trademark

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων, στο πλαίσιο των επιστημονικών συναντήσεων που πραγματοποιεί τακτικά, διοργανώνει εκδήλωση με αντικείμενο τη φήμη στο δίκαιο εμπορικών σημάτων

 

την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017, ώρα 18:00

στην Αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60).

 

Θα παρουσιαστούν οι ακόλουθες εισηγήσεις:

 

Χρήστος Σπ. Χρυσάνθης, Δικηγόρος, Δ.Ν., LL.M., Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών

Η προστασία της φήμης στο δίκαιο των εμπορικών σημάτων

 

Λαμπρινή Πήχα, Διδάκτωρ Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημιουργία Ισχυρού Brand και η Σημασία του

 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

 

Πηγή: www.syneemp.gr

Επιμέλεια: Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

ministryofjustice

Τροποποιήσεις στον Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας εισάγει το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο «Μέτρα Θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής».

Ειδικότερα, όπως προβλέπει το άρθρο 31 του εν λόγω νομοσχεδίου, "Η παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 2121/1993 (Α΄ 25) καταργείται".

Η διάταξη του άρθρου 66 παρ. 4. Ν. 2121/1993, όπως ισχύει σήμερα, έχει το εξής περιεχόενο:

"Με την ποινή των παραγράφων 1, 2 και 3 τιμωρείται όποιος δεν κατέβαλε σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης την αμοιβή που προβλέπεται στο άρθρο 18 παρ. 3 του παρόντος νόμου. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και ο οφειλέτης ο οποίος μετά την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου δεν υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 παρ. 6 του παρόντος νόμου."

Η επίμαχη διάταξη του νομοσχεδίου προβλέπει συνεπώς την κατάργηση του ποινικού κολασμού της παραβίασης υποχρεώσεων που απορρέουν από το μηχανισμό καταβολής εύλογης αμοιβής για ιδιωτική αναπαραγωγή σε ΟΣΔ, οι οποίες βαρύνουν τους εισαγωγείς ή τους παραγωγούς τεχνικών μέσων πρόσφορων για αντιγραφή προαστατευόμενων έργων και λοιπών δημιουργικών συμβολών (για παράδειγμα: συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, υλικοί φορείς ψηφιακής αντιγραφής - όπως CD-RW, CD-R, φορητοί οπτικοί μαγνητικοί δίσκοι, αποθηκευτικά μέσα, φωτοτυπικά μηχανήματα, χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπίες κ. ά.).

Σημειώνεται ότι το ως άνω νομοσχέδιο θα ευρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από τις 31 Μαΐου 2017 μέχρι τις 12 Ιουνίου 2017, ώρα 14.00.

 

Πηγή: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=8246

Eπιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Πνευματικών Δικαιωμάτων

Cocktail Bar Kleines Phi in Hamburg 4

Δημοσιεύτηκε με σημαντική καθυστέρηση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμόν 16228/ 2017 (ΦΕΚ Β' 1723/18-05-2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων», συνεπεία της νομοθετικής εξουσιοδότησης που παρείχε το άρθρο 36 παρ. 1 του Ν. 4442/2016. Με την εν λόγω ΚΥΑ καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι προδιαγραφές που αφορούν τη διοικητική διαδικασία γνωστοποίησης χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (άρθρο 7 της ΚΥΑ), διαδικασία η οποία σχετίζεται άμεσα με τη δημόσια εκτέλεση μουσικής και, ως εκ τούτου, απασχολεί και το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις επιμέρους ρυθμίσεις της ΚΥΑ, ο ενδιαφερόμενος προβαίνει σε γνωστοποίηση χρήσης μουσικής διά της γνωστοποίησης λειτουργίας (με χρήση ειδικού πεδίου στο σώμα της τελευταίας-Βλ. Παράρτημα Β' της ΚΥΑ) και εν συνεχεία ο Δήμος κοινοποιεί τη γνωστοποίηση μόνο στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας και στην Ελληνική Αστυνομία, ενώ περαιτέρω προϋποθέσεις προβλέπονται σε περίπτωση χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σε υπαίθριο χώρο (άρθρο 7 παρ. 1 και 2 της ΚΥΑ).

