες μορφές άρθρου :1

Άρθρο 179

Τέλη

1. Τα υπέρ του Δημοσίου τέλη για τα σήματα καθορίζονται ως ακολούθως:

α.   Κατάθεση σήματος                                                                 110 €

β.   Για κάθε επιπλέον κλάση και μέχρι τη δεκάτη                           20 €

γ.   Κατάθεση σήματος από μετατροπή κοινοτικού

       ή διεθνούς ή από διαίρεση                                                       110 €

δ.   Για κάθε επιπλέον κλάση

       και μέχρι τη δεκάτη                                                                  20 €

ε.   Παράταση προστασίας σήματος                                                 90 €

στ. Για κάθε επιπλέον κλάση και μέχρι τη δεκάτη                           20 €

ζ.   Αλλαγή επωνυμίας ή νομικής μορφής ή

       κατοικίας ή έδρας                                                                     50 €

η.   Περιορισμός προϊόντων ή υπηρεσιών                                       20 €

θ.   Μεταβίβαση σήματος                                                                90 €

ι.   Παραχώρηση άδειας χρήσης                                                     90 €

ια. Εγγραφή περιορισμών του δικαιώματος κατ` άρθρο 129, εμπραγμάτων δικαιωμάτων κατ’ άρθρο 133 παράγραφος 1 και εγγραφής δικογράφων κατ` άρθρο 147 παράγραφος 1 εδάφιο β`, 40 ευρώ.

ιβ.   Διαβίβαση αίτησης κοινοτικού σήματος                                   15 €

ιγ.   Έλεγχος και διαβίβαση Διεθνούς Αίτησης                                 15 €

ιδ.   Αντικατάσταση εθνικού σήματος από διεθνές                      110 €

ιε.     Κατάθεση ενδίκων μέσων παρεμβάσεων και

       αιτήσεων ενώπιον της διοικητικής επιτροπής

       σημάτων                                                                                 70 €

ιστ. Παράβολο συζήτησης ένδικων μέσων, παρεμβάσεων και αιτήσεων ενώπιον της

διοικητικής επιτροπής σημάτων, 40 ευρώ                                                        

ιζ.     Επαναφορά των πραγμάτων στην πρότερα

         κατάσταση                                                                        110 €

ιη.     Έκδοση αντιγράφου σήματος                                                 1 €

*** Η περίπτωση ια’ αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 32 παρ.1 Ν.4155/2013, ΦΕΚ Α 120/29.5.2013.

*** Η περίπτωση ιστ’ αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 32 παρ.2 Ν.4155/2013, ΦΕΚ Α 120/29.5.2013.

2. Η μη καταβολή των κατά περίπτωση τελών της προηγούμενης παραγράφου συνιστά λόγο απαραδέκτου.

*** Η παράγραφος 2 προστέθηκε και η παρ.2 αναριθμήθηκε σε παρ. 3 με το άρθρο 32 παρ.3 Ν.4155/2013,ΦΕΚ Α 120/29.5.2013.

3 (2). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να αναπροσαρμόζονται εκάστοτε τα υπέρ του Δημοσίου τέλη, που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 180

Ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, για τα οποία κατατίθενται τα σήματα, ταξινομούνται σύμφωνα με τη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών της Συμφωνίας της Νίκαιας, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2505/1997 (Α’ 118). Η κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εφαρμοστέα ταξινόμηση εμφανίζεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX «ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

Άρθρο 181

Εξουσιοδοτική διάταξη

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα εξής θέματα του Τρίτου Μέρους του παρόντος νόμου: α) ο αριθμός των τμημάτων της ΔΕΣ, β) τα κριτήρια επιλογής και τα προσόντα των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Σημάτων που εκτελούν χρέη εξεταστή, γ) ο διορισμός των μελών των τμημάτων της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, καθώς και των αναπληρωτών της, δ) οι όροι τήρησης του ηλεκτρονικού μητρώου σημάτων, το οποίο μετά την ολοκλήρωση του θα αντικαταστήσει το έντυπο μητρώο σημάτων, ε) ο τρόπος κατάθεσης και ελέγχου των ηχητικών και τρισδιάστατων σημάτων και στ) κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

Άρθρο 182

Μεταβατικές διατάξεις

1. Εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Δ’, Η’ και Θ’ του Γ’ Μέρους του παρόντος νόμου, υποθέσεις ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων και των Διοικητικών Δικαστηρίων διέπονται από τις διατάξεις του προϊσχύοντος νόμου.

2. Οι αποφάσεις που δημοσιεύονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και για έξι (6) μήνες υπόκεινται σε άσκηση προσφυγής, παρέμβασης και τριτανακοπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του προϊσχύοντος νόμου. Οι αποφάσεις των Δ.Ε.Σ. που δημοσιεύονται μετά την πάροδο των έξι (6) μηνών και απορρίπτουν ολικά ή εν μέρει δηλώσεις κατάθεσης σήματος, κατά τη συζήτηση των οποίων ο καταθέτης παρέστη και υποστήριξε με γραπτό υπόμνημα την αποδοχή της δήλωσης του, δεν υπόκεινται σε προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 144 του παρόντος νόμου.

