IMG 1388

Τα βασικά σημεία του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» παρουσίασε την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016 ο Υπουργός κ. Α. Μπαλτάς, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Πρόκειται για μία νέα εκδοχή νομοσχεδίου, σε αντικατάσταση του αιφνιδίως αποσυρθέντος νομοσχεδίου που κατατέθηκε τον περασμένο Ιούλιο.

Όσον αφορά το σκέλος της πνευματικής ιδιοκτησίας (Μέρος Ι), το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/26/ΕΕ, μέσω της εισαγωγής διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ), ήτοι οργανισμών διαχείρισης δικαιωμάτων που ανήκουν στα μέλη τους ή ελέγχονται από αυτά ή/και έχουν οργανωθεί σε μη κερδοσκόποι βάση, Ανεξαρτήτων Οντοτήτων Διαχείρισης (ΑΟΔ), ήτοι οργανισμών που δεν ανήκουν σε δικαιούχους και έχουν οργανωθεί σε κερδοσκοπική βάση, και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων (άρθρα 1-55 ΣχΝ).

Μεταξύ άλλων:

  • Προβλέπεται υποχρεωτική ύπαρξη Εποπτικού Συμβουλίου με 3-5 μέλη στους ΟΣΔ το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των δημιουργών/μελών (άρθρο 10)
  • Aπαλείφεται η αρχική πρόβλεψη δυνητικής προσφυγής σε διαμεσολάβηση του ΟΠΙ σε διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ ΟΣΔ, μελών και χρηστών (άρθρο 44).
  • Εισάγεται ειδική διαδικασία σύναψης συλλογικών συμβάσεων μεταξύ ΟΣΔ/ΑΟΔ και αντιπροσωπευτικών ενώσεων χρηστών για τη δημόσια εκτέλεση μουσικής σε εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 45).
  • Προβλέπεται μηχανισμός επιβολής κυρώσεων με απόφαση Υπουργού και εισήγηση του ΟΠΙ σε περιπτώσεις παραβίασης της σχετικής νομοθεσίας και υποχρεώσεων από ΟΣΔ (άρθρα 47 επ.).
  • Καταργείται η αρχική πρόβλεψη διορισμού Επιτρόπου σε περίπτωση σοβαρού διαχειριστικού ή οικονομικού προβλήματος ενός ΟΣΔ (άρθρο 53 του αρχικού νομοσχεδίου).
  • Εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για ΑΟΔ που έχουν δεσπόζουσα θέση στην ελληνική αγορά στην κατηγορία δημιουργών μουσικών έργων (πχ. ΑΕΠΙ). Ειδικότερα, στις οντότητες αυτές εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις που αφορούν τους ΟΣΔ και υποχρεούνται να διαθέτουν 9-μελές εποπτικό συμβούλιο που εκλέγεται από την τακτική Γ.Σ. των μελών (άρθρα 9, 10 και 55). Η εν λόγω ρύθμιση αντικαθιστά την διάταξη του άρθρου 56 του αρχικά κατατεθέντος νομοσχεδίου, σύμφωνα με την οποία τέτοιου είδους ΑΟΔ θα έπρεπε να μετατραπούν σε ΟΣΔ, τουτέστιν να ελέγχονται από τα μέλη ή/και να οργανωθούν σε μη κερδοσκοπική βάση.

Περαιτέρω, το νομοσχέδιο εισάγει διατάξεις που άπτονται μίας σειράς σημαντικών ζητημάτων, τα οποία δεν σχετίζονται με τη συλλογική διαχείριση (άρθρα 56-58 ΣχΝ).

Μεταξύ άλλων:

