vouli

 

Kατατέθηκε στη Βουλή την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 το πολυαναμενόμενο Σχέδιο Νόμου για τη Συλλογική Διαχείριση, με τίτλο «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». Πρόκειται για τη δεύτερη κατάθεση του εν λόγω νομοσχεδίου στη Βουλή, ύστερα από τη θνησιγενή αρχική κατάθεση της 4ης Ιουλίου 2016.

 

Η νέα κατατεθειμένη εκδοχή του Σχεδίου Νόμου διαφοροποιείται σε σχέση με την ενδιάμεση εκδοχή που παρουσιάστηκε δημόσια σε συνέντευξη τύπου από τον Υπουργό Μπαλτά στις 13 Οκτωβρίου 2016. Ειδικότερα, το κατατεθέν Σχέδιο Νόμου χαρακτηρίζεται αφενός από εκτεταμένες αλλαγές και βελτιώσεις διατύπωσης και, αφετέρου, επιφέρει και ουσιαστικές αλλαγές που εντοπίζονται, με μία πρώτη ματιά, στα παρακάτω ζητήματα:

 

 • Η ειδική ρύθμιση για τις Ανεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης (ΑΟΔ) που ασκούν συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων και έχουν δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά (όπως η ΑΕΠΙ), διατηρείται, με αναμορφωμένο όμως περιεχόμενο (άρθρο 51 του Σ/Ν). Πιο συγκεκριμένα, απαλείφεται η φωτογραφική πρόβλεψη της ενδιάμεσης εκδοχής του νομοσχεδίου σχετικά με τη διαχείριση δικαιωμάτων επί μουσικών έργων, απαριθμούνται ρητά οι υποχρεώσεις που βαρύνουν την οντότητα για λειτουργία Γενικής Συνέλευσης και Εποπτικού Συμβουλίου και προβλέπεται η ευθεία εφαρμογή σε αυτές των τεκμηρίων εκπροσώπησης και των διατάξεων για την υποχρεωτική συλλογική διαχείριση. Ειδικότερα, οι ΑΟΔ του άρθρου 51 πρέπει υποχρεωτικά να προβλέπουν στο καταστατικό τους την ύπαρξη Γενικής Συνέλευσης των μελών τους και εισάγεται αναθεωρημένη αναλυτική περιγραφή αρμοδιοτήτων και σύγκλησης (άρθρο 9 παρ. 9 του Σ/Ν). Περαιτέρω, διατηρείται η πρόβλεψη για ύπαρξη Εποπτικού Συμβουλίου, με αναθεωρημένη όμως και αναλυτική ad hoc περιγραφή σύστασης, θητείας και αρμοδιοτήτων για τις εν λόγω ΑΟΔ (άρθρο 10 παρ. 7 επ. του Σ/Ν).

 

 • Προβλέπεται αναλυτικότερη ρύθμιση για τη δυνατότητα διαμεσολάβησης για διαφορές που ανακύπτουν από την εφαρμογή του νομοθετήματος (ιδίως άρθρο 44 παρ. 3 του Σ/Ν).

 

 • Τροποποιείται μερικώς το πλαίσιο για τη σύσταση ενιαίου φορέα είσπραξης δικαιωμάτων από δημόσια εκτέλεση μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στον οποίο προβλέπεται ανάθεση είσπραξης και από τις ΑΟΔ του άρθρου 51 και για τον οποίο ισχύουν τα προβλεπόμενα τεκμήρια εκπροσώπησης (άρθρο 45 παρ. 1 in fine του Σ/Ν).

 

 • Συγχωνεύονται και αναμορφώνονται οι διατάξεις που αφορούν την επιβολή κυρώσεων σε ΟΣΔ (άρθρο 47 του Σ/Ν).

