trade secret

Με τον Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α' 52.1.4.2019) ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή (στις 29/3/2019) μεταφέρθηκε (μεταξύ πολλών άλλων) στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία (EE) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους.

Νομοτεχνικά, η μεταφορά πραγματοποιείται με την προσθήκη 11 νέων άρθρων (22 Α – 22 Κ) στον Νόμο 1733/1987 (περί μεταφοράς τεχνολογίας, εφευρέσεων, τεχνολογικής καινοτομίας και σύστασης Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας).

Οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται στις τεχνογνωσίες και στις επιχειρηματικές πληροφορίες που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικά απόρρητα) και οι οποίες παράγουν έννομα αποτελέσματα στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας.

Οι νέες διατάξεις εισάγουν ορισμούς, προϋποθέσεις και μέτρα προστασίας του κατόχου εμπορικού απορρήτου σε περίπτωση παράνομης αποκάλυψης.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία μεταφοράς είχε λήξει ήδη την 9η Ιουνίου 2018.

 

Ακολουθεί το κείμενο των νέων διατάξεων του δικαίου εμπορικών απορρήτων (άρθρο 1 Ν. 4605/2019):

 

Μετά το άρθρο 22 του ν. 1733/1987 (Α΄ 171) προστίθενται άρθρα 22Α, 22Β, 22Γ, 22Δ, 22Ε, 22ΣΤ, 22Ζ, 22Η, 22Θ, 22Ι και 22Κ ως εξής:

 

«Άρθρο 22Α (άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 2016/943)

Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί

 1. Οι διατάξεις των άρθρων 22Α–22Κ του παρόντος εφαρμόζονται στις τεχνογνωσίες και στις επιχειρηματικές πληροφορίες που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικά απόρρητα) και οι οποίες παράγουν έννομα αποτελέσματα στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας.
 1. Οι διατάξεις των άρθρων 22Α–22Κ του παρόντος δεν θίγουν:

α) την άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης, όπως κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης,

β) την εφαρμογή των ενωσιακών ή εθνικών κανόνων που επιβάλλουν στους κατόχους εμπορικού απορρήτου να αποκαλύπτουν, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών απορρήτων, στο κοινό ή σε διοικητικές ή δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων των αρχών αυτών,

γ) την εφαρμογή των ενωσιακών ή εθνικών κανόνων που επιβάλλουν ή επιτρέπουν στα όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις εθνικές δημόσιες αρχές να αποκαλύπτουν πληροφορίες που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις, τις οποίες τα ανωτέρω όργανα, οργανισμοί ή αρχές κατέχουν σύμφωνα με, και σε συμμόρφωση με, τις υποχρεώσεις και τα προνόμια που προβλέπονται στο ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο,

δ) την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και το δικαίωμά τους να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και την αντίστοιχη πρακτική.

 1. Οι διατάξεις των άρθρων 22Α–22Κ δεν αποτελούν λόγο περιορισμού της κινητικότητας των εργαζομένων. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την άσκηση της κινητικότητας, η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 22Α–22Κ δεν δικαιολογεί:

α) τον περιορισμό της εκ μέρους των εργαζομένων χρήσης των πληροφοριών, που δεν συνιστούν εμπορικό απόρρητο σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 4,

β) τον περιορισμό της χρήσης εκ μέρους των εργαζομένων της εμπειρίας και των δεξιοτήτων που έχουν νομότυπα αποκτήσει στο σύνηθες πλαίσιο της εργασίας τους,

γ) την επιβολή στους εργαζομένους, μέσω των συμβάσεων εργασίας τους, πρόσθετων περιορισμών εκτός όσων προβλέπονται από το εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο.

 1. Για τους σκοπούς του παρόντος, ισχύουν οι εξής ορισμοί:

α) ως «εμπορικό απόρρητο» νοούνται οι πληροφορίες οι οποίες πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

αα) είναι απόρρητες, με την έννοια ότι, είτε ως σύνολο είτε από την άποψη του ακριβούς περιεχομένου και της διάταξης των συνιστωσών τους, δεν είναι ευρέως γνωστές σε πρόσωπα που ανήκουν στους κύκλους που ασχολούνται συνήθως με αυτό το είδος πληροφοριών ούτε άμεσα προσβάσιμες στα πρόσωπα αυτά,

ββ) έχουν εμπορική αξία που απορρέει από τον απόρρητο χαρακτήρα τους,

γγ) το πρόσωπο, που έχει αποκτήσει νόμιμα τον έλεγχο επί των εν λόγω πληροφοριών, έχει καταβάλει εύλογες προσπάθειες, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, για την προστασία του απόρρητου χαρακτήρα τους,

β) ως «κάτοχος εμπορικού απορρήτου» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ελέγχει νόμιμα ένα εμπορικό απόρρητο,

γ) ως «παραβάτης» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παράνομα έχει αποκτήσει, χρησιμοποιήσει ή αποκαλύψει εμπορικό απόρρητο,

δ) ως «παράνομα εμπορεύματα» νοούνται τα εμπορεύματα των οποίων το σχέδιο, τα χαρακτηριστικά, η λειτουργία, η διαδικασία παραγωγής ή η εμπορία αποκτούν σημαντικό πλεονέκτημα από την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων.

 

Άρθρο 22Β

(άρθρα 3, 4 και 5 της Οδηγίας 2016/943) Απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων

 1. Η απόκτηση εμπορικού απορρήτου θεωρείται νόμιμη, όταν το εμπορικό απόρρητο προέρχεται από οποιονδήποτε από τους εξής τρόπους:

α) ανεξάρτητη ανακάλυψη ή δημιουργία,

β) παρατήρηση, μελέτη, αποσυναρμολόγηση ή δοκιμή ενός προϊόντος ή αντικειμένου που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού ή που βρίσκεται νόμιμα στην κατοχή του αποδέκτη των πληροφοριών, ο οποίος δεν υπέχει νόμιμη υποχρέωση περιορισμού της απόκτησης του εμπορικού απορρήτου,

γ) άσκηση του δικαιώματος των εργαζομένων ή των εκπροσώπων τους στην ενημέρωση και τη διαβούλευση, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και την αντίστοιχη πρακτική,

δ) οποιαδήποτε άλλη πρακτική, η οποία, υπό τις περιστάσεις αυτές, είναι σύμφωνη με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

 1. Η απόκτηση, η χρήση ή η αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου θεωρείται νόμιμη αν επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο.
 1. Η απόκτηση εμπορικού απορρήτου χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του θεωρείται παράνομη όταν διενεργείται με:

α) μη επιτρεπόμενη πρόσβαση, ιδιοποίηση ή αντιγραφή εγγράφων, αντικειμένων, υλικών, ουσιών ή ηλεκτρονικών αρχείων που νόμιμα βρίσκονται υπό τον έλεγχο του κατόχου του εμπορικού απορρήτου, τα οποία περιέχουν το εμπορικό απόρρητο ή από τα οποία μπορεί να εξαχθεί το εμπορικό απόρρητο, ή

β) οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά η οποία, υπό τις περιστάσεις αυτές, θεωρείται αντίθετη στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

 1. Η χρήση ή η αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου θεωρείται παράνομη όποτε πραγματοποιείται χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του εμπορικού απορρήτου από πρόσωπο που αποδεδειγμένα πληροί οποιαδήποτε από τις εξής προϋποθέσεις:

α) έχει αποκτήσει το εμπορικό απόρρητο παράνομα, β) έχει παραβιάσει συμφωνία εμπιστευτικότητας ή άλλη υποχρέωση μη αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου,

γ) έχει παραβιάσει συμβατική ή άλλη υποχρέωση να περιορίζει τη χρήση του εμπορικού απορρήτου.

