copyright touch

 

Με το άρθρο 85 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.», το οποίο ψηφίστηκε στις 29/3/2019 [εκκρεμεί η δημοσίευση στο ΦΕΚ], επέρχονται νέες τροποποιήσεις στον ν. 4481/2017 περί συλλογικής διαχείρισης (διά της υπ’ αρ. Τροπολογίας: 2053/48 26.3.2019 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού).

Πιο συγκεκριμένα οι εισαγόμενες τροποποιήσεις ρυθμίζουν ιδίως ζητήματα που ανέκυψαν κατά την τρέχουσα μεταβατική περίοδο έκτακτης συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων στο πεδίο των μουσικών έργων, ύστερα από την ανάκληση της άδειας της ΑΕΠΙ και την ενεργοποίηση της ΕΥΕΔ:

 

Aναδρομική επέκταση έκτακτης διαχείρισης και σε προγενέστερες της ανάθεσης αξιώσεις είσπραξης δικαιωμάτων.

Προβλέπεται η εκ του νόμου επέκταση της ανάθεσης διαχείρισης δικαιωμάτων στο πλαίσιο έκτακτης συλλογικής διαχείρισης (ΕΥΕΔ), ώστε να καλύπτει την είσπραξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν χρήσεις προγενέστερες της ανάθεσης στην ΕΥΕΔ, για τα οποία είτε δεν είχε χορηγηθεί άδεια από την ανεξάρτητη οντότητα του άρθρου 50 (ΑΟΔ δεσπόζουσας θέσης), της οποίας η άδεια ανακλήθηκε [ΑΕΠΙ], είτε είχε χορηγηθεί άδεια αλλά δεν είχαν καταβληθεί τα δικαιώματα (νέα παράγραφος 1 α περ. β’ του άρθρου 12 ν. 4481/2017).

 

Ακατάσχετο και αδέσμευτο των διανεμητέων ποσών.

Τα έσοδα από δικαιώματα ή τα έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση των εσόδων από δικαιώματα που περιέχονται στους ξεχωριστούς λογαριασμούς που ειδικώς προβλέπονται στον ν. 4481/2017, καθώς και οι απαιτήσεις από δικαιώματα του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50  και του ΟΠΙ κατά την άσκηση των καθηκόντων που ως φορέας έκτακτης συλλογικής διαχείρισης είναι ακατάσχετα από οποιονδήποτε κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης (νέο τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 17 ν. 4481/2017).

Επίσης, τα έσοδα και οι απαιτήσεις από δικαιώματα του προηγούμενου εδαφίου δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα, όσον αφορά τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης ή την Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης του άρθρου 50 τον ΟΠΙ κατά την άσκηση των καθηκόντων του που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 51 Α [έκτακτη συλλογική διαχείριση] (νέο πέμπτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 17 ν. 4481/2017).

 

Άρση μέτρων διασφάλισης οφειλών στο Δημόσιο που έχουν επιβληθεί σε φορείς συλλογικής διαχείρισης.

Επιπλέον, τυχόν μέτρα διασφάλισης των οφειλών στο Δημόσιο, που έχουν ήδη επιβληθεί κατά του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης ή της Ανεξάρτητης Οντότητας Διαχείρισης του άρθρου 50, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4174/2013, για ίδιες οφειλές κατά του Δημοσίου, αίρονται αυτοδικαίως (νέο έκτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 17 ν. 4481/2017).

Οι ανωτέρω διατάξεις περί ακατάσχετου και αδέσμευτου εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς εκτελέσεις ως προς το ατέλεστο μέρος της διαδικασίας αυτών και ως προς τις πράξεις εκτελέσεως που θα γίνουν μετά την έναρξη της ισχύος τους. Το κύρος και οι έννομες συνέπειες των πράξεων της διαδικασίας εκτελέσεως που έχουν γίνει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (ν. 4471/2018) δεν θίγονται (νέα τελ. εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 17 ν. 4481/2017).

 

Εξαίρεση από κατάσχεση εις χείρας φορέα συλλογικής διαχείρισης για απαιτήσεις κατά δικαιούχων-μελών του φυσικών προσώπων.

Επιπρόσθετα, εξαιρούνται από την κατάσχεση στα χέρια του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50 και του ΟΠΙ κατά την άσκηση των καθηκόντων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 51Α, χρηματικές απαιτήσεις τρίτων, του Δημοσίου, των Ασφαλιστικών Ταμείων και των πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά των δικαιούχων φυσικών προσώπων μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00 €) ετησίως για κάθε δικαιούχο φυσικό πρόσωπο (νέα παρ. 5 του άρθρου 17 ν. 4481/2017).

 

Εξαίρεση διανεμητέων ποσών από πτωχευτική περιουσία φορέα συλλογικής διαχείρισης.

Σε περίπτωση πτώχευσης του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50, τα έσοδα από δικαιώματα, τα έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση των εσόδων από δικαιώματα που περιέχονται στους ξεχωριστούς λογαριασμούς της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 2, οι απαιτήσεις από δικαιώματα και η εύλογη αμοιβή του άρθρου 18 του ν. 2121/1993, δεν ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3588/2007(Α ́153) (Πτωχευτικός Κώδικας) και αποχωρίζονται υποχρεωτικά από αυτήν υπέρ των δικαιούχων - μελών, όπως αυτοί εκπροσωπούνται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται και για τις εκκρεμείς αιτήσεις πτώχευσης και για αιτήσεις πτώχευσης και τις εκκρεμείς πτωχεύσεις (νέα παράγραφος 6 του άρθρου 17 ν. 4481/2017).

 

Ανυπαρξία διαδοχής μεταξύ παυθέντος φορέα συλλογικής διαχείρισης και φορέα έκτακτης συλλογικής διαχείρισης.

Η ανάθεση της διαχείρισης δικαιωμάτων των δικαιούχων στον ΟΠΙ εκτάκτως και προσωρινά σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν συνιστά μεταβίβαση περιουσίας κατ’ άρθρο 479 ΑΚ, του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50, η άδεια του οποίου ανακλήθηκε, στον ΟΠΙ. Ο ΟΠΙ δεν καθίσταται καθολικός ή ειδικός διάδοχος του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 5.4.2018 (νέα παράγραφος 10 του άρθρου 51 Α του ν. 4481/2017).

 

Η τροπολογία είναι διαθέσιμη εδώ: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/10979230.pdf

 

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο είναι διαθέσιμο εδώ: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/10979230.pdf


Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Πηγή: www.hellenicparliament.gr

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΙ (Ε.Υ.Ε.Δ.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΙ 

META-AEΠΙ ΕΠΟΧΗ: Η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΞΕΚΙΝΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΠΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΠΟ

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΣΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΠΙ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΑΕΠΙ ...

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΟΣΔ Η ΑΟΔ