  • Εισάγεται ένα σύστημα ειδοποίησης και απόσυρσης περιεχομένου (notice and take down procedure) με αρμόδια μία τριμελή «Επιτροπή για τη γνωστοποίηση διαδικτυακής προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων». Ο εισαγόμενος μηχανισμός προστασίας θέτει στο επίκεντρό του ιδίως τους παρόχους πρόσβασης (internet service providers) και φιλοξενίας (hosting providers) στο διαδίκτυο, οι οποίοι δύνανται να υποχρεωθούν σε λήψη μέτρων όπως η απομάκρυνση ή η διακοπή πρόσβασης σε συγκεκριμένο περιεχόμενο και η επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης (άρθρο 56).
  • Εισάγεται τέλος εύλογης αμοιβής για ιδιωτική αναπαραγωγή στους υπολογιστές ύψους 2% της αξίας τους (άρθρο 58 παρ. 2 εδ. α’).
  • Εισάγεται άρση απορρήτου για προσβολές πνευματικών δικαιωμάτων που τελείται στο διαδίκτυο σε βαθμό κακουργήματος (άρθρο 57 παρ. 9).
  • Προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο για παράνομη αναπαραγωγή φωνογραφημάτων σε οποιοδήποτε τεχνικό μέσο (άρθρο 58 παρ. 8).

Το νέο νομοσχέδιο θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή για την περαιτέρω συνήθη πορεία της νομοθετικής διαδικασίας.

 

Δείτε εδώ το μέχρι σήμερα ιστορικό του νομοσχεδίου για τη συλλογική διαχείριση: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: QUO VADIS?

΄Δικηγόρος πνευματικά δικαιώματα Θεόδωρος Χίου

desing seminar ob

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε συνεργασία με τον Κοινοτικό Οργανισμό EUIPO (European Union Intellectual Property Office) διοργανώνει κατά το μήνα Οκτώβριο 2016 σειρά εξειδικευμένων Σεμιναρίων / Workshops στον τομέα των Βιομηχανικών Σχεδίων

με θέμα

'Προστασία των design: Ο δρόμος για την αγορά'

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε Σύρο, Αθήνα & Θεσσαλονίκη ως εξής:

- Σύρος: Δευτέρα, 17.10.16 Εργαστήρια "Studio" Πανεπιστημίου Αιγαίου

- Αθήνα: Τετάρτη, 19.10.16 (ώρα έναρξης: 16:00), Ξενοδοχείο Royal Olympic

- Θεσσαλονίκη: Παρασκευή, 21.10.16 (ώρα έναρξης: 10.30), Ξενοδοχείο Mediterranean Palace

 

Αναλυτικό πρόγραμμα κάθε εκδήλωσης είναι αναρτημένο στο site του ΟΒΙ (http://www.obi.gr/obi/?tabid=60&ncId=21&ncode=582).

 

Βασικοί ομιλητές και συντελεστές των εκδηλώσεων είναι ο Δανός expert κ. Steinar Valade Amland, καθώς και ο κ. Κώστας Αμπατζής, Διευθυντής Καταθέσεων και Χορηγήσεων του ΟΒΙ.

 

Στα σεμινάρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία Ελληνικά - Αγγλικά.

 

Συμμετοχές έως την Παρασκευή 14.10.16 με συμπλήρωση της σχετικής φόρμας που είναι διαθέσιμη στο site του ΟΒΙ (http://www.obi.gr/obi/?tabid=60&ncId=21&ncode=582).

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

 

Πηγή: www.obi.gr

Θεόδωρος Χίου δικηγόροσ πνευματικά δικαιώματα εμπορικά σήματα προστασία ιδέας

euipo gge

Οι παρουσιάσεις των εισηγήσεων της ημερίδας που διοργανώθηκε την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016 από τη Διεύθυνση Εμπορικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή) σε συνεργασία με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) με θέμα:  «H νομοθετική αναθεώρηση του συστήματος σημάτων στην ΕΕ. Ο κίνδυνος σύγχυσης κατά τη νομολογία των Δικαστηρίων της ΕΕ», είναι διαθέσιμες στους παρακάτω συνδέσμους:

Θεόφιλος Μαργέλλος, Πρόεδρος Τμημάτων Προσφυγών του EUIPO

Ο κίνδυνος σύγχυσης κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε.

Δημήτριος Μπότης, Υποδιευθυντής της Δ/νσης Διεθνούς Συνεργασίας και Νομικών θεμάτων του EUIPO

Βασικά σημεία της νομοθετικής αναμόρφωσης του Καν. 207/2008, σύμφωνα με τον Καν. 2424/2015.

Μαρία Μπρά, Μέλος του Α’ Τμήματος Προσφυγών του ΕUIPO

Γεωγραφικές ενδείξεις ως απόλυτος & σχετικός λόγος απαραδέκτου μεταγενέστερου σήματος.