 

 • Εισάγεται για πρώτη φορά ο θεσμός του Επίτροπου Εξυγίανσης (άρθρο 52), οποίος έχει ως βασική αρμοδιότητα την εξυγίανση ΟΣΔ ή ΑΟΔ του άρθρου 51 σε περίπτωση αδυναμίας (παρούσας ή επαπειλούμενης) εκπλήρωσης ληξιπρόθεσμων χρηματικών απαιτήσεων ιδίως των δημιουργών-μελών του, με ρητή μάλιστα αναφορά στη συμπληρωματική εφαρμογή της πτωχευτικής νομοθεσίας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η πρόβλεψη για Επίτροπο Εξυγίανσης δεν καταργεί αλλά τροποποιεί το άρθρου 54 παρ. 10 Ν. 2121/1993 που διέπει τον νεότευκτο θεσμό του Προσωρινού Επιτρόπου (εισήχθη τον περασμένο Μάρτιο με το άρθρο 15 του Ν. 4463/2017).

 

Πέραν των ανωτέρω μεταβολών που αφορούν την ενότητα της συλλογικής διαχείρισης, το κατατεθέν Σχέδιο Νόμου επιφέρει αλλαγές και αναφορικά με τις «λοιπές» καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις του Ν. 2121/1993 που είχαν προβλεφθεί (και) στην προηγούμενη ενδιάμεση εκδοχή του Σχεδίου Νόμου.

Ειδικότερα:

 • Αναμορφωμένη εμφανίζεται η προτεινόμενη μεταβολή του πλαισίου για την εύλογη αμοιβή για ιδιωτική αναπαραγωγή. Πιο συγκεκριμένα, για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνονται ρητά tablets και smartphones (πέραν των ηλεκτρονικών υπολογιστών) με μέγεθος RAM άνω των 4 GB στα τεχνικά μέσα που γεννούν υποχρέωση για εύλογη αμοιβή υπέρ του δημιουργού. Η οφειλόμενη εύλογη αμοιβή για τις συσκευές αυτές καθορίζεται στο 1% της αξίας τους, έναντι του 2% που είχε προταθεί στην ενδιάμεση εκδοχή του Οκτωβρίου (άρθρο 55 παρ. 2 Α.).

 

 • Εισάγεται για πρώτη φορά διεύρυνση της εξαίρεσης για αναπαραγωγή προστατευόμενων έργων για διδασκαλία. Ειδικότερα, το άρθρο 21 επεκτείνεται πέραν της αναπαραγωγής και στην παρουσίαση έργων στο κοινό και ενώ συμπεριλαμβάνεται ρητά η επιστημονική έρευνα στο πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης. Ομοίως, εισάγεται νέο καθεστώς εξαίρεσης για το δημόσιο δανεισμό, που προβλέπει εξαίρεση υπέρ των σχολικών και ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών (άρθρο 55 παρ. 4 α). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγονται με πρόβλεψη αναδρομικής ισχύος από την έναρξη ισχύος του Ν. 2121/1993.

 

 • Τέλος, περιγράφεται με αναλυτικότερο τρόπο η αρμοδιότητα του ΟΠΙ να παρέχει «υπηρεσίες χρονοσήμανσης», δηλαδή υπηρεσίες παροχής βεβαίας χρονολογίας σε σχέση με έργα ή αντικείμενα προστασίας από πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα.

 

 

Εκτός απροόπτου, το Σχέδιο Νόμου θα οδηγηθεί προς ψήφιση, με βάση την περαιτέρω συνήθη πορεία της νομοθετικής διαδικασίας.

 

Το πλήρες κείμενο του Σχεδίου Νόμου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Πηγή: http://www.hellenicparliament.gr

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Πνευματικών Δικαιωμάτων

 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΕΠΙ: ΤΟ [ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ] ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

«ΛΟΙΠΕΣ» (ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

american chamber conference

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει το 3ο Συνέδριο Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας

την Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017 και ώρα 10.00-14.00

στο ξενοδοχείο King George, Αθήνα, με θέμα:

 

Η ΠΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

Οι ενότητες που θα καλύψει η εκδήλωση είναι:

 •  Οι προϋποθέσεις αντιμετώπισης του παράνομου εμπορίου και προτάσεις για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την εξυγίανση της αγοράς
 • Οι επιπτώσεις της αυξητικής τάσης του παραεμπορίου στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και τη βιωσιμότητα των νόμιμων επιχειρήσεων
 • Μεθοδολογία και υπάρχουσες πρακτικές των Ελληνικών Αρχών για την πάταξη των παραβιάσεων

 

Πρόγραμμα Εκδήλωσης:

 