 

music notification

 

Η ΚΥΑ υπενθυμίζει ότι η διοικητική διαδικασία γνωστοποίησης για χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων δεν συνδέεται με υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία πνευματικής ιδιοκτησίας (άρθρο 7 παρ. 4 εδ. β’). Έτσι, η λήψη άδειων δημόσιας εκτέλεσης προστατευόμενου ρεπερτορίου, εκπροσωπούμενου ως επί το πλείστον από Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης, δεν αποτελούν απαιτούμενο δικαιολογητικό ή περιεχόμενο της εν λόγω γνωστοποίησης χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων ούτε της άδειας για παράταση ωραρίου (άρθρο 3 παρ. 3 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 (Β΄ 15)).

 

Παρά ταύτα, εξυπακούεται ότι η υποχρέωση του επιχειρηματία καταστήματος υ.ε. για λήψη της κατάλληλης άδειας πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων για δημόσια εκτέλεση προστατευόμενου ρεπερτορίου (εκπροσωπούμενου ή μη από ΟΣΔ) δεν θίγεται, όπως, άλλωστε, προβλέπεται ρητά στο άρθρο 7 παρ. 4 εδ. α’ της ΚΥΑ, το οποίο επαναλαμβάνει -κατά γράμμα- τη διάταξη του άρθρου 29 παρ. 4 του Ν. 4442/2016.

 

Aξίζει να σημειωθεί ότι με βάση το νέο πλαίσιο, τίθεται άνευ περιεχομένου η ρύθμιση του άρθρου 63 παρ. 2 του Ν. 2121/1993 σχετικά με την υποχρέωση που βάρυνε τον επιχειρηματία για προσαγωγή έγγραφης άδειας δημόσιας εκτέλεσης χορηγούμενης από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης της εξουσίας δημόσιας εκτέλεσης (εφόσον επρόκειτο να εκτελεστεί στο κατάστημα μουσικό ρεπερτόριο που εκπροσωπείται από ΟΣΔ), ούτως ώστε να λάβει τη δημοτική άδεια χρήσης μουσικών οργάνων.

 

Το ίδιο ισχύει άλλωστε ισχύει και για το μηχανισμό υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων περί εκτέλεσης μη εκπροσωπούμενου από ΟΣΔ ρεπερτορίου, ο οποίος εφαρμόζετο μέχρι σήμερα και οποίος επιπροσθέτως θετικοποιείται στο εκκρεμές ακόμη νομοσχέδιο για τη συλλογική διαχείριση (άρθρο 58 παρ. 6 της από 13/10/2017 εκδοχής του ν/σ, με το οποίο εισάγεται β’ εδάφιο στο άρθρο 63 παρ. 2 Ν. 2121/1993).

 

Πηγή: www.et.gr

Eπιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Πνευματικών Δικαιωμάτων


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΚΥΕ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ Κ.Υ.Ε.: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ Κ.Υ.Ε.: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Θεόδωρος Χίου, "Περί της δημόσιας εκτέλεσης «μη εκπροσωπούμενου» ρεπερτορίου: Λύνοντας τον νομικό γρίφο" (σημείωμα στην ΜονΠρωτΘεσ. 4657/2015 (ασφ. Μέτρα), ΔιΜΕΕ, 2/2016, σελ. 247 επ.


obi

O Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), διοργανώνει εκπαιδευτικό εργαστήριο για την Προστασία των Εφευρέσεων και την διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ), το οποίο απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ)

την Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. στο ξενοδοχείο Golden Age, αίθουσα Σαπφώ, στην Αθήνα (Μιχαλακοπούλου 57)

 

Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου θα αναπτυχθούν τα παρακάτω θέματα:

- Ευρωπαϊκό σύστημα κατοχύρωσης Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
- Οικονομική αξιοποίηση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας
- Τεχνολογική πληροφόρηση και αναζήτηση στη βάση δεδομένων Espacenet

- Εργαλεία διαχείρισης και αποτίμησης του Διανοητικού Κεφαλαίου

 

Πρόγραμμα

Το εργαστήριο αποτελείται από δύο ενότητες:

 

Πρώτη ενότητα: 10:00 – 13:00

(σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΡΟ))

"The European Patent System - Patents as source of Technological Information – Espacenet Searching" (στην αγγλική γλώσσα)

 

Δεύτερη ενότητα: 13:00 – 16:45

(σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ)

"Espacenet searching exercises - IP Management tools"

 

Τα εργαλεία διαχείρισης και αποτίμησης της Διανοητικής Ιδιοκτησίας που θα παρουσιαστούν στην παρούσα ενότητα έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνεχίζουν να διατίθενται στην κοινότητα Διανοητικής Ιδιοκτησίας στα πλαίσια του τρέχοντος έργου VIP4SME, στο οποίο συμμετέχουν ο ΟΒΙ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση σε Η/Υ για βέλτιστη αναζήτηση στην συγκεκριμένη βάση δεδομένων.