Παναγιώτης Γερουλάκος, πρώην Νομικός Σύμβουλος του EUIPO 

Κακή Πίστη κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε.

Πηγή: http://gge.gov.gr/?p=14772

Επιμέλεια: Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Δ.Ν. (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

euipo gge

Την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016 διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Εμπορικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή) σε συνεργασία με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) ημερίδα με θέμα:

«H νομοθετική αναθεώρηση του συστήματος σημάτων στην ΕΕ. Ο κίνδυνος σύγχυσης κατά τη νομολογία των Δικαστηρίων της ΕΕ»

Ώρα: 18:00 μ.μ.

Τοποθεσία: Αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου, Ακαδημίας 60,  Αθήνα

Το Πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει τις εξής εισηγήσεις:

Θεόφιλος Μαργέλλος, Πρόεδρος Τμημάτων Προσφυγών του EUIPO

Ο κίνδυνος σύγχυσης κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε.

Δημήτριος Μπότης, Υποδιευθυντής της Δ/νσης Διεθνούς Συνεργασίας και Νομικών θεμάτων του EUIPO

Βασικά σημεία της νομοθετικής αναμόρφωσης του Καν. 207/2008, σύμφωνα με τον Καν. 2424/2015.

Μαρία Μπρά, Μέλος του Α’ Τμήματος Προσφυγών του ΕUIPO

Γεωγραφικές ενδείξεις ως απόλυτος & σχετικός λόγος απαραδέκτου μεταγενέστερου σήματος.

Παναγιώτης Γερουλάκος, πρώην Νομικός Σύμβουλος του EUIPO 

Κακή Πίστη κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω ημερίδα πραγματοποιείται στα πλαίσια της διμερούς σύμβασης συνεργασίας του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) με το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, όπως η αντίστοιχη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβρη. Aπευθύνεται σε δικηγόρους και χρήστες εμπορικών σημάτων και η είσοδος είναι ελεύθερη.

 

Πηγή: http://gge.gov.gr/?p=14772

Επιμέλεια: Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Δ.Ν. (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Cocktail Bar Kleines Phi in Hamburg 4
Έληξε στις 29 Αυγούστου 2016 η δημόσια διαβούλευση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με τίτλο «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», με το οποίο εισάγονται ρυθμίσεις που αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην απλούστευση της ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια κλπ). Οι νέες ρυθμίσεις προσανατολίζονται στην αντικατάσταση του καθεστώτος αδειοδότησης των εν λόγω καταστημάτων από καθεστώς γνωστοποίησης της λειτουργίας στον κατά τόπο Δήμο, μέσω της οποίας ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνει τη διοίκηση σχετικά με τη λειτουργία του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Σε αυτά τα πλαίσια, προβλέπεται και η απλούστευση των προϋποθέσεων για τη χρήση μουσικής και χρήση μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 30 του εν λόγω νομοσχεδίου, η χορήγηση άδειας μουσικής ή χρήσης μουσικών οργάνων από τον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο καταργείται. Αντ’ αυτής, ο ενδιαφερόμενος για χρήση μουσικής ή χρήση μουσικών οργάνων, εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση αυτή, υποχρεούται να προβεί σε σχετική δήλωση, την οποία θα πρέπει να συμπεριλάβει στην ως άνω γνωστοποίηση του.

 

Περαιτέρω, όπως ορίζεται ρητά στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου τυχόν υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θίγονται. Όμως, οι εν λόγω υποχρεώσεις ή άδειες εδαφίου δεν αποτελούν απαιτούμενο δικαιολογητικό ή περιεχόμενο της ως άνω γνωστοποίησης.