09:00 ΕΓΓΡΑΦΗ

 

10:00 ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Σίμος Αναστασόπουλος, Πρόεδρος, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Βrian Hoyt, Economic Officer, U.S. Embassy

Αντώνης Παπαδεράκης, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή

 

10.30 ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Συντονιστής: Γιάννης Μαστροκώστας, Manager Illicit Trade Strategies & Prevention EU, Philip Morris International

 

Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Κωνσταντίνος Χατζηπαζαρλής, Advisor, Directorate Investigations II, OLAF

Ιάκωβος Καγαρώτος, Αντιπρόεδρος, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Αναστασία Αγγελή, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων, Diageo Hellas

Cathy Haenlain, Research Fellow, Serious & Organized Crime, RUSI-Royal United ervices Institute for Defence and Security Studies

 

11.45 OI ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Συντονιστής: Ευάγγελος Μαργαρίτης, Δρ. Νομικής, Senior Associate, Δρακόπουλος Δικηγορική Εταιρεία

 

Στάυρος Θωμαδάκης, Ειδικός Γραμματέας Σ.Δ.Ο.Ε.

Ιωάννα Μάμαλη, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Δικαστική Διαμεσολαβήτρια

Αντώνης Μακρής, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος

Ιωάννης Καπλάνης, Γενικός Διευθυντής, ΟΒΙ

Μιχάλης Κοσμόπουλος, Partner, IP Head, Δρακόπουλος Δικηγορική Εταιρεία

 

12:45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

13:15 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ

Συντονιστής: Ελένη Χατζηνικολάου, Brand Protection Manager Europe, Diageo

 

Κώστας Χρήστου, Γενικός Γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Νίκος Λαγκαδιανός, Αντιπλοίαρχος, Εκπρόσωπος Τύπου και Προϊστάμενος Γραφείου ΜΜΕ & Δημοσίων Σχέσεων, Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος

Βασίλης Κοντοθανάσης, Προϊστάμενος Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου, Γ' Τελωνείο Πειραιά

Μαρία Τσαντηράκη, Αστυνόμος Β', Τμηματάρχης, Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών & Στρατηγικής, Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας

Αθανάσιος Κατσούρος, Προϊστάμενος Τμήματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας & Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε.

 

Έντυπο συμμετοχής και επιπλέον πληροφορίες στη διεύθνση: http://www.amcham.gr/events/3rd-ipr-conference/


Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Πνευματικών Δικαιωμάτων

Πηγή: http://www.amcham.gr/events/3rd-ipr-conference/

 

 

gge euipo dspcover

Η Διεύθυνση Εμπορικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης συνδιοργανώνει με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) και το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

στις 21 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη, ώρα 17:30’ – 21:30’

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά (οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 47, Πειραιάς)

 

σεμινάριο με θέμα:


«Προσομοίωση υπόθεσης διαμεσολάβησης σε αντιδικία επί σήματος της ΕΕ».Πρόγραμμα Εκδήλωσης:

 

17:00’ Προσέλευση

 

17:15’ – 17:30’ Χαιρετισμοί:

 

Γεώργιος Σταματογιάννης, Πρόεδρος ΔΣΠ

 

Εκπρόσωπος, Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης

 

Θεόφιλος Μαργέλλος, Πρόεδρος των Τμημάτων Προσφυγών του EUIPO και υπεύθυνος διαμεσολάβησης του EUIPO

 

 

Συμμετέχοντες:

 

Θεόφιλος Μαργέλλος, Πρόεδρος των Τμημάτων Προσφυγών του EUIPO και υπεύθυνος διαμεσολάβησης του EUIPO

 

Δανάη Καρκούλια, Δικηγόρος ΔΣΠ, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια

 

Παναγιώτα Γεωργοπούλου, Δικηγόρος ΔΣΠ, Νομικός της Δ/νσης Εμπορικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης

 

Απόστολος Συμιακός, Δικηγόρος ΔΣΠ, διαπιστευμένος διαμεσολαβητής

 

Παναγιώτα Μπουρλετίδου, Δικηγόρος ΔΣΠ, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια

 

Μαρίνα Περράκη, Δικηγόρος ΔΣΑ, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια

 

 

Μετά τις εισηγήσεις των ομιλητών θα ακολουθήσει συζήτηση.


Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και χρήστες σημάτων και η είσοδος είναι ελεύθερη.

 

Πηγή:http://gge.gov.gr/wp-content/uploads/2017/06/anakoinosh_Piraeus_diamesolavish_21062017_v2.pdf

Επιμέλεια: Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκητσίας

gge euipo dspcover

 

Η Διεύθυνση Εμπορικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης συνδιοργανώνει με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) και το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

 

στις 19 Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα, ώρα 18:30’ – 20:30’

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά (οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 47, Πειραιάς)

 

 

σεμινάριο με θέμα:


«Ο νέος Κανονισμός για το σήμα της ΕΕ και οι εφαρμοστικές αυτού διατάξεις - Βασικές τροποποιήσεις

Οι αλλαγές που θα επέλθουν στην εθνική νομοθεσία για τα εμπορικά σήματα καθ' εναρμόνιση με την Οδηγία 2015/2436».Πρόγραμμα Εκδήλωσης:

 

18:00’ Προσέλευση.

18:15’ – 18:30’ Χαιρετισμοί:

Γεώργιος Σταματογιάννης, Πρόεδρος ΔΣΠ

 

18:30’ – 20:30’ Εισηγήσεις.

 

Εισηγητές:

Δημήτριος Μπότης, Αναπληρωτής Δ/ντής της Δ/νσης Διεθνούς Συνεργασίας και Νομικών Θεμάτων του EUIPΟ.

Παναγιώτα Γεωργοπούλου, Δικηγόρος ΔΣΠ, Νομικός της Δ/νσης Εμπορικής

Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.


Μετά τις εισηγήσεις των ομιλητών θα ακολουθήσει συζήτηση.


Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους και η είσοδος είναι ελεύθερη.

 

Πηγή:http://gge.gov.gr/wp-content/uploads/2017/06/anakoinosh_Piraeus_newregulation_19062017.pdf

Επιμέλεια: Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκητσίας

trademark

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων, στο πλαίσιο των επιστημονικών συναντήσεων που πραγματοποιεί τακτικά, διοργανώνει εκδήλωση με αντικείμενο τη φήμη στο δίκαιο εμπορικών σημάτων

 

την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017, ώρα 18:00

στην Αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60).

 

Θα παρουσιαστούν οι ακόλουθες εισηγήσεις:

 

Χρήστος Σπ. Χρυσάνθης, Δικηγόρος, Δ.Ν., LL.M., Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών

Η προστασία της φήμης στο δίκαιο των εμπορικών σημάτων

 

Λαμπρινή Πήχα, Διδάκτωρ Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημιουργία Ισχυρού Brand και η Σημασία του

 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

 

Πηγή: www.syneemp.gr

Επιμέλεια: Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

ministryofjustice

Τροποποιήσεις στον Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας εισάγει το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο «Μέτρα Θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής».

Ειδικότερα, όπως προβλέπει το άρθρο 31 του εν λόγω νομοσχεδίου, "Η παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 2121/1993 (Α΄ 25) καταργείται".

Η διάταξη του άρθρου 66 παρ. 4. Ν. 2121/1993, όπως ισχύει σήμερα, έχει το εξής περιεχόενο:

"Με την ποινή των παραγράφων 1, 2 και 3 τιμωρείται όποιος δεν κατέβαλε σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης την αμοιβή που προβλέπεται στο άρθρο 18 παρ. 3 του παρόντος νόμου. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και ο οφειλέτης ο οποίος μετά την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου δεν υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 παρ. 6 του παρόντος νόμου."

Η επίμαχη διάταξη του νομοσχεδίου προβλέπει συνεπώς την κατάργηση του ποινικού κολασμού της παραβίασης υποχρεώσεων που απορρέουν από το μηχανισμό καταβολής εύλογης αμοιβής για ιδιωτική αναπαραγωγή σε ΟΣΔ, οι οποίες βαρύνουν τους εισαγωγείς ή τους παραγωγούς τεχνικών μέσων πρόσφορων για αντιγραφή προαστατευόμενων έργων και λοιπών δημιουργικών συμβολών (για παράδειγμα: συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, υλικοί φορείς ψηφιακής αντιγραφής - όπως CD-RW, CD-R, φορητοί οπτικοί μαγνητικοί δίσκοι, αποθηκευτικά μέσα, φωτοτυπικά μηχανήματα, χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπίες κ. ά.).

