nsk egygklios

Τις παραμέτρους που αφορούν τη διαπίστωση παράνομης δημόσιας εκτέλεσης εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος από όργανα Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης διευκρινίζει, μεταξύ άλλων, το ΝΣΚ στην υπ’ αριθμόν 293/2015 γνωμοδότησή του.

Ειδικότερα, ετέθη ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με το κατά πόσο μόνα τα όργανα των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης δύνανται νομίμως να προβαίνουν στη διαπίστωση (μέσω «εκθέσεων ελέγχου» ή άλλων σχετικών εγγράφων) παραβάσεων του ν. 2121/1993 από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ειδικότερα στη διαπίστωση δημόσιας εκτέλεσης μουσικών έργων που εκπροσωπούν χωρίς την απαραίτητη άδεια ή κατά παράβαση αυτής ή εάν η εν λόγω διαπίστωση πρέπει να γίνεται (και) με την συνδρομή άλλων καθ’ ύλην κρατικών αρμοδίων οργάνων, όπως αστυνομικών οργάνων, προς τα οποία οι Δήμοι πρέπει να διαβιβάζουν τις σχετικές αναφορές των ΟΣΔ για περαιτέρω ενέργειες.

Επί του ζητήματος αυτού, το ΝΣΚ υπενθύμισε ότι με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο οι Δήμοι έχουν αποκλειστική και αποφασιστική αρμοδιότητα για την χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Περαιτέρω, η μη αδειοδοτημένη δημόσια εκτέλεση μουσικής και ειδικότερα εκπροσωπούμενου από ΟΣΔ ρεπερτορίου, μπορεί να επιφέρει, μεταξύ άλλων, μέχρι και την ανάκληση της αδείας μουσικής ή/και αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας, (δεδομένου ότι με βάση το άρθρο 63 παρ. 2 η προσαγωγή έγγραφης άδειας δημόσιας εκτέλεσης από ΟΣΔ αποτελεί νόμιμη προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας του Δήμου).

Κατά πλειοψηφία το ΝΣΚ διατύπωσε τη γνώμη ότι η εξουσία ελέγχου της νόμιμης λειτουργίας των εν λόγω καταστημάτων, ως κατεξοχήν δημόσια εξουσία και έκφραση κρατικής κυριαρχίας ασκείται μόνον από το κράτος διά των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών και όχι από ιδιώτες ή ν.π.ι.δ., όπως είναι οι ΟΣΔ. Υπό αυτήν την έννοια, ερμηνεύοντας τη σχετική διάταξη του άρθρου 55 παρ. 1 εδ. ζ’ Ν. 2121/1993 [1], το ΝΣΚ κρίνει (παρ. 26.δ.) ότι οι διαπιστώσεις παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που πραγματοποιούνται αποκλειστικά από εκπροσώπους-όργανα των ΟΣΔ και στις οποίες στηρίζεται η προς τους Δήμους αίτηση ανάκλησης αδείας Κ.Υ.Ε. λόγω μη ισχύος των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης και ισχύος αυτής, που κάνει χρήση του ρεπερτορίου τους χωρίς την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν 2121/1993 άδεια των πρώτων, χωρίς τη σύμπραξη αρμόδιου κρατικού οργάνου, επέχουν θέση καταγγελίας ενδιαφερόμενου ιδιώτη προς την αρμόδια διοικητική αρχή και δεν θεωρούνται πράξεις αρμοδίου διοικητικού οργάνου περί διαπίστωσης τέλεσης παράβασης οι οποίες αποσκοπούν στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Ως εκ τούτου, η γνωμοδότηση καταλήγει στη διαπίστωση ότι η καταγγελία εκ μέρους ΟΣΔ σχετικά με διαπίστωση προσβολής πνευματικών δικαιωμάτων εκτιμάται και αξιολογείται από την αρμόδια κρατική αρχή ως απλό πραγματικό στοιχείο, το περιεχόμενο του οποίου χρήζει απόδειξης και επιδέχεται ανταπόδειξη.

H ως άνω γνώμη (παράγραφος 26.δ.) έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το υπ’ αριθ. πρωτ. 19422/6-6-2016 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. προς το Ν.Σ.Κ. και έτσι αποτελεί υποχρεωτική πράξη για τη Διοίκηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002.