 1. Η απόκτηση, η χρήση ή η αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου θεωρείται, επίσης, παράνομη όταν ένα πρόσωπο, κατά τη στιγμή της απόκτησης, της χρήσης ή της αποκάλυψης, γνώριζε ή όφειλε, υπό τις περιστάσεις, να γνωρίζει ότι το εμπορικό απόρρητο έχει αποκτηθεί άμεσα ή έμμεσα από άλλο πρόσωπο, το οποίο χρησιμοποιούσε ή αποκάλυπτε το εμπορικό απόρρητο παράνομα, σύμφωνα με την παράγραφο 4.
 1. Η παραγωγή, η προσφορά ή η διάθεση στην αγορά παράνομων εμπορευμάτων, ή η εισαγωγή, η εξαγωγή ή η αποθήκευση παράνομων εμπορευμάτων για τους σκοπούς αυτούς θεωρείται, επίσης παράνομη χρήση εμπορικού απορρήτου όταν το πρόσωπο που ασκεί αυτές τις δραστηριότητες γνώριζε ή όφειλε υπό τις περιστάσεις, να γνωρίζει ότι, το εμπορικό απόρρητο έχει χρησιμοποιηθεί παράνομα, σύμφωνα με την παράγραφο 4.
 1. Αίτηση παροχής δικαστικής προστασίας με αντικείμενο τη λήψη μέτρων ή την καταβολή αποζημιώσεως, που προβλέπονται στα άρθρα 22Δ–22Ι, απορρίπτεται, όταν η θεωρούμενη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου έχει πραγματοποιηθεί:

α) για την άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης, όπως κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού της ελευθερίας και της πολυφωνίας των

μέσων μαζικής ενημέρωσης, ή

β) για τη διαπίστωση αδικοπρακτικής συμπεριφοράς ή παράνομης δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι ο εναγόμενος ενήργησε προς τον σκοπό της προστασίας του γενικού δημόσιου συμφέροντος,

γ) όταν το εμπορικό απόρρητο αποκαλύφθηκε από τους εργαζομένους στους εκπροσώπους τους, στο πλαίσιο της νόμιμης άσκησης εκ μέρους των αντιπροσώπων αυτών των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, εφόσον η αποκάλυψη αυτή ήταν αναγκαία για την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων,

δ) χάριν προστασίας έννομου συμφέροντος που αναγνωρίζεται από το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο.

 

Άρθρο 22Γ

(άρθρα 7 και 8 της Οδηγίας 2016/943)

Αναλογικότητα, αποφυγή καταχρηστικής προσφυγής στη δικαιοσύνη και προθεσμία παραγραφής

 1. Τα μέτρα, οι διαδικασίες και τα μέσα ένδικης προστασίας που προβλέπονται στα άρθρα 22Δ–22Ι εφαρμόζονται κατά τρόπο ο οποίος:

α) είναι αναλογικός,

β) αποτρέπει τη δημιουργία εμποδίων για το νόμιμο εμπόριο στην εσωτερική αγορά,

γ) παρέχει διασφαλίσεις κατά της καταχρηστικής τους χρήσης.

 1. Το δικαστήριο μπορεί, ύστερα από αίτημα του εναγομένου, όταν η αίτηση που αφορά την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων είναι προδήλως αβάσιμη και διαπιστώνεται ότι o ενάγων κίνησε τη δικαστική διαδικασία καταχρηστικά ή κακόπιστα, να διατάξει την καταβολή στον εναγόμενο αποζημίωσης ανάλογης προς την ζημία που υπέστη εξαιτίας της προσβολής της προσωπικότητάς του.
 1. Οι αξιώσεις για τη λήψη μέτρων ή την επιδίκαση αποζημιώσεως, που προβλέπονται στα άρθρα 22Δ–22Ι, παραγράφονται ύστερα από πέντε (5) έτη από τότε που ο κάτοχος του εμπορικού απορρήτου έλαβε γνώση είτε της προσβολής είτε της ζημίας και του προς αποζημίωση υπόχρεου.

 

Άρθρο 22Δ

(άρθρο 9 της Οδηγίας 2016/943) Προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικών απορρήτων κατά τις δικαστικές διαδικασίες

 1. Οι διάδικοι, οι δικηγόροι ή άλλοι εκπρόσωποί τους, οι μάρτυρες, οι πραγματογνώμονες και κάθε άλλο πρόσωπο που συμμετέχει σε δικαστική διαδικασία που αφορά την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου, ή που έχει πρόσβαση σε έγγραφα τα οποία αποτελούν μέρος των εν λόγω δικαστικών διαδικασιών, απαγορεύεται να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν οποιοδήποτε εμπορικό απόρρητο ή θεωρούμενο εμπορικό απόρρητο, που ευρίσκεται εις χείρας των αρμόδιων δικαστικών αρχών, το οποίο έχει χαρακτηριστεί εμπιστευτικό και περιήλθε σε γνώση τους λόγω αυτής της συμμετοχής ή της πρόσβασης ύστερα από τεκμηριωμένη αίτηση κάποιου ενδιαφερομένου.

Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου παραμένει σε ισχύ και μετά την ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών, αλλά λήγει αν:

α) κριθεί με τελεσίδικη απόφαση ότι το θεωρούμενο εμπορικό απόρρητο δεν πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 22Α,

β) με την πάροδο του χρόνου, οι εν λόγω πληροφορίες καθίστανται ευρέως γνωστές σε πρόσωπα που ανήκουν στους κύκλους που ασχολούνται συνήθως με αυτό το είδος πληροφοριών ή καθίστανται άμεσα προσβάσιμες από αυτά.

 1. Το δικαστήριο μπορεί, κατόπιν αιτήσεως του διαδίκου, να λαμβάνει ειδικά μέτρα που είναι αναγκαία προκειμένου να προστατευτεί η εμπιστευτικότητα κάθε εμπορικού απορρήτου ή θεωρούμενου εμπορικού απορρήτου, το οποίο χρησιμοποιείται ή αναφέρεται κατά την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας που αφορά την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου.

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνουν τη δυνατότητα:

α) να περιορίζεται εν όλω ή εν μέρει η πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο περιέχει εμπορικά απόρρητα ή θεωρούμενα εμπορικά απόρρητα, το οποίο υποβάλλεται από τους διαδίκους ή τρίτους, σε περιορισμένο αριθμό προσώπων,

β) να επιτρέπεται η πρόσβαση στην ακροαματική διαδικασία, καθώς και στα αντίστοιχα πρακτικά ή καταγραφές της διαδικασίας σε περιορισμένο αριθμό προσώπων, όταν ενδέχεται να αποκαλυφθούν εμπορικά απόρρητα ή θεωρούμενα εμπορικά απόρρητα,

γ) να διατίθεται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που δεν περιλαμβάνεται στον περιορισμένο αριθμό προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ ένα μη εμπιστευτικό κείμενο της δικαστικής απόφασης, στην οποία τα αποσπάσματα που περιέχουν εμπορικά απόρρητα έχουν αφαιρεθεί ή αναδιατυπωθεί.