Σημειώνεται ότι το ως άνω νομοσχέδιο θα ευρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από τις 31 Μαΐου 2017 μέχρι τις 12 Ιουνίου 2017, ώρα 14.00.

 

Πηγή: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=8246

Eπιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Πνευματικών Δικαιωμάτων

Cocktail Bar Kleines Phi in Hamburg 4

Δημοσιεύτηκε με σημαντική καθυστέρηση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμόν 16228/ 2017 (ΦΕΚ Β' 1723/18-05-2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων», συνεπεία της νομοθετικής εξουσιοδότησης που παρείχε το άρθρο 36 παρ. 1 του Ν. 4442/2016. Με την εν λόγω ΚΥΑ καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι προδιαγραφές που αφορούν τη διοικητική διαδικασία γνωστοποίησης χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (άρθρο 7 της ΚΥΑ), διαδικασία η οποία σχετίζεται άμεσα με τη δημόσια εκτέλεση μουσικής και, ως εκ τούτου, απασχολεί και το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις επιμέρους ρυθμίσεις της ΚΥΑ, ο ενδιαφερόμενος προβαίνει σε γνωστοποίηση χρήσης μουσικής διά της γνωστοποίησης λειτουργίας (με χρήση ειδικού πεδίου στο σώμα της τελευταίας-Βλ. Παράρτημα Β' της ΚΥΑ) και εν συνεχεία ο Δήμος κοινοποιεί τη γνωστοποίηση μόνο στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας και στην Ελληνική Αστυνομία, ενώ περαιτέρω προϋποθέσεις προβλέπονται σε περίπτωση χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σε υπαίθριο χώρο (άρθρο 7 παρ. 1 και 2 της ΚΥΑ).

 

music notification

 

Η ΚΥΑ υπενθυμίζει ότι η διοικητική διαδικασία γνωστοποίησης για χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων δεν συνδέεται με υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία πνευματικής ιδιοκτησίας (άρθρο 7 παρ. 4 εδ. β’). Έτσι, η λήψη άδειων δημόσιας εκτέλεσης προστατευόμενου ρεπερτορίου, εκπροσωπούμενου ως επί το πλείστον από Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης, δεν αποτελούν απαιτούμενο δικαιολογητικό ή περιεχόμενο της εν λόγω γνωστοποίησης χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων ούτε της άδειας για παράταση ωραρίου (άρθρο 3 παρ. 3 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 (Β΄ 15)).

 

Παρά ταύτα, εξυπακούεται ότι η υποχρέωση του επιχειρηματία καταστήματος υ.ε. για λήψη της κατάλληλης άδειας πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων για δημόσια εκτέλεση προστατευόμενου ρεπερτορίου (εκπροσωπούμενου ή μη από ΟΣΔ) δεν θίγεται, όπως, άλλωστε, προβλέπεται ρητά στο άρθρο 7 παρ. 4 εδ. α’ της ΚΥΑ, το οποίο επαναλαμβάνει -κατά γράμμα- τη διάταξη του άρθρου 29 παρ. 4 του Ν. 4442/2016.

 

Aξίζει να σημειωθεί ότι με βάση το νέο πλαίσιο, τίθεται άνευ περιεχομένου η ρύθμιση του άρθρου 63 παρ. 2 του Ν. 2121/1993 σχετικά με την υποχρέωση που βάρυνε τον επιχειρηματία για προσαγωγή έγγραφης άδειας δημόσιας εκτέλεσης χορηγούμενης από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης της εξουσίας δημόσιας εκτέλεσης (εφόσον επρόκειτο να εκτελεστεί στο κατάστημα μουσικό ρεπερτόριο που εκπροσωπείται από ΟΣΔ), ούτως ώστε να λάβει τη δημοτική άδεια χρήσης μουσικών οργάνων.