 

Εφόσον τελικώς ψηφιστεί το εν λόγω άρθρο ως έχει, επέρχεται πλήρης αποσύνδεση μεταξύ των προϋποθέσεων λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και αδειοδότησης της δημόσιας εκτέλεσης προστατευόμενου μουσικού ρεπερτορίου από τους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου, τίθεται άνευ περιεχομένου η ρύθμιση του άρθρου 63 παρ. 2 του Ν. 2121/1993 σχετικά με την υποχρέωση (εφόσον επρόκειτο να εκτελεστεί εκπροσωπούμενο από ΟΣΔ ρεπερτόριο) προσαγωγής έγγραφης άδειας δημόσιας εκτέλεσης χορηγούμενης από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης της εξουσίας δημόσιας εκτέλεσης κατά τη λήψη της δημοτικής άδειας χρήσης μουσικών οργάνων. Το ίδιο ισχύει και για την πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με τη χρονική ισχύ των δημοτικών αδειών μουσικών οργάνων. Ομοίως, ο μηχανισμός υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων περί εκτέλεσης μη εκπροσωπούμενου από ΟΣΔ ρεπερτορίου, η οποία προβλέπεται στο εκκρεμές ακόμη νομοσχέδιο για τη συλλογική διαχείριση (άρθρο 59 παρ. 6 του ν/σ, με το οποίο εισάγεται β’ εδάφιο στο άρθρο 63 παρ. 2 Ν. 2121/1993) θα καταστεί ανεφάρμοστος (εφόσον τελικώς ψηφιστεί). 

Βεβαίως, όπως ρητά αναφέρεται στη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 4 του νομοσχεδίου, η υποχρέωση λήψης της κατάλληλης άδειας για δημόσια εκτέλεση προστατευόμενου ρεπερτορίου (εκπροσωπούμενου ή μη) ασφαλώς διατηρείται. Αυτό που μεταβάλλεται είναι ότι η ο έλεγχος για την ύπαρξη και ισχύ της κατάλληλης άδειας θα γίνεται μόνον εκ των υστέρων, δηλαδή κατά τη λειτουργία του καταστήματος από τους αρμόδιους φορείς.

 

Πηγή: http://www.opengov.gr/ypoian/?p=7653

Photo credits: commons.wikimedia.org

 

Διασβάστε επίσης σχετικά:

Θ. Χίου, Περί της δημόσιας εκτέλεσης «μη εκπροσωπούμενου» ρεπερτορίου: Λύνοντας τον νομικό γρίφο, ΔιΜΕΕ 2/2016, σελ. 244.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ Κ.Υ.Ε.

«ΛΟΙΠΕΣ» (ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Κ.Υ.Ε.

Δικηγόρος Θεόδωρος Χίου πνευματικά δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία

vouli

 

Ένα βήμα πιο κοντά στην ψήφιση βρίσκεται πλέον το πολύκροτο νομοσχέδιο για τη συλλογική διαχείριση (Σχέδιο Νόμου για τη Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού) καθότι κατατέθηκε την περασμένη Δευτέρα 4/7/2016 στη Βουλή.

IMG 1282

Το πλήρες κείμενο του κατατεθέντος νομοσχεδίου είναι διαθέσιμο εδώ και η σχετική Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση εδώ.

Θα ακολουθήσει αναλυτικότερη ανάρτηση στο IPrights.GR με ένα πρώτο σχόλιο για το περιεχόμενο των κατατεθέντων ρυθμίσεων, οι οποίες όχι μόνο αναμορφώνουν ριζικά το πλαίσιο της συλλογικής διαχείρισης αλλά άπτονται και διαφόρων άλλων πτυχών του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, συνιστώντας έτσι μία αξιοσημείωτη τροποποίηση του Ν. 2121/1993.

Δικηγόρος Πνευματικά δικαιώματα Θεόδωρος Χίου

Πηγή: www.hellenicparliament.gr 


 

Δείτε επίσης στο IPrights.gr:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

«ΛΟΙΠΕΣ» (ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

 

nsk egygklios

Τις παραμέτρους που αφορούν τη διαπίστωση παράνομης δημόσιας εκτέλεσης εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος από όργανα Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης διευκρινίζει, μεταξύ άλλων, το ΝΣΚ στην υπ’ αριθμόν 293/2015 γνωμοδότησή του.