Ο αριθμός των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ δεν υπερβαίνει αυτόν που είναι αναγκαίος, για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με το δικαίωμα των διαδίκων σε άσκηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου και δίκαιη δίκη και περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον φυσικό πρόσωπο για κάθε διάδικο και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ή άλλους εκπροσώπους των εν λόγω διαδίκων.

 1. Το δικαστήριο, όταν αποφασίζει σχετικά με τα μέτρα της παραγράφου 2 και αξιολογεί την αναλογικότητά τους, λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να διασφαλιστεί το δικαίωμα σε άσκηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου και σε δίκαιη δίκη, τα νόμιμα συμφέροντα των διαδίκων και των, κατά περίπτωση, τρίτων, καθώς και κάθε ενδεχόμενη βλάβη των διαδίκων και των, κατά περίπτωση, τρίτων, που απορρέει από την αποδοχή ή την απόρριψη των σχετικών μέτρων.
 1. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 ή 3 πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (ΕΕL 119).

 

Άρθρο 22Ε

(άρθρο 10 της Οδηγίας 2016/943)

Ασφαλιστικά μέτρα

 1. Εφόσον πιθανολογείται προσβολή εμπορικού απορρήτου, το μονομελές πρωτοδικείο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ., μπορεί, ύστερα από αίτημα του κατόχου του εμπορικού απορρήτου, να διατάξει οποιοδήποτε από τα εξής ασφαλιστικά μέτρα έναντι του φερόμενου ως παραβάτη:

α) την παύση ή, ανάλογα με την περίπτωση, την απαγόρευση της χρήσης ή της αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου σε προσωρινή βάση,

β) την απαγόρευση της παραγωγής, της προσφοράς, της διάθεσης στην αγορά ή της χρήσης παράνομων εμπορευμάτων ή της εισαγωγής, της εξαγωγής ή της αποθήκευσης παράνομων εμπορευμάτων για τους σκοπούς αυτούς,

γ) την κατάσχεση ή την παράδοση των εμπορευμάτων, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι παράνομα, συμπεριλαμβανομένων των εισαγόμενων εμπορευμάτων, ώστε να εμποδιστεί η είσοδος ή η κυκλοφορία τους στην αγορά.

Στις περιπτώσεις της παρούσας, εφαρμόζεται το άρθρο 687 Κ.Πολ.Δ. και, εφόσον απαιτείται, χορηγείται προσωρινή διαταγή σύμφωνα με το άρθρο 691Α Κ.Πολ.Δ..

 1. Εναλλακτικά, σε σχέση με τα μέτρα της παραγράφου 1, το μονομελές πρωτοδικείο μπορεί να εξαρτά τη συνέχιση της θεωρούμενης παράνομης χρήσης του εμπορικού απορρήτου από την κατάθεση εγγυήσεων, με σκοπό να εξασφαλιστεί η αποζημίωση του κατόχου του εμπορικού απορρήτου. Απαγορεύεται η αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου έναντι κατάθεσης εγγυήσεων.

 

Άρθρο 22ΣΤ

(άρθρο 11 της Οδηγίας 2016/943)

Προϋποθέσεις προσφυγής και εγγυήσεις

 1. Σε σχέση με τα μέτρα του άρθρου 22Ε, το μονομελές πρωτοδικείο μπορεί να απαιτεί από τον αιτούντα να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία μπορεί να θεωρηθούν διαθέσιμα, προκειμένου να πιθανολογηθεί ότι:

α) υφίσταται εμπορικό απόρρητο,

β) ο αιτών είναι ο κάτοχος του εμπορικού απορρήτου,

γ) το εμπορικό απόρρητο έχει αποκτηθεί παράνομα,

χρησιμοποιείται ή αποκαλύπτεται παράνομα, ή ότι επίκειται παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψή του.

 1. Το μονομελές πρωτοδικείο, κατά τη λήψη της απόφασης λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και τις ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης που περιλαμβάνουν ανάλογα με την περίπτωση:

α) την αξία και τα λοιπά ειδικά χαρακτηριστικά του εμπορικού απορρήτου,

β) τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του εμπορικού απορρήτου,

γ) τη συμπεριφορά του καθ΄ ου κατά την απόκτηση, τη χρήση ή την αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου,

δ) τις επιπτώσεις της παράνομης χρήσης ή αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου,

ε) τα νόμιμα συμφέροντα των διαδίκων, όπως και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η αποδοχή ή η απόρριψη των μέτρων έναντι των διαδίκων,

στ) τα νόμιμα συμφέροντα τρίτων,

ζ) το δημόσιο συμφέρον,

η) την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

 1. α. Τα ασφαλιστικά μέτρα αίρονται αυτοδικαίως αν ο αιτών δεν ασκήσει αγωγή για την κύρια υπόθεση ενώπιον του αρμόδιου πολιτικού δικαστηρίου, μέσα σε εύλογη προθεσμία που προσδιορίζεται στην απόφαση που τα διατάσσει. Αν η απόφαση δεν ορίζει τέτοια προθεσμία, τα ασφαλιστικά μέτρα αίρονται αυτοδικαίως αν ο αιτών δεν ασκήσει αγωγή για την κύρια υπόθεση μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες ή τριάντα μία (31) ημερολογιακές ημέρες, ανάλογα με το ποια περίοδος είναι η μεγαλύτερη, από τη δημοσίευση της απόφασης.

β. Τα ασφαλιστικά μέτρα ανακαλούνται ύστερα από αίτημα του καθ΄ ου, αν οι επίμαχες πληροφορίες δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 22Α για λόγους που δεν μπορεί να καταλογιστούν στον καθ΄ ου.

 1. Το μονομελές πρωτοδικείο μπορεί να εξαρτά τη λήψη των μέτρων του άρθρου 22Ε από την εκ μέρους του αιτούντος χορήγηση κατάλληλης εγγύησης ή την παροχή ισοδύναμης διασφάλισης, με σκοπό να εξασφαλιστεί η αποκατάσταση τυχόν ζημίας του καθ΄ ου και, όπου ενδείκνυται, κάθε άλλου προσώπου θιγόμενου από τα μέτρα.Αν τα μέτρα του άρθρου 22Ε ανακληθούν σύμφωνα

με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 3, αν παύσουν να ισχύουν λόγω πράξης ή παράλειψης του αιτούντος ή αν διαπιστωθεί, εκ των υστέρων, ότι δεν υπήρξε καμία παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου ή απειλή τέτοιας συμπεριφοράς, το μονομελές πρωτοδικείο μπορεί να διατάξει τον αιτούντα, ύστερα από αίτημα του καθ΄ ου ή του ζημιωθέντος τρίτου, να τους παράσχει εύλογη αποζημίωση για την όποια ζημία προκλήθηκε από τα μέτρα αυτά.

