Νόμος 1733 της 18/22.4.87. Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Α’ 171).

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΟΒΙ)

Άρθρο 1

Σύσταση - Σκοπός

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας" (ΟΒΙ) που εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

2. Σκοπός του ΟΒΙ είναι η συμβολή στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας με την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων:

α. Χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, διπλωμάτων τροποποίησης και πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας, καθώς και γνωμοδότηση κατά το άρθρο 13, για τις μη συμβατικές άδειες εκμετάλλευσης.

β. Καταχώριση συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας.

γ. Συνεργασία με ομοειδείς οργανισμούς άλλων χωρών, με διεθνείς οργανισμούς, με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της χώρας καθώς και σύνδεσή του με οργανισμούς και τράπεζες πληροφοριών.

δ. Προετοιμασία και έλεγχος της εφαρμογής των διεθνών συνθηκών σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και μεταφοράς τεχνολογίας.

ε. Εκπροσώπηση της Ελλάδος σε διεθνείς οργανισμούς με απόφαση των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών.

στ. Παροχή συμβουλών και πληροφοριών σχετικά με νέες τεχνολογίες και τεχνογνωσίες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου αυτού για τα απόρρητα μητρώα, αρχεία και βιβλία.

ζ. Παρακολούθηση και απογραφή της χρήσης ευρεσιτεχνιών, καινοτομιών και μεταφερόμενης τεχνολογίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

η. Ταξινόμηση ευρεσιτεχνιών και συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας κατά κατηγορίες χρήσης, λαμβανομένων υπόψη και των διεθνών ισχυόντων κριτηρίων.

Άρθρο 2

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύνθεση - Λειτουργία - Αρμοδιότητες

1. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) διοικείται από επταμελές (7μελές) διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από τους εξής[1]:

α. Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Ανάπτυξης.

β. Έναν νομικό ειδικευμένο σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, έναν ερευνητή από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ερευνητικό κέντρο με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ένα στέλεχος της βιομηχανίας με εμπειρία και γνώσεις σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οι οποίοι επιλέγονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

γ. Έναν τεχνικό επιστήμονα με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, που προτείνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).

δ. Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, ο οποίος εκλέγεται και ανακαλείται από το σύνολο των εργαζομένων στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.). Αν δεν εκλεγεί, το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως και χωρίς τη συμμετοχή του εκπροσώπου αυτού.

2. [ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ]

3. Το διοικητικό συμβούλιο του ΟΒΙ και ο γενικός διευθυντής του διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για τετραετή θητεία. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ασκεί και χρέη γενικού διευθυντή του ΟΒΙ. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του γενικού διευθυντή του ΟΒΙ μπορεί να ανανεώνεται.

4. Χρέη γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου ασκεί υπάλληλος του ΟΒΙ που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

5. Η κατά συνεδρίαση αποζημίωση του προέδρου και γενικού διευθυντή του ΟΒΙ, του αντιπροέδρου, των μελών και του γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Οικονομικών. Ο αριθμός των κατά μήνα συνεδριάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις.

6. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά δύο φορές το μήνα και έκτακτα εάν ζητηθεί από τον πρόεδρο ή την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Στην τελευταία περίπτωση ο πρόεδρος συγκαλεί υποχρεωτικά τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μέσα σε πέντε ημέρες από την έγγραφη γνωστοποίηση του αιτήματος της πλειοψηφίας. Στην γνωστοποίηση αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

7. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσαρα (4) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

8. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο γενικός διευθυντής του ΟΒΙ ή εάν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ασκεί και χρέη γενικού διευθυντή, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής και, κατά περίπτωση, οι διευθυντές του ΟΒΙ και μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα οποία ασκούν και ειδικά καθήκοντα.

9. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα.

10. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα, σχετικό με την άσκηση των αρμοδιοτήτων, τη διοίκηση και το προσωπικό του ΟΒΙ, ειδικότερα:

α. Καταρτίζει τον κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης του ΟΒΙ, τον κανονισμό κατάστασης του προσωπικού του ΟΒΙ, τον οικονομικό κανονισμό του ΟΒΙ και τον κανονισμό λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου του ΟΒΙ και τους υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

β. Λαμβάνει αποφάσεις για τα μέτρα εκπλήρωσης των σκοπών του και εκπονεί τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα προγράμματα δράσης του, τα οποία υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

γ. Αποφασίζει για τον ετήσιο προϋπολογισμό και τις αναγκαίες τροποποιήσεις του και τον υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

δ. Αποφασίζει για την πρόσληψη του προσωπικού, το ύψος των αποδοχών και αποζημιώσεών του, συμπεριλαμβανομένων και των αποδοχών του γενικού διευθυντή και για κάθε θέμα που αφορά την υπηρεσιακή του κατάσταση.

ε. Συνιστά περιφερειακές υπηρεσίες και παραρτήματα στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

στ. Καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό και απολογισμό του ΟΒΙ, εφαρμοζομένων αναλογικά των σχετικών διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρίες.

ζ. Καθορίζει το ύψος των τελών και εσόδων του ΟΒΙ από την παροχή υπηρεσιών.

η. Αναθέτει σε οργανισμούς και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μελέτες, έρευνες και εργασίες οι οποίες έχουν σχέση με την εκπλήρωση των στόχων του ΟΒΙ και καθορίζει την αμοιβή που θα καταβληθεί.

11. Το διοικητικό συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στο γενικό διευθυντή του ΟΒΙ στον αναπληρωτή γενικό διευθυντή ή σε άλλα στελέχη του ΟΒΙ.

12. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 6, συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

Τον πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει στις συσκέψεις του διοικητικού συμβουλίου ο αντιπρόεδρος.

13. Ο γενικός διευθυντής του ΟΒΙ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Ευθύνεται για την εφαρμογή των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

β. Προΐσταται στις υπηρεσίες του ΟΒΙ και μεριμνά για την ομαλή και αποδοτική τους λειτουργία.

γ. Εκπροσωπεί εξώδικα και δικαστικά τον ΟΒΙ και μπορεί με πράξη του να αναθέτει κατά περίπτωση ή κατηγορία περιπτώσεων την εκπροσώπηση στον αναπληρωτή γενικό διευθυντή ή σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου, σε δικηγόρο του ΟΒΙ ή για συγκεκριμένα θέματα, σε υπάλληλο του ΟΒΙ.

δ. Με πράξη του και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, χορηγεί διπλώματα ευρεσιτεχνίας, διπλώματα τροποποίησης και πιστοποιητικά υποδείγματος χρησιμότητας, εκδίδει τις κατά το άρθρο 13 γνωμοδοτήσεις για τη χορήγηση των μη συμβατικών αδειών εκμετάλλευσης καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό, βεβαίωση ή έγγραφο παροχής πληροφοριών ορίζεται από το νόμο αυτό.

***Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 του άρθρου 27 του Ν. 2516/1997 (Α’ 159)

***Η παρ. 2 Καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 2516/1997 (Α’ 159)

***Οι παρ. 3 και 8, καθώς επίσης και η πρώτη περ. της παρ. 13 του παρόντος άρθρου, αντικατεστάθησαν ως άνω δια του άρθρου 18 του Ν. 1739/1987, ΦΕΚ Α 201.

Άρθρο 3

Πόροι - Διαχείριση - Εποπτεία

1. Ο ΟΒΙ έχει τους ακόλουθους τακτικούς και έκτακτους πόρους:

α. Τέλη και έσοδα από την παροχή υπηρεσιών.

β. Ειδικές χρηματοδοτήσεις από τον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων.

γ. Ειδικές χρηματοδοτήσεις, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, και κάθε φύσης εισφορές νομικών ή φυσικών προσώπων.

2. Ο ΟΒΙ μπορεί να συνομολογεί, ύστερα από έγκριση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, δάνεια με τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Για τη χορήγηση των πιο πάνω δανείων μπορεί να παρέχεται η εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.

3. Η διαχείριση και ο ετήσιος ισολογισμός του ΟΒΙ ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές.

4. Για την παρακολούθηση της λειτουργίας του ΟΒΙ, το διοικητικό συμβούλιο του ΟΒΙ υποβάλλει στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ετήσια έκθεση της δραστηριότητάς του, απολογισμό εσόδων και εξόδων, προϋπολογισμό και ισολογισμό.

Άρθρο 4

Κανονισμοί - Βιβλία - Μητρώα - Αρχεία

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΒΙ, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, καταρτίζονται οι εξής κανονισμοί:

α. Κανονισμός οργανωτικής διάρθρωσης του ΟΒΙ, με τον οποίο ρυθμίζονται η διάθρωση του ΟΒΙ σε υπηρεσιακές μονάδες, οι αρμοδιότητές τους και η λειτουργία τους.

Στον κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης του ΟΒΙ μπορεί να προβλέπεται η σύσταση επιτροπής από ειδικευμένους επιστήμονες του ΟΒΙ με σκοπό την εξέταση των αιτήσεων για χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που η κρίση γι’ αυτές απαιτεί εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις.

β. Κανονισμός κατάστασης του ΟΒΙ, με τον οποίο καθορίζονται οι οργανικές θέσεις προσωπικού και τα προσόντα πρόσληψής του και ρυθμίζονται θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης του προσωπικού, θέματα σχετικά με την έξοδο από την υπηρεσία και γενικά κάθε θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση καθώς και με την πειθαρχική ευθύνη και την επιβολή των πειθαρχικών ποινών.

γ. Οικονομικός κανονισμός με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα διαχείρισης, κατάρτισης και δημοσίευσης του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού, θέματα που αφορούν τις περιπτώσεις και τη διαδικασία καταβολής τελών, είσπραξης εσόδων και απόδοσης δαπανών καθώς και θέματα προμηθειών του ΟΒΙ.

δ. Κανονισμός λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου του ΟΒΙ, μη υποκείμενος σε έγκριση του Υπουργού.

2. Ο ΟΒΙ τηρεί τα εξής μητρώα, αρχεία και βιβλία:

Α. Μητρώα.

α. Απόρρητο μητρώο μεταφοράς τεχνολογίας κατά την έννοια του άρθρου 21 του νόμου αυτού.

β. Κοινό μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

γ. Απόρρητο μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

δ. Μητρώο πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας.

Β. Αρχεία.

α. Απόρρητο αρχείο μεταφοράς τεχνολογίας κατά την έννοια του άρθρου 21 του νόμου αυτού.

β. Κοινό αρχείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

γ. Απόρρητο αρχείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

δ. Αρχείο πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας.

Γ. Βιβλία.

α. Κοινό βιβλίο εκθέσεων.

β. Απόρρητο βιβλίο εκθέσεων.

3. Ο ΟΒΙ εκδίδει Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και έντυπα για ενημέρωση και διάχυση πληροφοριών σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καινοτομίες και Μεταφορά τεχνολογίας.

4. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΒΙ καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιέχουν τα παραπάνω μητρώα, αρχεία και βιβλία και ο τρόπος σύνταξης και παρουσίασής τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος τήρησης και έκδοσης του Ειδικού Δελτίου Βιομηχανίας Ιδιοκτησίας καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει.

5. Ως απόρρητα μητρώο, αρχείο και βιβλίο νοούνται τα αφορώντα περιπτώσεις υπαγόμενες στο ν. 4325/1963 "περί εφευρέσεων αφορωσών την εθνικήν άμυναν της χώρας". Η γνωστοποίηση των απόρρητων στοιχείων που τηρούνται στα απόρρητα μητρώα, αρχείο ή βιβλίο από υπαλλήλους τους ΟΒΙ, κατά την διάρκεια της υπηρεσίας τους και για μια δεκαετία μετά τη λήξη της, τιμωρείται ε τις ποινές που ορίζονται στο άρθρο 8 του ν. 4235/1963 "περί εφευρεύσεων αφορωσών την εθνικήν άμυναν της χώρας".

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Άρθρο 5

Έννοια

1. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας χορηγούνται για επινοήματα νέα που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής. Η εφεύρεση μπορεί να αναφέρεται σε προϊόν, μέθοδο ή βιομηχανική εφαρμογή.

2. Δεν θεωρούνται εφευρέσεις κατά την έννοια της παραγράφου 1:

α. Οι ανακαλύψεις, οι επιστημονικές θεωρίες και οι μαθηματικές μέθοδοι.

β. Οι αισθητικές δημιουργίες.

γ. Τα σχέδια, οι κανόνες και οι μέθοδοι για την άσκηση πνευματικών δραστηριοτήτων, για παιγνίδια και για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων καθώς και τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

δ. Η παρουσίαση πληροφοριών.

3. Μια εφεύρεση κρίνεται νέα, αν δεν ανήκει στη στάθμη της τεχνικής. Ως στάθμη της τεχνικής νοείται κάθε τι που είναι γνωστό οπουδήποτε στον κόσμο από γραπτή ή προφορική περιγραφή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή την ημερομηνία προτεραιότητας.

4. Μια εφεύρεση εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα αν, κατά την κρίση ειδικού, δεν προκύπτει με προφανή τρόπο από την υπάρχουσα στάθμη της τεχνικής.