Απαιτείται υποβολή αίτησης συμμετοχής (διαθέσιμη εδώ) μέχρι την Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017 στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Οι αιτήσεις θα γινόνται αποδεκτές με την σειρά προτεραιότητάς τους (σειρά παραλαβής στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση). Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

Περισσότερες πληροφορίες: κα Ε. Μίσκου, τηλ. 210 6183553

 

Πηγή: www.obi.gr

Eπιμέλεια: Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Πνευματικών Δικαιωμάτων και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας


ΔΕΙΤΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΑΔΕΙΕΣ & ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εργαστήριο Διανοητικής Ιδιοκτησίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

 

aepi

 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος ΥΟΔΔ 202/28.04.2017) η από 27 Απριλίου 2017 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού για διορισμό Προσωρινού Επιτρόπου στην ΑΕΠΙ, κατ' εφαρμογή του νεοψηφισθέντος άρθρου 54 παρ. 10 Ν. 2121/1993 (δια του άρ. 15 Ν. 4463/2017).

 

Όπως ορίζεται στην απόφαση, ο διορισμός Επιτρόπου στην ΑΕΠΙ κρίνεται αναγκαίος διότι «συντρέχει σοβαρή πιθανολόγηση ότι ο εν λόγω οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και ιδίως να εισπράξει και να διασφαλίσει την απόδοση στους δικαιούχους ποσών που εισπράττει για λογαριασμό τους, λόγω -μεταξύ των άλλων- των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων που παρουσιάζει, όπως προκύπτει από τα πορίσματα της έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου σε αυτόν, που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία ορκωτών-ελεγκτών λογιστών "Ernst & Young".»

 

Ως προσωρινός επίτροπος στην ΑΕΠΙ διορίζεται η κ. Μαρία Βλάχου, Προϊσταμένη Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, «ως πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και ανάλογης επαγγελματικής εμπειρίας σε ζητήματα ελέγχου κρατικών ΝΠΙΔ, δημόσιων επιχειρήσεων, σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, οικονομικής διαχείρισης και νομικά θέματα», σύμφωνα με το αιτιολογικό της απόφασης.

 

Η διάρκεια της θητείας της ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (28/4/2017), με δυνατότητα τρίμηνης ανανέωσης.

 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 54 παρ. 10 Ν. 2121/1993, στο οποίο παραπέμπει η απόφαση του διορισμού, η Επίτροπος καλείται να διασφαλίζει την ομαλή είσπραξη από τους χρήστες και την απόδοση προς τους δικαιούχους των ποσών που οι τελευταίοι εισπράττουν, να ασκεί στο όνομα του οργανισμού κάθε ένδικο βοήθημα ή μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων των δικαιούχων. Περαιτέρω, για την επίτευξη των σκοπών αυτών, η προσωρινή Επίτροπος υποκαθιστά* τη διοίκηση από τη δημοσίευση του διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ενώ επεμβαίνει αποφασιστικώς ακυρώνοντας άμεσα κάθε πράξη ή απόφαση, προκειμένου να μη διακοπεί η λειτουργία του οργανισμού ή οδηγηθεί σε πτώχευση. Τέλος, οφείλει να υποβάλλει στην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού συνοπτική έκθεση πεπραγμένων στο τέλος κάθε μήνα, προγραμματισμό για τον επόμενο και συνολική έκθεση με τη λήξη της θητείας της.

 

To πλήρες κείμενο της απόφασης, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, είναι διαθέσιμο εδώ.