3. Ως προς την αφετηρία των προθεσμιών εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο, κατά τον οποίο συντελέστηκε το γεγονός που τις κίνησε.

4. Η διάρκεια των προθεσμιών που είχαν αρχίσει πριν από την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Δ’, Η’ και Θ’ του Γ Μέρους του παρόντος νόμου, υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του, μόνο αν η διάρκεια που προβλέπεται από αυτές είναι μεγαλύτερη από εκείνη που προβλεπόταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις.


*** Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 33 παρ.1 Ν.4155/2013, ΦΕΚ Α 120/29.5.2013.

*** Η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 33 παρ.2 Ν.4155/2013, ΦΕΚ Α 120/29.5.2013.

*** Η παράγραφος 4 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 33 παρ.3 Ν.4155/2013, ΦΕΚ Α 120/29.5.2013.

5. Σήματα που δεν έχουν γίνει αμετακλήτως δεκτά κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κρίνονται ως προς τις προϋποθέσεις παραδεκτού, σύμφωνα με το προϊσχύον δίκαιο.

6. Η δυνατότητα επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερα κατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 149, ισχύει μόνο στις περιπτώσεις που το κώλυμα που είχε ως συνέπεια την απώλεια δικαιώματος ή προθεσμίας ασκήσεως ενδίκου βοηθήματος, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη, επήλθε μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου.

7. Η δυνατότητα διαίρεσης ισχύει και για τα σήματα που είχαν δηλωθεί ή καταχωρισθεί πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

8. Η δυνατότητα υποβολής έγγραφης συναίνεσης ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος 4 καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διαφορές.

9. Σήματα που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν δηλωθεί ή καταχωρισθεί ως παράλληλη κατάθεση ή καταχώριση άλλου, πρότερου σήματος, ισχύουν και προστατεύονται σύμφωνα με το νόμο αυτόν. Το κύρος παράλληλης κατάθεσης ή παράλληλης καταχώρισης σήματος δεν θίγεται, εάν παύσει λόγω μη ανανέωσης να ισχύει το πρότερο σήμα, του οποίου αποτελεί παράλληλη κατάθεση ή παράλληλη καταχώριση, εκτός εάν το πρότερο σήμα διαγράφηκε τελεσίδικα για λόγους των άρθρων 123 και 124.

Άρθρο 183

Καταργούμενες διατάξεις

 

Απο την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Δ , Η και Θ και των άρθρων 179 και 181, καταργούνται οι διατάξεις του ν. 2239/1994 (Α` 152), του π.δ. 353/1998 (Α` 235), του άρθρου 9 του β.δ. 20/27.12.1939 (Α` 553), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκεινται στα ανωτέρω κεφάλαια ή αφορούν θέματα που ρυθμίζονται από αυτά.

Η κατάργηση των λοιπών διατάξεων των ανωτέρω νομοθετικών και κανονιστικών κειμένων επέρχεται με τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IB`

ΣΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 184

Σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών

1. Θεσπίζεται προαιρετικό σήμα διάκρισης της προέλευσης των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, το οποίο αποτελείται από λεκτικό και εικαστικό τμήμα. Το σήμα είναι ενιαίο για τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών και δεν μπορεί να παραπέμπει σε άλλα σήματα. Το ειδικότερο περιεχόμενο και η απεικόνιση αυτού, καθώς και η τυχόν διαγωνιστική διαδικασία για το σχηματισμό τέτοιου σήματος καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

2. Το Σήμα καταχωρίζεται, ως επίσημο σήμα του Ελληνικού Κράτους, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Π.Ο.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 6 τρις της Διεθνούς Σύμβασης των Παρισίων.

3. Το Σήμα απονέμεται έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 189 και 190 και δηλώνει ότι τα σημαινόμενα με αυτό προϊόντα και υπηρεσίες έχουν ελληνική προέλευση.

Άρθρο 185

Επιτροπή Ελληνικού Σήματος

Συγκρότηση - Σύνθεση - Λειτουργία

1. Στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συνιστάται «Επιτροπή Ελληνικού Σήματος» (ΕΕΣ), με αντικείμενο την υποβολή προτάσεων προς τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την έκδοση Κανονισμών και το συντονισμό των διαδικασιών για την απονομή του Σήματος Ελληνικών Προϊόντων - Υπηρεσιών. Η ΕΕΣ, για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «NATIONAL COMMITTEE OF THE HELLENIC TRADEMARK».

2. Η ΕΕΣ συγκροτείται ως εξής:

α) Τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Γενικό Διευθυντή Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

β) Τρεις εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής

Γραμματείας Εμπορίου με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ένας εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και ένας εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Τιμών Τροφίμων και Ποτών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

γ) Τρεις εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων με τους αναπληρωτές τους.