 

 

Mεταγενέστερες πράξεις

 

A. Έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

 

Σχετικά με το ως άνω ζήτημα, εκδόθηκε πρόσφατα Έκθεση Ελέγχου από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, η οποία απεστάλη στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α με το αριθ. πρωτ. ΓΕΔΔ Φ. 1338/15/9457/18-5-2016 έγγραφο και η οποία, σε συμφωνία με την ως άνω γνωμοδότηση, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: «οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων όπως η Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε. δεν αποτελούν δημόσια όργανα και κατά συνέπεια δεν μπορούν να βεβαιώνουν διοικητικές παραβάσεις σχετικά με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Επιπλέον οι "εκθέσεις ελέγχου" που φέρεται να εκδίδει η Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε. ή κάθε άλλος Ο.Σ.Δ., ή κάθε σχετικό έγγραφο με το οποίο διαπιστώνεται η αναπαραγωγή μουσικών έργων δημιουργών που αντιπροσωπεύονται από αυτούς, δεν συνιστά ικανή και αναγκαία προϋπόθεση για την ανάκληση της άδειας μουσικής και πολύ λιγότερο της άδειας λειτουργίας του ελεγχόμενου Κ.Υ.Ε. και πρέπει να εκτιμάται και να αξιολογείται από την αρμόδια Αρχή μόνο ως απλό πραγματικό στοιχείο, το περιεχόμενο του οποίου χρήζει απόδειξης και επιδέχεται ανταπόδειξης.»

 

B. Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

 

Περαιτέρω, επί τη βάσει της υπό κρίση γνωμοδότησης, εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 19421/24-06-2016 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λόγω καταστρατήγησης των διατάξεων του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α’ 25), απαιτείται βεβαίωση παράβασης από δημόσια Αρχή και όχι από ιδιώτη (Ολομ. ΣτΕ 1934/1998, 1972/2012, 15/2015), με την οποία βεβαιώνονται όλα τα στοιχεία του ελέγχου (τόπος, χρόνος, διενεργήσας τον έλεγχο κλπ), καθώς και έστω και ενδεικτική παράθεση των τίτλων των μουσικών συνθέσεων και των επωνυμιών των παραγωγών εταιρειών που εκτελέστηκαν δημόσια (ΑΠ 1553/2013).»

Συμπερασματικά, με βάση τα ανωτέρω, οι «εκθέσεις ελέγχου» ή άλλα σχετικά έγγραφα που εκδίδουν όργανα των ΟΣΔ δεν συνιστούν νόμιμες διαπιστωτικές πράξεις παραβίασης του Ν. 2121/1993 σε Κ.Υ.Ε. και δεν δύναται να επιφέρουν από μόνες τους διοικητικές κυρώσεις (πχ. ανάκληση άδειας). Αντίθετα επέχουν θέση απλής καταγγελίας η οποία επιδέχεται ανταπόδειξης ενώπιον της αρμόδιας Αρχής.

Σημειώνεται δε ότι η ως άνω γνωμοδότηση και τα μεταγενέστερα έγγραφα θέτουν εν αμφιβολία την ορθότητα του περιεχομένου του υπ’ αριθμ. 21489/2013 εγγράφου του Ο.Π.Ι., σύμφωνα με το οποίο «οι Ο.Σ.Δ. ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ είναι οι μόνοι αρμόδιοι φορείς που μπορούν να ελέγξουν αν εκτελείται δημόσια το εκπροσωπούμενο από αυτούς ρεπερτόριο (παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν 2121/1993).»

Πηγή: www.nsk.gr / www.aftodioikisi.gr

 Θεόδωρος Χίου δικηγόρος

 

[1] Άρθρο 55 παρ. 1 ζ’ Ν. 2121/1993: Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […] ζ) να ενεργούν, με σύμπραξη της δημόσιας αρχής ή κατά τη διαδικασία του άρθρου 64 του παρόντος νόμου τους αναγκαίους ελέγχους σε καταστήματα πώλησης ή ενοικίασης ή δανεισμού αντιτύπων ή δημόσιας εκτέλεσης των έργων που προστατεύουν για να διαπιστώνουν αν οι πράξεις αυτές δεν προσβάλλουν τα δικαιώματα των δημιουργών.

ypes

 

Η με αριθ. πρωτ. 19421/24-06-2016 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εισάγει διευκρινίσεις αναφορικά με τη χρονική ισχύ των δημοτικών-διοικητικών αδειών χρήσης μουσικών οργάνων που εκδίδουν οι δήμοι, συμβάλλοντας στην ερμηνευτική αποσαφήνιση κάποιων πτυχών που συνδέονται με την εφαρμογή του άρθρου 63 παρ. 2 Ν. 2121/1993 και τη δημόσια εκτέλεση μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.).