 

* Ως προς το ζήτημα της υποκατάστασης ή αντικατάστασης της διοίκησης της ΑΕΠΙ από τον Επίτροπο, αξίζει να σημειωθεί ότι στο από 25/4/2017 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού αναφέρεται ότι στο προς ψήφιση νομοσχέδιο «προβλέπεται η τοποθέτηση Επιτρόπου, που θα αντικαταστήσει τη διοίκηση, όταν προκύπτει σοβαρό διαχειριστικό πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, στο μεταβατικό αυτό στάδιο, μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου, με την τροπολογία που ψηφίστηκε πρόσφατα η διοίκηση της ΑΕΠΙ υποκαθίσταται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της […]».

 

Πηγή: www.et.gr, www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=68612

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Πνευματικών Δικαιωμάτων

 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ AKOMA ΣΤΟ IPRIGHTS.GR:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΕΠΙ: ΤΟ [ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ] ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ "ΑΕΠΙ": ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΣΕ ΟΣΔ

ΠΟΡΙΣΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΕΠΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

 

 


world ip day

Η 26η Απριλίου κάθε έτους έχει καθιερωθεί διεθνώς ως η Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Η μέρα αυτή αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τη συμβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας, των ευρεσιτεχνιών, των σημάτων και των σχεδίων στην καθημερινή ζωή. Παράλληλα υπενθυμίζει τη σημασία προστασίας της δημιουργικότητας και της καινοτομίας αλλά και την ανάγκη σεβασμού των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται από το δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας στους δημιουργούς, εφευρέτες, ερευνητές και λοιπούς καινοτόμους φορείς ως αντάλλαγμα για την προσφορά τους στην ολότητα.

Φέτος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας επέλεξε να αφιερώσει την ημέρα στην Καινοτομία, με το motto: Innovation-Improving Lives. 

Η Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας εορτάζεται και στην Ελλάδα.

opi ip day

H αφίσα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας 2017

 

 

Επιμέλεια: Δρ Θεόδωρος Χίου, δικηγόρος πνευματικών δικαιωμάτων, βιομηχανικής ιδιοκτησίας και καινοτομίας.

 

 

 

Intellectualproperty mid

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, o Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτ. Ελλάδος, o Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ διοργανώνουν την Κυριακή 9 Απριλίου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ. στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πάτρας ημερίδα με τίτλο:


"Έρευνα και Καινοτομία-Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας"

Η Ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 4ης Έκθεσης Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ, η οποία, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και ομιλίες για θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας, διανοητικής ιδιοκτησίας και εξεύρεσης πόρων για την χρηματοδότηση μετατροπής καινοτόμων ιδεών σε προϊόντα.

 

Το Πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:

12:00 Πέρας προσέλευσης - Εγγραφές

 

12:00 – 12:10 Χαιρετισμοί

κ. Κ. Καρπέτας, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας Π.Δ.Ε.

Καθ. Κλ. Μπάρλος, Πρόεδρος Δ.Σ. του Σ.Ε.Β Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος

Καθ. Δ. Πολύζος, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας & Ανάπτυξη Πανεπιστήμιου Πατρών

Δρ. Ι. Καπλάνης, Γενικός Διευθυντής ΟΒΙ

Συντονιστής : Νίκος Κοτσώνης, Γεν. Διευθυντής του Σ.Ε.Β Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος

 

12:10 – 12:30 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ: Μεταφορά Τεχνολογίας και Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Δρ. Κώστας Τρούλος, Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

 

12:30 – 12:40 Η Διανοητική Ιδιοκτησία ως Μοχλός Οικονομικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα

Δρ. Ι. Καπλάνης, Γενικός Διευθυντής ΟΒΙ

 

12:40 – 13:00 Η προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας - Τεχνολογική Πληροφόρηση από Δημοσιευμένα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

Ι. Στασινόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Προϊστάμενος του Τμήματος Ελέγχου και Προώθησης Καινοτομιών, ΟΒΙ

 

13:00 – 13:20 Τρέχουσες Δράσεις Διμερών Συνεργασιών στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ

Δρ. Β. Μεσθανέως, Προϊσταμένη Τμήματος Διμερών και Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών-Δ/νση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας, ΓΓΕΤ

 

13:20 – 13:40 Ειδικές Δράσεις Έρευνας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ: Υδατοκαλλιέργειες, Βιομηχανικά Υλικά, Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό

Δρ. Δ.Πουτούκης, Προϊστάμενος Τμήματος Σύνδεσης Έρευνας και Παραγωγής-Δ/νση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας, ΓΓΕΤ

 

13:40 – 14:00 Παρουσίαση της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Δρ. Στ. Πούλου, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (Ε.Υ.Δ.Ε.- Ε.Τ.Α.Κ.)