Ειδικότερα, ετέθη ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με το κατά πόσο μόνα τα όργανα των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης δύνανται νομίμως να προβαίνουν στη διαπίστωση (μέσω «εκθέσεων ελέγχου» ή άλλων σχετικών εγγράφων) παραβάσεων του ν. 2121/1993 από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ειδικότερα στη διαπίστωση δημόσιας εκτέλεσης μουσικών έργων που εκπροσωπούν χωρίς την απαραίτητη άδεια ή κατά παράβαση αυτής ή εάν η εν λόγω διαπίστωση πρέπει να γίνεται (και) με την συνδρομή άλλων καθ’ ύλην κρατικών αρμοδίων οργάνων, όπως αστυνομικών οργάνων, προς τα οποία οι Δήμοι πρέπει να διαβιβάζουν τις σχετικές αναφορές των ΟΣΔ για περαιτέρω ενέργειες.

Επί του ζητήματος αυτού, το ΝΣΚ υπενθύμισε ότι με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο οι Δήμοι έχουν αποκλειστική και αποφασιστική αρμοδιότητα για την χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Περαιτέρω, η μη αδειοδοτημένη δημόσια εκτέλεση μουσικής και ειδικότερα εκπροσωπούμενου από ΟΣΔ ρεπερτορίου, μπορεί να επιφέρει, μεταξύ άλλων, μέχρι και την ανάκληση της αδείας μουσικής ή/και αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας, (δεδομένου ότι με βάση το άρθρο 63 παρ. 2 η προσαγωγή έγγραφης άδειας δημόσιας εκτέλεσης από ΟΣΔ αποτελεί νόμιμη προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας του Δήμου).

Κατά πλειοψηφία το ΝΣΚ διατύπωσε τη γνώμη ότι η εξουσία ελέγχου της νόμιμης λειτουργίας των εν λόγω καταστημάτων, ως κατεξοχήν δημόσια εξουσία και έκφραση κρατικής κυριαρχίας ασκείται μόνον από το κράτος διά των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών και όχι από ιδιώτες ή ν.π.ι.δ., όπως είναι οι ΟΣΔ. Υπό αυτήν την έννοια, ερμηνεύοντας τη σχετική διάταξη του άρθρου 55 παρ. 1 εδ. ζ’ Ν. 2121/1993 [1], το ΝΣΚ κρίνει (παρ. 26.δ.) ότι οι διαπιστώσεις παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που πραγματοποιούνται αποκλειστικά από εκπροσώπους-όργανα των ΟΣΔ και στις οποίες στηρίζεται η προς τους Δήμους αίτηση ανάκλησης αδείας Κ.Υ.Ε. λόγω μη ισχύος των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης και ισχύος αυτής, που κάνει χρήση του ρεπερτορίου τους χωρίς την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν 2121/1993 άδεια των πρώτων, χωρίς τη σύμπραξη αρμόδιου κρατικού οργάνου, επέχουν θέση καταγγελίας ενδιαφερόμενου ιδιώτη προς την αρμόδια διοικητική αρχή και δεν θεωρούνται πράξεις αρμοδίου διοικητικού οργάνου περί διαπίστωσης τέλεσης παράβασης οι οποίες αποσκοπούν στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Ως εκ τούτου, η γνωμοδότηση καταλήγει στη διαπίστωση ότι η καταγγελία εκ μέρους ΟΣΔ σχετικά με διαπίστωση προσβολής πνευματικών δικαιωμάτων εκτιμάται και αξιολογείται από την αρμόδια κρατική αρχή ως απλό πραγματικό στοιχείο, το περιεχόμενο του οποίου χρήζει απόδειξης και επιδέχεται ανταπόδειξη.

H ως άνω γνώμη (παράγραφος 26.δ.) έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το υπ’ αριθ. πρωτ. 19422/6-6-2016 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. προς το Ν.Σ.Κ. και έτσι αποτελεί υποχρεωτική πράξη για τη Διοίκηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002.