 

Άρθρο 22Ζ

(άρθρο 12 της Οδηγίας 2016/943)

Δικαστικές διαταγές και μέτρα αποκατάστασης

 1. Κατά την έκδοση δικαστικής απόφασης, με την οποία διαπιστώνεται παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου, το δικαστήριο μπορεί, ύστερα από αίτημα του ενάγοντος, να διατάξει κατά του παραβάτη ένα ή περισσότερα από τα εξής μέτρα:

α) την παύση ή, ανάλογα με την περίπτωση, την απαγόρευση της χρήσης ή της αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου,

β) την απαγόρευση της παραγωγής, της προσφοράς, της διάθεσης στην αγορά ή της χρήσης παράνομων εμπορευμάτων ή της εισαγωγής, της εξαγωγής ή της αποθήκευσης παράνομων εμπορευμάτων για τους σκοπούς αυτούς,

γ) τη λήψη των κατάλληλων μέτρων αποκατάστασης σε σχέση με τα παράνομα εμπορεύματα,

δ) την καταστροφή του συνόλου ή μέρους εγγράφου, αντικειμένου, υλικού, ουσίας ή ηλεκτρονικού αρχείου που περιέχει ή ενσωματώνει το εμπορικό απόρρητο ή, όπου ενδείκνυται, την παράδοση στον ενάγοντα του συνόλου ή μέρους των εν λόγω εγγράφων, αντικειμένων, υλικών, ουσιών ή ηλεκτρονικών αρχείων.

 1. Μεταξύ των μέτρων αποκατάστασης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 συγκαταλέγονται τα εξής:

α) ανάκληση των παράνομων εμπορευμάτων από την αγορά και διάθεσή τους σε φιλανθρωπικές οργανώσεις,

β) αφαίρεση των χαρακτηριστικών που καθιστούν τα εμπορεύματα παράνομα,

γ) καταστροφή των παράνομων εμπορευμάτων ή όπου ενδείκνυται απόσυρσή τους από την αγορά, με την προϋπόθεση ότι, η απόσυρση δεν υποσκάπτει την προστασία του επίδικου εμπορικού απορρήτου.

 1. Το δικαστήριο διατάσσει την εκτέλεση των μέτρων που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 με δαπάνη του παραβάτη, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι για το αντίθετο. Τα εν λόγω μέτρα ισχύουν με την επιφύλαξη ενδεχόμενης αποζημίωσης που μπορεί να οφείλεται στον κάτοχο του εμπορικού απορρήτου λόγω της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψής του. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 941 επ. Κ.Πολ.Δ..

 

Άρθρο 22Η

(άρθρο 13 της Οδηγίας 2016/943)

Προϋποθέσεις προσφυγής, εγγυήσεις και εναλλακτικά μέτρα

 1. Το δικαστήριο, κατά την εξέταση αίτησης για έκδοση των διαταγών και των μέτρων αποκατάστασης του άρθρου 22Ζ, λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και τις ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης που περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση:

α) την αξία ή άλλα ειδικά χαρακτηριστικά του εμπορικού απορρήτου,

β) τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του εμπορικού απορρήτου,

γ) τη συμπεριφορά του εναγομένου κατά την απόκτηση, τη χρήση ή την αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου,

δ) τις επιπτώσεις της παράνομης χρήσης ή αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου,

ε) τα νόμιμα συμφέροντα των διαδίκων, όπως και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η αποδοχή ή η απόρριψη των μέτρων έναντι των διαδίκων,

στ) τα νόμιμα συμφέροντα τρίτων, ζ)το δημόσιο συμφέρον,

η) την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Όταν το δικαστήριο περιορίζει τη διάρκεια ισχύος των μέτρων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22Ζ, η διάρκεια αυτή πρέπει να είναι επαρκής προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε εμπορικό ή οικονομικό πλεονέκτημα που θα μπορούσε να έχει αποκομίσει ο παραβάτης από την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου.

 1. Τα μέτρα των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του 22Ζ ανακαλούνται ή άλλως παύουν να παράγουν αποτελέσματα, ύστερα από αίτημα του εναγομένου, αν, στο διάστημα που μεσολαβεί, οι επίμαχες πληροφορίες δεν πληρούν πλέον τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 22Α για λόγους που δεν μπορεί να καταλογιστούν άμεσα ή έμμεσα στον εναγόμενο.
 1. Ύστερα από αίτημα του προσώπου έναντι του οποίου ενδέχεται να ληφθούν τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 22Ζ, το δικαστήριο μπορεί, αντί να επιβάλει τα μέτρα αυτά, να διατάξει την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης στο ζημιωθέντα, αν πληρούνται σωρευτικά οι εξής όροι:

α) το ενδιαφερόμενο πρόσωπο κατά τη χρήση ή την αποκάλυψη δεν γνώριζε ούτε όφειλε, υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις, να γνωρίζει ότι το εμπορικό απόρρητο αποκτήθηκε από τρίτο που χρησιμοποίησε ή αποκάλυψε το εμπορικό απόρρητο παράνομα,

β) η εκτέλεση των εν λόγω μέτρων θα προκαλούσε δυσανάλογη ζημία στο πρόσωπο αυτό,

γ) η καταβολή χρηματικής αποζημίωσης στο ζημιωθέντα διάδικο κρίνεται εύλογη.

Όταν διατάσσεται χρηματική αποζημίωση αντί των μέτρων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22Ζ, αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των δικαιωμάτων ή των λοιπών αμοιβών που θα οφείλονταν, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε ζητήσει την άδεια να χρησιμοποιεί το επίμαχο εμπορικό απόρρητο για τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα μπορούσε να έχει απαγορευτεί η χρήση του εμπορικού απορρήτου.

 

Άρθρο 22Θ

(άρθρο 14 της Οδηγίας 2016/943)

Αποζημίωση

 1. Αν το ζητήσει ο ζημιωθείς διάδικος, το δικαστήριο διατάσσει τον παραβάτη, ο οποίος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι προέβαινε σε παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου, να καταβάλει στον κάτοχο του εμπορικού απορρήτου αποζημίωση ανάλογη προς την πραγματική ζημία που υπέστη ως αποτέλεσμα της παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης. Η ευθύνη για την καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους εργαζομένων προς τους εργοδότες τους για παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου του εργοδότη περιορίζεται, αναλόγως, αν οι εργαζόμενοι είχαν ενεργήσει χωρίς δόλο.
 1. Κατά τον καθορισμό της αποζημίωσης της παραγράφου 1, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, όπως τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις, περιλαμβανομένης της απώλειας κερδών, τις οποίες υπέστη ο ζημιωθείς διάδικος, τα αθέμιτα κέρδη που έχει αποκομίσει ο παραβάτης και, κατά περίπτωση, άλλα στοιχεία, πέραν των οικονομικών, όπως την ηθική βλάβη που έχει προκαλέσει στον κάτοχο του εμπορικού απορρήτου η παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψή του. Εναλλακτικά, το δικαστήριο μπορεί, κατά περίπτωση, να καθορίζει κατ΄ αποκοπή αποζημίωση βάσει στοιχείων, όπως, τουλάχιστον, το ύψος των δικαιωμάτων ή των λοιπών αμοιβών που θα οφείλονταν, αν ο παραβάτης είχε ζητήσει την άδεια να χρησιμοποιεί το επίδικο εμπορικό απόρρητο.