 

14:00 - 14:30 Ερωτήσεις - Συζήτηση

 

Για τη συμμετοχή στην Ημερίδα απαιτείται εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyzGsfbVblyikroxR01pwNn2beCkKoi764qMgUrjmsT5ye3Q/viewform?c=0&w=1

Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλέφωνο 2610 620815 email :Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Επιμέλεια: Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

 

 

innovathens

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας διοργανώνει την Τρίτη 4 Απριλίου 2017 και ώρα 18.00 στο Innovathens (Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι), ημερίδα με θέμα:

“Alternative IP strategies to support R&D efforts”

με κεντρικό ομιλητή τον κ. James Love, Director of Knowledge Ecology International (KEI).

Η ημερίδα απευθύνεται σε νομικούς, ερευνητές, εκπροσώπους θεσμικών φορέων ανάπτυξης καινοτομίας και χάραξης πολιτικής, φοιτητές, οικονομολόγους, συμβούλους επιχειρήσεων κ.α.

 

Το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:

 

18:00-18:20 Χαιρετισμοί

Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ΟΒΙ

Δρ. Γιάννης Καπλάνης, Γενικός Διευθυντής, ΟΒΙ

18.20-19.30 Alternative IP strategies to support R&D efforts

James Love, Director of Ecology Knowledge International (KEI)

19.30–20.00 Συζήτηση

Συντονιστής: Δρ. Γιώργος Παπανικολάου (Μέλος ΔΣ ΟΒΙ)

20.00–21.00 Networking (ελαφρύ κοκτέιλ)

 

Είσοδος ελεύθερη.

Η ομιλία του κ. James Love θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά χωρίς διερμηνεία.

Πληροφορίες: Τμήμα Επικοινωνίας, Ρ. Ζαχαροπούλου, τηλ. 210 6183541, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Πηγή: www.obi.gr

Photo Credits: Innovathens FB page


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΒΙ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΑΔΕΙΕΣ & ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

 

 AEPI TROPOLOGIA

UPDATE: Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Α 42/30-03-2017) ο Νόμος 4463/2017, στο άρθρο 15 του οποίου εισάγεται η κατωτέρω ρύθμιση για τον "Προσωρινό Επίτροπο" ΟΣΔ στον Ν. 2121/1993 (άρθρο 54 παρ. 10).

To πλήρες κείμενο του νόμου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Υπερψηφίστηκε από τη Βουλή στις 23 Μαρτίου 2017 τροπολογία η οποία εισάγει στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας το θεσμό του "Προσωρινού Επιτρόπου". Ο Προσωρινός Επίτροπος δύναται να διοριστεί σε Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης που χαρακτηρίζονται από αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που έχουν αναλάβει.

Ειδικότερα, με το ακροτελεύτιο άρθρο 15 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου που τιτλοφορείται "Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις" προστίθεται παράγραφος 10 στο άρθρο 54 του Νόμου 2121/1993, η οποία ρυθμίζει αναλυτικά το ρόλο, τα καθήκοντα και τον τρόπο επιλογής και τοποθέτησης του Προσωρινού Επιτρόπου.

Το περιεχόμενο της ρύθμισης είναι το εξής:

"Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται, μετά από γνώμη του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, και εφόσον συντρέχει σοβαρή πιθανολόγηση ότι ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και ιδίως να εισπράξει και να διασφαλίσει την απόδοση στους δικαιούχους των ποσών που εισπράττει για λογαριασμό τους, λόγω ενδεικτικά αρνητικών ιδίων κεφαλαίων, να λάβει ως προληπτικό διοικητικό μέτρο το διορισμό προσωρινού επιτρόπου με θητεία έξι (6) μηνών και δυνατότητα ανανέωσης για μία (1) μόνο φορά με διάρκεια έως τρεις (3) μήνες.