Ειδικότερα, όπως ορίζεται στην Εγκύκλιο «οι δήμοι δεν μπορούν να ορίζουν με κανονιστικές αποφάσεις τους τη χρονική διάρκεια των αδειών χρήσης μουσικών οργάνων, αφού αυτή έχει οριστεί ως αορίστου διαρκείας ήδη από το 2011, κατά τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011 ΦΕΚ Β’ 2496, αλλά και την μεταγενέστερη Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 ΦΕΚ Β' 3106 (άρθρο 5 παρ. 1), εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αιτηθεί μικρότερη διάρκεια.»

Εν συνεχεία, διευκρινίζεται ότι «η χρονική ισχύς της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων είναι ανεξάρτητη από την άδεια που αφορά στα πνευματικά δικαιώματα που χορηγείται από Ο.Σ.Δ.. Περαιτέρω, η ανάκληση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων με μόνη τη λήξη της άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων, δεν βρίσκει έρεισμα στην κείμενη νομοθεσία».

Κατόπιν των ανωτέρω, όπως ρητά ορίζεται στην Εγκύκλιο, παύει να ισχύει η με αριθ. πρωτ. 57904/7-12-2007 εγκύκλιος του ίδιου Υπουργείου, η οποία προέβλεπε αντίθετου περιεχομένου διευκρινίσεις για τα ίδια ζητήματα.

Θεόδωρος Χίου Theodoros Chiou Δικηγόρος

μετάφραση ΑΠΘ

Δημοσιεύτηκαν στην επίσημη ιστοσλίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα πρακτικά της Ημερίδας Εργασίας με θέμα την «Αναβάθμιση του μεταφραστικού επαγγέλματος σε Ελλάδα και Κύπρο και πνευματικά δικαιώματα» που συνδιοργανώθηκε από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τα Γραφεία Αθηνών και Λευκωσίας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 7 Απριλίου 2016. Τα πρακτικά περιλαμβάνουν το πρόγραμμα, τις εισηγήσεις και τα συμπεράσματα της Ημερίδας.

ΑΠΘ

Aπό αριστερά προς δεξιά: Anne-Marie Robert, Αναστασία Πιλόττου, Παναγιώτης Κριμπάς, Θεόδωρος Χίου, Σίμος Γραμμενίδης

 

Ειδικότερα όσον αφορά το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων των μεταφραστών, τα πρακτικά (σελ. 8-11) αποτυπώνοντας την προφορική διαδραστική συζήτηση που έλαβε χώρα στα πλαίσια σχετικής ομάδας εργασίας με τίτλο «Πνευματικά δικαιώματα για μεταφραστές στην πράξη» στην οποία συμμετείχαν μεταφραστές και εκπρόσωποι επαγγελματικών ενώσεων μεταφραστών, υπό τον συντονισμό της κ. Τιτίκας Δημητρούλια, Αναπληρώτριας καθηγήτριας ΑΠΘ, παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας που απασχολούν τους μεταφραστές κατά την καθημερινή επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Τα νομικά ερωτήματα τα οποία ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί διαφόρων πτυχών του νομικού πλαισίου πνευματικών δικαιωμάτων των μεταφραστών απαντήθηκαν από τον πνευματικής ιδιοκτησίας, δικηγόρο Αθηνών, Διδάκτορα Νομικής, Ιδρυτή και Διαχειριστή του ιστότοπου www.iprights.gr.

 

Τα πρακτικά της Ημερίδας είναι διαθέσιμα εδώ: http://ec.europa.eu/greece/pdf/20160610_conclusions_workshop_professionalizing.pdf

 

Η εισήγηση του Θ Χίου "Πνευματικά δικαιώματα και μετάφραση" είναι διαθέσιμη πέραν των πρακτικών και εδώ.

 

gr police
Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που εμπεριέχονται στον απολογισμό συνολικής δραστηριότητας που δημοσίευσε πρόσφατα η Ελληνική Αστυνομία για το έτος 2015, παρατηρείται μείωση στις υποθέσεις παράβασης [sic] της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία της τάξεως του 27.32% σε σχέση με το έτος 2014.