δ) Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών με τον αναπληρωτή του.

ε) Έναν εκπρόσωπο του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων με τον

Αναπληρωτή του.

στ) Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας με τον αναπληρωτή του.

ζ) Έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) με τον αναπληρωτή του.

η) Έναν εκπρόσωπο του Γενικού Χημείου του Κράτους με τον αναπληρωτή του.

θ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον αναπληρωτή του.

ι) Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) με τον αναπληρωτή του.

*** Η περίπτωση β΄ αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 34 παρ.1 Ν.4155/2013, ΦΕΚ Α 120/29.5.2013.

3. Τα μέλη της ΕΕΣ των περιπτώσεων ε` έως ι` συμμετέχουν στην Επιτροπή κατά περίπτωση, εφόσον συζητείται θέμα της αρμοδιότητας τους, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου προ 10 ημερών, στην οποία αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εφόσον πρόκειται να συζητηθούν θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής, γενικού ή διατομεακού ενδιαφέροντος καλούνται υποχρεωτικά όλα τα μέλη.

4. Ο Πρόεδρος και τα λοιπά μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Για την έκδοση της απόφασης, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς, εκπρόσωποι των οποίων μετέχουν ως μέλη στην ΕΕΣ, προτείνουν εγγράφως τους εκπροσώπους τους. Ως μέλη της ΕΕΣ επιλέγονται πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικές γνώσεις ή με εμπειρία στους επιδιωκόμενους σκοπούς της. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας της ΕΕΣ και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι πρέπει να είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της ΕΕΣ παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

5. Η θητεία των μελών της είναι διετής και μπορεί να ανανεωθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Τα μέλη είναι δυνατόν να ανακληθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήματος του φορέα που τα πρότεινε προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Οι φορείς προτείνουν στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τα νέα μέλη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας.

6. Μέλος, το οποίο απουσίασε αδικαιολόγητα από 3 διαδοχικές συνεδριάσεις της ΕΕΣ, παρότι κλήθηκε νόμιμα, σύμφωνα με την παράγραφο 3, παύεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σε κάθε περίπτωση τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και το νέο μέλος ορίζεται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρούντος.

7. Η ΕΕΣ συνέρχεται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα είτε με πρόσκληση του Προέδρου της είτε ύστερα από αίτηση ενός τρίτου τουλάχιστον των μελών της.

8. Τα μέλη της ΕΕΣ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενεργούν συλλογικά. Ο Πρόεδρος καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και τους εισηγητές.

«Χρέη εισηγητών εκτελούν, κατά περίπτωση, υπάλληλοι των αρμόδιων Υπηρεσιών,

ενδεικτικά του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπ.Α.ΑΤ.), του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και του Γενικού Χημείου του Κράτους ή εκπρόσωποι ιδιωτικών φορέων, καθώς και μεμονωμένοι επιστήμονες - εμπειρογνώμονες που ορίζονται με απόφαση της ΕΕΣ.»

*** Η παράγραφος 6 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 33 παρ.2 Ν.4155/2013, ΦΕΚ Α 120/29.5.2013.

*** Το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 34 παρ.3 Ν.4155/2013, ΦΕΚ Α 120/29.5.2013.

9. Η ΕΕΣ εκπροσωπείται έναντι τρίτων, δικαστικώς και εξωδίκως, στην Ελλάδα και το εξωτερικό από τον Υπουργό Οικονομικών.

10. Η ΕΕΣ μπορεί να ζητά κάθε πληροφορία ή έγγραφο χρήσιμο για την άσκηση των

αρμοδιοτήτων της ως και να καλεί ενώπιον της υπαλλήλους υπηρεσιών του δημόσιου τομέα του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α` 28) ή άλλα πρόσωπα για παροχή πληροφοριών.

11. Η ΕΕΣ μπορεί με απόφαση της να συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας ή να δίδει εντολή σε συγκεκριμένα μέλη της για την εξέταση θεμάτων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Στις επιτροπές και ομάδες εργασίας μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη της και τα οποία προέρχονται από τον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α` 28) και έχουν προηγούμενη εμπειρία και προϋπηρεσία στο σχετικό κλάδο, στον οποίο αφορά το εκάστοτε προς εξέταση θέμα. Το έργο των επιτροπών και των ομάδων εργασίας κατευθύνεται από μέλη της ΕΕΣ. Οι μελέτες, τα πορίσματα, οι εισηγήσεις και οι γνωμοδοτήσεις των επιτροπών και των ομάδων εργασίας υποβάλλονται στην ΕΕΣ.

*** Η παράγραφος 12 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 34 παρ.4 Ν.4155/2013,      ΦΕΚ Α 120/29.5.2013.