Ο προσωρινός επίτροπος διασφαλίζει την ομαλή είσπραξη από τους χρήστες και την απόδοση προς τους δικαιούχους των ποσών που οι τελευταίοι εισπράττουν. Συγχρόνως, ο προσωρινός επίτροπος ασκεί στο όνομα του οργανισμού κάθε ένδικο βοήθημα ή μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων των δικαιούχων. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών, ο προσωρινός επίτροπος υποκαθιστά τη διοίκηση από τη δημοσίευση του διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παράλληλα, ο προσωρινός επίτροπος επεμβαίνει αποφασιστικώς ακυρώνοντας άμεσα κάθε πράξη ή απόφαση που δεν λαμβάνεται από τον ίδιο τον επίτροπο, προκειμένου να μη διακοπεί η λειτουργία του οργανισμού ή οδηγηθεί σε πτώχευση.

Για τα λοιπά θέματα διοίκησης, το ΔΣ υποχρεούται να ενημερώνει τον προσωρινό επίτροπο, ο οποίος, εάν διαφωνεί με την εν λόγω απόφαση ή ενέργεια που μπορεί να πλήξει τη βιωσιμότητα του οργανισμού ή τα συμφέροντα των δικαιούχων, αποφασίζει ο ίδιος.

Ο προσωρινός επίτροπος επιλέγεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού μεταξύ προσώπων εγνωσμένου κύρους και ανάλογης επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων ή οργανισμών ή οικονομικά ή νομικά θέματα.

Ο διορισμός προσωρινού επιτρόπου δεν επιτρέπεται να προβληθεί ως λόγος τροποποίησης ή καταγγελίας οποιασδήποτε σύμβασης ή συμφωνίας στην οποία είναι συμβαλλόμενος ο οργανισμός.

Τα όργανα διοίκησης και οι εργαζόμενοι του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης υποχρεούνται να παρέχουν στον προσωρινό επίτροπο οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί και να διευκολύνουν την άσκηση των καθηκόντων του. Η ευθύνη του προσωρινού επιτρόπου κατά την άσκηση
των καθηκόντων του περιορίζεται σε δόλο και βαριά αμέλεια.

Για την υποβοήθηση του έργου του, ο προσωρινός επίτροπος δύναται να προσλαμβάνει εξωτερικούς νομικούς ή οικονομικούς συμβούλους, καθώς και λοιπό βοηθητικό προσωπικό, ύστερα από έγκριση των προσώπων και της αμοιβής τους από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η αμοιβή του προσωρινού επιτρόπου καθορίζεται, ύστερα από εισήγηση του ΟΠΙ, με την απόφαση διορισμού του και βαρύνει, μαζί με τα έξοδα διαχείρισης και τις αμοιβές των συνεργατών του, τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης στον οποίο έχει διοριστεί.

Ο επίτροπος υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού συνοπτική έκθεση πεπραγμένων στο τέλος κάθε μήνα, προγραμματισμό για τον επόμενο και συνολική έκθεση με τη λήξη της θητείας του.

Η θητεία του προσωρινού επιτρόπου λήγει με την παρέλευση του χρόνου για τον οποίο διορίστηκε. Άλλως, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του να ανακαλέσει το διορισμό του προσωρινού επιτρόπου για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του ή στην ανάγκη εξυγίανσης του οργανισμού."

Από τη (φωτογραφική) διατύπωση του εν λόγω άρθρου, εύκολα συνάγεται ότι η εν λόγω ρύθμιση εισάγεται με σκοπό να αντιμετωπιστεί το ζήτημα λειτουργικής επάρκειας της ΑΕΠΙ, όπως αυτό προκύπτει από την έκθεση ευρημάτων του ειδικού διαχειριστικού ελέγχου που δημοσιεύτηκε πριν από μερικές ημέρες.

 

Η εν λόγω διάταξη θα ισχύσει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πηγή: Επίσημα Πρακτικά της Βουλής [http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/m-ipsidik-pap-synolo.pdf]

Επιμέλεια: Θεόδωρος Χίου, Δ. Ν., Δικηγόρος Πνευματικών Δικαιωμάτων


 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΠΟΡΙΣΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΕΠΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: QUO VADIS?