 

Πηγή: http://www.astynomia.gr/Δικηγόρος πνευματικά δικαιώματα Θεόδωρος Χίου

dreyfuss eplo

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) και το IMEDIPA (Institute of Studies in Competition Law and Policy) διοργανώνουν διάλεξη με θέμα: 

Does IP Need IP?  Accommodating Intellectual Production Outside the Intellectual Property Paradigm

την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016, ώρα 17:30-19:30

στο χώρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (οδός Πολυγνώτου 2-4 Μοναστηράκι, Αθήνα).

 

Ομιλήτρια: Καθηγήτρια Rochelle Dreyfuss, NYU Law School 

IMG 1141

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση

 

Συντονιστής: Καθ. Ιωάννης Λιανός UCL & IMEDIPA 

Σχολιαστές:

Δρ. Αρίστος Δοξιάδης, OpenFund 

Δάφνη Παπαδοπούλου, ΟΠΙ 

Μαρία Σινανίδου, ΟΠΙ 

Καθ. Νίκος Βέττας, IOBE/AUEB

 

Πηγή και περισσότερες πληροφορίες για τη διάλεξη εδώ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και απαιτείται εγγραφή εδώ.

Photo credits: https://its.law.nyu.edu/facultyprofiles/index.cfm?fuseaction=profile.overview&personid=19888

Δικηγόρος πνευματική ιδιοκτησία πνευματικά δικαιώματα Χίου Θεόδωρος

enas

 

H Ένωση Αστικολόγων πραγματοποιεί ημερίδα για το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας στις 2 Ιουνίου 2016, ώρα 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60, Αθήνα).

 

Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομιλίες:

 

Δ. Καλλινίκου, Καθηγήτρια Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Νεότερες εξελίξεις στον τομέα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 

Π. Παπαρσενίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Η παρουσίαση του έργου στο κοινό σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ

Δικηγόρος Πνευματική Ιδιοκτησία Πνευματικά Δικαιώματα Θεόδωρος Χίου
Πηγή: www.enas.gr

aepi
Η ΑΕΠΙ εξέδωσε πρόσφατα ανακοίνωση σχετικά με τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων του πρόσφατα αποβιώσαντος δημιουργού και ερμηνευτή Π. Παντελίδη, με την οποία δηλώνει ότι συνεχίζει να εκπροσωπεί τα πνευματικά δικαιώματα του τελευταίου, με εξαίρεση τις εξουσίες μηχανικής αναπαραγωγής και διάθεσης καθώς και παραγωγής, αναπαραγωγής και διάθεση υλικών φορέων εγγραφής εικόνας.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 2121/1993:

«Η Πνευματική ιδιοκτησία [περιουσιακό και ηθικό δικαίωμα] διαρκεί όσο η ζωή του δημιουργού και εβδομήντα (70) χρόνια μετά το θάνατό του, που υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους το οποίο έπεται του θανάτου του δημιουργού.»

Εν προκειμένω, τα πνευματικά δικαιώματα επί των μουσικών έργων του Π. Παντελίδη θα προστατεύονται μέχρι την 1/1/2087.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 14 στ. β’ της σύμβασης «ανάθεσης και διαχείρισης και προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας με μεταβίβαση-εκχώρηση αυτών», με την οποία οι δημιουργοί γίνονται μέλη της ΑΕΠΙ και αναθέτουν στην τελευταία τη (συλλογική) διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων τους:

«Συνομολογείται ρητά ότι, σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της παρούσας ή της μετά ανανέωση ισχύουσας, ως άνω, επέλθει ο θάνατος του ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ, η παρούσα συνεχίζει να ισχύει με τους αυτούς ακριβώς όρους με τους νόμιμους κληρονόμους του δημιουργού, ως και με κάθε άλλο νόμιμο δικαιούχο.»

 

Ακολουθεί το αναλυτικό κείμενο της ανακοίνωσης:

 

«Η ΑΕΠΙ συνεχίζει να εκπροσωπεί τα πνευματικά δικαιώματα του ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ με εξαίρεση τη μηχανική αναπαραγωγή και διάθεση καθώς και την παραγωγή, αναπαραγωγή και διάθεση υλικών φορέων εγγραφής εικόνας.