5. Μια εφεύρεση θεωρείται επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής αν το αντικείμενό της μπορεί να παραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τομέα παραγωγικής δραστηριότητας.

6. Δεν θεωρούνται εφευρέσεις επιδεκτικές βιομηχανικής εφαρμογής κατά την έννοια της παρ. 5:

α. Οι μέθοδοι χειρουργικής και θεραπευτικής αγωγής του ανθρωπίνου σώματος ή του σώματος ζώων.

β. Οι διαγνωστικές μέθοδοι που εφαρμόζονται στο ανθρώπινο σώμα ή στο σώμα των ζώων.

7. Οι εξαιρέσεις της παραγράφου 6 δεν ισχύουν για προϊόντα και ιδίως για ουσίες ή συνθέσεις που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων.

8. Δεν χορηγούνται διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις εξής περιπτώσεις:

α. Για εφευρέσεις των οποίων η δημοσίευση ή η εφαρμογή αντίκεινται στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη.

β. Για ποικιλίες φυτών ή είδη ζώων ή βιολογικές μεθόδους παραγωγής φυτών ή ζώων, εκτός από μικροβιολογικές μεθόδους και προϊόντα που παράγονται με αυτές τις μεθόδους.

9. Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χορηγείται και για εφεύρεση που γνωστοποιήθηκε μέσα στους έξι μήνες πριν την κατάθεση της αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, αν η γνωστοποίηση οφείλεται:

α. Σε καταχρηστική ενέργεια σε βάρος του αιτούντος ή του δικαιοπαρόχου του.

β. Σε παρουσίαση της εφεύρεσης σε επίσημα αναγνωρισμένη έκθεση κατά την έννοια της σύμβασης για τις διεθνείς εκθέσεις που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 22 Νοεμβρίου 1928 και κυρώθηκε με το ν. 5562/1932 (ΦΕΚ A’ 221). Στην περίπτωση αυτή ο αιτών οφείλει να δηλώσει κατά την κατάθεση της αίτησης ότι η εφεύρεσή του έχει παρουσιαστεί σε έκθεση και να προσκομίσει σχετική βεβαίωση.

10. Η γνωστοποίηση της παραγράφου 9 δεν θίγει τον κατά την παράγραφο 3 νέο χαρακτήρα της εφεύρεσης.

Άρθρο 6

Δικαίωμα απόκτησης διπλώματος - Εφεύρεση μισθωτού -

Διεκδίκηση

1. Δικαίωμα για την απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας έχουν ο εφευρέτης ή ο δικαιούχος σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του. Αυτός που ζητεί τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας θεωρείται εφευρέτης.

2. Aν περισσότεροι πραγματοποίησαν την εφεύρεση από κοινού και εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, το δικαίωμα ανήκει σε όλους εξ αδιαιρέτου. Κάθε συνδικαιούχος μπορεί να μεταβιβάζει ελεύθερα τη μερίδα του και να επιμελείται την προστασία του κοινού διπλώματος.

3. Αν περισσότεροι πραγματοποίησαν την εφεύρεση ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, το δικαίωμα ανήκει σ’ εκείνον που κατέθεσε πρώτος την αίτηση για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή σ’ εκείνον που έχει δικαίωμα προτεραιότητας έναντι των λοιπών σύμφωνα με το άρθρο 9.

4. Εφεύρεση που πραγματοποιείται από εργαζόμενο ανήκει σ’ αυτόν (ελεύθερη εφεύρεση), εκτός αν πρόκειται είτε για υπηρεσιακή εφεύρεση, οπότε ανήκει εξ ολοκλήρου, στον εργοδότη, είτε για εξαρτημένη εφεύρεση, οπότε ανήκει κατά 40% στον εργοδότη και κατά 60% στον εργαζόμενο. [2]

5. Υπηρεσιακή εφεύρεση είναι το προϊόν συμβατικής σχέσης εργαζομένου με εργοδότη για την ανάπτυξη εφευρετικής δράσης. Σε περίπτωση πραγματοποίησης υπηρεσιακής εφεύρεσης, ο εργαζόμενος δικαιούται πρόσθετη εύλογη αμοιβή, αν η εφεύρεση είναι ιδιαίτερα επωφελής για τον εργοδότη.

6. Εξαρτημένη εφεύρεση είναι η εφεύρεση που πραγματοποιείται από εργαζόμενο με τη χρήση υλικών, μέσων ή πληροφοριών της επιχείρησης στην οποία εργάζεται. Ο εργοδότης δικαιούται να εκμεταλλευτεί την εξαρτημένη εφεύρεση κατά προτεραιότητα έναντι αμοιβής προς τον εφευρέτη, ανάλογης προς την οικονομικήν αξία της εφεύρεσης και τα κέρδη που αποφέρει. Ο εφευρέτης εξαρτημένης εφεύρεσης γνωστοποιεί αμελλητί εγγράφως στον εργοδότη την πραγματοποίηση της εφεύρεσης και παρέχει τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή από κοινού αίτησης χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Αν ο εργοδότης δεν δηλώσει εγγράφως στον εργαζόμενο μέσα σε τέσσερις μήνες από την παραπάνω γνωστοποίηση ότι ενδιαφέρεται να συνυποβάλει την αίτηση, αυτή υποβάλλεται μόνον από τον εργαζόμενο, οπότε η εφεύρεση ανήκει εξ ολοκλήρου στον εργαζόμενο.

7. Κάθε συμφωνία που περιορίζει τα πιο πάνω δικαιώματα του εργαζομένου είναι άκυρη.

8. Σε κάθε περίπτωση, το όνομα του εφευρέτη, αναφέρεται στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και δικαιούται να απαιτήσει από τον αιτούντα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τον κάτοχο του διπλώματος την αναγνώρισή του ως εφευρέτη.

9. Ο δικαιούχος εφεύρεσης μπορεί, εφ’ όσον τρίτος κατέθεσε χωρίς τη συγκατάθεσή του αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας που αφορά εφεύρεσή του ή ουσιώδη στοιχεία της να απαιτήσει με αγωγή του κατά του τρίτου την αναγνώριση σ’ αυτόν των δικαιωμάτων που απορρέουν από την αίτηση ή, αν έχει χορηγηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, των δικαιωμάτων που απορρέουν από το δίπλωμα.

10. Η παραπάνω αγωγή ασκείται μέσα σε δύο χρόνια από τη δημοσίευση της περίληψης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανίας Ιδιοκτησίας. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει, αν ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας γνώριζε κατά το χρόνο της χορήγησης ή της μεταβίβασης του διπλώματος το δικαίωμα του διεκδικούντος.

11. Περίληψη της αμετάκλητης απόφασης που δέχεται την παραπάνω αγωγή καταχωρίζεται στο μητρώο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Από την ημερομηνία καταχώρισης θεωρούνται άκυρες οι άδειες εκμετάλλευσης και κάθε άλλο δικαίωμα που έχει παραχωρηθεί στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Ο ηττημένος διάδικος και τρίτοι, εφ’ όσον κακόπιστα εκμεταλλεύονται την εφεύρεση ή είχαν προβεί στις αναγκαίες προετοιμασίες για την εκμετάλλευσή της, μπορούν να ζητήσουν από τον αναγνωρισθέντα δικαιούχο την παραχώρηση έναντι αποζημίωσης μη αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης για εύλογο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση διαφωνίας των μερών οι όροι κανονίζονται από το μονομελές πρωτοδικείο της κατοικίας του αιτούντος, κατά τη διαδικασία των άρθρων 741 έως 781 του ΚΠολΔ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Άρθρο 7

Κατάθεση αίτησης - Παραδεκτό - Δημοσίευση

1. Για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας απαιτείται η κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ, η οποία περιέχει:

α) Το πλήρες όνομα ή την επωνυμία, την εθνικότητα, την κατοικία ή την έδρα και τη διεύθυνση του καταθέτη.

β) Περιγραφή της εφευρέσεως και προσδιορισμό μιας ή περισσότερων αξιώσεων. Ο ΟΒΙ μπορεί να ζητήσει συμπλήρωση ή επαναδιατύπωση της περιγραφής ή των αξιώσεων, ώστε να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του νόμου αυτού. Ως αξίωση στο νόμο αυτόν νοείται η έκταση και το περιεχόμενο της αιτούμενης προστασίας.

γ) Αίτημα χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

2. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα σχέδια στα οποία αναφέρονται οι αξιώσεις ή η περιγραφή, η περίληψη της εφεύρεσης, οι επεξηγήσεις για την κατανόηση της περιγραφής και τα έγγραφα νομιμοποίησης του καταθέτη σε περίπτωση νομικού προσώπου ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου, εάν δεν είναι ο εφευρέτης. Επίσης επισυνάπτονται οι αποδείξεις είσπραξης των τελών κατάθεσης και πρώτου έτους προστασίας.

3. Οι αξιώσεις της εφεύρεσης στηρίζονται στην περιγραφή.

4. Η περιγραφή της εφεύρεσης πρέπει να συντάσσεται έτσι ώστε να είναι δυνατή η πρακτική εφαρμογή της εφεύρεσης από τον ειδικό.

5. Η περίληψη της εφεύρεσης χρησιμεύει μόνον για τεχνική πληροφόρηση.

6. Η αίτηση μπορεί να αναφέρεται είτε σε μια μόνο εφεύρεση είτε σε περισσότερες, που συνδέονται όμως μεταξύ τους, ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Αν η αίτηση αφορά περισσότερες εφευρέσεις (σύνθετη αίτηση), ο καταθέτης μπορεί μέχρι την έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας να χωρίσει την αίτηση σε περισσότερες τμηματικές αιτήσεις, διατηρώντας ως ημερομηνία κατάθεσης κάθε τμηματικής αίτησης την ημερομηνία της αρχικής αίτησης.

7. Ο καταθέτης της αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να δηλώσει κατά την κατάθεση ότι επιθυμεί η αίτησή του να ισχύσει ως αίτηση για χορήγηση του κατά το άρθρο 19 πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας, εάν απορριφθεί ως αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

8. Η αίτηση γίνεται δεκτή για κατάθεση, εφ’ όσον πληροί τους όρους της παραγράφου 1 και εφ` όσον επισυνάπτονται οι αποδείξεις των τελών κατάθεσης και πρώτου έτους προστασίας. Σ’ αυτήν την περίπτωση η κατάθεση της αίτησης θεωρείται κανονική, αλλά όχι πλήρης.

9. Μέσα σε τέσσερις μήνες από την κατάθεση, ο καταθέτης οφείλει να υποβάλει τα τυχόν ελλείποντα σχέδια και άλλα δικαιολογητικά, να συμπληρώσει τυχόν ελλείψεις και να διορθώσει τυχόν λάθη στη σύνταξη των εγγράφων και λοιπών δικαιολογητικών σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3, 4 και 5. Σ’ αυτήν την περίπτωση η κατάθεση της αίτησης θεωρείται πλήρης.

10. Ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης θεωρείται η κατά την παράγραφο 8 ημερομηνία κανονικής κατάθεσης της αίτησης.

11. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΒΙ καθορίζεται ο τρόπος σύνταξης και κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας και των επισυναπτόμενων σ’ αυτή στοιχείων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη διαδικασία χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

12. Η κατά την παράγραφο 1 αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας καθώς και τα κατά την παράγραφο 2 επισυναπτόμενα δίνονται στη δημοσιότητα δεκαοκτώ μήνες μετά την ημερομηνία κατάθεσης ή την ημερομηνία προτεραιότητας, εκτός εάν έχει ήδη εκδοθεί το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας οπότε δίνονται στη δημοσιότητα από την ημερομηνία της έκδοσης του διπλώματος.

13. Από την ημερομηνία δημοσιότητος της αίτησης, οι τρίτοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες και αντίγραφα της αίτησης, της περιγραφής, των σχεδίων και κάθε άλλου σχετικού στοιχείου.

14. Στοιχεία της αίτησης δημοσιεύονται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανίας Ιδιοκτησίας.

Άρθρο 8

Έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας - Διαδικασία

1. Αν μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 9 του προηγουμένου άρθρου ο ΟΒΙ διαπιστώσει ότι η κατάθεση της αίτησης είναι κανονική αλλά όχι πλήρης, η αίτηση θεωρείται ως μη κατατεθείσα.

2. Αν η κατάθεση της αίτησης είναι κανονική και πλήρης, ο ΟΒΙ ελέγχει:

α) Αν το αντικείμενο της αίτησης αναφέρεται σε εφεύρεση που προφανώς δεν είναι επιδεκτική διπλώματος ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 8 του άρθρου 5.

β) Αν το αντικείμενο της αίτησης προφανώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εφεύρεση σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2.

Εφ’ όσον συντρέχει μια από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο ΟΒΙ απορρίπτει την αίτηση χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο σύνολό της ή στο μέρος που εμπίπτει στις περιπτώσεις αυτές.