 

kid cover

 

Η Ερευνητική Ομάδα του Ιονίου Πανεπιστημίου «Πληροφορία: Ιστορία, Ρύθμιση, Πολιτισμός» (IHRC) και το Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής Κληρονομίας του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνουν διεπιστημονικό Συνέδριο στην Κέρκυρα (στο κτήριο της Αναγνωστικής Εταιρίας Κέρκυρας, Καποδιστρίου 120)

την Παρασκευή και το Σάββατο 28 και 29 Απριλίου 2017

με θέμα «Παιδί και Πληροφορία - Αναζητήσεις και Προσεγγίσεις Ιστορίας,  Δικαίου - Δεοντολογίας και Πολιτισμού».

 

Επίκεντρο των διεπιστημονικών θεματικών του συνεδρίου είναι το παιδί σε σχέση με την πληροφορία όσον αφορά την ιστορία, τη ρύθμιση (δίκαιο και δεοντολογία) και τον πολιτισμό. Ως «παιδί» εννοείται για τις ανάγκες του συνεδρίου ο ανήλικος από τη γέννησή του μέχρι την ηλικία της ενηλικίωσης (18 ετών), κατά τον συνήθη ορισμό της νομικής επιστήμης. Η πληροφορία εννοείται κατά την πλέον ευρεία της έννοια (είτε ενσωματωμένη σε φορέα είτε ανεξάρτητη από τον φορέα της).

 

Μεταξύ των ποικίλων θεματικών που θα διερευνηθούν στο Συνέδριο, συγκαταλέγονται και ζητήματα που άπτονται του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, που αφορούν ιδίως την προστασία ανηλίκων δημιουργών και δικαιούχων πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 θα πραγματοποιηθεί η Συνεδρία Α1 με τίτλο "Παιδί, Πληροφορία και Πνευματική Ιδιοκτησία" και με το ακόλουθο πρόγραμμα:

 

Συντονιστές: Λάμπρος Κοτσίρης, Σπυρίδων Γερακάρης

16:00 – 16:15 Παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του ΟΠΙ για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα
Εισηγήτριες: Μαρία Σινανίδου, Δάφνη Παπαδοπούλου

16:15 – 16:30 Ένα παιδί σερφάρει στο ίντερνετ... ερωτήματα και απαντήσεις σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα
Εισηγήτριες: Μαρία Σινανίδου, Δάφνη Παπαδοπούλου

16:30 – 16:45 Η διδασκαλία του σεβασμού στην πνευματική ιδιοκτησία σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Εισηγητές: Κωνσταντίνος Καλέμης, Λυδία Λουκά, Νικόλαος Γενούζης (Νέοι Ερευνητές)

16:45 – 17:00 Το παιδί – καλλιτέχνης
Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Κυπρούλη

17:00 – 17:15 Μπαμπά, αυτό που γράφω είναι δικό μου; (Πνευματική Ιδιοκτησία και ανοικτότητα για παιδιά)
Εισηγητής: Μαρίνος Παπαδόπουλος

17:15 – 17:30 Aνήλικοι αστέρες κατά γονέων για παράνομη οικειοποίηση αμοιβών τους από καλλιτεχνική δραστηριότητα: η περίπτωση του California Child Actor’s Bill
Εισηγητής: Θεόδωρος Χίου

17:30 – 17:45 Δικαιώματα παιδιών – ηθοποιών: συνάδει η εργασία με την εκπαίδευσή τους;
Εισηγήτριες: Μαρίνα Δρούγα, Στέλλα Κατσαρδή (Νέες Ερευνήτριες)

 

Το πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ.

H συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν.Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου (σε αλφαβητική σειρά):

 • Κωνσταντίνος Αγγελάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου,Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Γιώργος Γιαννόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Ιωάννης Δεληγιάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Λάμπρος Κοτσίρης, Ομότιμος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Εμμανουήλ Μάγκος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Λίλιαν Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστημίο Αιγαίου
 • Χριστίνα Μπάνου, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Θεοφανώ Παπαζήση, Ομότιμη Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Θεόδωρος Παππάς, Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Μάριος Πούλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Ελένη Ρεθυμιωτάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Βασίλης Χρυσικόπουλος, Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Επίσημος Ιστοχώρος Συνεδρίου: http://events.ihrc.gr/infokid2017/

Εγγραφή Συνεδρίου: http://events.ihrc.gr/infokid2017/registration/

Χορηγός Επικοινωνίας Συνεδρίου: IPrights.GR