 

Άρθρο 22Ι

(άρθρο 15 της Οδηγίας 2016/943)

Δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων

 1. Σε περίπτωση δικαστικής προσφυγής κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης εμπορικού απορρήτου, το δικαστήριο μπορεί να διατάσσει, ύστερα από αίτημα του ενάγοντος και με δαπάνη του παραβάτη, ενδεδειγμένα μέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με την απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους ή μερικής δημοσίευσής της.
 1. Σε οποιοδήποτε μέτρο από όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 προστατεύεται η εμπιστευτικότητα των εμπορικών απορρήτων όπως προβλέπεται στο άρθρο 22Δ.
 1. Όταν αποφασίζει αν θα διατάξει μέτρο της παραγράφου 1 και αξιολογεί την αναλογικότητά του, το δικαστήριο λαμβάνει, όπου χρειάζεται, υπόψη την αξία του εμπορικού απορρήτου, τη συμπεριφορά του παραβάτη ως προς την απόκτηση, τη χρήση ή την αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου, τις επιπτώσεις της παράνομης χρήσης ή αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου, καθώς και την πιθανότητα περαιτέρω παράνομης χρήσης ή αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου από τον παραβάτη. Το δικαστήριο λαμβάνει, επίσης, υπόψη κατά πόσον οι πληροφορίες για τον παραβάτη θα επιτρέψουν να προσδιοριστεί το φυσικό πρόσωπο και, σε καταφατική περίπτωση, κατά πόσον η δημοσίευση αυτών των πληροφοριών δικαιολογείται, ιδίως υπό το πρίσμα της ενδεχόμενης βλάβης που μπορεί να προκαλέσει το εν λόγω μέτρο στην ιδιωτική ζωή και τη φήμη του παραβάτη.

 

Άρθρο 22Κ

(άρθρα 16 και 17 της Οδηγίας 2016/943)

Κυρώσεις – ανταλλαγή πληροφοριών

 1. Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις σε κάθε πρόσωπο που δεν συμμορφώνεται ή αρνείται να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε μέτρο λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 22Δ, 22Ε και 22Ζ.
 1. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις περιλαμβάνουν τη δυνατότητα να επιβληθούν περιοδικές χρηματικές ποινές, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς μέτρο που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 22Ε και 22Ζ.
 1. Εθνικός ανταποκριτής για κάθε θέμα εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 22Δ–22Ι ορίζεται ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από τεκμηριωμένη πρόταση από τον ΟΒΙ, καθορίζονται το είδος των κυρώσεων, τα κριτήρια για την κλιμάκωσή τους, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.


Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Image credits: Hand photo created by asierromero - www.freepik.com


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΤΟ 2019

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ...

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

STARTUP EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ Η ΙΔΕΑ ΜΟΥ;

Θ. Χίου, Το Δίκαιο προστασίας εμπορικών απορρήτων ως θεμέλιο για την ανάπτυξη μιας οικονομίας της καινοτομίας - Η Πρόταση Οδηγίας για την προστασία μυστικής τεχνογνωσίας και εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών, ΔΕΕ, 1/2016

obi wipo

 

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) διοργανώνουν σεμινάριο με θέμα

«Υπηρεσίες και δράσεις του WIPO»

την Τρίτη 9 Απριλίου 2019 και ώρα 09:00 π.μ.

στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), Bασιλέως Κωνσταντίνου 38, Αθήνα (Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας")

To σεμινάριο απευθύνεται στην επιστημονική κοινότητα, τους εφευρέτες, τους σχεδιαστές και σε εκπροσώπους επιχειρήσεων.

Στόχος του είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και των Βιομηχανικών Σχεδίων στην έρευνα και την καινοτομία, καθώς και η παρουσίαση επιτυχημένων πρακτικών αξιοποίησης Δικαιωμάτων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

 

 

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία στα Ελληνικά.

 

To Πρόγραμμα του Σεμιναρίου είναι διαθέσιμο εδώ: http://www.iprights.gr/images/pdf/2019_WIPO_Seminar_Athens_v4_GR.pdf

 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν αλλά απαιτείται εγγραφή με συμπλήρωση και αποστολή στον ΟΒΙ της παρακάτω ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής έως 8.4.2019.

https://docs.google.com/forms/d/1KBpGZHYC453KzRg5s7f8JrhkCCgwsFVR1iOmqyyxj6k/edit

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Β. Μακρή, Τμήμα Επικοινωνίας ΟΒΙ (Τηλ. 210 6183618, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )


 

Πηγή: http://www.obi.gr/el/events/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BC%CE%B5-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83/

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: BΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΒΙ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΒΙ: ALTERNATIVE IP STRATEGIES TO SUPPORT R&D EFFORTS ...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΒΙ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ - ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ...

copyright touch

 

Με το άρθρο 85 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.», το οποίο ψηφίστηκε στις 29/3/2019 [εκκρεμεί η δημοσίευση στο ΦΕΚ], επέρχονται νέες τροποποιήσεις στον ν. 4481/2017 περί συλλογικής διαχείρισης (διά της υπ’ αρ. Τροπολογίας: 2053/48 26.3.2019 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού).

Πιο συγκεκριμένα οι εισαγόμενες τροποποιήσεις ρυθμίζουν ιδίως ζητήματα που ανέκυψαν κατά την τρέχουσα μεταβατική περίοδο έκτακτης συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων στο πεδίο των μουσικών έργων, ύστερα από την ανάκληση της άδειας της ΑΕΠΙ και την ενεργοποίηση της ΕΥΕΔ:

 

Aναδρομική επέκταση έκτακτης διαχείρισης και σε προγενέστερες της ανάθεσης αξιώσεις είσπραξης δικαιωμάτων.

Προβλέπεται η εκ του νόμου επέκταση της ανάθεσης διαχείρισης δικαιωμάτων στο πλαίσιο έκτακτης συλλογικής διαχείρισης (ΕΥΕΔ), ώστε να καλύπτει την είσπραξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν χρήσεις προγενέστερες της ανάθεσης στην ΕΥΕΔ, για τα οποία είτε δεν είχε χορηγηθεί άδεια από την ανεξάρτητη οντότητα του άρθρου 50 (ΑΟΔ δεσπόζουσας θέσης), της οποίας η άδεια ανακλήθηκε [ΑΕΠΙ], είτε είχε χορηγηθεί άδεια αλλά δεν είχαν καταβληθεί τα δικαιώματα (νέα παράγραφος 1 α περ. β’ του άρθρου 12 ν. 4481/2017).

 

Ακατάσχετο και αδέσμευτο των διανεμητέων ποσών.

Τα έσοδα από δικαιώματα ή τα έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση των εσόδων από δικαιώματα που περιέχονται στους ξεχωριστούς λογαριασμούς που ειδικώς προβλέπονται στον ν. 4481/2017, καθώς και οι απαιτήσεις από δικαιώματα του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50  και του ΟΠΙ κατά την άσκηση των καθηκόντων που ως φορέας έκτακτης συλλογικής διαχείρισης είναι ακατάσχετα από οποιονδήποτε κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης (νέο τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 17 ν. 4481/2017).