3. Αν η αίτηση δε θεωρηθεί ως μη κατατεθείσα ή δεν απορριφθεί, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, ο ΟΒΙ συντάσσει έκθεση η οποία βασίζεται στην περιγραφή της εφεύρεσης, τις αξιώσεις και τα επισυναπτόμενα σχέδια και στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία της στάθμης της τεχνικής που είναι απαραίτητα για την εκτίμηση του νέου στοιχείου και της εφευρετικής δραστηριότητας του επινοήματος (έκθεση έρευνας). Στην έκθεση έρευνας μπορεί να επισυνάπτονται σχόλια ή συνοπτικές επεξηγηματικές παρατηρήσεις από τον ΟΒΙ που θα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά της εφεύρεσης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1.

4. Η έκθεση έρευνας συντάσσεται, εφ’ όσον ο καταθέτης καταβάλει μέσα σε τέσσερις μήνες από την κατάθεση της αίτησης τα Τέλη σύνταξης της έκθεσης έρευνας. Σε περίπτωση μη εκπρόθεσμης καταβολής των τελών σύνταξης της έκθεσης έρευνας, η αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας μετατρέπεται αυτοδίκαια σε αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας.

5. Η έκθεση έρευνας, μαζί με αντίγραφο των εγγράφων που τη συνοδεύουν, κοινοποιείται στον καταθέτη ο οποίος, μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση, δικαιούται να παρουσιάσει τις παρατηρήσεις του.

6. Με βάση τις παρατηρήσεις του καταθέτη, ο ΟΒΙ συντάσσει τελική έκθεση έρευνας στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία της στάθμης της τεχνικής που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να εκτιμηθεί σύμφωνα με το νόμο αυτόν, η δυνατότητα κατοχύρωσης της εφεύρεσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

7. Η έκθεση έρευνας δίνεται στη δημοσιότητα μαζί με την αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή, εφ’ όσον δεν έχει συνταχθεί ακόμα, μετά από την κοινοποίησή της στον καταθέτη.

8. Η έκθεση έρευνας ή η τελική έκθεση έρευνας έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα.

9. Κατά την κατάρτιση της έκθεσης έρευνας, ο ΟΒΙ μπορεί να ζητεί από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ή από άλλο διεθνή ή εθνικό οργανισμό την παροχή πληροφοριών ή γνωμοδοτήσεων που εκτιμώνται ελεύθερα. Επίσης ο ΟΒΙ μπορεί να ζητεί πρόσθετες πληροφορίες, διευκρινίσεις, ή παρατηρήσεις από τον καταθέτη.

10. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία κατάρτισης της έκθεσης έρευνας ή τελικής έκθεσης έρευνας.

11. Μετά το πέρας της διαδικασίας των προηγουμένων παραγράφων, ο ΟΒΙ χορηγεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας βεβαιώνεται το πλήρες και κανονικό της αίτησης ευρεσιτεχνίας. Στο δίπλωμα αναγράφεται η ταξινόμηση και ο χρόνος διάρκειάς του και επισυνάπτονται:

α. Το πρωτότυπο της περιγραφής της εφεύρεσης μαζί με τις αξιώσεις, την περίληψη και τα τυχόν σχέδια.

β. Η έκθεση έρευνας ή η τελική έκθεση έρευνας.

12. Η επίκληση προτεραιότητας από κατάθεση σε άλλη χώρα αναγράφεται στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, όπου σημειώνεται και η χώρα κατάθεσης, η χρονολογία και ο αριθμός της αλλοδαπής κατάθεσης, στην οποία βασίζεται η προτεραιότητα.

13. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας καταχωρίζεται στο Μητρώο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και περίληψή του δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανίας Ιδιοκτησίας.

14. Αντίγραφο του διπλώματος, μαζί με τα έγγραφα που επισυνάπτονται σ’ αυτό, χορηγείται στον καταθέτη.

15. Οι τρίτοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες ή αντίγραφα του διπλώματος της περιγραφής, των σχεδίων και κάθε σχετικού στοιχείου.

Άρθρο 9

Διεθνής προτεραιότητα

1. Αν έχει κατατεθεί κανονικά αίτηση χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας στην αλλοδαπή, ο καταθέτης ή ο δικαιούχος της έχει δικαίωμα προτεραιότητας, εφ’ όσον μέσα σε δώδεκα μήνες από την παραπάνω κατάθεση καταθέσει αίτηση για την ίδια εφεύρεση στην Ελλάδα και ισχύει ο όρος της αμοιβαιότητας. Στη νέα αίτηση οφείλει να δηλώσει τη χρονολογία και τη χώρα της πρώτης κατάθεσης. Το δικαίωμα προτεραιότητας ανατρέχει στο χρόνο της πρώτης κατάθεσης στην αλλοδαπή.

2. Κανονική κατάθεση στην αλλοδαπή είναι κάθε κατάθεση αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας που θεωρείται ως κανονική σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας κατάθεσης και εφ’ όσον από το περιεχόμενο της προκύπτει η ημερομηνία κατάθεσης. Η μετέπειτα τύχη της αίτησης δεν ενδιαφέρει.

3. Μέσα σε δεκαέξι μήνες από την πρώτη κανονική κατάθεση στην αλλοδαπή πρέπει να υποβληθεί στον ΟΒΙ.

α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας, στην οποία έγινε η πρώτη κατάθεση, σχετικά με τον αριθμό και τη χρονολογία της μαζί με την περιγραφή, τις αξιώσεις και τα τυχόν σχέδια που επισυνάπτονται, επικυρωμένα από την αλλοδαπή αρχή και

β. Μετάφραση στην ελληνική του πιο πάνω πιστοποιητικού, της περιγραφής των αξιώσεων και των σχεδίων από δικηγόρο ή αρχή, η οποία έχει δικαίωμα να επικυρώνει μεταφράσεις.

4. Αν γίνεται επίκληση πολλών προτεραιοτήτων, οι προθεσμίες που έχουν αφετηρία την ημερομηνία προτεραιότητας υπολογίζονται από την ημερομηνία της αρχικής προτεραιότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ`

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ

Άρθρο 10

Περιεχόμενο δικαιώματος

1. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παρέχει στον κάτοχό του, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το αποκλειστικό και χρονικά περιορισμένο, κατά το άρθρο 11, δικαίωμα να εκμεταλλεύεται παραγωγικά την εφεύρεση και ιδίως:

α. Να παράγει, προσφέρει ή διαθέτει στην αγορά, να χρησιμοποιεί και να κατέχει για τον ίδιο σκοπό τα προϊόντα που προστατεύονται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

β. Να εφαρμόζει, προσφέρει ή διαθέτει στην αγορά την προστατευόμενη από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μέθοδο.

γ. Να παράγει, προσφέρει ή διαθέτει στην αγορά, να χρησιμοποιεί και να κατέχει για τον ίδιο σκοπό το προϊόν που η παραγωγή του είναι το αποτέλεσμα της προστατευόμενης από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μεθόδου.

δ. Να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να εκμεταλλεύεται παραγωγικά, κατά την έννοια των προηγουμένων εδαφίων, την εφεύρεση ή να εισάγει, χωρίς τη συναίνεσή του, τα προϊόντα που προστατεύονται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

2. Δεν μπορούν να απαγορευτούν κατά την έννοια της προηγούμενες παραγράφου, από τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας οι εξής δραστηριότητες:

α. Η χρήση της εφεύρεσης για σκοπούς επαγγελματικούς ή ερευνητικούς.

β. Η χρήση της εφεύρεσης ενσωματωμένης σε όχημα, σιδηρόδρομο, σκάφος ή αεροσκάφους που εισέρχεται προσωρινά στην Ελλάδα.

γ. Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 παρ. 3 του νόμου αυτού, η παρασκευή φαρμάκου σε φαρμακείο για συγκεκριμένο άτομο με ιατρική συνταγή, καθώς και η διάθεση και η χρήση του φαρμάκου αυτού.

3. Αυτός που εκμεταλλεύεται το επινόημά του ή έχει προβεί στις αναγκαίες προετοιμασίες για την εκμετάλλευσή του, κατά το χρόνο της κατάθεσης αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας από τρίτο ή κατά την ημερομηνία προτεραιότητας, δικαιούται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το επινόημά του για την επιχείρησή του και τις ανάγκες της. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να μεταβιβάζεται μόνο μαζί με την επιχείρηση.

Άρθρο 11

Διάρκεια ισχύος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας

1. Η Διάρκεια ισχύος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι είκοσι έτη και αρχίζει από την επομένη της ημέρας κανονικής κατάθεσης της αίτησης για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

2. Αν γίνεται επίκληση προτεραιότητας με βάση κατάθεση στην αλλοδαπή, η διάρκεια ισχύος του διπλώματος υπολογίζεται από την επομένη της κατάθεσης στην ημεδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ`

ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 12

Μεταβίβαση - Διαδοχή - Συμβατική άδεια[3]

1. Το δικαίωμα για την χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας και το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορούν να μεταβιβαστούν με έγγραφη συμφωνία ή να κληρονομηθούν. Η μεταβίβαση συντελείται από την καταχώρηση της συμφωνίας ή του κληρονομητηρίου στο μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

2. Οι από κοινού κάτοχοι διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορούν, ο καθένας ξεχωριστά να μεταβιβάζουν με έγγραφη συμφωνία το μερίδιό του στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Το ίδιο ισχύει για το από κοινού δικαίωμα χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

3. Ο δικαιούχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να παραχωρεί με έγγραφη συμφωνία άδεια εκμετάλλευσης του διπλώματος του σε τρίτους. Για την άδεια εκμετάλλευσης κοινού διπλώματος ευρεσιτεχνίας απαιτείται συμφωνία όλων των δικαιούχων.

4. Εκτός από αντίθετη συμφωνία, η άδεια εκμετάλλευσης δεν είναι αποκλειστική, δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται.

5. Ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να δηλώσει στο ΟΒΙ οποτεδήποτε ότι συναινεί στην παραχώρηση αδειών εκμετάλλευσης, με ή χωρίς αποκλειστικότητα, έναντι αποζημίωσης.

Η δήλωση ισχύει για δύο έτη, καταχωρίζεται στο μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και σημειώνεται στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

6. Στην περίπτωση της παραγράφου 5, στον δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας παρέχεται έκπτωση από το ποσό των οφειλόμενων ετήσιων τελών προστασίας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται γενικά ή κατά κατηγορία περιπτώσεων από το διοικητικό συμβούλιο του ΟΒΙ και μόνο για το χρονικό διάστημα που ισχύει η δήλωση.

Άρθρο 13

Μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης[4]

1. Το κατά την παράγραφο 10 αυτού του άρθρου αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να παρέχει σε τρίτους, χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου, άδεια εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εφ’ όσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α. Έχει παρέλθει τριετία από τη χορήγηση του διπλώματος ή τετραετία από την κατάθεση της αίτησης για χορήγηση του διπλώματος.

β. Η σχετική εφεύρεση δεν υπήρξε αντικείμενο παραγωγικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα ή, εφ’ όσον υπήρξε, η παραγωγή των προϊόντων δεν αρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης.

γ. Ο τρίτος μπορεί να εκμεταλλευτεί παραγωγικά την προστατευόμενη από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφεύρεση.

δ. Ο τρίτος γνωστοποίησε στο δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ένα μήνα πριν από την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας, την πρόθεσή του να ζητήσει μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης.

2. Η Μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης δεν παρέχεται στην περίπτωση που ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας δικαιολογήσει τη μη εκμετάλλευση ή τη μη επαρκή εκμετάλλευση στη χώρα. Η εισαγωγή του προϊόντος δεν αποτελεί δικαιολογία επίκλησης και εφαρμογής της παρούσας διάταξης. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τις εισαγωγές προϊόντων από τα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Κράτη -Μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

*** Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 2 του Π.Δ. 54/1992 (Α’ 171).

***Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.2359/1995 (Α 241).

3. Η παροχή μη συμβατικής άδειας εκμετάλλευσης μπορεί να μη αποκλείει άλλες συμβατικές ή μη άδειες. Η μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης μπορεί να μεταβιβαστεί μόνον μαζί με το τμήμα της επιχείρησης το οποίο εκμεταλλεύεται την εφεύρεση.

4. Ο κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να ζητήσει από το κατά την παράγραφο 10 αρμόδιο δικαστήριο την παροχή μη συμβατικής άδειας εκμετάλλευσης προγενέστερου διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εφόσον η εφεύρεσή του σχετίζεται με την εφεύρεση του προγενεστέρου διπλώματος δεν είναι δυνατή η παραγωγική εκμετάλλευση αυτής της εφεύρεσης χωρίς να θιγούν τα δικαιώματα των κατόχων του προγενέστερου διπλώματος ευρεσιτεχνίας και η εφεύρεσή του αποτελεί σημαντική πρόοδο σε σχέση με την εφεύρεση του προγενέστερου διπλώματος. Όταν παραχωρηθεί η παραπάνω μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης, ο κάτοχος του προγενεστέρου διπλώματος μπορεί να ζητήσει την παροχή μη συμβατικής άδειας εκμετάλλευσης για τη μεταγενέστερη εφεύρεση.