Άρθρο 186

Αρμοδιότητες της ΕΕΣ

1. Η ΕΕΣ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

«α) Κατόπιν διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης, γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για το περιεχόμενο των κανονισμών σχετικά:».

αα) με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τις οποίες απονέμεται το Σήμα,

ββ) τις διαδικασίες, τους όρους, τις προϋποθέσεις και το τέλος απονομής του,

γγ) τους φορείς που απονέμουν το Σήμα, ελέγχουν την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων απονομής και διατήρησης του και επιβάλλουν κυρώσεις σε περιπτώσεις παράβασης τους,

δδ) τις προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν οι φορείς που απονέμουν το σήμα.

β) Εκδίδει τον Κανονισμό Λειτουργίας της.

γ) Εξετάζει ενστάσεις σε περιπτώσεις μη απονομής του Σήματος, μη έγκρισης της μεταβίβασης του ή επιβολής κυρώσεων.

δ) Ενημερώνει και παρέχει πληροφοριακά στοιχεία στις αρμόδιες αρχές, στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις.

ε) Οργανώνει ή συμμετέχει σε σεμινάρια, προγράμματα, συνέδρια, διαλέξεις ή δημόσιες συζητήσεις κ.λπ., για την ανάπτυξη και διάδοση του Σήματος.

στ) Εποπτεύει το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων - Υπηρεσιών και θέτει τις προδιαγραφές λειτουργίας του.

ζ) Τηρεί ιστοσελίδα, στην οποία αναρτώνται οι Κανονισμοί Απονομής του Ελληνικού Σήματος, καθώς και κάθε άλλη σχετική με το Σήμα πληροφορία.

2. Για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της η ΕΕΣ μπορεί να ζητά την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη Υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, του ΕΛΟΤ, του ΕΦΕΤ, του Γενικού Χημείου του Κράτους, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είτε ιδιωτικών φορέων και μεμονωμένων εμπειρογνωμόνων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

***Το εδάφιο α’ της παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 35 παρ.1 Ν.4155/2013, ΦΕΚ Α 120/29.5.2013.

 

*** Η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 35 παρ.2 Ν.4155/2013, ΦΕΚ Α 120/29.5.2013.

Άρθρο 187

Κανονισμοί απονομής Ελληνικού Σήματος

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, έπειτα από γνώμη της ΕΕΣ, εκδίδονται οι Κανονισμοί Απονομής Ελληνικού Σήματος, ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, για τις οποίες απονέμεται το Σήμα, μπορεί να φέρουν πρόσθετες ενδείξεις ανάλογα με τη φύση τους, τα χαρακτηριστικά τους και την εγχώρια παραγόμενη προστιθέμενη αξία. Η ΕΕΣ πριν από την έκδοση των κανονισμών οφείλει να διεξάγει δημόσια διαβούλευση. Οι Κανονισμοί Απονομής Ελληνικού Σήματος περιέχουν κατ` ελάχιστον:

α) Τον φορέα που απονέμει το Σήμα ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών, διενεργεί ελέγχους για την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων απονομής και διατήρησης του και επιβάλλει κυρώσεις.

β) Τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις απονομής του Σήματος και τις ειδικές προδιαγραφές ή συνοδευτικές λεκτικές επεξηγήσεις, που ενδεχομένως απαιτούνται για κάθε προϊόν και υπηρεσία, καθώς και το ύψος των τελών για την απονομή, τη μεταβίβαση, τη διατήρηση και την ανανέωση του Σήματος.

γ) Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών που δικαιούνται να χρησιμοποιούν το Σήμα.

δ) Τους όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται η χρήση του Σήματος, έπειτα από αίτημα του ενδιαφερομένου στον φορέα απονομής. Σε περίπτωση μεταβίβασης, ο δικαιούχος θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις απονομής του Σήματος. Η μεταβίβαση ισχύει μόνο μετά την καταχώριση της εγκριτικής απόφασης του φορέα απονομής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Σήματος Ελληνικών Προϊόντων - Υπηρεσιών.

ε) Τη διαδικασία διενέργειας τακτικών και εκτάκτων ελέγχων από τον φορέα απονομής.

στ) Τις περιπτώσεις που ο φορέας απονομής διατάσσει την προσωρινή ή οριστική ανάκληση του δικαιώματος της χρήσης του Σήματος.

ζ) Τον φορέα ή τους φορείς, που μπορούν στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων, να συνεργάζονται με την ΕΕΣ για τη διενέργεια ελέγχων και την εφαρμογή των αντίστοιχων Κανονισμών.

 

*** Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 187 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 36 Ν.4155/2013,ΦΕΚ Α 120/29.5.2013.

Άρθρο 188

Κριτήρια απονομής του Σήματος

1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: α) τα φυσικά προϊόντα, β) τα μεταποιημένα φυσικά προϊόντα και γ) τα λοιπά (βιομηχανικά - βιοτεχνικά) προϊόντα και υπηρεσίες.