Με αφορμή δημοσιεύματα του διαδικτυακού Τύπου που αναφέρουν ότι η ΑΕΠΙ με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε ότι σταματά να εκπροσωπεί τα πνευματικά δικαιώματα του Παντελή Παντελίδη και για την αποκατάσταση της αλήθειας και τη διασφάλιση της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων του εν λόγω δημιουργού, η ΑΕΠΙ ενημερώνει για τα ακόλουθα:

1.     Η ανακοίνωση της ΑΕΠΙ, που εστάλη την Πέμπτη 21. 4. 2016 στις δισκογραφικές εταιρείες, στα συμβεβλημένα εργοστάσια παραγωγής/εκτύπωσης cd/dvd και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην έκδοση εντύπων και διαθέτουν μαζί με αυτά cd/dvd (εφημερίδες, περιοδικά, λοιπές εκδόσεις) αναφέρει επακριβώς τα εξής :

«Με την παρούσα, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι από 21.04.2016, η ΑΕΠΙ δεν εκπροσωπεί το ρεπερτόριο του συνθέτη/στιχουργού Παντελή Παντελίδη για τη χρήση των έργων του στις εξουσίες μηχανικής αναπαραγωγής και διάθεσης καθώς και παραγωγής, αναπαραγωγής και διάθεσης υλικών φορέων εγγραφής εικόνας για την περιοχή της Ελλάδας.»

2.     Με την ανακοίνωση αυτή η ΑΕΠΙ υλοποιεί το αίτημα της οικογένειας του δημιουργού, να εξαιρέσει τις δύο προαναφερθείσες εξουσίες - μετά το περιστατικό της παραβίασης και κλοπής πνευματικών έργων από τους προσωπικούς λογαριασμούς του δημιουργού - ώστε να αποφευχθεί η κυκλοφορία μη επιθυμητών επανεκτελέσεων και διασκευών των έργων του, σε μια περίοδο βαθιάς οδύνης και πένθους της οικογένειας.

3.     Η ΑΕΠΙ συνεχίζει να εκπροσωπεί τα πνευματικά δικαιώματα του συνθέτη/στιχουργού Παντελή Παντελίδη για όλες τις υπόλοιπες εξουσίες που της έχει εκχωρήσει η οικογένεια του δημιουργού ως νόμιμος δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, δηλ.

-         το γενικό εκτελεστικό δικαίωμα,

-         το δικαίωμα ραδιοφωνικής μετάδοσης,

-        το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης των ραδιοφωνικά μεταδιδόμενων έργων,

-         το δικαίωμα τηλεοπτικής μετάδοσης,

-         το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης τηλεοπτικά μεταδιδόμενων έργων,

-         το δικαίωμα κινηματογραφικής προβολής,

-         το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης μηχανικά αναπαραχθέντων έργων,

-         το δικαίωμα κινηματογραφικής παραγωγής,

-           το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης υλικών φορέων εικόνας, καθώς και

-         το δικαίωμα online (μέσω Δικτύων) διαδραστικής (interactive) χρήσης μουσικής,

-         το δικαίωμα online (μέσω Δικτύων) μη διαδραστικής (non interactive) χρήσης μουσικής,

-         εκμίσθωση υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας, με καταβολή εύλογης αμοιβής,

-         τα δικαιώματα από τρόπους εκμετάλλευσης που προκύπτουν από την τεχνική εξέλιξη ή από μελλοντικές νομοθετικές μεταβολές.

Η ΑΕΠΙ, συνεργαζόμενη πάντοτε με τα μέλη της (δημιουργούς- δικαιούχους), έχει ικανοποιήσει κατά το παρελθόν, ικανοποιεί και σήμερα όπως με την οικογένεια του άνω δημιουργού Παντελή Παντελίδη και θα συνεχίσει να ικανοποιεί και στο μέλλον, τέτοιου είδους αιτήματα, υποστηρίζοντας τις επιλογές των μελών της για την προάσπιση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων τους (περιουσιακών και ηθικών).

22 Απριλίου 2016»

 

Δικηγόρος πνευματική ιδιοκτησία πνευματικά δικαιώματα Θεόδωρος Χίου

Πηγή: http://www.aepi.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=954&Itemid=137


dimee 2016

Το νομικό περιοδικό "Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας" (ΔiΜΕΕ) διοργανώνει το

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικαίου Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας

την

Παρασκευή 13 & το Σάββατο 14 Μαΐου 2016,

στη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Μαυρομιχάλη 23, Αίθουσα «ΕΥΡΩΠΗ».