 

Το ίδιο ισχύει άλλωστε ισχύει και για το μηχανισμό υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων περί εκτέλεσης μη εκπροσωπούμενου από ΟΣΔ ρεπερτορίου, ο οποίος εφαρμόζετο μέχρι σήμερα και οποίος επιπροσθέτως θετικοποιείται στο εκκρεμές ακόμη νομοσχέδιο για τη συλλογική διαχείριση (άρθρο 58 παρ. 6 της από 13/10/2017 εκδοχής του ν/σ, με το οποίο εισάγεται β’ εδάφιο στο άρθρο 63 παρ. 2 Ν. 2121/1993).

 

Πηγή: www.et.gr

Eπιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Πνευματικών Δικαιωμάτων


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΚΥΕ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ Κ.Υ.Ε.: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ Κ.Υ.Ε.: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Θεόδωρος Χίου, "Περί της δημόσιας εκτέλεσης «μη εκπροσωπούμενου» ρεπερτορίου: Λύνοντας τον νομικό γρίφο" (σημείωμα στην ΜονΠρωτΘεσ. 4657/2015 (ασφ. Μέτρα), ΔιΜΕΕ, 2/2016, σελ. 247 επ.


obi

O Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), διοργανώνει εκπαιδευτικό εργαστήριο για την Προστασία των Εφευρέσεων και την διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ), το οποίο απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ)

την Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. στο ξενοδοχείο Golden Age, αίθουσα Σαπφώ, στην Αθήνα (Μιχαλακοπούλου 57)

 

Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου θα αναπτυχθούν τα παρακάτω θέματα:

- Ευρωπαϊκό σύστημα κατοχύρωσης Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
- Οικονομική αξιοποίηση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας
- Τεχνολογική πληροφόρηση και αναζήτηση στη βάση δεδομένων Espacenet

- Εργαλεία διαχείρισης και αποτίμησης του Διανοητικού Κεφαλαίου

 

Πρόγραμμα

Το εργαστήριο αποτελείται από δύο ενότητες:

 

Πρώτη ενότητα: 10:00 – 13:00

(σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΡΟ))

"The European Patent System - Patents as source of Technological Information – Espacenet Searching" (στην αγγλική γλώσσα)

 

Δεύτερη ενότητα: 13:00 – 16:45

(σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ)

"Espacenet searching exercises - IP Management tools"

 

Τα εργαλεία διαχείρισης και αποτίμησης της Διανοητικής Ιδιοκτησίας που θα παρουσιαστούν στην παρούσα ενότητα έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνεχίζουν να διατίθενται στην κοινότητα Διανοητικής Ιδιοκτησίας στα πλαίσια του τρέχοντος έργου VIP4SME, στο οποίο συμμετέχουν ο ΟΒΙ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση σε Η/Υ για βέλτιστη αναζήτηση στην συγκεκριμένη βάση δεδομένων.

Απαιτείται υποβολή αίτησης συμμετοχής (διαθέσιμη εδώ) μέχρι την Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017 στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Οι αιτήσεις θα γινόνται αποδεκτές με την σειρά προτεραιότητάς τους (σειρά παραλαβής στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση). Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

Περισσότερες πληροφορίες: κα Ε. Μίσκου, τηλ. 210 6183553

 

Πηγή: www.obi.gr

Eπιμέλεια: Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Πνευματικών Δικαιωμάτων και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας


ΔΕΙΤΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΑΔΕΙΕΣ & ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εργαστήριο Διανοητικής Ιδιοκτησίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

 

aepi

 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος ΥΟΔΔ 202/28.04.2017) η από 27 Απριλίου 2017 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού για διορισμό Προσωρινού Επιτρόπου στην ΑΕΠΙ, κατ' εφαρμογή του νεοψηφισθέντος άρθρου 54 παρ. 10 Ν. 2121/1993 (δια του άρ. 15 Ν. 4463/2017).

 

Όπως ορίζεται στην απόφαση, ο διορισμός Επιτρόπου στην ΑΕΠΙ κρίνεται αναγκαίος διότι «συντρέχει σοβαρή πιθανολόγηση ότι ο εν λόγω οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και ιδίως να εισπράξει και να διασφαλίσει την απόδοση στους δικαιούχους ποσών που εισπράττει για λογαριασμό τους, λόγω -μεταξύ των άλλων- των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων που παρουσιάζει, όπως προκύπτει από τα πορίσματα της έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου σε αυτόν, που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία ορκωτών-ελεγκτών λογιστών "Ernst & Young".»