5. Η μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης παρέχεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου στο κατά την παράγραφο 10 αρμόδιο δικαστήριο. Στην αίτηση επισυνάπτεται γνωμοδότηση του ΟΒΙ για τη συνδρομή των προϋποθέσεων παροχής της μη συμβατικής άδειας εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, για το ύψος και τους όρους αποζημίωσης του κατόχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και για την αποκλειστικότητα ή μη της παραχωρούμενης εκμετάλλευσης. Ο ΟΒΙ γνωμοδοτεί ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου για την εκμετάλλευση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Η γνωμοδότηση του ΟΒΙ χορηγείται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή του σχετικού αιτήματος και δεν είναι δεσμευτική για το αρμόδιο δικαστήριο. Αντίγραφο της αίτησης για χορήγηση μη συμβατικής άδειας εκμετάλλευσης μαζί με τη σχετική γνωμοδότηση του ΟΒΙ και τη σημείωση προσδιορισμού της δικασίμου κοινοποιείται στον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και στους δικαιούχους άλλων συμβατικών ή μη αδειών εκμετάλλευσης.

6. Αν η αίτηση γίνει αποδεκτή, το αρμόδιο δικαστήριο παρέχει μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης. Η άδεια περιέχει την έκταση του δικαιώματος εκμετάλλευσης της εφεύρεσης, τη διάρκεια ισχύος της, την προθεσμία έναρξης της παραγωγικής εκμετάλλευσης της εφεύρεσης στην Ελλάδα και το ύψος και τους όρους αποζημίωσης του δικαιούχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας από το δικαιούχο της άδειας. Το ύψος και οι όροι της αποζημίωσης καθορίζονται ανάλογα με την έκταση της βιομηχανικής εκμετάλλευσης της προστατευομένης εφεύρεσης.

7. Η κατά την παράγραφον 6 απόφαση του δικαστηρίου καταχωρίζεται στο μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του ΟΒΙ, δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και κοινοποιείται στα πρόσωπα της παραγράφου 5.

8. Ύστερα από αίτηση του κατόχου του διπλώματος ή της μη συμβατικής άδειας, το κατά την παράγραφον 10 αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να τροποποιεί τους όρους χορήγησης της άδειας, εφ’ όσον υπάρχουν νέα στοιχεία που δικαιολογούν την τροποποίηση, ή να ανακαλεί τη μη συμβατική άδεια, εφόσον ο δικαιούχος της δεν εφαρμόζει τους όρους της άδειας ή εφ’ όσον οι προϋποθέσεις για την παροχή της έπαυσαν να υπάρχουν. Αν η άμεση ανάκληση προκαλεί σημαντική βλάβη στο δικαιούχο της μη συμβατικής άδειας, το δικαστήριο μπορεί να επιτρέπει τη συνέχιση της εκμετάλλευσης για εύλογο χρονικό διάστημα.

9. Η Μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης δεν παρέχει δικαίωμα εισαγωγής των προϊόντων τα οποία αφορά η εφεύρεση.

10. Αρμόδιο δικαστήριο για τη χορήγηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή ανάκληση μη συμβατικής άδειας εκμετάλλευσης είναι το πολυμελές πρωτοδικείο της κατοικίας του αιτούντος το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 741 έως 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 14

Άδεια εκμετάλλευσης στο Δημόσιο[5]

1. Για επιτακτικούς λόγους εξυπηρέτησης της δημόσιας υγείας και της εθνικής άμυνας της χώρας είναι δυνατό με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών να παρέχεται άδεια εκμετάλλευσης μιας εφεύρεσης σε φορείς του δημόσιου τομέα που μπορούν να εκμεταλλευτούν την εφεύρεση στην Ελλάδα, εφ’ όσον η σχετική εφεύρεση δεν υπήρξε αντικείμενο παραγωγικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα ή η παραγωγή των προϊόντων δεν αρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης.

2. Πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης καλείται ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και κάθε άλλος, που είναι σε θέση να παράσχει χρήσιμες συμβουλές, να εκθέσει τις απόψεις του.

3. Με την ίδια απόφαση, ύστερα από γνώμη του ΟΒΙ, καθορίζεται το ύψος και οι όροι καταβολής αποζημίωσης στον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται ανάλογα με την έκταση της βιομηχανικής εκμετάλλευσης της εφεύρεσης. Σε περίπτωση διαφωνίας του δικαιούχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας για το ύψος της αποζημίωσης, η αποζημίωση καθορίζεται από το κατά τόπο μονομελές πρωτοδικείο, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε`

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ - Έκπτωση - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Άρθρο 15

Ακυρότητα[6]

1. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κηρύσσεται άκυρο με δικαστική απόφαση αν:

α. Ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας δεν είναι ο εφευρέτης ή ο εκδοχέας του ή ο δικαιούχος του σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 4, 5 και 6.

β. Η εφεύρεση δεν είναι επιδεκτική διπλώματος ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με το άρθρο 5.

γ. Η περιγραφή που επισυνάπτεται στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν αρκεί για την εφαρμογή της εφεύρεσης από ειδικό.

δ. Το αντικείμενο του χορηγηθέντος διπλώματος ευρεσιτεχνίας επεκτείνεται πέρα από το περιεχόμενο της προστασίας έτσι όπως ζητήθηκε με την αίτηση.

2. Για την άσκηση αγωγής κατά του κατόχου της περίπτωσης του εδαφίου α’ της παραγράφου 1 νομιμοποιούνται οι λοιποί αναφερόμενοι στο ίδιο εδάφιο, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση καθένας που έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή κύρωσης ασκείται ενώπιον του αρμόδιου πολιτικού δικαστηρίου. Κάτοχοι διπλώματος ευρεσιτεχνίας που δεν κατοικούν στην Ελλάδα ενάγουν και ενάγονται στα δικαστήρια της πρωτεύουσας.

3. Αν η ακυρότητα αναφέρεται σε μέρος της εφεύρεσης, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας περιορίζεται ανάλογα.

Άρθρο 16

Έκπτωση

1. Όποιος καταθέσει δήλωση παραίτησης στον ΟΒΙ, ή όποιος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα το τέλος προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 24, εκπίπτει από τα δικαιώματα που απορρέουν από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

2. Ο ΟΒΙ εκδίδει πράξη για την έκπτωση, η οποία δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Η έκπτωση ισχύει από τη δημοσίευση.

3. Αν έχει παραχωρηθεί Μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης ή δικαίωμα στην ευρεσιτεχνία, απαιτείται για την καταχώριση της παραίτησης και γραπτή συναίνεση του δικαιούχου της άδειας ή του δικαιώματος.

Άρθρο 17

Αγωγές κατόχου διπλώματος - Ψευδής δήλωση[7]

"1. Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ο κάτοχος του μπορεί να αξιώσει την άρση της προσβολής και την παράλειψη της στο μέλλον. Η άρση της προσβολής μπορεί να περιλαμβάνει κατ’ αίτηση του κατόχου ενδεικτικά: α) την απόσυρση από το εμπόριο των εμπορευμάτων που κρίθηκε ότι προσβάλλουν δικαίωμα του παρόντος νόμου και, εφόσον απαιτείται, των υλικών που κυρίως χρησίμευσαν στη δημιουργία ή την κατασκευή των εν λόγω εμπορευμάτων, β) την οριστική απομάκρυνση αυτών από το εμπόριο ή γ) την καταστροφή αυτών σύμφωνα με την παράγραφο 5. Κατά την εξέταση του αιτήματος του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη αναλογίας μεταξύ της σοβαρότητας της προσβολής και των μέτρων αποκατάστασης, καθώς και τα συμφέροντα τρίτων. Η εκτέλεση των μέτρων που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο γίνεται με δαπάνες του παραβάτη, εκτός εάν συνηγορούν ειδικοί λόγοι για το αντίθετο. Τα δικαιώματα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής έχουν οι δικαιούχοι και κατά ενδιάμεσου προσώπου, οι υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποιούνται από τρίτον για την προσβολή δικαιωμάτων του παρόντος νόμου (άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας 2004/48). Εφόσον το δικαστήριο καταδικάσει σε παράλειψη πράξης, απειλεί για κάθε παράβαση χρηματική ποινή έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ υπέρ του δικαιούχου, ενώ κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 947 Κ.Πολ.Δ. Για τη διαπίστωση της παράβασης της υποχρέωσης παράλειψης

του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 686 επ.

Κ.Πολ.Δ."

 

2. Σε περίπτωση υπαίτιας προσβολής του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ο ζημιωθείς κάτοχός του δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση της ζημίας ή την απόδοση της ωφελείας από την αθέμιτη εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας ή την πληρωμή του ποσού ανάλογου προς το τίμημα άδειας εκμετάλλευσης.

3. Τα ίδια δικαιώματα παρέχονται στον δικαιούχο αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης, σε όποιον έχει δικαίωμα στην ευρεσιτεχνία και σ’ εκείνον που έχει καταθέσει αίτηση χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Στην τελευταία περίπτωση το δικαστήριο μπορεί να αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης έως ότου χορηγηθεί το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

4. Οι πιο πάνω απαιτήσεις παραγράφονται ύστερα από πέντε έτη αφότου ο κάτοχος του διπλώματος έλαβε γνώση είτε της προσβολής είτε της ζημίας και του προς αποζημίωση υποχρέου και οπωσδήποτε ύστερα από την πάροδο είκοσι ετών από την προσβολή.

5. Σε περίπτωση καταδίκης του εναγομένου, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την καταστροφή των προϊόντων που κατασκευάστηκαν κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού. Το δικαστήριο μπορεί επίσης αντί της καταστροφής να διατάξει την απόδοση των προϊόντων, ή μέρους αυτών, στον ενάγοντα για ολική ή μερική αποζημίωσή του, εάν αυτός το ζητήσει.

6. Αν η εφεύρεση αφορά μέθοδο κατασκευής προϊόντος, κάθε προϊόν της ίδιας φύσης τεκμαίρεται ότι κατασκευάστηκε με βάση την προστατευόμενη μέθοδο.

7. Όποιος επιθέτει σε προϊόντα ή στα περικαλύμματά τους, ή στα κάθε είδους εμπορικά έγγραφα που προορίζονται για το κοινό ή άλλα ανάλογα μέσα δημοσιότητος και διαφήμισης, ψευδή δήλωση, ότι τα σχετικά αντικείμενα προστατεύονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα έτος ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων δραχμών ή και με τις δύο ποινές.

*** Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 1 του άρθρου 53 του Ν.3966/2011,ΦΕΚ Α 118/24.5.2011,σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/48/ΕΚ.

Άρθρο 17Α

Απόδειξη και δικαίωμα ενημέρωσης[8]

(άρθρα 6 και 8 της Οδηγίας 2004/48)

1. Όταν ένας διάδικος έχει προσκομίσει ευλόγως διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία επαρκή προς τεκμηρίωση των ισχυρισμών του περί προσβολής ή επικείμενης προσβολής δικαιωμάτων του παρόντος νόμου, ενώ παράλληλα επικαλείται αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου, το δικαστήριο ύστερα από αίτηση του διαδίκου, μπορεί να διατάξει την προσκόμιση των αποδεικτικών αυτών στοιχείων από τον αντίδικο. Η ύπαρξη σημαντικού αριθμού αντιγράφων, αξιολογουμένων και των λοιπών περιστάσεων της υπόθεσης, μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά βάσιμο αποδεικτικό στοιχείο. Αν διάδικος κληθεί και αδικαιολόγητα δεν προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, οι αντίστοιχοι προς απόδειξη ισχυρισμοί του διαδίκου που ζήτησε την προσκόμιση ή τη γνωστοποίηση των αποδεικτικών στοιχείων θεωρούνται ομολογημένοι.

2. Υπό τους όρους που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, αν συντρέχει προσβολή των δικαιωμάτων σε εμπορική κλίμακα, το δικαστήριο μπορεί επίσης, ύστερα από αίτηση διαδίκου, να διατάξει τη γνωστοποίηση τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου. Η ύπαρξη σημαντικού αριθμού αντιγράφων, αξιολογούμενων και των λοιπών περιστάσεων της υπόθεσης, μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά επαρκή ένδειξη προσβολής σε εμπορική κλίμακα. Αν διάδικος κληθεί και αδικαιολόγητα δεν προσκομίσει τα έγγραφα που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, οι αντίστοιχοι προς απόδειξη ισχυρισμοί του διαδίκου που ζήτησε την προσκόμιση ή τη γνωστοποίηση των αποδεικτικών στοιχείων θεωρούνται ομολογημένοι.

3. Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο διασφαλίζει την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών.

4. Ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του διαδίκου, ελεγχόμενο από το δικαστήριο για την αναλογικότητα του, το οποίο υποβάλλεται με την αγωγή ή και αυτοτελώς στο πλαίσιο δίκης για προσβολή δικαιωμάτων του παρόντος νόμου, ο πρόεδρος επί πολυμελούς δικαστηρίου ή ο δικαστής του μονομελούς δικαστηρίου, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ., μπορεί και πριν από την συζήτηση της υπόθεσης να διατάσσει την παροχή από τον αντίδικο πληροφοριών για την προέλευση και για τα δίκτυα διανομής των εμπορευμάτων ή παροχής των υπηρεσιών, που προσβάλλουν δικαίωμα του παρόντος νόμου. Το ίδιο μπορεί να διατάσσεται και κατά οποιουδήποτε άλλου προσώπου, το οποίο: (α) βρέθηκε να κατέχει τα παράνομα εμπορεύματα σε εμπορική κλίμακα, (β) βρέθηκε να χρησιμοποιεί τις παράνομες υπηρεσίες σε εμπορική κλίμακα, (γ) διαπιστώθηκε ότι παρείχε, σε εμπορική κλίμακα, υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες για την προσβολή δικαιώματος ή (δ) υποδείχθηκε από πρόσωπο των περιπτώσεων α`, β` και γ` ως εμπλεκόμενο στην παραγωγή, κατασκευή ή διανομή των εμπορευμάτων ή στην παροχή των υπηρεσιών.

Όποιος αδικαιολόγητα παραβεί διαταγή του δικαστηρίου κατά την παρούσα παράγραφο καταδικάζεται εκτός από τα δικαστικά έξοδα και σε χρηματική ποινή ύψους έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, που κατατίθεται στο δημόσιο ταμείο

5. Οι πληροφορίες της παραγράφου 4 περιλαμβάνουν, εφόσον ενδείκνυται: (α) τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των παραγωγών, κατασκευαστών, διανομέων, προμηθευτών και λοιπών προηγούμενων κατόχων του προϊόντος ή της υπηρεσίας, καθώς και των παραληπτών χονδρεμπόρων και των εμπόρων λιανικής, (β) πληροφορίες για τις ποσότητες που παρήχθησαν, κατασκευάστηκαν, παραδόθηκαν, παραλήφθηκαν ή παραγγέλθηκαν, καθώς και για το τίμημα που αφορά στα εν λόγω εμπορεύματα ή υπηρεσίες.

6. Οι παράγραφοι 4 και 5 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων, οι οποίες: (α) παρέχουν στον δικαιούχο δικαιώματα πληρέστερης ενημέρωσης, (β) διέπουν τη χρήση, στο πλαίσιο αστικής ή ποινικής διαδικασίας, των πληροφοριών που γνωστοποιούνται βάσει των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, (γ) διέπουν την ευθύνη για καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος ενημέρωσης ή (δ) παρέχουν τη δυνατότητα άρνησης της παροχής πληροφοριών που θα υποχρέωναν το κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 πρόσωπο να παραδεχθεί τη συμμετοχή του ιδίου ή των στενών συγγενών του στην προσβολή δικαιωμάτων του παρόντος νόμου ή (ε) διέπουν την προστασία της εμπιστευτικότητας των πηγών πληροφοριών ή την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

7. Εφόσον ο υπόχρεος προς πληροφόρηση παράσχει ανακριβείς πληροφορίες από δόλο ή από βαρειά αμέλεια, ευθύνεται για τη ζημία που εκ του λόγου τούτου προξένησε.

Άρθρο 17Β

Συντηρητική απόδειξη και λοιπά ασφαλιστικά μέτρα

(άρθρα 7 και 9 της Οδηγίας 2004/48)

1. Εφόσον πιθανολογείται προσβολή δικαιώματος που προστατεύεται από τον παρόντα νόμο, το Μονομελές Πρωτοδικείο μπορεί να διατάσσει ως ασφαλιστικό μέτρο τη συντηρητική κατάσχεση των αντικειμένων που κατέχονται από τον καθ’ ου και αποτελούν μέσο τέλεσης ή προϊόν ή απόδειξη της προσβολής. Αντί για συντηρητική κατάσχεση, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αναλυτική απογραφή των αντικειμένων αυτών περιλαμβανομένης και της φωτογράφησης τους.

Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται το άρθρο 687 παράγραφος 1 Κ.Πολ.Δ. και, εφόσον απαιτείται, χορηγείται προσωρινή διαταγή κατά το άρθρο 691 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.

2. Το δικαστήριο μπορεί να λαμβάνει κατά του καθ` ου ασφαλιστικά μέτρα, με σκοπό να προληφθεί κάθε επικείμενη προσβολή δικαιωμάτων του παρόντος νόμου ή να απαγορευθεί προσωρινά η συνέχιση της προσβολής, εφόσον απαιτείται, με την απειλή καταβολής χρηματικής ποινής κατ` άρθρο 947 Κ.Πολ.Δ., για κάθε προσβολή ή συνέχιση των προσβολών των εν λόγω δικαιωμάτων. Για τη διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων ενεργοποίησης της υποχρέωσης καταβολής χρηματικής ποινής, σύμφωνα με το διαταχθέν ασφαλιστικό μέτρο ή την συναφή διάταξη του άρθρου 691 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ., εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ. Το δικαστήριο μπορεί να εξαρτήσει τη συνέχιση της εν λόγω προσβολής από την παροχή εγγύησης με σκοπό να διασφαλισθεί η αποζημίωση του δικαιούχου. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να διατάσσει τη συντηρητική κατάσχεση ή τη δικαστική μεσεγγύηση των εμπορευμάτων, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι προσβάλλουν δικαιώματα του παρόντος νόμου, προκειμένου να εμποδισθεί η είσοδος ή η κυκλοφορία τους στο εμπόριο.

3. Στις περιπτώσεις προσβολών που διαπράττονται σε εμπορική κλίμακα το δικαστήριο μπορεί να διατάσσει ως ασφαλιστικό μέτρο τη συντηρητική κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του φερόμενου ως παραβάτη, περιλαμβανομένης της δέσμευσης των τραπεζικών του λογαριασμών. Προς τούτο, το δικαστήριο μπορεί να διατάσσει οποιονδήποτε κατέχει τις σχετικές πληροφορίες να προβεί στη γνωστοποίηση τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων ή να εξασφαλίσει την προσήκουσα πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.

4. Η απόφαση περί των ασφαλιστικών μέτρων των παραγράφων 2 και 3 μπορεί να λαμβάνεται, εφόσον ενδείκνυται, χωρίς να ακουστεί η άλλη πλευρά κατ’ άρθρο 687 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., ιδίως όταν τυχόν καθυστέρηση θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία στον αιτούντα. Όταν στις περιπτώσεις αυτές η απόφαση ή η διαταγή του δικαστηρίου δεν κοινοποιείται κατά νόμο στον καθ` ου πριν ή κατά την εκτέλεση αυτής, η κοινοποίηση της στον καθ` ου γίνεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την εκτέλεση, διαφορετικά οι διαδικαστικές πράξεις που συνιστούν αυτή καθίστανται άκυρες.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 το δικαστήριο μπορεί να διατάσσει τα μέτρα με τον όρο να δοθεί από τον αιτούντα εγγύηση, που καθορίζεται με την απόφαση του ή την προσωρινή διαταγή ή και χωρίς εγγύηση και τάσσει υποχρεωτικώς προθεσμία για την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση κατά το άρθρο 693 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο.

6. Το δικαστήριο διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα ή συντηρητική απόδειξη χωρίς να είναι αναγκαίος ο ειδικός προσδιορισμός των αποδεικτικών στοιχείων, που αποδεικνύουν την προσβολή ή την απειλή της, αλλά αρκεί ο προσδιορισμός τους ανά κατηγορία.

7. Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως και 6, το δικαστήριο έχει την εξουσία να απαιτεί από τον αιτούντα να προσκομίσει κάθε ευλόγως διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο για να σχηματίσει με επαρκείς ενδείξεις την πεποίθηση ότι είναι ο δικαιούχος του δικαιώματος και ότι το δικαίωμα του προσβάλλεται ή ότι επίκειται προσβολή.

8. Αν τα ασφαλιστικά μέτρα του παρόντος άρθρου ανακληθούν εξαιτίας οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης του αιτούντος ή αν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι δεν υπήρξε προσβολή ή απειλή προσβολής των δικαιωμάτων του παρόντος νόμου, το δικαστήριο μπορεί να καταδικάσει τον αιτούντα, εφόσον ενήργησε καταχρηστικά, ύστερα από αίτηση του καθ` ου, να καταβάλει στον καθ’ ου προσήκουσα αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη εξαιτίας των εν λόγω μέτρων.

Άρθρο 17Γ

Εναλλακτικά μέτρα

(άρθρο 12 Οδηγίας 2004/48)

Μετά από αίτηση του προσώπου έναντι του οποίου ενδέχεται να ληφθούν τα μέτρα των άρθρων 17Α και 17Β, το δικαστήριο μπορεί, αντί της εφαρμογής των προαναφερόμενων μέτρων, να διατάξει την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης στον ζημιωθέντα, αν το εν λόγω πρόσωπο ενήργησε χωρίς δόλο ή αμέλεια, εφόσον η εκτέλεση των εν λόγω μέτρων θα του προκαλούσε δυσανάλογη ζημία και εφόσον η καταβολή χρηματικής αποζημίωσης στον ζημιωθέντα διάδικο κρίνεται επαρκώς ικανοποιητική.

Άρθρο 17Δ

Αποζημίωση, δικαστικά έξοδα και δημοσιότητα αποφάσεων

(άρθρα 13,14 και 15 της Οδηγίας 2004/48)

1. Μετά από αίτηση του ζημιωθέντος, το δικαστήριο μπορεί να καταδικάσει τον παραβάτη, ο οποίος προέβη σε προσβολή του δικαιώματος από δόλο ή βαριά αμέλεια, να καταβάλει στον δικαιούχο του δικαιώματος αποζημίωση αντίστοιχη προς την πραγματική ζημία που υπέστη ο δικαιούχος εξαιτίας της προσβολής του δικαιώματος του. Για τον καθορισμό της αποζημίωσης το δικαστήριο: α) λαμβάνει υπόψη όλα τα συναφή ζητήματα, όπως τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών, τις οποίες υφίσταται ο ζημιωθείς διάδικος, και τα τυχόν αδικαιολόγητα κέρδη που αποκόμισε ο παραβάτης και, εφόσον ενδείκνυται, άλλα στοιχεία, πέραν των οικονομικών, όπως η ηθική βλάβη που προκάλεσε στον κάτοχο του δικαιώματος η προσβολή, ή β) εναλλακτικά προς την προηγούμενη περίπτωση υπό στοιχείο α’, δύναται, εφόσον ενδείκνυται, να καθορίζει την αποζημίωση ως κατ’ αποκοπήν ποσό βάσει στοιχείων όπως τουλάχιστον το ύψος των δικαιωμάτων ή λοιπών αμοιβών που θα οφείλονταν αν ο παραβάτης είχε ζητήσει την άδεια να χρησιμοποιεί το προσβαλλόμενο δικαίωμα.

2. Στις υποθέσεις του παρόντος νόμου τα εν γένει δικαστικά έξοδα και Τέλη περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και κάθε άλλη συναφή δαπάνη, όπως τα έξοδα των μαρτύρων, την αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων, τις αμοιβές των πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων των διαδίκων και τη δαπάνη για την ανακάλυψη των προσβολέων, στις οποίες ευλόγως υποβλήθηκε ο νικήσας διάδικος.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 Κ.Πολ.Δ. επ. 3. Το δικαστήριο, ύστερα από αίτημα του διαδίκου, μπορεί να του επιτρέψει να δημοσιεύσει το σύνολο ή τμήμα της απόφασης που αφορά δικαιώματα που προστατεύονται από τον παρόντα νόμο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή στο διαδίκτυο με έξοδα του ηττηθέντος διαδίκου.

Άρθρο 17Ε

Κώδικες δεοντολογίας και ανταλλαγή πληροφοριών

(άρθρα 17 και 19 της Οδηγίας 2004/48)

1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρηματικές ή επαγγελματικές ενώσεις καταρτίζουν κώδικες δεοντολογίας με σκοπό να συμβάλουν σε εθνικό, κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο στην επιβολή των δικαιωμάτων του παρόντος νόμου.

Οι κώδικες δεοντολογίας και η ενδεχόμενη Αξιολόγηση της εφαρμογής τους διαβιβάζονται στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Εθνικός ανταποκριτής για τα δικαιώματα του παρόντος νόμου ορίζεται ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Άρθρο 17ΣΤ

Διεύρυνση νομιμοποιούμενων προσώπων

(άρθρο 4 της Οδηγίας 2004/48)

Η εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και των άρθρων 17Α, 17Β, 17Γ, 17Δ και 17Ε μπορεί να ζητηθεί και από:

α) κάθε άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να χρησιμοποιεί τα εν λόγω δικαιώματα, ιδίως οι κάτοχοι άδειας εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

β) οργανισμούς προάσπισης επαγγελματικών συμφερόντων, στους οποίους αναγνωρίζεται συνήθως το δικαίωμα να εκπροσωπούν τους δικαιούχους δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 17Ζ

Εφαρμογή επί άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Τα άρθρα 17 παρ. 1, 17Α, 17Β, 17Γ, 17Δ, 17Ε και 17ΣΤ εφαρμόζονται και για την προστασία των κατόχων τίτλου προστασίας συμπληρωματικού πιστοποιητικού για τα φάρμακα και συμπληρωματικού πιστοποιητικού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, των κατόχων βεβαιώσεων παράτασης ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα, καθώς και των κατόχων τίτλων προστασίας φυτικών ποικιλιών, ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων.