2. Για την απονομή του σήματος, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που θέτουν οι διεθνείς, κοινοτικές και εθνικές διατάξεις σχετικά με τα

χαρακτηριστικά, τις επισημάνσεις, την ασφάλεια και προστασία του καταναλωτή. Επίσης, θα πρέπει από την παραγωγή ή την επεξεργασία τους να προκύπτει εγχώρια προστιθέμενη αξία.

3. Ειδικά για τα φυσικά προϊόντα (αγροτικά, κτηνοτροφικά προϊόντα, πρώτες ύλες), ως βασικό κριτήριο για την απονομή του Σήματος ορίζεται η παραγωγή ή εκτροφή ή η συγκομιδή, ανάλογα με το προϊόν, στην Ελληνική Επικράτεια.

4. Στα μεταποιημένα φυσικά προϊόντα, για την απονομή του σήματος, πρέπει ποσοστό της μάζας των συστατικών τους ή της μάζας της βασικής πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται να προέρχεται από την Ελλάδα. Με τον κανονισμό απονομής καθορίζεται, για κάθε κατηγορία προϊόντος, συγκεκριμένα το ποσοστό επί της μάζας του κάθε επί μέρους συστατικού ή της βασικής πρώτης ύλης.

5. Με τον κανονισμό μπορεί να εισάγονται εξαιρέσεις από το κριτήριο αυτό στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) για πρώτες ύλες που δεν υπάρχουν ή δεν είναι δυνατόν να παραχθούν στην Ελληνική Επικράτεια ή παράγονται σε μη επαρκείς ποσότητες,

β) για προϊόντα, η ελληνικότητα των οποίων συνίσταται στον παραδοσιακό ή τον ιδιαίτερο τρόπο παρασκευής και επεξεργασίας τους,

γ) επίσης, μπορεί να εισάγονται προσωρινές εξαιρέσεις από το κριτήριο, εφόσον παρουσιάζεται έλλειψη σε συγκεκριμένη πρώτη ύλη, που οφείλεται σε αντικειμενικά, έκτακτα και εξαιρετικά γεγονότα, όπως ενδεικτικά φυσικές καταστροφές ή κακές καιρικές συνθήκες.

6. Για τα λοιπά (βιομηχανικά - βιοτεχνικά) προϊόντα και υπηρεσίες, ως βασικό κριτήριο απονομής ορίζεται το ποσοστό του κόστους παραγωγής που πραγματοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια, όπως αυτό εξειδικεύεται με τον κανονισμό απονομής για κάθε προϊόν ή υπηρεσία.

Στο κόστος παραγωγής περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν στην έρευνα και την ανάπτυξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας, ενώ αποκλείονται όσες αφορούν την προώθηση, προβολή και διαφήμιση του προϊόντος.

Άρθρο 189

Υποχρεώσεις του Φορέα Απονομής Σήματος

1. Ο φορέας απονομής του σήματος τηρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές που διασφαλίζουν ότι έχει τη διοικητική συγκρότηση και την τεχνική επάρκεια και τεχνογνωσία για την απονομή του Σήματος και τη διενέργεια ελέγχων για το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία.

2. Ο Κανονισμός που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 187, κατά τον καθορισμό του φορέα απονομής, λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τα κριτήρια του ιδίου άρθρου, τις πιστοποιήσεις που έχει λάβει και τα πρωτόκολλα που τηρεί ο φορέας απονομής, καθώς και την εμπειρία του σε πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.

3. Το έργο της απονομής και του ελέγχου του Σήματος, ανά κατηγορία προϊόντος ή υπηρεσίας, μπορεί να ανατεθεί σε ένα μόνο φορέα στην επικράτεια ή ανά περιφέρεια ή νομό. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο φορέας απονομής μπορεί να ζητά πληροφορίες από άλλα ελεγκτικά όργανα ή φορείς, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο και σκόπιμο. Εφόσον από τη δημόσια διαβούλευση για την έκδοση του Κανονισμού Απονομής, σύμφωνα με το άρθρο 187, ή με άλλον τρόπο καταστεί γνωστό στην ΕΕΣ ότι το έργο του φορέα απονομής μπορεί να ανατεθεί στην ίδια γεωγραφική περιφέρεια σε περισσότερους φορείς, διενεργείται από την ΕΕΣ συγκριτική αξιολόγηση των φορέων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία, προκειμένου να επιλεγεί ο φορέας.

4. Η ΕΕΣ μπορεί να διενεργεί ελέγχους στους φορείς απονομής σχετικά με την τηρούμενη διαδικασία απονομής του Σήματος και επιβολής κυρώσεων, να απευθύνει συστάσεις και να εκδίδει οδηγίες. Αν η ΕΕΣ διαπιστώσει ότι ο φορέας δεν πληροί τις προδιαγραφές που απαιτούνται από τον κανονισμό απονομής ή από το παρόν άρθρο μπορεί να αποφασίσει την αντικατάσταση του.