Επίσης, τα έσοδα και οι απαιτήσεις από δικαιώματα του προηγούμενου εδαφίου δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα, όσον αφορά τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης ή την Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης του άρθρου 50 τον ΟΠΙ κατά την άσκηση των καθηκόντων του που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 51 Α [έκτακτη συλλογική διαχείριση] (νέο πέμπτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 17 ν. 4481/2017).

 

Άρση μέτρων διασφάλισης οφειλών στο Δημόσιο που έχουν επιβληθεί σε φορείς συλλογικής διαχείρισης.

Επιπλέον, τυχόν μέτρα διασφάλισης των οφειλών στο Δημόσιο, που έχουν ήδη επιβληθεί κατά του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης ή της Ανεξάρτητης Οντότητας Διαχείρισης του άρθρου 50, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4174/2013, για ίδιες οφειλές κατά του Δημοσίου, αίρονται αυτοδικαίως (νέο έκτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 17 ν. 4481/2017).

Οι ανωτέρω διατάξεις περί ακατάσχετου και αδέσμευτου εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς εκτελέσεις ως προς το ατέλεστο μέρος της διαδικασίας αυτών και ως προς τις πράξεις εκτελέσεως που θα γίνουν μετά την έναρξη της ισχύος τους. Το κύρος και οι έννομες συνέπειες των πράξεων της διαδικασίας εκτελέσεως που έχουν γίνει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (ν. 4471/2018) δεν θίγονται (νέα τελ. εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 17 ν. 4481/2017).

 

Εξαίρεση από κατάσχεση εις χείρας φορέα συλλογικής διαχείρισης για απαιτήσεις κατά δικαιούχων-μελών του φυσικών προσώπων.

Επιπρόσθετα, εξαιρούνται από την κατάσχεση στα χέρια του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50 και του ΟΠΙ κατά την άσκηση των καθηκόντων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 51Α, χρηματικές απαιτήσεις τρίτων, του Δημοσίου, των Ασφαλιστικών Ταμείων και των πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά των δικαιούχων φυσικών προσώπων μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00 €) ετησίως για κάθε δικαιούχο φυσικό πρόσωπο (νέα παρ. 5 του άρθρου 17 ν. 4481/2017).

 

Εξαίρεση διανεμητέων ποσών από πτωχευτική περιουσία φορέα συλλογικής διαχείρισης.

Σε περίπτωση πτώχευσης του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50, τα έσοδα από δικαιώματα, τα έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση των εσόδων από δικαιώματα που περιέχονται στους ξεχωριστούς λογαριασμούς της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 2, οι απαιτήσεις από δικαιώματα και η εύλογη αμοιβή του άρθρου 18 του ν. 2121/1993, δεν ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3588/2007(Α ́153) (Πτωχευτικός Κώδικας) και αποχωρίζονται υποχρεωτικά από αυτήν υπέρ των δικαιούχων - μελών, όπως αυτοί εκπροσωπούνται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται και για τις εκκρεμείς αιτήσεις πτώχευσης και για αιτήσεις πτώχευσης και τις εκκρεμείς πτωχεύσεις (νέα παράγραφος 6 του άρθρου 17 ν. 4481/2017).

 

Ανυπαρξία διαδοχής μεταξύ παυθέντος φορέα συλλογικής διαχείρισης και φορέα έκτακτης συλλογικής διαχείρισης.

Η ανάθεση της διαχείρισης δικαιωμάτων των δικαιούχων στον ΟΠΙ εκτάκτως και προσωρινά σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν συνιστά μεταβίβαση περιουσίας κατ’ άρθρο 479 ΑΚ, του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50, η άδεια του οποίου ανακλήθηκε, στον ΟΠΙ. Ο ΟΠΙ δεν καθίσταται καθολικός ή ειδικός διάδοχος του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 5.4.2018 (νέα παράγραφος 10 του άρθρου 51 Α του ν. 4481/2017).

 

Η τροπολογία είναι διαθέσιμη εδώ: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/10979230.pdf

 

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο είναι διαθέσιμο εδώ: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/10979230.pdf


Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Πηγή: www.hellenicparliament.gr

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΙ (Ε.Υ.Ε.Δ.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΙ 

META-AEΠΙ ΕΠΟΧΗ: Η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΞΕΚΙΝΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΠΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΠΟ

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΣΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΠΙ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΑΕΠΙ ...

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΟΣΔ Η ΑΟΔ

fight fake

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (EUIPO), τον σχεδιαστή JohnPan (Eyewear) και το Πρόγραμμα Ideas Powered διοργανώνουν,

στο πλαίσιο της Athens Exclusive Designers Week

το Σάββατο, 30 Μαρτίου 2019, στις 17:00

στο Ζάππειο Μέγαρο

ένα show με σκοπό τη διάδοση του μηνύματος της αυθεντικότητας και της καταπολέμησης των απομιμητικών προϊόντων.

 

Τα μοντέλα θα διαδώσουν το μήνυμα της αυθεντικότητας, δίνοντας έμφαση στη σημασία της προστασίας του προϊόντος και της αυθεντικότητάς του, σε μια τολμηρή πασαρέλα-εκστρατεία υπό τον τίτλο #FightFake.

 

Κρατήσεις για συμμετοχή στην εκδήλωση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | 2110168155

 


Πηγή:http://www.obi.gr/el/events/fight-fake-athens-xclusive-design-week-%CF%83%CE%AC%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%BF-30-30-19-17-00-%CE%B6%CE%AC%CF%80%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BF/

Photo credits.

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

WEARING TROUBLES! ΟΤΑΝ Η ΑΜΦΙΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

PRINT ME A DRESS! Η ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΔΑ (3d Printing)

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΔΑ | "FASHIONING THE LAW"

PAPEI

 

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών και το Ελεγκτικό Συνέδριο οργανώνουν το KB ́ Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα:

Δίκαιο και Τεχνολογία

Aφιερωμένο στη Μνήμη του Ομ. Καθηγητή Σωτηρίου Καρβούνη, πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς

 

στις 28 και 29 Μαρτίου 2019,

στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Καραολή & Δημητρίου 80 και Δεληγιώργη, Πειραιάς)

 

Έναρξη: Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019, ώρα 17:00

 

Μεταξύ των πολλών και ενδιαφέρουσων εισηγήσεων, περιλαμβάνονται ομιλίες που αφορούν ειδικώς το δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, ιδίως στο πλαίσιο των συνεδριών της 29ης Μαρτίου:

 

Μεταξύ των πολλών και ενδιαφέρουσων εισηγήσεων, περιλαμβάνονται ομιλίες που αφορούν ειδικώς το δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, ιδίως στο πλαίσιο των συνεδριών της 29ης Μαρτίου:

 

Ώρες 13:00-13:15

Ελένη Τζούλια, Δ.Ν., Δικηγόρος

Προστασία Προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης μέσω του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας και των ευρεσιτεχνιών: Προβληματισμοί

 

Ώρες 16:00-16:15

Ανθούλα Παπαδοπούλου, Αναπ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η τεχνολογία blockchain και η επίδρασή της στην ψηφιακή ανάλωση των έργων πνευματικής ιδιοκτησίας

 

Ώρες 16:30 - 16:45

Χρήστος Χρυσάνθης, Επικ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας ως Παράγοντας ανάπτυξης, αλλά και ανάσχεσης της τεχνολογικής Προόδου

 

Ώρες 16:45 - 17:00

Άννα Δεσποτίδου, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Διαδικτυακή προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και σύγχρονα νομοθετικά μέτρα αντιμετώπισής της

 

Το πλήρες πρόγραμμα του Συμποσίου είναι διαθέσιμο εδώ.

