aepi stop

[Update: Δημοσίευση Ν. 4531/2018, (ΦΕΚ A' 62 - 05.04.2018) που εμπεριέχει τη σχετική ρύθμιση (άρθρο 45)].

 

Ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 29 Μαρτίου 2018 η υπ’ αριθμ. 1544/155-28.3.2018 αναμενόμενη τροπολογία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Τροποποίηση των διατάξεων των ν. 2121/1993, 4481/2017 και του π.δ./τος 311/1994 σχετικά με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας», ως άρθρο 45 [του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης] του Ν. 4531/2018, (ΦΕΚ A' 62 - 05.04.2018) που τιτλοφορείται Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Πρόληψη και τη Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης - πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση - πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το ως άνω άρθρο φέρει τον τίτλο "Τροποποίηση των διατάξεων των νόμων 2121/1993, 4481/2017 και του π.δ. 311/1994" και ορίζει μία νέα πορεία πλεύσης στα αχαρτογράφητα νερά της διαδικασίας και των συνεπειών που συνεπάγεται η ανάκληση άδειας ενός ΟΣΔ ή ΑΟΔ του άρ. 50 (με δεσπόζουσα θέση στην αγορά) (βλ. ΑΕΠΙ).

Για την ομαλή μετάβαση αλλά και την αδιάλειπτη διαχείριση των δικαιωμάτων-μελών του επίμαχου ΟΣΔ ή ΑΟΔ του άρθρου 50, εισάγεται πλαίσιο έκτακτης και προσωρινής κρατικής διαχείρισης των δικαιωμάτων, έως ότου τη συλλογική διαχείριση των εν λόγω δικαιωμάτων αναλάβει άλλος ΟΣΔ.

 

Ειδικότερα, η νέα νομοθετική πρωτοβουλία εισάγει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

 

α) Άμεσο αποτέλεσμα απόφασης περί ανάκλησης άδειας λειτουργίας

Τροποποιείται το άρθρο 46 παρ. 9 του Ν. 4481/2017 και η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού περί επιβολής της κύρωσης προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης άδειας τίθεται σε ισχύ ύστερα από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ (και όχι εντός μηνός ή τριμήνου αντίστοιχα, όπως όριζε η παλαιότερη εκδοχή της διάταξης).

 

β) Ο ΟΠΙ ως φορέας έκτακτης προσωρινής διαχείρισης σε περίπτωση ανάκλησης άδειας

Περαιτέρω, προστίθεται άρθρο 51Α στον Ν. 4481/2017 το οποίο προβλέπει ότι σε περίπτωση ανάκλησης άδειας, αρμόδιος φορέας για την άσκηση της συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων-μελών του εν λόγω ΟΣΔ καθίσταται ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), έως ότου τη συλλογική διαχείριση των εν λόγω δικαιωμάτων αναλάβει άλλος ΟΣΔ και το αργότερο για διάρκεια δύο ετών.

Τροποποιούνται αντίστοιχα και τα άρθρα 69 Ν. 2121/1993 και άρθρο 2 π.δ. 311/1994, αναγνωρίζοντας στον ΟΠΙ την εν λόγω αρμοδιότητα. Λαμβάνοντας υπόψιν τις νέες αρμοδιότητες, εισάγεται αύξηση των μελών του Δ.Σ. του ΟΠΙ από 5 σε 7 (νέο άρ. 3 π.δ. 311/1994).

 

γ) Ειδική Υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης δικαιωμάτων εντός του ΟΠΙ

Για την άσκηση των εν λόγω αρμοδιοτήτων έκτακτης διαχείρισης δικαιωμάτων από τον ΟΠΙ συστήνεται Ειδική Υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης δικαιωμάτων, υπαγόμενη απευθείας και εποπτευόμενη από το ΔΣ του ΟΠΙ, υπό τη διεύθυνση ενός προσωρινού διαχειριστή (εγνωσμένου κύρους και ανάλογης επαγγελματικής εμπειρίας σε οικονομικά ή νομικά θέματα), με αρμοδιότητα την άσκηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την εκπλήρωση της έκτακτης προσωρινής διαχείρισης των δικαιωμάτων του μη λειτουργούντος πλέον ΟΣΔ ή ΑΟΔ του α. 50 (άρ. 51Α Ν. 4481/2017), στην οποία περιλαμβάνονται ρητά:

η σύναψη νέων συμβάσεων ανάθεσης και εκπροσώπησης με δικαιούχους

η είσπραξη, διανομή και απόδοση των δικαιωμάτων των δικαιούχων

η τήρηση της νομιμότητας χρήσης πνευματικών έργων

η ενημέρωση των δικαιούχων για την πορεία και το έργο της έκτακτης διαχείρισης των δικαιωμάτων

(νέο άρθρο 11 παρ. 3 π.δ. 311/1994).

Επίσης υπέρ του φορέα της έκτακτης διαχείρισης ισχύουν, μεταξύ άλλων, και τα τεκμήρια εκπροσώπησης και νομιμοποίησης του άρθρου 7 Ν. 4481/2017 (άρ. 51Α παρ. 3 Ν. 4481/2017).