Το συνέδριο θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα της Νομικής Σχολής Αθηνών και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ).

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα για την πνευματική ιδιοκτησία παρουσιάζει η Γ’ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ με τίτλο

"Η πρόσφατη νομολογία του ΔΕΕ και πώς επηρεάζει το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα"

η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Μαΐου, 10.00 – 13.00 με το ακόλουθο πρόγραμμα και συμμετέχοντες:

 

10:00 – 11:30 Η πρόσφατη νομολογία του ΔΕΕ και πώς επηρεάζει το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα

Πρόεδρος: Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D., Διευθύντρια του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Μέλος Συντακτικής Ομάδας ΔιΜΕΕ

Ομιλητές:

Ανθούλα Παπαδοπούλου, Δικηγόρος, Δ.Ν., Αναπλ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Η εξαίρεση της παρωδίας

Άννα Δεσποτίδου, Δικηγόρος, Δ.Ν., Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Ζητήματα εύλογης αμοιβής

Κωνσταντίνος Βόσσος, Δικηγόρος, D.E.A. Propriété Intellectuelle

Το δικαίωμα παρουσίασης στο κοινό

Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος, Δ.Ν.

Η έννοια της πρωτοτυπίας

11:30 – 12:00 Διάλειμμα

Cédric Manara, Copyright Counsel, Google

Recent developments in EU Copyright Law. An internet intermediary perspective

12:30 – 13:00 Συζήτηση

 

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές θα βρείτε εδώ.

rebetiko

 

Η Νομική Σχολή Αθηνών και το Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου (ΕΨΕΤΕΜ - Εργαστήριο Ψηφιακής και Έντυπης Τεκμηρίωσης της Ελληνικής Μουσικής) συν-διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο:


Η δίκη των ρεμπετών

Αστικά λαϊκά τραγούδια και πνευματική ιδιοκτησία

την Πέμπτη 14 Απριλίου 2016, ώρα 09.00 – 16.00 στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αμφιθέατρο Δρακοπούλου).

 

Η εκδήλωση εστιάζει σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας των μουσικών έργων, αλλά και στην έρευνα και μελέτη του ρεμπέτικου, έχοντας ως αφετηρία την ιστορία και τη δικαστική διαμάχη στην οποία ενεπλάκησαν οι δημιουργοί δύο ρεμπέτικων τραγουδιών για παράνομη χρήση μελωδικής σύνθεσης που αποτελεί το κύριο μουσικό θέμα της κινηματογραφικής απόδοσης του μύθου της Κάρμεν (ταινία «Carmen la de Triana»): το τραγούδι «Ο Αντώνης ο βαρκάρης ο σερέτης» και το τραγούδι «Η Κάρμεν στην Αθήνα».

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας επιχειρείται μία θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος προστασίας των ρεμπέτικων τραγουδιών από νομικούς και μουσικολόγους και στο δεύτερο μέρος θα πραγματοποιηθεί μία άσκηση εικονικής δίκης στην οποία θα «ξαναδικαστούν» οι Ρεμπέτες, αφού ακουστούν παρεμβάσεις νομικών και πραγματογνωμόνων, με τη συμμετοχή φοιτητών ως «ενόρκων».

Για περισσότερες πληροφορίες και πρόγραμμα: http://rebetesdiki.wix.com/hdikitwnrebetwn

2 fashioning the law

 


Το 2ο συνέδριο για το Δίκαιο της Μόδας «Fashioning the Law: Design – Protect – Trade – Mediate»,  θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Απριλίου 2016 στο Αμφιθέατρο Maroussi Plaza.

 

Περισσότερες πληροφορίες-εγγραφές:

www.ftl.gr

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

#flc16

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H Coco Chanel έλεγε: Fashion is not something that exists in dresses only. Fashion is in the sky, in the street - fashion has to do with ideas, the way we live, what is happening.Από τότε μέχρι σήμερα, η Μόδα έχει γνωρίσει αλματώδη ανάπτυξη, αποκτώντας το status μιας παγκόσμιας βιομηχανίας, άρρηκτα συνδεδεμένης με την οικονομία και την πολιτισμική ταυτότητα της κοινωνίας.