 


Πηγή:https://career.unipi.gr/2019/03/18/kb-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B5/

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)


 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ...

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION LAW AND ETHICS – ΙCIL 2019

8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION LAW AND ETHICS – ΙCIL 2018

logo final el preview

 

Ενημερωτική εκδήλωση για τη βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία (ήτοι: τη Διανοητική Ιδιοκτησία) θα πραγματοποιηθεί

την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019, ώρα 18:00

στο Επιμελητήριο Χανίων, αίθουσα διαλέξεων «Δ. Γαγάνης».

 

 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

 

Μέρος 1ο: Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.)

Μάνος Τριχάς, στέλεχος ΟΒΙ, Περιφερειακό Γραφείο Κρήτης

Παρουσίαση του οργανισμού – διαδικασίες και προϋποθέσεις κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών – βιομηχανικών σχεδίων

 

Μέρος 2ο: Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης – Διεύθυνση Σημάτων

Παναγιώτα Γεωργοπούλου, Δικηγόρος – Νομικός της Διεύθυνσης Σημάτων
Προϋποθέσεις έγκρισης εμπορικών σημάτων και διαδικασίες καταχώρισης αυτών σε επίπεδο εθνικό, ΕΕ και διεθνές.

 

Μέρος 3ο: Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι)
Μαρία – Δάφνη Παπαδοπούλου, Δικηγόρος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΟΠΙ, Προϊσταμένη Νομικού Τμήματος


Παρουσίαση του οργανισμού, πνευματική ιδιοκτησία – συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα, διαδικασίες και προϋποθέσεις κατοχύρωσης


Πηγή: http://chania-cci.gr/2019/03/ekdilosi-gia-tin-viomichaniki-kai-pnevmatiki-idioktisia-sto-epimelitirio-2/

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ 4Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

IPRE

 

To ΙPrights.GR ενημερώνει για την ακόλουθη πρόσκληση για συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο:

 

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γενεύης (UNIGE), σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (WTO) ανακοινώνουν Πρόσκληση για Υποβολή Επιστημονικών προτάσεων για συμμετοχή στο

δεύτερο IP Researchers Europe Conference (IPRE)

το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη

την Παρασκευή 28 Ιουνίου στον WIPO και το Σάββατο 29 Ιουνίου στον WTO.

 

To IPRE φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης για πανεπιστημιακούς και ερευνητές του πεδίου της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (IP), στο πλαίσιο του οποίου θα μπορέσουν να συζητήσουν τις ερευνητικές εργασίες τους και τα εν εξελίξει έργα τους με πανεπιστημιακούς συναδέλφους τους, διαμορφωτές πολιτικής και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Το IPRE επιδιώκει να υποδεχτεί πρωτίστως ερευνητικές προτάσεις που εστιάζουν σε Ευρωπαϊκά ζητήματα ή προέρχονται από την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Πέραν τούτου, άπαντες οι ερευνητές που ασχολούνται με θέματα IP που άπτονται του Ευρωπαϊκού Δικαίου, διεθνούς δικαίου και συγκριτικού δικαίου είναι ευπρόσδεκτοι να υποβάλλουν προτάσεις.

 

Προτάσεις μπορούν να υποβάλουν πανεπιστημιακοί και ερευνητές όπως Καθηγητές όλων των βαθμίδων, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, μεταδιδακτορικοί υπότροφοι καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες.

 

Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν σύνδεσμο (affiliation) με Πανεπιστημιακό Ίδρυμα ή Ερευνητικό Κέντρο, κατά προτίμηση πλήρους απασχόλησης, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.   

 

Σημειώνεται ότι παρέχεται δυνατότητα χορήγησης υποτροφίας που καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής, κατόπιν σχετικού αιτήματος που θα πρέπει να υποβληθεί κατά την υποβολή της αίτησης.

 

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η 25/3/2019.

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.unige.ch/droit/pi/research/ipre/2019/

 

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Photo Credits: Irene Calboli


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ

5o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔiΜΕΕ: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ "ΠΑΙΔΙ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ-INFOKID 2017"

 

 

alai

 

Η Ένωση Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ALAI- GROUPE HELLENIQUE) στο πλαίσιο της διοργάνωσης Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου του Δήμου Αθηναίων και με την υποστήριξη του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) διοργανώνει ημερίδα με θέμα:

 

«Πνευματική Ιδιοκτησία, Βιβλία και Συγγραφείς στο Ψηφιακό Περιβάλλον»

 

την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 και ώρες 11.30 – 17.30

στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, (Ακαδημίας 60, Αθήνα).

 

Το Πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:

 

Εγγραφές 11.30-12..00

Χαιρετισμοί 12.00-12.15

 

Α. Επίκαιροι προβληματισμοί 12.15-13.15

Πρόεδρος: Νάντια Κυπρούλη, Δρ Νομικής ΑΠΘ, Δικηγόρος

 

Ευαγγελία Βαγενά, Δρ Νομικής ΕΚΠΑ

Από την τυπογραφία στο ηλεκτρονικό βιβλίο

 

Πιερρίνα Κοριατοπούλου, Δρ Νομικής ΕΚΠΑ

Τα μη διαθέσιμα στο εμπόριο έργα

 

Γαλάτεια Καπελλάκου, Δρ Νομικής ΕΚΠΑ - Λένια Κολοτούρου, Δρ Νομικής ΕΚΠΑ

Η προσαρμογή των περιορισμών και των εξαιρέσεων στον ψηφιακό χώρο

 

Συζήτηση 13.15-13.30

 

Β. Το ηθικό δικαίωμα των συγγραφέων 13.30-14.15

Πρόεδρος : Πάνος Νικολόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ

 

Ανθούλα Παπαδοπούλου, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ

Το δικαίωμα πατρότητας

 

Ολγα Γαρουφαλιά, Δρ Νομικής ΕΚΠΑ, Ειδική Επιστήμων στο ΕΣΡ

Το δικαίωμα περιφρούρησης της ακεραιότητας

 

Χάρις Τσίγκου, DEA Propriété Intellectuelle, Ειδική Επιστήμων στο ΕΣΡ

Το δικαίωμα υπαναχώρησης

 

Γ. Συμβατικές σχέσεις 14.45-15.15

Πρόεδρος: Αριστείδης Χιωτέλλης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ

 

Άννα Δεσποτίδου, Λέκτορας ΑΠΘ

Συμβατικές σχέσεις εκδοτών και συγγραφέων

 

Σύλβια Σταυρίδου, Επ. Καθηγήτρια ΔΠΘ

Η σύμβαση μετάφρασης

 

Συζήτηση: 15.15-15.30

Διάλειμμα

 

Δ. Διαχείριση δικαιωμάτων 16.00-17.15

Πρόεδρος:Διονυσία Καλλινίκου, Ομ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ -Μιχάλης Μαρίνος, Καθηγητής ΔΠΘ

 