 

Ως προσωρινός επίτροπος στην ΑΕΠΙ διορίζεται η κ. Μαρία Βλάχου, Προϊσταμένη Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, «ως πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και ανάλογης επαγγελματικής εμπειρίας σε ζητήματα ελέγχου κρατικών ΝΠΙΔ, δημόσιων επιχειρήσεων, σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, οικονομικής διαχείρισης και νομικά θέματα», σύμφωνα με το αιτιολογικό της απόφασης.

 

Η διάρκεια της θητείας της ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (28/4/2017), με δυνατότητα τρίμηνης ανανέωσης.

 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 54 παρ. 10 Ν. 2121/1993, στο οποίο παραπέμπει η απόφαση του διορισμού, η Επίτροπος καλείται να διασφαλίζει την ομαλή είσπραξη από τους χρήστες και την απόδοση προς τους δικαιούχους των ποσών που οι τελευταίοι εισπράττουν, να ασκεί στο όνομα του οργανισμού κάθε ένδικο βοήθημα ή μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων των δικαιούχων. Περαιτέρω, για την επίτευξη των σκοπών αυτών, η προσωρινή Επίτροπος υποκαθιστά* τη διοίκηση από τη δημοσίευση του διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ενώ επεμβαίνει αποφασιστικώς ακυρώνοντας άμεσα κάθε πράξη ή απόφαση, προκειμένου να μη διακοπεί η λειτουργία του οργανισμού ή οδηγηθεί σε πτώχευση. Τέλος, οφείλει να υποβάλλει στην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού συνοπτική έκθεση πεπραγμένων στο τέλος κάθε μήνα, προγραμματισμό για τον επόμενο και συνολική έκθεση με τη λήξη της θητείας της.

 

To πλήρες κείμενο της απόφασης, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, είναι διαθέσιμο εδώ.

 

* Ως προς το ζήτημα της υποκατάστασης ή αντικατάστασης της διοίκησης της ΑΕΠΙ από τον Επίτροπο, αξίζει να σημειωθεί ότι στο από 25/4/2017 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού αναφέρεται ότι στο προς ψήφιση νομοσχέδιο «προβλέπεται η τοποθέτηση Επιτρόπου, που θα αντικαταστήσει τη διοίκηση, όταν προκύπτει σοβαρό διαχειριστικό πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, στο μεταβατικό αυτό στάδιο, μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου, με την τροπολογία που ψηφίστηκε πρόσφατα η διοίκηση της ΑΕΠΙ υποκαθίσταται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της […]».

 

Πηγή: www.et.gr, www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=68612

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Πνευματικών Δικαιωμάτων

 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ AKOMA ΣΤΟ IPRIGHTS.GR:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΕΠΙ: ΤΟ [ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ] ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ "ΑΕΠΙ": ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΣΕ ΟΣΔ

ΠΟΡΙΣΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΕΠΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

 

 


world ip day

Η 26η Απριλίου κάθε έτους έχει καθιερωθεί διεθνώς ως η Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Η μέρα αυτή αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τη συμβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας, των ευρεσιτεχνιών, των σημάτων και των σχεδίων στην καθημερινή ζωή. Παράλληλα υπενθυμίζει τη σημασία προστασίας της δημιουργικότητας και της καινοτομίας αλλά και την ανάγκη σεβασμού των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται από το δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας στους δημιουργούς, εφευρέτες, ερευνητές και λοιπούς καινοτόμους φορείς ως αντάλλαγμα για την προσφορά τους στην ολότητα.

Φέτος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας επέλεξε να αφιερώσει την ημέρα στην Καινοτομία, με το motto: Innovation-Improving Lives. 

Η Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας εορτάζεται και στην Ελλάδα.

opi ip day

H αφίσα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας 2017

 

 

Επιμέλεια: Δρ Θεόδωρος Χίου, δικηγόρος πνευματικών δικαιωμάτων, βιομηχανικής ιδιοκτησίας και καινοτομίας.