*** Τα άρθρα 17Α,17Β,17Γ,17Δ,17Ε,17ΣΤ και 17Ζ προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 53 τουΝ.3966/2011 (ΦΕΚ Α’ 118/24.5.2011.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ`

ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 18

Έννοια - Διαδικασία χορήγησης

1. Αν μια εφεύρεση αποτελεί τροποποίηση άλλης εφεύρεσης που προστατεύεται ήδη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (κύριο δίπλωμα), ο δικαιούχος της τελευταίας μπορεί να ζητήσει την έκδοση νέου διπλώματος ευρεσιτεχνίας (δίπλωμα τροποποίησης), εφόσον το αντικείμενο του νέου διπλώματος συνδέεται με μια τουλάχιστον αξίωση του κυρίου διπλώματος.

2. Το δίπλωμα της τροποποίησης ακολουθεί την τύχη του κύριου διπλώματος και λήγει μαζί με αυτό. Το Δίπλωμα τροποποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους δικαιούχους αδειών εκμετάλλευσης του κύριου διπλώματος εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις άδειες εκμετάλλευσης.

3. Ετήσια Τέλη προστασίας δεν καταβάλλονται για το δίπλωμα τροποποίησης.

4. Το Δίπλωμα τροποποίησης μπορεί να μετατρέπεται σε κύριο δίπλωμα, αν το ζητήσει ο κάτοχός του. Η διάρκεια ισχύος του διπλώματος που μετατράπηκε ρυθμίζεται από το άρθρο 11. Ως ημερομηνία κατάθεσης, θεωρείται η ημερομηνία της αίτησης για χορήγηση διπλώματος τροποποίησης.

5. Η ακυρότητα του κύριου διπλώματος δεν συνεπάγεται και την ακυρότητα του διπλώματος τροποποίησης. Σε περίπτωση που ακυρωθεί το κύριο δίπλωμα καταβάλλονται για το Δίπλωμα τροποποίησης τα Τέλη που απαιτούνται για το κύριο δίπλωμα.

6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας του νόμου αυτού.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 19

Έννοια - Διαδικασία χορήγησης

1. Το Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας (ΠΥΧ) χορηγείται για κάθε τρισδιάστατο αντικείμενο με καθορισμένο σχήμα και μορφή, όπως εργαλείο, όργανο, συσκευή, σκεύος ή και εξάρτημά τους, που προτείνεται ως νέο, βιομηχανικά εφαρμόσιμο και με δυνατότητα να δώσει λύση σε τεχνικό πρόβλημα.

2. Όποιος ζητεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορεί να ζητήσει μέχρι την έκδοση του διπλώματος τη μετατροπή της αίτησής του σε αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας.

3. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού χρησιμότητας είναι επτά χρόνια από την επομένη της ημέρας κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας ή για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε περίπτωση μετατροπής σύμφωνα με την παράγραφο 2.

4. Η αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας υποβάλλεται στον ΟΒΙ. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την κατάθεση της αίτησης, τα σχετικά δικαιολογητικά και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

5. Αν η αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας αφορά τρισδιάστατο αντικείμενο και πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4, ο ΟΒΙ χορηγεί Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας χωρίς προηγούμενο έλεγχο του νέου και του βιομηχανικά εφαρμόσιμου χαρακτήρα του υποδείγματος χρησιμότητας με ευθύνη του καταθέτη.

6. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του νόμου αυτού για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ

Άρθρο 20

Τεχνικός νεωτερισμός - Επιχορηγήσεις - Βραβεία

1. Για μια νέα λύση σε ένα συγκεκριμένο τεχνικό πρόβλημα (τεχνικός νεωτερισμός), που προτείνεται από έναν ή περισσότερους εργαζόμενους σε μία επιχείρηση και έχει σχέση με τις δραστηριότητές της, μπορεί να χορηγείται βεβαίωση τεχνικού νεωτερισμού. Η βεβαίωση τεχνικού νεωτερισμού αποτελεί βράβευση του ή των εργαζομένων για δημιουργική συνεισφορά τους στην επιχείρηση.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας χορήγησης βεβαίωσης τεχνικού νεωτερισμού.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις επιχορήγησης ενώσεων και συλλόγων εφευρετών ή επιστημόνων καθώς και συνεταιρισμών και ενώσεων παραγωγικών μονάδων που αποβλέπουν στην ανάπτυξη ερευνητικών και τεχνολογικών εγκαταστάσεων και προτύπων, στην από κοινού αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων ή στην παρουσίαση εφευρέσεων ή νέων προϊόντων και μεθόδων σε εκθέσεις και συνέδρια.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ρυθμίζονται οι διαδικασίες χορήγησης κρατικών βραβείων ή και οικονομικής ενίσχυσης εφευρετών, εργαζομένων σε επιχειρήσεις και οπουδήποτε άλλου συμβάλλει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, στην εκλαΐκευση και διάδοση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, καθώς και στην δημιουργία τεχνολογικών εκθετηρίων και μουσείων.

5. Τα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της χώρας μπορούν, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, να χορηγούν άδεια έως και δύο έτη με αποδοχές μη υπερβαίνουσες τα πενήντα στα εκατό σε ερευνητή οποιασδήποτε βαθμίδας ο οποίος επιθυμεί να αξιοποιήσει βιομηχανικά και εμπορικά τις τεχνικές του επινοήσεις ή και εφευρέσεις, εφ’ όσον εμπίπτουν στο αντικείμενο του Κέντρου ή Ινστιτούτου. Το ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου μπορεί να παρατείνει την πιο πάνω άδεια για άλλα τρία έτη συνολικά και με αποδοχές έως το είκοσι πέντε στα εκατό (25%) των κανονικών. Ύστερα από πέντε έτη, ο ερευνητής επιλέγει ή να παραιτηθεί από το κέντρο ή να επανέλθει με πλήρη απασχόληση. Η αξιολόγηση των αιτήσεων για χορήγηση ή παράταση της άδειας γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτο και η παροχή ή η παράταση της άδειας εγκρίνεται από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.[9]

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Άρθρο 21

Έννοια - Ακυρότητα όρων της σύμβασης

1. Με την σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας ο δότης τεχνολογίας υποχρεούται να παρέχει στο δέκτη τεχνολογίας και ο δέκτης να καταβάλει το συμφωνημένο τίμημα. Ως παροχή τεχνολογίας για την εφαρμογή του άρθρου αυτού νοούνται ιδίως τα εξής:

α. Η άδεια εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας.

β. Η μεταβίβαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας.

γ. Η παροχή τεχνικών κατασκευαστικών οδηγιών, σχεδίων ή υπηρεσιών.

δ. Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών παρακολούθησης και ελέγχου.

ε. Η ανακοίνωση βιομηχανικών απορρήτων με σχέδια, διαγράμματα, υποδείγματα, πρότυπα, οδηγίες, αναλογίες, συνθήκες, διαδικασίες, προδιαγραφές και τρόπους παραγωγής προϊόντων που αναφέρονται στην παραγωγική εκμετάλλευση. Τέτοια βιομηχανικά απόρρητα αποτελούν κυρίως οι τεχνικές πληροφορίες, στοιχεία ή γνώσεις που αφορούν με μεθόδους, εμπειρίες ή δεξιοτεχνίες, που έχουν πρακτική εφαρμογή ιδιαίτερα στην παραγωγή αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εφ’ όσον δεν έχουν γίνει ευρύτερα γνωστά.

στ. Η από κοινού έρευνα ή ανάπτυξη νέας τεχνολογίας, επιδεικτικών ή πειραματικών προγραμμάτων ή έργων.

ζ. Η παροχή τεχνικής βοήθειας με τη μορφή ενημέρωσης, καθοδήγησης και κατάρτισης προσωπικού.

2. Είναι άκυροι οι όροι:

α. Των αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που περιέχουν ρυθμίσεις αντίθετες με εκείνες του άρθρου 3 του Κανονισμού αριθ. 2349/1984 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (επίσημη Εφημερίδα Αρ. L 219/15) σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 85 παρ. 3 της Συνθήκες της ΕΟΚ σε κατηγορίες συμφωνιών που αφορούν στην άδεια εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

β. Των συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας που περιέχουν απαγόρευση εξαγωγών. Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μπορεί με απόφασή του να επιτρέψει σύμβαση με ρήτρα απαγόρευσης εξαγωγών, αν αυτό επιβάλλουν σοβαροί λόγοι οικονομικής ανάπτυξης και δημόσιου συμφέροντος και εφ’ όσον η απαγόρευση δεν αντίκειται σε διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.

Αρθρο 22

Καταχώριση σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας

1. Η σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας υποβάλλεται από το συμβαλλόμενο ή τους συμβαλλόμενους που έχουν κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα, μέσα σε ένα μήνα από την κατάρτισή της, στον ΟΒΙ και εφαρμόζονται παράλληλα οι διατάξεις του ν. 1360/1983 (ΦΕΚ 65).

2. Η σύμβαση καταχωρίζεται στο μητρώο μεταφοράς τεχνολογίας.

Οι καταχωριζόμενες συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας, ή τα στοιχεία του κατά την παράγραφο 5 εντύπου, τηρούνται απόρρητα. Ο παραβάτης της παρούσας διάταξης τιμωρείται με ποινές που ορίζονται στο άρθρο 17 του ν. 146/1914 "Περί αθεμίτου ανταγωνισμού".

3. Δεν υπόκεινται στην υποχρέωση καταχώρισης συμβάσεις με αντικείμενο:

α. Μεμονωμένη χρησιμοποίηση αλλοδαπών μηχανικών και τεχνιτών για την εγκατάσταση ή την επισκευή εργοστασίων ή μηχανημάτων.

β. Συμβουλές, σχέδια ή παρεμφερείς παροχές που συνήθως συνοδεύουν μηχανήματα ή εξοπλισμό, εφ` όσον δε συνεπάγονται ειδική επιβάρυνση για εκείνον που προορίζονται.

γ. Επείγουσα τεχνική βοήθεια ή επισκευές, εφ` όσον έχουν αφορμή παλαιότερη καταχωρισμένη συμφωνία.

δ. Τεχνική εκπαίδευση που παρέχουν εκπαιδευτικοί οργανισμοί ή επιχειρήσεις στους εργαζόμενους σ’ αυτές.

ε. Οπλικά συστήματα.

4. Ο υπόχρεος ή οι υπόχρεοι για καταχώριση της σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας μπορούν είτε να καταθέσουν αντίγραφο της σύμβασης είτε να συμπληρώσουν το κατά την παράγραφο 5 ειδικό έντυπο. Αγωγή ή αίτηση σε δικαστήριο που αφορά οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων, η οποία απορρέει από σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας, δε συζητείται χωρίς βεβαίωση του ΟΒΙ ότι τηρήθηκε η διάταξη της παραγράφου αυτής.

5. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται η διαδικασία κατάρτισης, σύνταξης και χορήγησης του ειδικού εντύπου για συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας και τα προς συμπλήρωση στοιχεία για στατιστική χρήση.

6. Η κατάθεση της σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας στον ΟΒΙ μπορεί να συνεπάγεται για τον ή τους συμβαλλομένους καταθέτες της σύμβασης έκπτωση από το ποσό των οφειλομένων τελών στον ΟΒΙ. Το ποσοστό της έκπτωσης καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΒΙ.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Άρθρο 23

Ευρωπαϊκή αίτηση - Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.[10]

Λόγοι ακύρωσης

1. Η αίτηση για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας κατατίθεται υποχρεωτικά στον ΟΒΙ όταν ο καταθέτης είναι έλληνας υπήκοος και εφ’ όσον δεν προβάλλεται προτεραιότητα με βάση προηγούμενη κατάθεση στην Ελλάδα.

2. Η αίτηση για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας από την ημερομηνία δημοσίευσής της σύμφωνα με το ν. 1607/1986 (ΦΕΚ 85) άρθρο 93 της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει στην Ελλάδα τα ίδια αποτελέσματα με την αίτηση χορήγησης ελληνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

3. Η προσωρινή προστασία της παραγράφου 2 χορηγείται μόνο από την ημερομηνία που ο δικαιούχος της αίτησης του ευρωπαϊκού διπλώματος θα καταθέσει στον ΟΒΙ την αρμόδια βεβαιωμένη μετάφραση στα ελληνικά των αξιώσεων της αίτησης[11].

4. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει στην Ελλάδα τα ίδια αποτελέσματα με το ελληνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που χορηγεί ο ΟΒΙ.

5. Ο δικαιούχος του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, οφείλει να καταθέσει στον ΟΒΙ την αρμόδια βεβαιωμένη ελληνική μετάφραση του κειμένου με βάση το οποίο το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας χορήγησε το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή το διατήρησε με τροποποιήσεις.

6. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν έχει ισχύ στην Ελλάδα εάν δεν τηρηθούν οι όροι της παραγράφου 5.

7. Για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται σε ισχύ η επιφύλαξη που διατύπωσε η Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 2 εδάφιο α της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας που παρέχουν προστασία σε φαρμακευτικά προϊόντα δεν ισχύουν στην Ελλάδα.