Σημειώνεται ότι το κόστος λειτουργίας της εν λόγω Υπηρεσίας καλύπτεται από έκτακτη επιχορήγηση στον ΟΠΙ από τον κρατικό προϋπολογισμό, ύστερα από σχετική ΚΥΑ (άρ. 51Α παρ. 9 Ν. 4481/2017) ενώ με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΙ συνάπτονται οι αναγκαίες συμβάσεις προμηθειών καθώς και οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιδίως για την υποβοήθηση του έργου του προσωρινού διαχειριστή (συμβούλων, προσωπικό διοικητικής υποστήριξης), μάλιστα κατά παρέκκλιση του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΠΙ και των διατάξεων που αφορούν της δημόσιες συμβάσεις (άρ. 51Α παρ. 1 Ν. 4481/2017) και ύστερα από έγκριση των προσώπων και της αμοιβής τους από το Δ.Σ. του ΟΠΙ.

 

δ) Υφιστάμενα ποσά και συμβάσεις

Περαιτέρω, με την υπουργική απόφαση της ανάκλησης άδειας μεταβιβάζονται στον ΟΠΙ τα χρηματικά ποσά που τηρούνται στους χωριστούς ειδικούς λογαριασμούς του μη λειτουργούντος φορέα για να τα αποδώσει στους δικαιούχους.

Επίσης, οι συμβάσεις ανάθεσης και εκπροσώπησης (αμοιβαιότητας) λύονται αυτοδικαίως. Μάλιστα, κατά εισαγόμενο πλάσμα, από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης ανάκλησης «θεωρείται αυτοδικαίως ότι συνάπτονται νέες όμοιες συμβάσεις μεταξύ των δικαιούχων και του ΟΠΙ, καθώς και των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και του ΟΠΙ, για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται στην προηγούμενη σύμβαση, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της έκτακτης διαχείρισης». Οι δικαιούχοι και οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης έχουν δικαίωμα αντίταξης έναντι της αυτοδίκαιης ανάθεσης και εκπροσώπησης από τον ΟΠΙ εντός εξήντα ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ανάκλησης (άρθρο 51 Α παρ. 2 Ν. 4481/2017).

 

ε) Εφαρμογή του πλαισίου συλλογικής διαχείρισης του 4481/2017 στην Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης

Στην Ειδική Υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης δικαιωμάτων εφαρμόζονται οι προβλέψεις του Ν. 4481/2017, στο βαθμό που αυτά είναι συμβατά με τον σκοπό της έκτακτης διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης ρητά της λειτουργίας γενικής συνέλευσης και εποπτικού συμβουλίου (άρ. 51Α παρ. 4 Ν. 4481/2017).

 

στ) Πρόσβαση σε αρχεία και έγγραφα

Περαιτέρω, για τους σκοπούς της έκτακτης διαχείρισης, ο ΟΠΙ καθίσταται ο νόμιμος χρήστης του φυσικού, ψηφιοποιημένου και ψηφιακού αρχείου τεκμηρίωσης ή και έργων που εκπροσωπούσε ο μη λειτουργών πλέον ΟΣΔ ή ΑΟΔ του άρ. 50. Ως εκ τούτου, εξουσιοτηθέντα από τον ΟΠΙ πρόσωπα δύνανται να έχουν πρόσβαση αλλά και να εγκατασταθούν στις εγκαταστάσεις του ΟΣΔ ή ΑΟΔ του άρ. 50 χωρίς κανέναν περιορισμό (άρ. 51Α παρ. 5 Ν. 4481/2017), προβλέπεται δε ποινικός κολασμός (φυλάκιση έως τριών ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον δέκα χιλιάδες ευρώ) για όποιον εμποδίζει, παρακωλύει με κάθε τρόπο ή μέσο, αρνείται στην πρόσβαση στα αρχεία, αποκρύπτει ή αφαιρεί έγγραφα και στοιχεία και με τις πράξεις του αυτές καθυστερεί, δυσχεραίνει ή αναιρεί το έργο του ΟΠΙ (άρ. 51Α παρ. 6 Ν. 4481/2017).

 

ζ) Η μετάβαση σε διάδοχη διαχείριση

Τέλος, προβλέπεται ότι η γενική συνέλευση των μελών της Ειδικής Υπηρεσίας έκτακτης διαχείρισης αποφασίζει για τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, ο οποίος θα αναλάβει τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους. Εν συνεχεία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών μεταφέρεται η δραστηριότητα της Ειδικής Υπηρεσίας στον διάδοχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και ρυθμίζονται τα θέματα αποτίμησης των μεταβιβαζόμενων στοιχείων και ο τρόπος καταβολής του ποσού που τυχόν προκύψει από το διάδοχο οργανισμό προς τον ΟΠΙ (άρ. 51Α παρ. 8 Ν. 4481/2017).

 

To κείμενο του ψηφισθέντος νομοσχεδίου είναι διαθέσιμο εδώ: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/18a4e643-1429-4e6b-a317-d7c6a29adabf/10662585.pdf

 

Πηγή: https://www.hellenicparliament.gr

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 


 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΟΣΔ Η ΑΟΔ

 

 

Photo credits:  Freepik.com