 

 

Mεταγενέστερες πράξεις

 

A. Έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

 

Σχετικά με το ως άνω ζήτημα, εκδόθηκε πρόσφατα Έκθεση Ελέγχου από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, η οποία απεστάλη στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α με το αριθ. πρωτ. ΓΕΔΔ Φ. 1338/15/9457/18-5-2016 έγγραφο και η οποία, σε συμφωνία με την ως άνω γνωμοδότηση, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: «οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων όπως η Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε. δεν αποτελούν δημόσια όργανα και κατά συνέπεια δεν μπορούν να βεβαιώνουν διοικητικές παραβάσεις σχετικά με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Επιπλέον οι "εκθέσεις ελέγχου" που φέρεται να εκδίδει η Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε. ή κάθε άλλος Ο.Σ.Δ., ή κάθε σχετικό έγγραφο με το οποίο διαπιστώνεται η αναπαραγωγή μουσικών έργων δημιουργών που αντιπροσωπεύονται από αυτούς, δεν συνιστά ικανή και αναγκαία προϋπόθεση για την ανάκληση της άδειας μουσικής και πολύ λιγότερο της άδειας λειτουργίας του ελεγχόμενου Κ.Υ.Ε. και πρέπει να εκτιμάται και να αξιολογείται από την αρμόδια Αρχή μόνο ως απλό πραγματικό στοιχείο, το περιεχόμενο του οποίου χρήζει απόδειξης και επιδέχεται ανταπόδειξης.»

 

B. Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

 

Περαιτέρω, επί τη βάσει της υπό κρίση γνωμοδότησης, εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 19421/24-06-2016 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λόγω καταστρατήγησης των διατάξεων του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α’ 25), απαιτείται βεβαίωση παράβασης από δημόσια Αρχή και όχι από ιδιώτη (Ολομ. ΣτΕ 1934/1998, 1972/2012, 15/2015), με την οποία βεβαιώνονται όλα τα στοιχεία του ελέγχου (τόπος, χρόνος, διενεργήσας τον έλεγχο κλπ), καθώς και έστω και ενδεικτική παράθεση των τίτλων των μουσικών συνθέσεων και των επωνυμιών των παραγωγών εταιρειών που εκτελέστηκαν δημόσια (ΑΠ 1553/2013).»

Συμπερασματικά, με βάση τα ανωτέρω, οι «εκθέσεις ελέγχου» ή άλλα σχετικά έγγραφα που εκδίδουν όργανα των ΟΣΔ δεν συνιστούν νόμιμες διαπιστωτικές πράξεις παραβίασης του Ν. 2121/1993 σε Κ.Υ.Ε. και δεν δύναται να επιφέρουν από μόνες τους διοικητικές κυρώσεις (πχ. ανάκληση άδειας). Αντίθετα επέχουν θέση απλής καταγγελίας η οποία επιδέχεται ανταπόδειξης ενώπιον της αρμόδιας Αρχής.

Σημειώνεται δε ότι η ως άνω γνωμοδότηση και τα μεταγενέστερα έγγραφα θέτουν εν αμφιβολία την ορθότητα του περιεχομένου του υπ’ αριθμ. 21489/2013 εγγράφου του Ο.Π.Ι., σύμφωνα με το οποίο «οι Ο.Σ.Δ. ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ είναι οι μόνοι αρμόδιοι φορείς που μπορούν να ελέγξουν αν εκτελείται δημόσια το εκπροσωπούμενο από αυτούς ρεπερτόριο (παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν 2121/1993).»

Πηγή: www.nsk.gr / www.aftodioikisi.gr

 Θεόδωρος Χίου δικηγόρος

 

[1] Άρθρο 55 παρ. 1 ζ’ Ν. 2121/1993: Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […] ζ) να ενεργούν, με σύμπραξη της δημόσιας αρχής ή κατά τη διαδικασία του άρθρου 64 του παρόντος νόμου τους αναγκαίους ελέγχους σε καταστήματα πώλησης ή ενοικίασης ή δανεισμού αντιτύπων ή δημόσιας εκτέλεσης των έργων που προστατεύουν για να διαπιστώνουν αν οι πράξεις αυτές δεν προσβάλλουν τα δικαιώματα των δημιουργών.

ypes

 

Η με αριθ. πρωτ. 19421/24-06-2016 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εισάγει διευκρινίσεις αναφορικά με τη χρονική ισχύ των δημοτικών-διοικητικών αδειών χρήσης μουσικών οργάνων που εκδίδουν οι δήμοι, συμβάλλοντας στην ερμηνευτική αποσαφήνιση κάποιων πτυχών που συνδέονται με την εφαρμογή του άρθρου 63 παρ. 2 Ν. 2121/1993 και τη δημόσια εκτέλεση μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.).