Μετά την πρωτοφανή επιτυχία του πρώτου Συνεδρίου για το Δίκαιο και τη Βιομηχανία της Μόδας, πραγματοποιείται το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Fashioning the Law: Design – Protect – Trade– Mediate”. Η εκδήλωση που καθίσταται σε ετήσια συνάντηση της βιομηχανίας της Μόδας με το Δίκαιο, διοργανώνεται στις 23 Απριλίου 2016 στο Αμφιθέατρο MaroussiPlaza, υπό την αιγίδα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) και του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής - Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), του Ελληνικού Συνδέσμου Βιοτεχνών Βιομηχάνων Υποδημάτων και Εξαγωγέων (ΕΛΣΕΒΒΥΕ) και του Συνδέσμου Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ), με τη συμμετοχή διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων νομικών, πνευματικών δημιουργών, εκπρόσωπων ελληνικών και διεθνών οίκων και εμπόρων.

Η Δήμητρα Κολοτούρα (Zeus+Dione), ο Δούκας Χατζηδούκας (Σχεδιαστής), ο Παναγιώτης Γκεζερλής (Convert Group), ο Απόστολος Αποστολάκης (Venturefriends.co), ο Μιχάλης Πιτσίκαλης (Trade Now), η Έλενα Πάκου (Life Full of Fashion), η Sara Baliceκαι Giulia Zappaterra (DLAPiperMilan), ο Noam Shemtov (QueenMaryUniversityofLondon) και ο Μάνος Γερακίνης (Fine Luxurier/ Lecturer/Founder of ManosGerakinis.com) είναι μερικοί μόνο από τους εξαίρετους ομιλητές του συνεδρίου.

Η κατοχύρωση σημάτων και σχεδίων μόδας, η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, οι διαθέσιμες μορφές προστασίας των δημιουργημάτων των σχεδιαστών, το franchise, η διανομή και η αντιπροσωπεία, το 3d Printing και οι νέες τεχνολογίες, το στήσιμο και η νόμιμη λειτουργία ενός e-shop, συμβουλές για το χτίσιμο του brand και της εμπορικής εικόνας μιας επιχείρησης, fashion blogs και εξειδικευμένες συμβουλές για μάρκετινγκ και προώθηση προϊόντων στο διαδίκτυο και, φυσικά, διαμεσολάβηση και διαπραγματεύσεις, είναι μερικά από τα επίκαιρα και ενδιαφέροντα ζητήματα που πρόκειται να θίξουν οι διακεκριμένοι ομιλητές.

Στην πρώτη του διοργάνωση, το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Δίκαιο και τη Βιομηχανίας της Μόδας, το οποίο προσέλκυσε περισσότερους από 150 συμμετέχοντες, παρουσίασε, ανέδειξε και εξήγησε τη «συμμαχία» της Βιομηχανίας της Μόδας με το Δίκαιο. Συγκεκριμένα, η ραγδαία ανάπτυξη της Μόδας στην Ελλάδα είναι μια πραγματικότητα – κάθε χρόνο εμφανίζονται ολοένα και περισσότεροι νέοι σχεδιαστές, με όραμα, καινοτόμες ιδέες και επιχειρηματικό πλάνο. Η ανάγκη προστασίας των δημιουργημάτων και των δραστηριοτήτων των νέων αυτών σχεδιαστών είναι επίσης μια πραγματικότητα. Αυτό που, δυστυχώς, απέχει πολύ από την πραγματικότητα, είναι η συνειδητοποίηση, από δημιουργούς, επιχειρηματίες, αλλά και τους ίδιους τους δικηγόρους, ότι όλη η πορεία από τη δημιουργία, στην προστασία και στην εξωδικαστική επίλυση (τυχόν) διαφορών, πρέπει να εδράζεται σε ένα άρτια δομημένο νομικό πλαίσιο, αλλά όχι σε εκείνο που εφαρμόζεται σε οιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα– σε ένα άλλο, «κομμένο και ραμμένο» στα μέτρα της Μόδας.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε δικηγόρους, σε σχεδιαστές, εμπόρους, επιχειρηματίες, fashion bloggers, φωτογράφους, marketing specialists, business strategists, e-business consultants, you-tubers και σε όλους, εν γένει, όσους εμπλέκονται με οιονδήποτε τρόπο στον κόσμο της Μόδας.

 

Διοργάνωση:

Αλεξάνδρα Βαρλά (Δικηγόρος, Associate, Your Legal Partners)

Ιωάννα Λαγουμίδου (Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Ιωάννα Λαγουμίδου και Συνεργάτες)

 

Χορηγός Επικοινωνίας: IPrights.gr