Άρθρο 190

Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων - Υπηρεσιών

1. Στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου τηρείται το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων - Υπηρεσιών, στο οποίο καταχωρίζεται ανά κατηγορία προϊόντος και υπηρεσίας κάθε απονομή, ανανέωση, μεταβίβαση και ανάκληση προσωρινή ή οριστική της χρήσης του Σήματος. Το Μητρώο περιλαμβάνει την επωνυμία της επιχείρησης, το είδος και την υποχρεωτική ονομασία πώλησης, εφόσον προβλέπεται, και την κατηγορία των προϊόντων και υπηρεσιών, στα οποία έχει απονεμηθεί το Σήμα. Με κανονισμό της ΕΕΣ μπορεί να εξειδικεύονται τα στοιχεία, τα οποία καταχωρίζονται στο Μητρώο, ανά κατηγορία προϊόντος ή υπηρεσίας, καθώς και να ρυθμίζονται άλλα ζητήματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με την τήρηση του Μητρώου, τις καταχωρίσεις, την ασφαλή πρόσβαση και την πιστοποίηση των χρηστών.

2. Η καταχώριση των στοιχείων στη βάση δεδομένων του Μητρώου γίνεται ηλεκτρονικά απευθείας από τον φορέα απονομής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που καταχωρεί. Διόρθωση των στοιχείων επιτρέπεται μετά από αίτημα του δικαιούχου χρήσης του Σήματος, εφόσον επικαλείται και προσκομίζει στον φορέα τα ορθά στοιχεία.

3. Το τμήμα του Μητρώου που αφορά στα ευρετήρια δικαιούχων του Σήματος και ονομασίας πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, είναι δημόσιο και ελεύθερα προσβάσιμο.

4. Η Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαιτούμενα πρωτόκολλα και τις τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ακεραιότητα της βάσης δεδομένων του Μητρώου.

Άρθρο 191

Απονομή του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος

1. Το δικαίωμα χρήσης του Ελληνικού Σήματος παραχωρείται με την καταχώριση του δικαιούχου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων - Υπηρεσιών. Το δικαίωμα χρήσης του σήματος απονέμεται για συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες.

2. Η απονομή του Σήματος παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα:

α) να επιθέτει το Σήμα αποκλειστικά και μόνο στα προϊόντα για τα οποία έχει απονεμηθεί και στη συσκευασία αυτών,

β) να χαρακτηρίζει με το Σήμα τις υπηρεσίες για τις οποίες αυτό έχει απονεμηθεί,

γ) να χρησιμοποιεί το Σήμα για την προβολή και την προώθηση των προαναφερόμενων προϊόντων και των υπηρεσιών.

3. Ο φορέας απονομής οφείλει κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου χρήσης του Σήματος να χορηγεί βεβαίωση καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων - Υπηρεσιών, η οποία πιστοποιεί το δικαίωμα χρήσης του Σήματος για συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία και αναφέρει τους όρους χρήσης σύμφωνα με τον Κανονισμό.

Άρθρο 192

Διαδικασία απονομής Ελληνικού Σήματος

1. Για την απονομή του δικαιώματος χρήσης του Σήματος ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, έντυπα ή ηλεκτρονικά, και καταβάλλει τα οριζόμενα κατά περίπτωση τέλη στον φορέα που είναι αρμόδιος σύμφωνα με τους Κανονισμούς του άρθρου 187 για την απονομή του Σήματος.

2. Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση περιέχει κατ’ ελάχιστον:

α) Επί φυσικών προσώπων, το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του αιτούντος. Επί νομικών προσώπων, τη μορφή, την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο αυτών, την έδρα και τον νόμιμο εκπρόσωπο τους,

β) Τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τις οποίες πρόκειται το Σήμα να διακρίνει.

γ) Δήλωση ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες πληρούν τις προδιαγραφές που τάσσονται με τον Κανονισμό που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 187.

δ) Δήλωση ότι πέραν του Κανονισμού τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πληρούν τις προδιαγραφές που τάσσονται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την παραγωγή, τυποποίηση και διανομή τους, την υγιεινή και την ασφάλεια αυτών κατά τη χρήση και ανάλωση τους.

ε) Δήλωση ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα την τελευταία τριετία για παραβίαση της νομοθεσίας περί διανοητικής ιδιοκτησίας, της αγορανομικής νομοθεσίας και της ειδικότερης νομοθεσίας που αφορά στο προϊόν ή στην υπηρεσία για την οποία αιτείται την απονομή του Σήματος. Αν την απονομή του Σήματος αιτείται προσωπική εταιρεία, η δήλωση αυτή αφορά, πέραν από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον διαχειριστή της, και τους εταίρους της.