Ειδικότερα, όπως ορίζεται στην Εγκύκλιο «οι δήμοι δεν μπορούν να ορίζουν με κανονιστικές αποφάσεις τους τη χρονική διάρκεια των αδειών χρήσης μουσικών οργάνων, αφού αυτή έχει οριστεί ως αορίστου διαρκείας ήδη από το 2011, κατά τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011 ΦΕΚ Β’ 2496, αλλά και την μεταγενέστερη Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 ΦΕΚ Β' 3106 (άρθρο 5 παρ. 1), εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αιτηθεί μικρότερη διάρκεια.»

Εν συνεχεία, διευκρινίζεται ότι «η χρονική ισχύς της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων είναι ανεξάρτητη από την άδεια που αφορά στα πνευματικά δικαιώματα που χορηγείται από Ο.Σ.Δ.. Περαιτέρω, η ανάκληση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων με μόνη τη λήξη της άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων, δεν βρίσκει έρεισμα στην κείμενη νομοθεσία».

Κατόπιν των ανωτέρω, όπως ρητά ορίζεται στην Εγκύκλιο, παύει να ισχύει η με αριθ. πρωτ. 57904/7-12-2007 εγκύκλιος του ίδιου Υπουργείου, η οποία προέβλεπε αντίθετου περιεχομένου διευκρινίσεις για τα ίδια ζητήματα.

Θεόδωρος Χίου Theodoros Chiou Δικηγόρος

μετάφραση ΑΠΘ

Δημοσιεύτηκαν στην επίσημη ιστοσλίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα πρακτικά της Ημερίδας Εργασίας με θέμα την «Αναβάθμιση του μεταφραστικού επαγγέλματος σε Ελλάδα και Κύπρο και πνευματικά δικαιώματα» που συνδιοργανώθηκε από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τα Γραφεία Αθηνών και Λευκωσίας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 7 Απριλίου 2016. Τα πρακτικά περιλαμβάνουν το πρόγραμμα, τις εισηγήσεις και τα συμπεράσματα της Ημερίδας.

ΑΠΘ

Aπό αριστερά προς δεξιά: Anne-Marie Robert, Αναστασία Πιλόττου, Παναγιώτης Κριμπάς, Θεόδωρος Χίου, Σίμος Γραμμενίδης

 

Ειδικότερα όσον αφορά το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων των μεταφραστών, τα πρακτικά (σελ. 8-11) αποτυπώνοντας την προφορική διαδραστική συζήτηση που έλαβε χώρα στα πλαίσια σχετικής ομάδας εργασίας με τίτλο «Πνευματικά δικαιώματα για μεταφραστές στην πράξη» στην οποία συμμετείχαν μεταφραστές και εκπρόσωποι επαγγελματικών ενώσεων μεταφραστών, υπό τον συντονισμό της κ. Τιτίκας Δημητρούλια, Αναπληρώτριας καθηγήτριας ΑΠΘ, παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας που απασχολούν τους μεταφραστές κατά την καθημερινή επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Τα νομικά ερωτήματα τα οποία ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί διαφόρων πτυχών του νομικού πλαισίου πνευματικών δικαιωμάτων των μεταφραστών απαντήθηκαν από τον πνευματικής ιδιοκτησίας, δικηγόρο Αθηνών, Διδάκτορα Νομικής, Ιδρυτή και Διαχειριστή του ιστότοπου www.iprights.gr.

 

Τα πρακτικά της Ημερίδας είναι διαθέσιμα εδώ: http://ec.europa.eu/greece/pdf/20160610_conclusions_workshop_professionalizing.pdf

 

Η εισήγηση του Θ Χίου "Πνευματικά δικαιώματα και μετάφραση" είναι διαθέσιμη πέραν των πρακτικών και εδώ.

 

gr police
Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που εμπεριέχονται στον απολογισμό συνολικής δραστηριότητας που δημοσίευσε πρόσφατα η Ελληνική Αστυνομία για το έτος 2015, παρατηρείται μείωση στις υποθέσεις παράβασης [sic] της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία της τάξεως του 27.32% σε σχέση με το έτος 2014.

 

Πηγή: http://www.astynomia.gr/Δικηγόρος πνευματικά δικαιώματα Θεόδωρος Χίου