8. Άκυρο για την Ελλάδα μπορεί να κηρυχτεί ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μόνο για τους λόγους του ν. 1607/1986 άρθρο 138 παράγραφος 1 της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

9. Εάν οι λόγοι ακύρωσης προσβάλουν μερικά μόνο το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, οι αξιώσεις, η περιγραφή και τα σχέδια του διπλώματος περιορίζονται ανάλογα.

10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, καθορίζονται:

α. Η προθεσμία και οι προϋποθέσεις προσκόμισης της μετάφρασης της αίτησης για τη χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

β. Η προθεσμία και οι προϋποθέσεις προσκόμισης της μετάφρασης του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

γ. Οι όροι διαπίστωσης της αυθεντικότητας της μετάφρασης, η τυχόν αναθεώρησή της και τα δικαιώματα των καλόπιστων τρίτων που ήδη εκμεταλλεύονται την εφεύρεση.

δ. Ο τρόπος και οι προϋποθέσεις κατάθεσης της αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στον ΟΒΙ.

ε. Η τήρηση του μητρώου ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

στ. Οι προϋποθέσεις μετατροπής της αίτησης για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε αίτηση για χορήγηση ελληνικού διπλώματος.

ζ. Οι προϋποθέσεις εκπροσώπησης στον ΟΒΙ για θέματα ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

η. Η ρύθμιση περιπτώσεων σώρευσης προστασίας ελληνικού και ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24

Τέλη

1. Για την καταχώριση σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας, παροχή συμβουλών και πληροφοριών σχετικά με τη Μεταφορά τεχνολογίας και για τη χορήγηση, μεταβίβαση ή τροποποίηση δικαιωμάτων στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και στα πιστοποιητικά υποδείγματος χρησιμότητας καταβάλλονται Τέλη.

2. Για κάθε αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας προκαταβάλλονται στον ΟΒΙ Τέλη κατάθεσης της αίτησης, ετήσια Τέλη προστασίας, Τέλη σύνταξης της έκθεσης έρευνας και Τέλη καταχώρισης των μεταβολών. Οι αποδείξεις καταβολής των τελών κατάθεσης και των τελών του πρώτου χρόνου προστασίας κατατίθενται μαζί με την αίτηση για χορήγηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Τα ετήσια Τέλη προστασίας προκαταβάλλονται για κάθε επόμενο έτος και η σχετική απόδειξη υποβάλλεται στον ΟΒΙ κάθε χρόνο μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα που αντιστοιχεί στην ημερομηνία κατά την οποία έγινε η κατάθεση της αίτησης. Μετά τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας και μέσα σε έξι μήνες απ’ αυτήν ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να καταβάλει τα Τέλη που οφείλονται προσαυξημένα κατά πενήντα στα εκατό.

3. Ετήσια Τέλη προστασίας προκαταβάλλονται και για κάθε αίτηση χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας πέραν του χρόνου, σαν να είχε χορηγηθεί το δίπλωμα. Αν τα Τέλη αυτά δεν καταβληθούν μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2, εφαρμόζεται το άρθρο 16.

4. Ως ημερομηνία καταβολής των τελών θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης, στην οποία επισυνάπτεται η σχετική απόδειξη.

5. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται ανάλογα και στα πιστοποιητικά υποδείγματος χρησιμότητας και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το νόμο αυτόν η καταβολή τελών.

6. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΒΙ καθορίζεται το ύψος των τελών.[12]

7. Τέλη προστασίας που έχουν προκαταβληθεί και αναφέρονται σε μεταγενέστερο χρόνο εξαιρούνται από κάθε μεταγενέστερη αναπροσαρμογή.

8. Σε περίπτωση αμετάκλητος απόρριψης της αίτησης επιστρέφεται αναλογία προκαταβληθέντων ετήσιων τελών προστασίας που αντιστοιχεί σε μη δεδουλευμένο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 25

Καταργούμενες - Μεταβατικές διατάξεις - Εξουσιοδοτήσεις

1. Για τις αιτήσεις για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας που είχαν κατατεθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού εφαρμόζονται, ως προς τις προϋποθέσεις για τη διαδικασία χορήγησης διπλώματος, οι

διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Τα διπλώματα χορηγούνται από τον ΟΒΙ. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται με βάση αυτές τις αιτήσεις και διπλώματα που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και διατηρούνται τυχόν κεκτημένα δικαιώματα".

[Το τέταρτο εδάφιο καταργήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.2359/1995 (Α’ 241)]

2. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται ο ν. 2527/1920 "περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας", το άρθρο 668 του ΑΚ, το β.δ. της 22.11.1920 "περί εκτελέσεως του νόμου 2527 περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας", τα άρθρα 1 έως και 12 του ν. 1023/1980 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν. 2527/1920", η περίπτωση στ` του άρθρου 7 του π.δ. 574/1982 "Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων", καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή αφορά θέματα που ρυθμίζονται απ` αυτόν. Ο ν. 4325/1963 "περί εφευρέσεων αφορωσών την εθνικήν άμυναν της χώρας" παραμένει σε ισχύ. Όπου ο ν. 4325/1963 αναφέρεται στο Υπουργείο Εμπορίου νοείται ο ΟΒΙ και τυχόν παραπομπές στο ν. 2527/1920 αντικαθίστανται με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του νόμου αυτού.

3. Για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται σε ισχύ η επιφύλαξη που διατύπωσε η Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 2, εδάφιο α’ της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δε χορηγούνται από τον ΟΒΙ διπλώματα ευρεσιτεχνίας για φαρμακευτικά προϊόντα κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 1316/1984.

4. Οι υπάλληλοι κάθε κατηγορίας που υπηρετούν στο τμήμα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού μπορεί με απόφαση του υπουργού να διατίθενται στον ΟΒΙ για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη σχετική διάταξη. Ο χρόνος υπηρεσίας τους στον ΟΒΙ θεωρείται σε κάθε περίπτωση ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Με την ίδια απόφαση μπορεί να μεταβιβάζεται στον ΟΒΙ ο εξοπλισμός κάθε φύσης του τμήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

5. Με π.δ. που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εμπορίου και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μπορεί να μεταφέρονται στον ΟΒΙ οι αρμοδιότητες της διεύθυνσης εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εμπορίου για καταχώριση και έκδοση σημάτων.

6. Τροποποιήσεις του καταστατικού των επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί με π.δ. κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παράγραφος 5 του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13) ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εφ` όσον έχουν εγκριθεί από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και δεν αφορούν θέματα έδρας, διάρκειας, διάλυσης, σκοπού και διοίκησης της επιχείρησης. Η παράγραφος 1 του άρθρου 33 του π.δ. 166/1986 (ΦΕΚ 63Α) αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής:

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Κατ` εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1987. Η πρώτη τακτική συνέλευση θα συνέλθει μέσα σ` ένα εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης".

7. Στο τακτικό προσωπικό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και στα μέλη των οικογενειών τους παρέχεται από το Δημόσιο υγειονομική περίθαλψη με τις προϋποθέσεις και τους όρους που παρέχεται στους τακτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου και τα μέλη των οικογενειών τους, εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων και στο παραπάνω προσωπικό. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. "Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και στο μόνιμο προσωπικό του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ".

***Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.2359/1995 (Α’ 241).

***Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε ως άνω με την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 1803/1988 (ΦΕΚ Α’ 176).

Άρθρο 26

1. α. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται έπειτα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, είναι δυνατό να μεταβληθεί η νομική μορφή του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και να ρυθμίζεται η σύσταση θέσεων προσωπικού, η οργάνωση, η λειτουργία, οι πόροι, η οικονομική διαχείριση και, κατά παρέκκλιση γενικών και ειδικών διατάξεων που αφορούν το δημόσιο λογιστικό, ό, τι αφορά τη διάθεση της περιουσίας του μετατρεπόμενου νομικού προσώπου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

β. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού που υπηρετεί στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) κατά το χρόνο της μετατροπής, όπως τοποθέτηση, ένταξη στις ιδρυόμενες θέσεις, καθώς και ότι αφορά την κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού αυτού.

2. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ρυθμίζεται η διαδικασία εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος του εδαφίου β` της προηγουμένης παραγράφου.

Άρθρο :27

Προισχύσασες μορφές άρθρου :1

[ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ][13]

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ[14] ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 28

1. Συνιστάται αποκεντρωμένη υπηρεσία με την επωνυμία "Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας" (ΕΕΑΕ), που εδρεύει στην Αθήνα και υπάγεται στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Σκοπός της ΕΕΑΕ, που είναι όργανο της πολιτείας για θέματα πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας και ακτινοπροστασίας, είναι η εισήγηση για τη λήψη μέτρων, η σύνταξη κανονισμών, η άσκηση ελέγχων, η παρακολούθηση και η προώθηση επιστημονικών και τεχνολογικών ερευνών στους εξής τομείς:

α. Στην προστασία του πληθυσμού και του περιβάλλοντος από τις ιοντίζουσες «και μη «ιοντίζουσες» ακτινοβολίες.

β. Στις εφαρμογές της πυρηνικής τεχνολογίας και των πυρηνικών επιστημών στη βιομηχανία, στη γεωργία, στην υγεία, στις βιολογικές και άλλες επιστήμες.

γ. Στην ειρηνική χρησιμοποίηση της πυρηνικής ενέργειας.

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η ΕΕΑΕ έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Προγραμματίζει, συντονίζει και αξιολογεί τις μετρήσεις ραδιενέργειας περιβάλλοντος στη χώρα.

β. Εισηγείται στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και σε κάθε άλλο αρμόδιο υπουργό, που απευθύνεται στην ΕΕΑΕ σχέδιο ή σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων και αναγκών που προκαλούνται από αυξημένη ραδιορύπανση.

γ. Εκδίδει οδηγίες ασφάλειας και συντάσσει κανονισμούς λειτουργίας, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων που εκπέμπουν ιοντίζουσες "και μη ιοντίζουσες" ακτινοβολίες οι οποίοι εγκρίνονται και ισχύουν με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και κάθε άλλου κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά την κρίση τους. Παρακολουθεί και ασκεί έλεγχο για την εφαρμογή των οδηγιών και κανονισμών. Εισηγείται επίσης σε αρμόδιους φορείς και εκπονεί κανονισμούς ακτινοπροστασίας καθώς και τη λήψη προληπτικών μέτρων ή την εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση παραβίασης οδηγιών ή κανονισμών.

δ. Διεξάγει μετρήσεις και εκδίδει η ίδια, ή κατ` εξουσιοδότησή της άλλοι φορείς, τα σχετικά πιστοποιητικά.

ε. Μεριμνά για τη μετεκπαίδευση επιστημόνων και τεχνικών στην ημεδαπή ή αλλοδαπή σε θέματα που αφορούν τους σκοπούς της και τις αρμοδιότητές της.

στ. Γνωμοδοτεί στα αρμόδια όργανα για την παροχή, τροποποίηση ή ανάκληση άδειας εισαγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας στη χώρα πυρηνικών αντιδραστήρων και γενικά πυρηνικών εγκαταστάσεων κάθε τύπου και προορισμού.

ζ. Παρέχει, τροποποιεί ή ανακαλεί, αιτιολογημένα, άδειες παραγωγής, κατοχής, διάθεσης και χρήσης ραδιενεργών ουσιών (ραδιοϊσοτόπων και ιχνηθετημένων ενώσεων), καθώς και κάθε φύσης ραδιενεργών πηγών, περιλαμβανομένων και των σχασίμων υλικών

η. Εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς οργανισμούς για θέματα της αρμοδιότητάς της, μετά από έγκριση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας σε περιπτώσεις που η εκπροσώπηση δεν προβλέπεται από υφιστάμενες διεθνείς συμβατικές διατάξεις.

θ. Εκδίδει οδηγίες ασφάλειας για τη διαφύλαξη, διάθεση, μεταφορά και αποθήκευση των ραδιενεργών υλικών και εισηγείται στους κατά περίπτωση αρμόδιους υπουργούς την έκδοση υπουργικών αποφάσεων για τη διαδικασία ελέγχου και την τήρηση των διαδικασιών.

3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και των συναρμοδίων υπουργών, μετά από γνώμη της ΕΕΑΕ ορίζονται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη μεταφορά, διαφύλαξη, διάθεση και αποθήκευση ραδιενεργών καταλοίπων.

4. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η ΕΕΑΕ συνεργάζεται με το ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" και άλλα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Για τον ίδιο σκοπό συγκροτεί μόνιμες ή μη μόνιμες επιτροπές από ειδικούς επιστήμονες και τεχνικούς που θα διενεργούν ελέγχους, θα διεξάγουν μετρήσεις θα γνωμοδοτούν και γενικά θα ασχολούνται με κάθε θέμα της αρμοδιότητας της ΕΕΑΕ που παραπέμπεται σ` αυτές. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών καθορίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία και λειτουργία των επιτροπών αυτών. Η αμοιβή των μελών των επιτροπών αυτών καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1505/1984.

5. Τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις της ΕΕΑΕ με το ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", τη διάρθωση και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών της, τη σύσταση και διαβάθμιση των αναγκαίων θέσεων σ` αυτήν, τα θέματα κατάστασης, αποδοχών και πειθαρχίας του συνόλου του προσωπικού της και τον οικονομικό έλεγχό της ρυθμίζονται από τις διατάξεις και με τους περιορισμούς του άρθρου 25 παρ. 1 εδ. α, β και γ του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13/85). Τα π.δ. που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 περ. α και γ του ν. 1514/1985 εκδίδονται με σύμπραξη και του Υπουργού Οικονομικών.

6. Η ΕΕΑΕ διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΕΑΕ διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με τριετή θητεία και αποτελείται από επτά επιστήμονες με εμπειρία σε θέματα πυρηνικής τεχνολογίας και πυρηνικών επιστημών, με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος και ο αντιπροέδρος του διοικητικού συμβουλίου. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της ΕΕΑΕ διορίζεται μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ρυθμίζονται οι αρμοδιότητες και η λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΑΕ, η αντικατάσταση και συμπλήρωση των μελών του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εύρυθμη λειτουργία του. Με απόφαση των ίδιων υπουργών ορίζεται η αποζημίωση του προέδρου, αντιπροέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μεταβιβάζονται σταδιακά στην αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία ΕΕΑΕ οι αρμοδιότητες της παλιάς ΕΕΑΕ και του ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" που σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού περιέρχονται σ` αυτήν.

8. Για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας της ΕΕΑΕ μπορεί να συσταθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας ειδικός λογαριασμός που η διαχείρισή του γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 1514/1985.

9. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 7 του άρθρου 27 του ν. 1514/1985 καταργούνται. Στο τέλος της περίπτωσης του εδ. γ` της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.1514/1985 προστίθεται η εξής διάταξη: "Το επιστημονικό προσωπικό της ΕΕΑΕ, που κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού (8.2.1985) έχει πραγματική υπηρεσία σ’ αυτήν τουλάχιστο δέκα ετών και δεν επιθυμεί να υποβληθεί στις κρίσεις που προβλέπονται στα πιο πάνω εδάφια α` και β` της παραγράφου αυτής, έπειτα από αίτηση του και χωρίς κρίση κατατάσσεται αυτοδίκαια σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις με σύμφωνα ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μη εφαρμοζομένης στην περίπτωση αυτήν της διάταξης του άρθρου 26 παρ. 1 εδάφ. γ` του ν. 1514/1985. Επίσης το ίδιο επιστημονικό προσωπικό με δεκαετή υπηρεσία στην ΕΕΑΕ ύστερα από αρνητικές κρίσεις στις περιπτώσεις των εδαφίων α’ και β’ της παραγράφου αυτής παραμένει στην ΕΕΑΕ καταλαμβάνοντας αυτοδίκαια προσωποπαγείς θέσεις με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Το προσωπικό αυτό διατηρεί το ίδιο νομικό καθεστώς (μισθολογικό και ασφαλιστικό) που είχε κατά τη δημοσίευση του ν. 1514/1985. Οι πιο πάνω συνιστώμενες προσωποπαγείς προσωρινές θέσεις καταργούνται με την καθ` οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του κατέχοντος αυτές προσωπικού".

10. Η διάταξη της περίπτωσης εε` του εδ. α` της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 1514/1985 καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής: "εε’. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών" (ΕΙΕ)".

11. Για την κατά το άρθρο 26 του ν. 1514/1985 κρίση του επιστημονικού προσωπικού κάθε κατηγορίας, ο πρόεδρος κάθε ειδικής επιτροπής της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου ορίζει για κάθε κρινόμενο ένα από τα μέλη της Επιτροπής ως εισηγητή. Σε καθέναν από τους οριζόμενους εισηγητές μπορεί να ανατεθεί η εισήγηση για έναν ή περισσότερους κρινόμενους. Ο εισηγητής, λαμβάνοντας υπόψη το υποβαλλόμενο από κάθε κρινόμενο σημείωμα για την επιστημονική δράση ή και έργο του καθώς και κάθε άλλο συνυποβαλλόμενο στοιχείο, συντάσσει την έκθεσή του, η οποία, με μέριμνα του προέδρου της ή και της διοίκησης του Ερευνητικού Κέντρου, διαβιβάζεται σε όλα τα μέλη της Επιτροπής και κατατίθεται στην αντίστοιχη υπηρεσία Διοικητικού. Ο κρινόμενος δικαιούται να ζητήσει και να λάβει αντίγραφο της έκθεσης και να παρουσιαστεί στην Επιτροπή για να εκθέσει πρόσθετα στοιχεία διευκρινίσεις ή και παρατηρήσεις. Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα, εφ’ όσον τα παρόντα μέλη της είναι περισσότερα από το μισό του συνολικού αριθμού τους, λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Η ψήφος κάθε μέλους της Επιτροπής καθώς και η αιτιολογία της καταχωρίζονται στα πρακτικά τα οποία, υπογραφόμενα από τον πρόεδρο και τον γραμματέα, κατατίθενται στην αντίστοιχη Υπηρεσία Διοικητικού και κάθε κρινόμενος δικαιούται να ζητήσει και να λάβει το πλήρες απόσπασμα που τον αφορά.

Η προθεσμία υποβολής των κατά την παρούσα παράγραφο σημειωμάτων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ημερών και κάθε ειδική επιτροπή καταθέτει το πρακτικό με τις κρίσεις της μέσα 8 μήνες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προαναφερόμενων σημειωμάτων.

Σε περίπτωση που επιστήμονας, υπαγόμενος στις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1514/1985 και της παρούσας παραγράφου, δεν υποβάλει το σημείωμα με την επιστημονική του δράση ή και έργο μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη διοίκηση του αντίστοιχου ερευνητικού κέντρου, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 26, παρ. 1 εδαφ. γ του ν. 1514/1985, χωρίς να απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9 παρ. 3 περ. β`, 10 παρ. 4 και 11 παρ. 4 και 5 του ν. 1514/1985 στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", ως ερευνητές νοούνται και οι λειτουργικοί επιστήμονες.

*** Οι λέξεις "και μη ιοντίζουσες" της παρ. 1 (α) και (γ) προστέθηκαν με το άρθρο 39 Ν.2496/1997 ΦΕΚ Α 87.

Άρθρο 29

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εξαιρούνται οι διατάξεις του Β, Γ και Δ Μέρους καθώς και το άρθρο 25 παράγραφοι 1 και 2 του ΣΤ Μέρους του νόμου αυτού, οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 1988. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας του ΥΒΕΤ μεταφέρονται στον ΟΒΙ.

 


[1] Βλέπε σχετικά την Υ.Α. 15644/ΕΦΑ/1225 (ΒΙΟΜ) της 18/31. 12.87. περί εγκρίσεως διατάξεων για τον Οικονομικό Κανονισμό του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), (Β’ 763).

[2]Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Π.Δ. 226/1989 (ΦΕΚ Α΄ 107/2.5.1989) Οργανισμός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), "Το προϊόν κάθε συνεργασίας σε επίπεδο πρωτότυπων επιστημονικών ιδεών αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των συνεργασθέντων ή συνεργαζόμενων μερών. Τα δικαιώματα στο ερευνητικό προϊόν κάθε συνεργασίας που γίνεται στο Ε.Ι.Ε., η δημοσίευση ή και η εκμετάλλευσή του, διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1733/87

[3] Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 45/1991, (ΦΕΚ Α’ 24): “Το δικαίωμα για καταχώρηση τοπογραφίας και τα δικαιώματα αποκλειστικότητας που απορρέουν από προστατευόμενη τοπογραφία μπορούν να μεταβιβαστούν με έγγραφη συμφωνία ή να κληρονομηθούν. Η μεταβίβαση συντελείται από την καταχώριση της συμφωνίας ή του κληρονομητηρίου στο Μητρώο τοπογραφιών και δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 του νόμου 1733/87, εφαρμόζονται ανάλογα. Τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ν. 1733/1987 εφαρμόζονται ανάλογα και για το δικαίωμα επί της τοπογραφίας".

[4] Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 45/1991, (ΦΕΚ Α’ 24): “Το δικαίωμα για καταχώρηση τοπογραφίας και τα δικαιώματα αποκλειστικότητας που απορρέουν από προστατευόμενη τοπογραφία μπορούν να μεταβιβαστούν με έγγραφη συμφωνία ή να κληρονομηθούν. Η μεταβίβαση συντελείται από την καταχώριση της συμφωνίας ή του κληρονομητηρίου στο Μητρώο τοπογραφιών και δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 του νόμου 1733/87, εφαρμόζονται ανάλογα. Τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ν. 1733/1987 εφαρμόζονται ανάλογα και για το δικαίωμα επί της τοπογραφίας".

[5]Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 45/1991, (ΦΕΚ Α’ 24): “Το δικαίωμα για καταχώρηση τοπογραφίας και τα δικαιώματα αποκλειστικότητας που απορρέουν από προστατευόμενη τοπογραφία μπορούν να μεταβιβαστούν με έγγραφη συμφωνία ή να κληρονομηθούν. Η μεταβίβαση συντελείται από την καταχώριση της συμφωνίας ή του κληρονομητηρίου στο Μητρώο τοπογραφιών και δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 του νόμου 1733/87, εφαρμόζονται ανάλογα. Τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ν. 1733/1987 εφαρμόζονται ανάλογα και για το δικαίωμα επί της τοπογραφίας".

[6] Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 15 εφαρμόζονται συμπληρωματικώς και προκειμένου περί κήρυξης ακυρότητας δικαιώματος επί της τοπογραφίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 45 της 11.2/1.3.91 (Α’ 24).

[7] Κατά την παρ. 3 άρθρου 17 π.δ. 45/1991 και την παρ. 2 άρθρου 28 π.δ. 259/1997, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 4 και 6 αντίστοιχα άρθρου 53 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ Α’ 118), οι διατάξεις των άρθρων 17 παρ.3-7, 17Α έως και 17ΣΤ του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής α) των δικαιωμάτων από προστατευόμενη τοπογραφία β) του καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος

[8] Κατά την παρ. 3 άρθρου 17 π.δ. 45/1991 και την παρ. 2 άρθρου 28 π.δ. 259/1997, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 4 και 6 αντίστοιχα άρθρου 53 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ Α’ 118), οι διατάξεις των άρθρων 17 παρ.3-7, 17Α έως και 17ΣΤ του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής α) των δικαιωμάτων από προστατευόμενη τοπογραφία β) του καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος

[9] Με την παρ.3 άρθρ.3 Ν.2919/2001 ορίζεται ότι: Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 1733/1987 εφαρμόζονται αναλόγως και στους ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες, το βοηθητικό τεχνικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων, στα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., στο Ε.Π. των Τ.Ε.I., στο ερευνητικό προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) και των νοσοκομείων, καθώς και στο τεχνικό προσωπικό όλων των ανωτέρω φορέων.

[10] Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 16/1991, (ΦΕΚ Α’ 6): Όποιος αντλεί δικαιώματα από την διεθνή αίτηση απολαμβάνει προσωρινά την προστασία του άρθρου 23 παράγραφος 2 του Ν. 1733/1987 από την ημερομηνία που η βεβαιωμένη μετάφραση των αξιώσεων της αίτησης κατατέθηκε στο ΟΒΙ. Ως ημερομηνία δημοσίευσης της διεθνούς αίτησης νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης στο ΕΔΒΙ.

[11]Με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.2919/2001 ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 1733/1987 εφαρμόζονται αναλόγως και στους ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες, το βοηθητικό τεχνικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων, στα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., στο Ε.Π. των Τ.Ε.I., στο ερευνητικό προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) και των νοσοκομείων, καθώς και στο τεχνικό προσωπικό όλων των ανωτέρω φορέων.»

[12]Κατά το άρθρο 17 του ΠΔ 16/1991 (Α’ 6): "Το τέλος διαβίβασης της διεθνούς αίτησης καταβάλλεται υπέρ του ΟΒΙ και το ύψος του καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 6 του Ν. 1733/1987 με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΒΙ. Το τέλος αυτό επιστρέφεται εις ολόκληρον στον καταθέτη εάν η διεθνής αίτηση δεν αποσταλεί στον ΠΟΔΙ μέσα στην προθεσμία που ορίζει ο κανόνας 22, παράγραφος 3 της Συνθήκης συνεργασίας. Για τον τρόπο καταβολής και το ύψος των λοιπών προβλεπόμενων τελών υπέρ του ΟΒΙ από το παρόν προεδρικό διάταγμα εφαρμόζεται ο εκάστοτε ισχύων κανονισμός τελών του ΟΒΙ.

[13]Το άρθρο 27 Καταργήθηκε με την περ.η` της παρ.2 του άρθρου 10 του Ν.2286/1995 (Α 19), του οποίου η ισχύς αρχίζει την 1.1.1995

[14] Σύμφωνα με το άρθρο 39 Ν.2496/97,η άνω επιτροπή υπάγεται στους φορείς του άρθρου 31 του Ν.1514/1985 που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και διέπονται από το Ν. 1514/1985.