Γιάννης Αντωνιάδης, Προέδρος ΟΠΙ

Ο θεσμικός ρόλος του ΟΠΙ

 

Συλλογική διαχείριση δημιουργών έργων λόγου, φωτογράφων, εικαστικών δημιουργών και θεατρικών συγγραφέων:

Γιώργος Καραζάνος, Νομικός Σύμβουλος ΟΣΔΕΛ

Σεραφείμ Τσούκος, Νομικός Σύμβουλος Φοίβου

Δημήτρης Σαραφιανός, Δρ Νομικός Σύμβουλος ΟΣΔΕΕΤΕ

Νίνα Παπαευαγγέλου, Νομικός Σύμβουλος ΘΕΣΠΙΣ

Στέλιος Κοκολινάκης, Νομικός Σύμβουλος ΑΘΗΝΑ

 

Συμπεράσματα και Συζήτηση: 17.15-17.30

 

 

Πηγή: https://www.osdel.gr/uploads/files/SYNEDRIO-19.03.2019.pdf

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

rock

Με το από 4/2/2019 Δελτίο Τύπου η ΓΣΕΒΕΕ (Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος) ενημέρωσε τα μέλη της γύρω από τη συνάντηση που έλαβε χώρα την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019 μεταξύ του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργου Καββαθά και αντιπροσωπείας της Συνομοσπονδίας με την Υπουργό Πολιτισμού κα. Μ. Ζορμπά και με αντικείμενο τα προβλήματα που επικαλούνται ότι αντιμετωπίζουν οι χρήστες μουσικής-μέλη της Συνομοσπονδίας στο πλαίσιο δημόσιας εκτέλεσης μουσικής, μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΕΠΙ και την λειτουργία δύο ΟΣΔ πνευματικών δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ). Ειδικότερα, η συνάντηση επικεντρώθηκε στις δυσχέρειες που σχετίζονται με το ύψος των αμοιβολογίων δημόσιας εκτέλεσης, το εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο-μέλη έκαστου Οργανισμού και την επιθυμία για καθορισμό του αμοιβολογίου μέσω συλλογικής διαβούλευσης μεταξύ των αντιπροσωπευτικών μερών εκπροσώπησης χρηστών και δημιουργών.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου, «η Υπουργός άκουσε με προσοχή τα όσα παρουσιάστηκαν και δεσμεύτηκε για την άμεση σύγκληση ομάδας διαβούλευσης, με συμμετοχή όλων των μερών (Υπουργείου, Δημιουργών και Χρηστών) προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή διευθέτηση του ζητήματος.

Κατόπιν αυτών και μέχρι την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης, η ΓΣΕΒΕΕ καλεί τα μέλη της να καταβάλουν τα οφειλόμενα ποσά για πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών (προσοχή όχι των συγγενικών δικαιωμάτων) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η καταβολή αφορά ίδια ποσά , με αυτά που κατέβαλλαν έως τώρα στην ΑΕΠΙ,  προκειμένου να μην υποστούν τις νομικές συνέπειες που προβλέπει η  νομοθεσία

 

Σε απάντηση της ανωτέρω πρόσκλησης που απευθύνει η ΓΣΕΒΕΕ στα μέλη της, ο ΟΠΙ εξέδωσε ανακοίνωση στις 15/2/2019, με την οποία επισημαίνει τα εξής: 

«Για τις αμοιβές σχετικά με τη δημόσια εκτέλεση που οφείλονται για το 2019 δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρει ο νόμος και που επιτρέπουν τη δημόσια κατάθεση (κατάθεση σε Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων) σύμφωνα με τα άρθρα 427, 431 και 434 ΑΚ και ως εκ τούτου η δημόσια κατάθεση δεν επιφέρει απόσβεση της ενοχής και δεν συνεπάγεται κανένα αποτέλεσμα ως έννομη συνέπεια.

Συνεπώς, ο χρήστης δεν θα έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί την έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από την Ε.Υ.Ε.Δ. και την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ λόγω της δημόσιας κατάθεσης στην οποία τυχόν προέβη με αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί μουσικά έργα χωρίς άδεια.

Σε περίπτωση διαφωνίας με τον αρμόδιο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ως προς το ύψος της αμοιβής ο χρήστης έχει το δικαίωμα: α) του άρθρου 23 παρ. 4 Ν. 4481/2017, σύμφωνα με το οποίο οι διαφορές μεταξύ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των χρηστών ως προς το ύψος της αμοιβής που πρέπει να καταβάλλει ο χρήστης είναι δυνατόν να υπαχθούν σε διαιτησία με συμφωνία, β) σε περίπτωση που το επιθυμούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να υπαχθούν οι διαφορές σε διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3898/2010 (Άρθρο 44 Ν. 4481/2017) και γ) να προσφύγει δικαστικά κατά του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης βάσει του άρθρου 22 παρ. 6 και 7 Ν. 4481/2017. Επιπλέον οι αντιπροσωπευτικές ενώσεις χρηστών μπορούν να προσφύγουν σε διαιτησία βάσει του άρθρου 23 παρ. 5 ν. 4481/2017.»

 

Πηγή: www.opi.gr | https://www.gsevee.gr/deltiatupou/955-2019-02-04-08-30-56

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) 

Photo credit: Freepik.com (@Kate Mangostar)


 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Θ. Χίου, Περί της δημόσιας εκτέλεσης «μη εκπροσωπούμενου» ρεπερτορίου: Λύνοντας τον νομικό γρίφο (σημείωμα στην ΜονΠρωτΘεσ. 4657/2015 (ασφ. Μέτρα), ΔιΜΕΕ, 2/2016, σελ. 247 επ.

ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΣΔ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΕΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΥΛΟΓΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 49

ΜΟΥΣΙΚΗ&ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕΠΙ&ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ ANEY ΕΤΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ GEA (ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ...

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ...

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ...

Συγγενικά δικαιώματα: Μη υποχρέωση καταβολής εύλογης αμοιβής σε ΟΣΔ από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα οποία η χρήση μουσικής δεν αποτελεί προϋπόθεση για την προσέλκυση πελατείας ή επαύξηση ...


 

eu copryght

Ολοκληρώθηκε χθες (9/2/2019) η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο:

 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας»

 

Το Σχέδιο Νόμου προβλέπει την αντικατάσταση του ισχύοντος άρθρου 28 Α Ν. 2121/1993 (Αναπαραγωγή προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων) με νέο, εκτενέστερο άρθρο, με τίτλο «ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ»

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω νομοθετική παρέμβαση αναμένετο, μιας και η προθεσμία μεταφοράς της ανωτέρω Οδηγίας έχει λήξει από την 11η Οκτωβρίου 2018 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πρόσφατα ενεργοποιήσει το μηχανισμό επιβολής κυρώσεων για μη συμμόρφωση εναντίον των κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένης και τη Ελλάδας, που δεν προέβησαν εμπρόθεσμα στη μεταφορά της Οδηγίας 2017/1564.

 

Το σχέδιο νόμου είναι διαθέσιμο εδώ: http://www.opengov.gr/cultureathl/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=30

 

Ο διαδικτυακός τόπος της διαβούλευσης είναι: http://www.opengov.gr/cultureathl/?p=7242

 

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)


 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΤΟ 2019 ...

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ...

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: BΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