3. Όπου από τον Κανονισμό του άρθρου 187 απαιτείται η διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων στο προϊόν, ο αιτών οφείλει μέσα σε προθεσμία που τάσσει ο αρμόδιος για την απονομή του Σήματος φορέας να προσκομίσει δείγμα του προϊόντος στα γραφεία του φορέα ή σε εγκεκριμένο για τη διενέργεια ελέγχων εργαστήριο.

4. Όπου από τον Κανονισμό του άρθρου 187 απαιτείται για την απονομή του Σήματος επιτόπιος έλεγχος στις εγκαταστάσεις παραγωγής του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας, αυτός διενεργείται από υπαλλήλους του φορέα ή τρίτα πρόσωπα, στους οποίους έχει ειδικά ανατεθεί το έργο αυτό και οι οποίοι διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και την πιστοποίηση αυτών. Ο ως άνω επιτόπιος έλεγχος διενεργείται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την υποβολή της αίτησης απονομής του Σήματος

5. Όπου από τον Κανονισμό του άρθρου 187 απαιτείται, για την απονομή χρήσης του Σήματος, η διενέργεια ελέγχου εισροών / εκροών, ο φορέας μπορεί να ζητά από τον αιτούντα τα σχετικά τιμολόγια, καθώς και τις σχετικές συμβάσεις προμήθειας.

6. Για τους εργαστηριακούς ελέγχους, τους ελέγχους οικονομικών στοιχείων εισροών / εκροών και τους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής ή παροχής της υπηρεσίας συντάσσεται έκθεση από τον διενεργούντα, όπως αυτός ορίζεται από τον οικείο Κανονισμό απονομής του σήματος, τον έλεγχο που υποβάλλεται αμελλητί στο φορέα απονομής, ο οποίος με βάση αυτή μπορεί είτε να απονείμει το Σήμα είτε να ανακαλέσει το δικαίωμα χρήσης του Σήματος είτε να απορρίψει αιτιολογημένα το αίτημα είτε να τάξει προθεσμία, μέσα στην οποία ο αιτών πρέπει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του προκειμένου να επανεξεταστεί το αίτημα απονομής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, μπορεί από τον Κανονισμό του άρθρου 187 να προβλέπεται η καταβολή πρόσθετου τέλους, εφόσον είναι αναγκαία η διενέργεια νέων ελέγχων για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης του αιτούντος με τις υποδείξεις του φορέα απονομής.

7. Ο φορέας απονομής του Σήματος δικαιούται να ζητήσει οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο από τον ενδιαφερόμενο προκειμένου να του απονείμει το Σήμα.

8. Το δικαίωμα χρήσης του Σήματος απονέμεται για αόριστη διάρκεια. Ο δικαιούχος οφείλει καθ` όλη την διάρκεια χρήσης του να συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις χορήγησης του, όπως κάθε φορά ισχύουν. Η τήρηση των προϋποθέσεων χρήσης του Σήματος διασφαλίζεται με έκτακτους ελέγχους που διενεργεί ο Φορέας απονομής του Σήματος. Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ` έτος τέλος χρήσης, άλλως το δικαίωμα του αυτοδικαίως ανακαλείται. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και το ύψος του τέλους χρήσης.

*** Η παράγραφος 8 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 37 Ν.4155/2013, ΦΕΚ Α 120/29.5.2013.

Άρθρο 193

Διαγραφή δικαιούχου από το Ηλεκτρονικό Μητρώο

Συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διαγραφή από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων - Υπηρεσιών:

α) η κήρυξη του δικαιούχου χρήσης του Σήματος σε πτώχευση ή η θέση αυτού σε παρόμοιο νομικό καθεστώς,

β) η αμετάκλητη καταδίκη του δικαιούχου για αδικήματα που αναφέρονται στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 192,

γ) η διακοπή παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας για την οποία είχε απονεμηθεί το Σήμα,

δ) η διακοπή της οικονομικής δραστηριότητας του δικαιούχου,

ε) η υποβολή αιτήματος διαγραφής από τον δικαιούχο.

*** Η περίπτωση γ΄ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ και οι περιπτώσεις δ’ έως στ’ αναριθμήθηκαν σε γ’ έως ε’ αντίστοιχα, με το άρθρο 38 Ν.4155/2013, ΦΕΚ Α 120/29.5.2013.

Άρθρο 194

Κυρώσεις - Ανάκληση του δικαιώματος χρήσης Ελληνικού Σήματος

1. Ο φορέας απονομής του Σήματος μπορεί να επιβάλει προς τους δικαιούχους χρήσης του Σήματος, σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 187 και ανάλογα με τη βαρύτητα και τη διάρκεια της, τις ακόλουθες κυρώσεις:

α) έγγραφη σύσταση με τον ορισμό προθεσμίας συμμόρφωσης,

β) προσωρινή ή οριστική ανάκληση του δικαιώματος χρήσης του Σήματος.

2. Οι κυρώσεις της παραγράφου 1 επιβάλλονται όταν από τον έλεγχο προκύψει ότι:

α) το προϊόν ή η υπηρεσία για τα οποία απονεμήθηκε το Σήμα δεν τηρούν τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις που τάσσει ο Κανονισμός που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 187 ή

β) γίνεται αντικανονική ή παραπλανητική χρήση σε έντυπα ή διαφημιστικό υλικό ή

γ) παρέχονται προς τον φορέα απονομής σκοπίμως παραπλανητικές ή ψευδείς πληροφορίες.

3. Σε περίπτωση προσωρινής ανάκλησης, ο φορέας μπορεί να επιβάλει στον δικαιούχο τη συμμόρφωση σε συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να αρθεί η ανάκληση. Σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης ο φορέας αποφασίζει για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σχετικά με τα προϊόντα, που ήδη φέρουν το Σήμα και οφείλει να καταστήσει γνωστή, στο ευρύ κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο, την ανάκληση και τη διαγραφή από το Ηλεκτρονικό Μητρώο. Ιδίως ο φορέας μπορεί να διατάξει την αφαίρεση και την καταστροφή των Σημάτων από προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές που τάσσονται από τον παρόντα νόμο και τους Κανονισμούς του άρθρου 187.

4. Αν Σήμα χρησιμοποιείται από μη δικαιούχο, χωρίς να αποκλείονται τυχόν ποινικές ευθύνες, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου:

α) επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου ανέρχεται από 3.000 έως 300.000 ευρώ, ανάλογα με το βάρος, τη διάρκεια παράβασης, καθώς και την ποσότητα και την αξία των παράνομων προϊόντων / υπηρεσιών που έχουν πωληθεί ή παρασχεθεί,

β) διατάσσει την αφαίρεση και την καταστροφή των Σημάτων από τα προϊόντα που έχουν παραχθεί και διακινηθεί παράνομα και αν δεν είναι εφικτό την καταστροφή των προϊόντων,

γ) διατάσσει την παύση χρήσης του Σήματος για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών,

δ) καθιστά γνωστή, με κάθε πρόσφορο μέσο στο ευρύ κοινό, την παράνομη χρήση του Σήματος.

5. Ο φορέας και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, για τις περιπτώσεις της παραγράφου 4, πριν από την επιβολή κυρώσεων υποχρεούνται να καλέσουν τον ελεγχόμενο να εκφράσει τις απόψεις του.

Άρθρο 195

Ενστάσεις

1. Κατά των αποφάσεων των φορέων που αφορούν την απονομή, διαγραφή και μεταβίβαση του Σήματος, καθώς και την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 194, μπορεί να ασκηθεί ένσταση ενώπιον της ΕΕΣ μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει από τη γνωστοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης στον δικαιούχο/ελεγχόμενο ή εφόσον πρόκειται για τρίτους, από την καταχώριση της απόφασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο. Η ένσταση κατατίθεται είτε στη Γραμματεία της ΕΕΣ στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου είτε στον φορέα απονομής, οποίος οφείλει να διαβιβάσει την ένσταση στην ΕΕΣ μέσα σε τέσσερις εργάσιμες ημέρες. Η ΕΕΣ υποχρεούται να αποφανθεί επ` αυτής μέσα σε δύο μήνες από την παραλαβή της.

2. Η υποβολή ενστάσεως ενώπιον της ΕΕΣ αναστέλλει την εκτέλεση των αποφάσεων των φορέων με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις. Εφόσον με την απόφαση του φορέα διατάσσεται η αφαίρεση και καταστροφή του Σήματος ή των προϊόντων που φέρουν το Σήμα, ο Πρόεδρος της ΕΕΣ μπορεί να διατάξει, ύστερα από αίτημα του φορέα απονομής ή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή αυτεπαγγέλτως, μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως από την ΕΕΣ:

α) την προσωρινή φύλαξη των Σημάτων ή των προϊόντων στις εγκαταστάσεις του φορέα ή τρίτου. Στην περίπτωση αυτή η ΕΕΣ μπορεί με την έκδοση της αποφάσεως της επί της ενστάσεως να καταλογίσει φύλακτρα,

β) την απαγόρευση πώλησης και διακίνησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσίας που φέρουν το Σήμα,

γ) την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για το ενδεχόμενο παράνομης χρήσης του Σήματος,

Στις περιπτώσεις αυτές η ένσταση εξετάζεται από την ΕΕΣ κατά προτεραιότητα.

3. Κατά την εξέταση της ένστασης από την ΕΕΣ μπορεί να παρίσταται ο ενιστάμενος και να εκφράσει προφορικά τις απόψεις του.

4. Κατά των αποφάσεων της ΕΕΣ επί των ενστάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου της Αθήνας μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της απόφασης επί της ένστασης κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Άρθρο 196

Δημοσίευση αποφάσεων

Οι πράξεις της ΕΕΣ, με εξαίρεση αυτές του άρθρου 195, αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της ή, εφόσον δεν διαθέτει, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.